پایان نامه با واژه های کلیدی صورتهای مالی، محتوای اطلاعاتی، عملکرد شرکت، استانداردهای حسابداری

دانلود پایان نامه ارشد

هيچكدام از تعاريف سود بر ديگري برتري ندارد.
3. در زمينهي تصميمگيري در مورد پاداش مديران سود خالص نسبت به سود جامع مربوطتر است.
مينز و مكدنيل
2000
اثرات مشخصات سود جامع بر قضاوتهاي سرمايهگذاران غير حرفهاي: نقش شكل ارائهي صورت عملكرد مالي
شكل ارائهي صورت سود (زيان) جامع، ارتباطي با دريافت و درك اطلاعات سود (زيان) جامع توسط استفادهكنندگان ندارد.
كاهن و همكاران
2000
ارتباط ارزش افشائيات سود جامع
1.ارزش اطلاعاتي تك تك ساير اجزاي سود جامع بيشتر از رقم سود جامع نيست.
2. صورت حساب تغييرات در حقوق صاحبان سرمايه براي سـرمايهگذاران ارزش اطلاعاتي اضافي ايجاد نميكند.
نويسندگان
سال
عنوان تحقيق
نتيجه
بامونسيري و ويگنز
2001
افشائیات سود جامع
1.بيشتر شركتها سود جامع را در بخش حقوق صاحبان سهام گزارش ميكنند.
2. اگر تحليلگران مالي ساير اجزاي سود جامع را در ارزيابيهاي خود از عملكرد شركت درنظر بگيرند ممكن است به نتايجي متفاوت از ارزيابيهاي مبتني بر سود خالص دست يابند.
چوي و داس
2003
قابليت پيشبينيكنندگي سود جامع
1.سود جامع براي پيشبيني سود خالص دوره آتي مفيدتر است.
2. برخي از اجـزاي سـود جامع با تجديدنظـر در پيشبيني دوره بعد و اشتباه در پيشبيني رابطه معنيدار دارد.
لويس
2003
ارتباط ارزش تعدیلات تسعیر ارز
1.تعديلات تسعير ارز معمولاً نتايجي برخلاف آثار اقتصادي تغييرات نرخ ارز ايجاد ميكند.
2. تعديلات مثبت تسعير ارز با زيان كاهش ارزش رابطه دارد.
كاناگارتنام و همكاران
2004
سودمندي گزارشگري سود و زيان جامع در كانادا
سود خالص بهتر از سود جامع عملكرد آتي شركت را پيشبيني ميكند.
هادر و همكاران
2006
ارتباط ريسك معيارهاي سود ارزش منصفانه براي بانكهاي تجاري
1.نوسانات سود ارزش منصفانه بيش از سه برابر سود جامع و بيش از پنج برابر سود خالص نوسان دارد.
2. نوسانات سود مبتني بر ارزش منصفانه با قيمتهاي سهام رابطهي منفي دارد.
بيدل و چوي
2006
آيا سود (زيان) جامع مفيد است؟
هيچ تعريفي از سود به روشني براي پيشبيني سود عملياتي آتي بر ديگري برتري ندارد.
هانتن و همكاران
2006
شفافيت گزارشگري مالي و مديريت سود
1.ارائهي ساير اجزاي سود جامع در صورت تغييرات حقوق صاحبان سهام، احتمال مديريت سود را افزايش ميدهد.
2. سود جامع كمتر توسط سرمايهگذاران مورد استفاده قرار ميگيرد.
ين و همكاران
2007
تجزيه و تحليل محتواي اظهارنظرها به پيشنويس گزارشگري سود جامع
اكثر آزمونشوندگان معتقد بودند كه سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بيشتري دارد و نيز افزايش نوسانات سود ناشي از ارائهي ساير اجزاي سود جامع منجـر به انعكاس نادرست عملكـرد اصلي شركـت ميشود.

نويسندگان
سال
عنوان تحقيق
نتيجه
استفن و همكاران
2007
ارتباط ارزش سود جامع و اجزاي آن
1.ارائهي ساير اجزاي سود جامع در صورت تغييرات حقوق صاحبان سهام احتمال مديريت سود را افزايش ميدهد.
2. ارائه سود (زيان) جامع باعث شفافيت صورتهاي مالي ميشود.
تاركا و همكاران
2007
شناسايي اطلاعات مفيد براي تصميمگيري با ارائه صورتهاي مالي در فُرم ماتريس
1.تهيه صورت جداگانهاي از سود جامع و جداسازي خط به خط اقلام صورتهاي مالي سودمند است.
2. استفاده از فُرم ماتريس، صحت در درستي استخراج اطلاعات صورتهاي مالي را بهبود ميدهد.
چمبرز و همكاران
2007
ارزيابي SFAS No.130: افشائيات سود جامع
1.سایر اجزای سود جامع در تعیین قیمت بازار سهام شرکت تأثیر میگذارند.
2. نحوه ارائهی این اقلام، سایر اجزای سود جامع، نیز در تعیین قیمت بازار سهام شرکت تأثیر گذار است.
كاناگارتنام و همكاران
2009
سودمندي گزارشگري سود جامع در كانادا
1.سود جامع نسبت به سود خالص بهتر جريان وجه نقد عملياتي آتي را پيشبيني ميكند.
2. سود خالص نسبت به سود جامع بهتر ميتواند سود خالص آتي را پيشبيني كند.
بامبر و همكاران
2010
سود جامع: چه كسي از گزارشگري عملكرد ميهراسد؟
سود جامع بيشتر از سود خالص نوسان دارد.
شادوالی خان
2012
رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع
1.سود جامع بیشتر از سود خالص نوسان دارد.
2. نوسانات سایر اجزای سود جامع با ریسک و قیمت بازار سهام شرکت رابطه معنیداری ندارد.

جدول 2.7 خلاصه تحقیقهای داخلی در مورد سود جامع
نويسندگان
سال
عنوان تحقيق
نتيجه
عرب مازار یزدی و رادمهر
1382
بررسی اهمیت و ضرورت گزارش سود و زیان جامع در بورس اوراق بهادار تهران
افشای تک تک اجزای صورت سود (زیان) جامع در گزارشگری برون سازمانی ضرورت دارد ولی ارائه این اجزا در یک صورت جداگانه، مانند صورت سود (زیان) جامع ضروری نیست.
مجتهد زاده و مؤمنی
1382
تأثیر ارائه صورت سود (زیان) جامع بر تصمیمگیـریهای استفادهکنندگان صـورتهای مالـی: دیـدگـاههـای استفـادهکنندگان صورتهای مالی
ارائه صورت سود (زیان) جامع در تصمیمگیریهای سرمایهگذاران تأثیر دارد.
علی سعیدی ولاشانی
1384
بررسی برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملکرد شرکت
تعدیلات سود (زیان) جامع توانایی سود را برای انعکاس عملکرد شرکت بهبود میدهد هر چند ابهاماتی نیز در نتایج بدست آمده مشاهده شد.
آقایی و سجادپور
1390
محتوای اطلاعاتی اقلام صورت سود و زیان جامع بررسی بورس اوراق بهادار تهران
سود جامع قدرت توضیحدهندگی قویتری دارد، همچنین سایر اقلام سود (زیان) جامع به جز سود (زیان) تحقق نیافته سرمایهگذاریها محتوای اطلاعاتی فزایندهای دارند.

2.6 جمعبندی و نتیجهگیری
بحث در مورد هماهنگسازی استانداردهای حسابداری به یکی از مباحث داغ در حرفه حسابداری کشورها من جمله ایران تبدیل شده است. هماهنگسازی به معنی کاهش تفاوتهای میان استانداردهای حسابداری ملی به حداقل ممکن است. این کار، مفاهیم و ذات مقررات یا عملیات حسابداری در کشورهای مختلف را با هم تطبیق میدهد به گونهای که با هم هماهنگ شده و وجوه افتراق آنها از بین برود.
شاید یکی از عواملی که به تسهیل هماهنگسازی استانداردها، خصوصاً هماهنگسازی استانداردهای حسابداری ملی و بینالمللی، کمک کند، تطبیق استانداردهای حسابداری مختلف با یکدیگر باشد. به همین منظور، تصمیم بر آن شد تا در این تحقیق به تطبیق نحوه گزارشگری سود جامع در سطح ایران و بینالملل پرداخته شود. همانطور که در قسمتهای قبلی نیز بدان اشاره شد، پس از مطرح شدن روش نوین ارائهی صورتهای مالی و تجدیدنظر در IAS1 تغییرات مهمی در نحوهی ارائهی صورتهای مالی از جمله صورت عملکرد مالی اتفاق افتاد که به موجب آن پیشنهاد شده بود تا سایر اجزای سود (زیان) جامع در انتهای صورت سود (زیان) دوره (رویکرد ارائهی یک صورت عملکرد واحد) ارائه شود. گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد مسئلهای بحثبرانگیز است. موافقین گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد معتقدند که این شیوه شفافیت، پایداری و قابلیت مقایسهی صورتهای مالی را افزایش میدهد. در حالیکه مخالفان بر این باورند که گنجاندن سایر اجزای سود جامع همراه با نتایج کسب و کار اصلی، به دلیل ماهیت موقتی و پر نوسان خود، استفادهکنندگان از صورتهای مالی را به اشتباه میاندازد و به سوء تعبیرهای مهمی از عملکرد یک شرکت منجر میشود و بنابراین ریسک و قیمت سهام یک شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد. از این رو، نوسانات سود جامع مسئلهی مهمی برای حل و فصل تصمیمگیری نسبت به این موضوع است که آیا یک صورت عملکرد واحد گزارش شود یا سود خالص و سود جامع هر کدام در یک صورت عملکرد جداگانه گزارش شوند.
تحقیقات خارجی که به مطالعه تأثیر نوسانات سود جامع بر عملکرد شرکتها و حسابداری ارزش منصفانه میپرداختند عموماً بر مؤسسات مالی و بانکها تمرکز داشتند. نتایج این تحقیقات نشان داد که سود جامع (و سودهای مبتنی بر ارزش منصفانه) بیش از سود خالص (و سودهای مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی) نوسان دارد (بارث و همکارن، 1995؛ اشمیت، 1999؛ هادر و همکاران، 2006؛ بامبر و همکاران، 2010 و شادوالی خان، 2012). بعلاوه، از میان متغیرهای حسابداری مختلف، نوسانات سود تنها معیاری است که بالاترین رابطه را با ریسک و قیمت سهام شرکتها دارد (بیور و همکاران، 1970؛ روزنبرگ و مکیبن، 1973؛ کالینـز و کوثـری، 1989؛ راین، 1997؛ هـادر و همکاران، 2006 و چمبـرز و همکاران، 2007). همچنین نتایج تحقیقات مذکور نشان میدهد که سود جامع دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به سود خالص است و گزارشگری سود جامع باعث افزایش شفافیت صورتهای مالی میشود. تحقیقاتی نیز که به مقایسه قدرت پیشبینیکنندگی سـود جامع نسبت به سـود خالص میپردازد، عموماً نشان میدهنـد که سـود خالص پیشبینیکنندهی بهتری برای عملکرد آتی شرکت است، هر چند که نتایج متناقضی نیز در بین نتایج سایر تحقیقات به چشم میخورد (بیدل و چوی، 2000؛ چوی و داس، 2003؛ کاناگارتنام و همکاران، 2004؛ بیدل و چوی، 2006 و کاناگارتنام و همکاران، 2009).
تحقیقات داخلی در مورد سود جامع نیز عموماً بر تأثیر ارائه صورت سود (زیان) جامع بر تصمیمگیریهای استفادهکنندگان و ارزیابی عملکرد شرکت و محتوای اطلاعاتی اقلام سود (زیان) جامع تمرکز داشتند (عرب مازار یزدی و رادمهر، 1382؛ مجتهد زاده و مؤمنی، 1382، سعیدی ولاشانی، 1384 و آقایی و سجادپور 1390). نتایج این تحقیقات نشان میدهـد که ارائه صـورت سـود (زیان) جامـع در تصمیمگیـریهای سرمایهگذاران تأثیر دارد (عرب مازار یزدی و رادمهر، 1382 و مجتهد زاده و مؤمنی، 1382)، همچنین سود جامع دارای محتوای اطلاعاتی فزایندهای میباشد (آقایی و سجادپور، 1390) و تعدیلات سود (زیان) جامع توانایی سود را برای انعکاس عملکرد شرکت بهبود میدهد ولی ابهاماتی نیز در نتایج بدست آمده مشاهده شد (سعیدی ولاشانی، 1384).
بنابراین، براساس مطالعات انجام شده و پیشینه تحقیق میتوان سه مورد زیر را استنتاج کرد:
با توجه به پیشینه تحقیق مطرح شده در این فصل، تحقیقات خارجی که نوسانات سود جامع و تغییرات ارزش منصفانه را بررسی میکردند، بیشتر بر مؤسسات مالی و بانکها تمرکز داشتند. تحقیقات داخلی نیز عموماً بر محتوای اطلاعاتی سـود جامع و تأثیر ارائـه آن بر تصمیمگیری استفادهکنندگان پرداختند. اما در مورد تأثیر شیوه گزارشگری سـود جامع (یعنی رویکرد ارائه یک صورت عملکرد مالی واحد و رویکرد ارائه دو صورت عملکرد جداگانه) بر برداشت استفادهکنندگان از صورتهای مالی تاکنون تحقیقی در ایران انجام نشده است. لذا با توجه به خلاء تحقیقاتی موجود در این خصوص و با انگیزه ارزیابی اظهارنظرهای مخالف با گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکرد واحد (رویکرد مورد تأکید در IAS1) تصمیم به انجام تحقیق حاضر گرفته شد. در پایان لازم به ذکر است که این تحقیق با فراهم کردن نمونهای متشکل از شرکتهای غیر مالی به تکمیل و غنای هر چه بیشتر ادبیات موجود در این زمینه، کمک میکند.
همچنین پس از بررسی مطالعات انجام شده در خصوص موضوع تحقیق، مدل مفهومی تحقیق که مبنای تدوین پرسشها و فرضیههای تحقیق قرار گرفت، تهیه گردید که به تفصیل در فصل سوم به آن پرداخته خواهد شد.
همچنین بررسی پیشینه تحقیق کمک کرد تا مبنایی برای مقایسه تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه فراهم شود که این موضوع به طور کامل در فصل پنجم ارائه خواهد شد.

بخش سوم
روش شناسی تحقیق

3.1 مقدمه
در فصل اول به طور مختصر به بیان مسئلهای که تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به آن است صحبت شد. در این فصل به طور کامل به بیان مسئله تحقیق و روش اجرای تحقیق پرداخته میشود. هدف از ارائهی این فصل آن است که نشان داده شود با چه رویکرد و روشی قرار است به آزمون فرضیههای تحقیق اقدام شود. توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که دستیابی به اهداف علمی زمانی میسر است که در انتخاب روش شناسی تحقیق، دقت علمی لحاظ گردد. بنابراین با توجه به این نکته مهم، در ادامه فصل، روش انجام تحقیق و روشهای گردآوری اطلاعات، جامعه و نمونهگیری و ابزار گردآوری دادهها تشریح میشود.

3.2 مدل مفهومی و فرضیههای تحقیق
3.2.1 مدل مفهومی تحقیق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی صورتهای مالی، صاحبان سهام، محتوای اطلاعاتی، حقوق صاحبان سهام Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی استانداردهای حسابداری، صورتهای مالی، عملکرد مالی، بازار سهام