پایان نامه با واژه های کلیدی صورتهای مالی، صاحبان سهام، محتوای اطلاعاتی، حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

میآورد. هنگامیکه تفاوت بین سود خالص و سود جامع با اهمیت باشد انتظار میرود که تحلیلگران مالی در تحلیلهای خود واکنش متفاوتی داشته باشند. اشمیت اهمیت گزارشگری سود جامع را برای چند شرکت بزرگ آمریکایی بررسی کرد. وی سود سال 1996 میلادی چند شرکت بزرگ آمریکایی را با استفاده از استاندارد جدید گزارشگری سود جامع دوباره محاسبه کرد. نتایج این محاسبه نشان داد که تفاوت بین سود خالص گزارش شده و سود جامع محاسبه شده قابل ملاحظه است. شرکتهای مورد بررسی از بین 100 شرکت بزرگ و بانک آمریکایی در مجلهی وال استریت انتخاب شدند. در نمونه مورد بررسی در حالت گزارشگری سود جامع، از یک طرف سود شرکت جنرال موتورز 64.1 درصد کاهش داشت درحالیکه سود شرکت سیتی بانک 18.3 درصد افزایش نشان داد. از بین شرکتهای بزرگ سود جامع 15 شرکت کمتر از سود خالص و سود جامع 9 شرکت بیشتر از سود خالص آنها بود. مشاهده شد که بیشتر به دلیل تعدیلات منفی نرخ ارز و زیان تحققنیافته اوراق بهادار معاملاتی سود جامع شرکتها کمتر از سود خالص آنها بود.
مینز و مکدنیل121 (2000) با استفاده از پرسشنامه، قضاوت سرمایهگذاران غیرحرفهای را بر نحوه ارائه سود و زیان جامع با اشکال مختلف یعنی ارائه سود و زیان جامع و ارائه حقوق صاحبان سهام بررسی کردند. نتایج نشان داد که شکل ارائه اطلاعات، ارتباطی با دریافت و درک اطلاعات سود و زیان جامع توسط کاربران آن ندارد. نتایج آنها همچنین نشان داد که شکل ارائه سود (زیان) جامع روی قضاوت استفادهکنندگان نسبت به عملکرد مدیران از طریق تفاوت در میزان اهمیت دهی به نوسانات سایر اجزای سود (زیان) جامع اثر میگذارد و فقط ارائه سود (زیان) جامع در صورت عملکرد، سرمایهگذاران غیرحرفهای را به تأثیرگذاری نوسانات سایر اجزای سود (زیان) جامع در اثر بخشی مدیریت تشویق میکند.
کاهن122و همکاران (2000) ارزش اطلاعاتی افشای جداگانه اقلام سود و زیان جامع (تجـدید ارزیابی داراییها و تعدیلات نرخ ارز) را در نیوزلند مورد مطالعه قرار دادند. آنان دریافتند که ارزش اطلاعتی تکتک سایر اقلام سود (زیان) جامع بیشتر از رقم سود جامع نیست. همچنین، یافتههای تحقیق نشان داد که بعد از الزامی شدن صورت حساب تغییرات حقوق صاحبان سرمایه شواهدی مبنی بر افزایش ارزش اطلاعاتی سایر اقلام سود (زیان) جامع نسبت به سود خالص وجود ندارد. در کل نتایج نشان داد که صورت حساب تغییرات در حقوق صاحبان سهام برای سرمایهگذاران ارزش اضافی ایجاد نمیکند.
بامونسیری و ویگنز123(2001) افشای سود جامع و آثار بالقوه آن را بر اندازهگیری عملکرد مالی 100 شرکت در سالهای مالی 1997-1999 میلادی ارزیابی کردند. از 100 شرکت مورد بررسی 76 شرکت سایر اجزای سود جامع را در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه گزارش میکردند. 15 شرکت صورت سود (زیان) جامع جداگانه، 4 شرکت سود جامع را در صورت حساب سود و زیان گزارش میکردند و 5 شرکت باقیمانده سود خالص و سود جامع یکسانی داشتند. این ارزیابی نشان داد که بیشتر شرکتها سود جامع را در بخش حقوق صاحبان سهام گزارش میکنند. در هر یک از ســالهای مورد بررسی مشاهده شد تعداد شرکتهایی که سایر اجزای سود جامع بر آنها اثر منفی داشته بیشتر از شرکتهایی بوده که اثر مثبت داشته است. درنهایت مطالعات آنها نشان داد، اگر تحلیلگران مالی سایر اجزای سود جامع را در ارزیابیهای خود از عملکرد شرکت در نظر بگیرند ممکن است به نتایجی متفاوت از ارزیابیهای مبتنی بر سود خالص دست یابند.
لویس124(2003) در تحقیق خود تعدیلات تسعیر ارز را مورد تجزیه و تحلیل اقتصادی قرار داد. همچنین رابطه بین تغییر ارزش شرکت و تعدیلات تسعیر ارز را برای نمونهای از شرکتهای تولیدی بررسی کرد. نتایج این تحقیق نشان داد که تعدیلات تسعیر ارز معمولاً برای شرکتهای تولیدی یک منبع ارزش افزوده نیست چون قواعـد حسابداری حاکم بر تسعیـر ارز معمولاً نتایجی بر خلاف آثار اقتصادی تغییـرات نرخ ارز ایجاد میکنند. لویس مطابق با نظریههای اقتصادی موجود دریافت که تعدیلات مثبت تسعیر ارز با زیان کاهش ارزش (به جای افزایش ارزش) رابطه دارد.
هانتن125و همکاران (2006) متوجه شدند که تهیهکنندگان صورتهای مالی، با احتمال بیشتری، هنگامی که سود جامع در صورت تغییرات حقوق صاحبان سهام گزارش میشود نسبت به زمانی که آن در یک صورت عملکرد جداگانه گزارش میشود، برای مشارکت در مدیریت سود تمایل دارند.
استفن126و همکاران (2007) در تحقیقی در اتحادیه اروپا به مقایسه مربوط بودن سود عملیاتی، سود خالص و سود جامع برای سرمایهگذاران با استفاده از تحلیل رگرسیون پرداختند. نتایج تحقیق نشان میدهد که اول اینکه؛ سود جامع دارای کمترین ارتباط نسبت به سایر سودها بوده است. دوم اینکه؛ جمع سایر اجزای سود جامع بعد از سود خالص دارای محتوای اطلاعاتی است و سوم اینکه؛ ارائه سود (زیان) جامع باعث شفافیت صورتهای مالی میشود.
تارکا127و همکاران (2007) در تحقیقی پرسشنامه ای با عنوان “شناسایی اطلاعات مفید برای تصمیمگیری با ارائه صورتهای مالی در فُرم ماتریس” از استفادهکنندگان حرفه ای صورتهای مالی (تحلیلگران مالی و حسابداران حرفهای) و غیرحرفهای (دانشجویان MBA) درخواست کردند تا اطلاعاتی را از صورتهای مالی استخراج کنند که شامل ارائه صورتهای مالی در فُرم IAS1 و فُرم ماتریس باشد. تحقیق آنها شواهدی درمورد سودمندی تهیه صورت جداگانه سود جامع و جداسازی خط به خط اقلام صورتهای مالی قبل و بعد از اندازهگیری مجدد فراهم کرد. نتایج نشان داد که تهیه صورتهای مالـی در فُـرم ماتریس، صحت و درستی استخـراج اطلاعات صورتهای مالی را بهبـود میدهد.
کاناگارتنام و همکاران (2009) با توجه به الزام شرکت های کانادایی به ارائه صورت سود (زیان) جامع با سه هدف همسانسازی شرکتها، مفیدتر شدن اطلاعات برای استفادهکنندگان و تغییر هماهنگ با سایر کشورها در حرکت به سوی حسابداری براساس ارزش، به بررسی نتایج اجرای این استاندارد با استفاده از تحلیل رگرسیـون، آزمون F و والد در کانادا پرداختند. نتایـج تحقیـق نشان داد که رابطه سود جامع با بازده بسیار قویتر از سود خالص در ارتباط با بازده و ارزش سهام است.
عرب مازار یزدی و رادمهر (1382) با انجام بررسی پرسشنامهای نظر استفادهکنندگان و جامعه دانشگاهی حسابداری را در خصوص تک تک اجزای صورت سود (زیان) جامع جویا شدند. همچنین نقطه نظرات آنها را درباره ضرورت طرح این اجزا در یک صورت جداگانه مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق نشان داد که از دید جامعه مورد بررسی، افشای تک تک اجزای صورت سود (زیان) جامع در گزارشگری برون سازمانی ضروری است ولی ارائه این اجزا در یک صورت جداگانه، مانند صورت سود (زیان) جامع ضروری نیست.
مجتهد زاده و مومنی (1382) در یک بررسی پرسشنامهای تأثیر ارائه صورت سـود (زیان) جامع بر تصمیمگیری های استفادهکنندگان را مورد بررسی قرار دادند و در این تحقیق دو فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که استفادهکنندگان اطلاعات مالی در تصمیمگیریهای خود از مؤلفههای کارایی مدیریت، بازدهی سرمایهگذاری و پیشبینی جریانهای نقدی آتی استفاده میکنند. ارائه صورت سود (زیان) جامع بستری فراهم میکند که این مؤلفهها مورد ارزیابی قرار گیرد، در نتیجه عامل مؤثـری در تصمیمگیری استفادهکنندگان به شمار میرود.
سعیدی ولاشانی (1384) در رساله دکتری خود به بررسی برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملکرد پرداخت. در این تحقیق از سود جامع و سود خالص استفاده شد تا توانایی نسبی سود جامع برای ارائه خلاصه نتایج عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گیرد. همچنین بررسی شد که کدام یک از تعدیلات سود (زیان) جامع توانایی سود را برای انعکاس خلاصه عملکرد شرکت بهبود میبخشد. در مجموع نتایج این تحقیق شواهدی را فراهم آورد که نشان داد تعدیلات سود (زیان) جامع توانایی سود را برای انعکاس عملکرد شرکت بهبود میدهد هر چند ابهاماتی نیز در نتایج بدست آمده مشاهده شد.
آقایی و سجادپور (1390) در تحقیقی با عنوان “محتوای اطلاعاتی اقلام صورت سود (زیان) جامع” به بررسی محتوای اطلاعاتی سود جامع، سود خالص و فزاینده بودن محتوای اطلاعاتی اقلام سود (زیان) جامع در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج بررسیها نشان داد که سود جامع قدرت توضیحدهندگی قویتری دارد، همچنین سایر اقلام سود (زیان) جامع به جز سود (زیان) تحقق نیافته سرمایهگذاریها محتوای اطلاعاتی فزایندهای دارند. این نتایج با شواهد تحقیقات بیدل و چوی (2006) در آمریکا و کیریداران و همکاران (2009) در کانادا سازگاری دارد.
جدول 2.6 خلاصه تحقیقهای خارجی در مورد سود جامع و جدول 2.7 خلاصه تحقیقهای داخلی در مورد سود جامع را به ترتیب سال نشان میدهد.

جدول 2.6 خلاصه تحقیقهای خارجی در مورد سود جامع
نويسندگان
سال
عنوان تحقيق
نتيجه
جنسن
1969
ريسك، قيمتگذاري داراييهاي سرمايهاي و ارزيابي پرتفوليوهاي سرمايهگذاري
سرمايهگذاران ريسك گريزند و تنها زماني حاضر به پذيرش ريسك بالاتر هستند كه بازده آتي بيشتري انتظار داشته باشند.
بيور و همكاران
1970
رابطهي بين معيارهاي ريسك مبتني بر بازار و مبتني بر ريسك حسابداري
1.معيارهاي ريسك در حسابداري، جايگزيني براي كل نوسانات بازده اوراق بهادار سهام عادي شركت هستند.
2. نوسانات سود بالاترين رابطه را با بتا دارند.
ليتزنبرگر و رائو
1971
برآورد نرخ حاشیهای تقدم زمانی و ریسک گریزی متوسط سرمایهگذاران در سهام شرکتهای فعال در صنعت برق
1.سرمايهگذاران ريسك گريز هستند.
2.بين نرخ بازده مورد انتظار و انحراف معيار سوددهي تقريباً يك رابطهي خطي وجود دارد.
روزنبرگ و مكيبن
1973
پيشبيني ريسك سيستماتيك و مختص شركتي در سهام عادي
1.نوسانات سود مهمترين متغير حسابداري در بيان ريسك شركت است.
2. اهرم عملياتي رابطهي نامعنيداري با ريسك دارد.
لِو
1974
رابطه بين اهرم عملياتي و ريسك
بين اهرم عملياتي و ريسك رابطه معنيداري وجود دارد.
كالينز و كوثري
1989
تجزيه و تحليل ضرايب واكنش سودهاي موقتي و مقطعي
1.بين بتا و ضريب واكنش سود يك رابطه منفي و معنيدار وجود دارد.
2. تنها تنزيل كننده (كاهش دهنده) ضريب واكنش سود ريسك سيستماتيك است.
ايزن و زميجاسكي
1989
تغييرپذيري مقطعي در پاسخ بازار سهام به اعلانهاي سودهاي حسابداري
1.ضريب واكنش سود با نرخهاي بازده مورد انتظار رابطهي منفي دارد.
2. قيمتهاي سهام نسبت به تغييرات مثبت (منفي) سود هر سهم، واكنش مثبت(منفي) نشان ميدهند.

نويسندگان
سال
عنوان تحقيق
نتيجه
بارث و همكاران
1995
حسابداري ارزش منصفانه: تأثير بر نوسانات سود، سرمايه قانوني و جريانهاي نقدي قراردادي بانكها
1.سودهاي مبتني بر ارزش منصفانه بيش از سودهاي مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي نوسان دارند.
2. قيمتهاي بازار سهام اختلاف نوسان بين سودهاي مبتني بر ارزش منصفانـه و سـودهاي مبتني بر هزينههاي تاريخي را منعكس نميكند.
هرست و هاپكينز
1998
گزارشگري سود جامع و قضاوتهاي ارزشيابي تحليلگران
ارائه شفاف و واضح سود (زيان) جامع و اجزاي آن منجر به همگـرايي قيمتهاي سهـام در ميان شركـتهايي ميشود كه به مديريت سود اقدام كرده و شركتهايي كه به مديريت سود اقدام نكردهاند.
داليوال و همكاران
1999
آيا سود جامع نسبت به سود خالص معيار بهتري براي تعيين عملكرد آتي شركت است؟
1.رابطه بين سود جامع با بازده و قيمت بازار سهام قويتر از رابطه بين سود خالص با بازده و قيمت بازار سهام نيست.
2. سود خالص بهتر از سود جامع جريانهاي نقدي آتي و سود خالص آتي را پيشبيني ميكند.
اشمیت
1999
تأثیر گزارشگری سود جامع
1.گزارشگري سود جامع باعث افزايش شفافيت فعاليتهاي مؤثر بر خالص داراييها ميشود. ضمن آنكه يكنواختي گزارشگري مالي را در سطح بينالمللي فراهم ميكند.
2. تفاوت بين سود خالص گزارش شده و سود جامع محاسبه شده قابل ملاحظه است.
بيدل و چوي
2000
سودمندي سود و زيان جامع
1.سود جامع نسبت به سود خالص داراي محتواي اطلاعاتي بيشتري است.
2. در خصوص قابليت پيشبيني

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی بازار سهام، قیمت بازار، محتوای اطلاعاتی، مدیریت سود Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی صورتهای مالی، محتوای اطلاعاتی، عملکرد شرکت، استانداردهای حسابداری