پایان نامه با واژه های کلیدی ضریب تعیین، قلام تعهدی، اقلام تعهدی، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

بهترین و کارآمدترین روش که سریع تر هم انجام می شود ،آزمون نرمال بودن به کمک شاخصه های توزیع نرمال خصوصا” ضرایب چولگی و کشیدگی میباشد. لذا سعی می شود تا آماره ای مناسب با توزیعی مشخص معرفی شود تا به کمک آن آزمون نرمال بودن داده ها سریع تر، بهتر و آسان تر همرا با دقت بیشتر صورت گیرد. یکی از سادهترین و کاربردیترین آزمونهای آماری برای آزمون نرمال بودن نمونههای نسبتا” بزرگ که با تکیه بر همین خاصیت توزیع نرمال یعنی ضرایب چولگی و کشیدگی توسط جارکو و برا در سال 1981 معرفی شده، آماره جارکوا – برا می باشد(صید خانی،حسین،1385،ص 14). این آماره، معیار نیکویی برازش انحراف از نرمال بودن مبتنی بر کشیدگی و چولگی نمونه بوده و از توزیع چی – 2 با 2 درجه آزادی برخوردار است. به منظور آزمون نرمال بودن طبق این آماره ، فقط کافی است که مقدار JB به شرح رابطه (3-6) محاسبه شود:
(3-6)
که در اینجا:
: n اندازه نمونه
: S ضریب چولگی و
: K ضریب کشیدگی است که به شرح فرمولهای( 3-7) و( 3-8 ) محاسبه می شوند:
(3-7)

(3-8)
3-7-4- تحلیل همبستگی
به منظور محاسبه تأثیر روابط میان دو متغیر، لازم است ضریب همبستگی میان هر جفت متغیر xورا برآورد کرد. ضریب همبستگی () یک معیار آماری است که، میزان رابطه هر دو متغیر را نشان میدهد. با این حال، این ضریب علت رابطه را نشان نمیدهد و فقط وجود یا عدم وجود رابطه را نشان میدهد. با تقسیم کوواریانس بین دو متغیر برحاصل ضرب واریانس دو متغیر، متغیری با همان خواص کوواریانس اما با دامنه محدود] 1و1-[ به دست می آید. این مقیاس ضریب همبستگی نامیده می شود. با فرض اینکه بیانگر همبستگی بین دو سهم x و y باشد، ضریب همبستگی به صورت زیر تعریف می شود:
(3-9)
تقسیم نمودن کوواریانس بر حاصل ضرب انحراف معیارها خواص آنرا تغییر نمیدهد، بلکه صرفاً دامنه ارزش آن را بین 1- و 1+ تعیین میکند
ضریب همبستگی، معیار نسبی از روابط است و محدوده آن از 1+ تا1- به صورت زیر است:
همبستگی کاملاً مثبت 1+ =
همبستگی کاملاً منفی (معکوس) 1- =
همبستگی صفر 0 =

3-7-5- ضریب تعیین ()88
اگر به دنبال این باشیم که، بدانیم چند درصد از تغییرات متغیر وابسته را متغیر (متغیرهای) مستقل توضیح می دهد، ضریب تعیین را محاسبه میکنیم. ضریب تعیین، بیانگر نسبت تغییرات توضیح داده شده توسط متغیر مستقل X به کل تغییرات است. چنانچه هیچگونه تغییری در y توسط رابطه رگرسیون توضیح داده نشود، مقدار برابر صفر و اگر تماما” توضیح داده شود برابر یک خواهد بود. یعنی هرچه ضریب تعیین به یک نزدیکتر باشد، مطلوب تر خواهد بود. در مواردی که بخشی از تغییرات توضیح داده شود مقدار بین صفر و یک است. یعنی 1 0
ضریب تعیین به صورت رابطه (3-18) تعریف می شود:
(3-10)
SST: بیانگر کل مجموع مجذورات89وشاخصی برای نمایش کل تغییرات (پراکندگی) است واز رابطه (3-11) به دست میآید:
(3-11)

SSE: بیانگر مجموع مجذورات خطا90و شاخصی برای نمایش تغییرات توضیح داده نشده است واز رابطه (3-12) به دست میآید:
(3-12)
SSR: بیانگر مجموع مجذورات رگرسیون91وشاخصی برای نمایش تغییرات توضیح داده شده است وازرابطه
(3-13) به دست میآید:
(3-13)
مقدار ضریب تعیین را میتوان به صورت مستقیم و بدون برآورد رابطه رگرسیون با استفاده از فرمول زیر به دست آورد (نوفرستی، 1386،ص 210).
(3-14)
3-7-6- ضریب تعیین تعدیل شده92
برای مقایسه دو ضریب تعیین ()، باید به تعداد متغیرهای X موجود در مدل توجه کرد. این کار را
میتوان با توجه به دیگر تعریف ضریب تعیین یعنی ضریب تعیین تعدیل شده () انجام داد. ضریب تعیین تعدیل شده را می توان به صورت رابطه (3-15) تعیین کرد:
(3-15)

تفاوت ضریب تعیین () و ضریب تعیین تعدیل شده () در عامل است. در واقع، این عامل باعث می شود، اریبی که در ضریب تعیین ناشی از حجم نمونه (n) است، برطرف شود. چنانچه n بزرگ شود، مقدار به یک نزدیک شده و تفاوت و به صفر می گراید. به آسانی میتوان مشاهده کرد که، و با یکدیگر ارتباط دارند. زیرا خواهیم داشت که:
(3-16)
K: تعداد پارامترهای مدل حاوی جزء عرض از مبداء میباشد. یعنی در مدل سه متغیره 3 K= است. از معادله ( 3-16 )آشکار می شود که 1) برای 1 K K، است که نشان میدهد با افزایش تعداد متغیرهای X، تعدیل شده به طور فزایندهای کوچک تر از تعدیل نشده است و 2) میتواند منفی باشد در حالی که لزوما”غیرمنفی است. در مواردی که منفی است آن را صفر در نظر می گیرند. در تشریح ضریب تعیین تعدیل شده تایل93 میگوید که:
« استفاده از بهتر از است زیرا تصویر خوشبینانهتری از برازش رگرسیون را نشان می دهد. به ویژه هنگامی که تعداد متغیرهای توضیحی در مقایسه با تعداد مشاهدات اندک باشد» ( ابریشمی، 1386، ص 253).
3-7-7-آماره t استیودنت94
در مواردی محقق به دنبال آن است که، در مدل فرضیه را در مقابل فرضیه آزمون کند. برای انجام این آزمون باید آماره را محاسبه و t محاسبه شده را با t جدول با درجه آزادی و در سطح 5% خطا مقایسه کرد. در صورتی که قدر مطلق محاسبه شده از t جدول بزرگتر باشد، فرضیه رد و گفته می شود که ضریب مورد نظرمعنی داراست. در غیر این صورت، نمی توان فرضیه را رد کرد. لازم به ذکر است که t محاسبه شده همان t درستون t-statistic است که از تقسیم ستون دوم بر ستون سوم حاصل میشود.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده‌ها

4-1- مقدمه
بدون شک، یکی از مهترین مراحل در انجام هر تحقیق علمی، مرحله جمعآوری دادهها و تجزیه و تحلیل آن است. دادهها، نوعاً به گونهای جمعآوری میشوند که اندازههای عددیِ بعضی از ویژگیها، یا شرح بعضی از صفات کیفی افراد یا عناصر تحت مطالعه، یا هر دو هستند.
اما دادههایی که بهوسیله روشهای مناسبِ آزمایش یا مشاهده یا … گردآوری میشوند، منبع اساسی برای کسب اطلاعات جدید درباره پدیده مورد مطالعه هستند. بعد از جمعآوری دادهها مجموعه دادهها بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم و اطلاعات مربوط به موضوعاتی را که در مرحله مشخص کردن هدفها مطرح شدهاند، استخراج کنیم. تجزیه و تحلیل دقیق دادهها برای بررسی معلومات جدید و تعیین نقاط ضعف و قوت آنها ضروری است (آذر و مومنی، 1385، 10). موضوع اين فصل تجزيه و تحليل داده‌ها و آزمون فرضيه‌هاي پژوهش است. در این فصل به منظور تصمیمگیری در مورد تایید یا رد فرضیههای پژوهش، با استفاده از نرم افزار EVIEW’S و انتخاب روشهای آماری مناسب، به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شده است. در بخش 4-2 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش، در بخش 4-3 آزمون نرمال بودن دادهها و در بخش 4-4 با استفاده از آمار استنباطی آزمون فرضیات پژوهش انجام گرته است.
4-2- تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش
این تحقیق در یک دوره زمانی 7 ساله انجام شده و در کل 1281 سالشرکت (183 شرکت در هر سال) مورد بررسی قرار گرفتهاند. متغیرهای اصلی تحقیق شامل استراتژیهای سرمایه درگردش، محافظهکاری در گزارشگری مالی و کیفیت اقلام تعهدی میباشد. برای محاسبه متغیرهای اصلی پژوهش همانطور که در فصل قبل آورده شده از مجموعه وسیعی از متغیرها و داده های واسطهای طبق فرمولهای مشخص و تعریف شده (مدل باسو، مدل دیچو و دچو) استفاده شده است. در ادامه برخی از ویژگیهای توصیفی این متغیرها آورده شدهاست:

جدول 4-1: آماره توصیفی متغیرهای مورد استفاده در محاسبه متغیرهای اصلی پژوهش
ردیف
متغیر
تعداد
بیشینه
کمینه
میانگین
انحراف معیار
1
نسبت جاری
1281
2/7
3/0
1 43/
0 93328/
2
نسبت آنی
1281
12/7
1/0
92/0
84911/0
3
نسبت بدهی جاری
1281
76/2
06/0
56/0
283314/0
4
سود حسابداری
1281
00/23504246
7204976-
60/597729
057/2776304
5
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام*
1281
108×833883
105×115416
15/2580232737051
107×928663
6
سود تقسیمی (DPS)
1281
7500
00/0
7431694/479
2042505/887
7
قیمت سهام (Pt)
1281
31229
387
711957/4494
764697/4895
8
بازده سهام
1281
1020/6
7089/0-
38/0
8541/0
9
داراییهای جاری*
1281
72434799
11366
902/2709202
276/8453776
10
بدهیهای جاری*
1281
93290087
12851
212/2556054
071/9207708
11
وجه نقد*
1281
29720935
128
5272/342036
43/2251453
12
تغییر در اقلام تعهدی سرمایه درگردش (∆TCA)*
1281
3889694
8802937-
11957/29424-
944/1056289
13
جریان نقد عملیاتی (CFO)*
1281
24771235
1259917-
9728/771338
459/2835512
* ارقام به ميليون ريال
در این پژوهش سه متغیر اصلی مورد بررسی و مطالعه قرارگرفتهاند که از بین آنها متغیر استراتژیهای سرمایه درگردش متغیری کیفی و دو متغیر دیگر متغیرهایی کمی بودهاند. آماره توصیفی متغیرهای تحقیق در جدول 4-2 ارائه شده است:
جدول 4-2: آماره توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش
ردیف
متغیر
تعداد
بیشینه
کمینه
میانگین
انحراف معیار
1
محافظهکاری در گزارشگری مالی
1281
8609785/0
460947/0-
504763/0
0411436/0
2
کیفیت اقلام تعهدی سرمایه درگردش
1281
12051897
98/1701
414/251480
12/992051

4-3- آزمون نرمال بودن داده ها (آزمون جارکو-برا)
برای آزمون فرضیات تحقیق از آمار استنباطی استفاده میشود. جهت انتخاب روش آماری مناسب،ابتدا بايد مشخص شود كه دادههاي جمعآوريشده از توزيع نرمال برخورداراست يا غيرنرمال.چون درصورت نرمال بودن توزيع دادههايجمعآوري شده براي آزمون فرضيهها ميتوان از آزمونهاي پارامتريك،و در صورت غيرنرمال بودن میبایست از آزمونهاي ناپارامتريك استفاده نمود. ابتدا آزمون جارکو-برا جهت بررسی نرمال بودن دادهها انجام شدهاست.چنانچه سطح معناداری آزمون جارکو-برا از 05/0 بیشتر باشد دلالت بر نرمال بودن دادهها دارد:
〖:H〗_0 دادههاي متغير i داراي توزيع نرمال است.
〖:H〗_1دادههاي متغير i داراي توزيع نرمال نيست.
همانطور که در جدول 4-3 نشان داده شده است، نتایج آزمون جارکو-برا دلالت بر نرمال بودن دادهها دارد زیرا P-valueیا سطح معناداری آزمون برای متغیرهای تحقیق بیشتر از 05/0 می باشد:

جدول4-3: نتایج آزمون جارکو-برا
ردیف
متغیر
تعداد
جارکو-برا
P-value
نتیجه گیری
1
محافظهکاری در گزارشگری مالی
1281
686/0
735/0
نرمال
2
کیفیت اقلام تعهدی سرمایهدرگردش
1281
174/0
200/0
نرمال

4-4- آزمون فرضیات پژوهش
در این بخش به منظور تایید یا رد فرضیات پژوهش به آزمون آنها پرداخته میشود. فرضیه اول به بررسی رابطه استراتژیهای سرمایهدرگردش و کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایهدرگردش میپردازد. استراتژیهای سرمایه درگردش شامل 3 بخش استراتژی جسورانه، میانهرو و محافظهکار میباشد. در جدول زیر تعداد شرکتها به تفکیک استراتژیها بیان شدهاند. همانطور که در جدول (4-4) مشاهده میشود 9/37 درصد شرکتها دارای استراتژی جسورانه، 8/19 درصد دارای استراتژی میانهرو و 5/39 درصد از شرکتها استراتژی محافظهکار دارند و در حدود 8/2 درصد شرکتها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی بورس اوراق بهادار، قیمت سهام، آزمون فرضیه، تحلیل داده Next Entries مقاله رایگان با موضوع رگرسیون، تجارت الکترونیک، تحلیل واریانس، ضریب همبستگی