پایان نامه با واژه های کلیدی شهرستان سقز، عملکرد گندم

دانلود پایان نامه ارشد

باد
اثر متقابل دماي حداکثرورطوبت
اثرمتقابل دماي حدقل وسرعت باد
اثر متقابل سرعت بادورطوبت

نتايج آزمون ايستاييADF براي متغيرهاي تابع عملکرد عدس ديم شهرستان سنندج
سطح داده تفاضل داده
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
متغير
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
329/4-
027/7-
616/6-
803/8-
220/7-
919/7-
883/6-
366/6-
745/8-
088/7-
112/8-
639/6-
005/6-
671/7-
341/6-
972/5-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
928/1-
374/3-
774/2-
926/2-
794/1-
940/2-
351/3-
786/2-
937/2-
761/2-
966/3-
634/3-
824/2-
739/1-
426/2-
096/3-
عملکرد
بارش تجمعي دوره رشد
متوسط دماي حداقل دوره رشد
متوسط دماي حداکثردوره رشد
متوسط سرعت باد دوره رشد
متوسط رطوبت دوره رشد
توان دوم بارش دوره رشد
توان دوم دماي حداقل دوره رشد
توان دوم دماي حداکثردوره رشد
توان دوم سرعت باد دوره رشد
توان دوم رطوبت دوره رشد
اثر متقابل بارش و دماي حداکثر
اثر متقابل بارش و سرعت باد
اثرمتقابل دماي حداکثروسرعت باد
اثرمتقابل دماي حدقل وسرعت باد
اثر متقابل سرعت بادورطوبت

نتايج آزمون ايستاييADF براي متغيرهاي تابع عملکرد گندم آبي شهرستان سقز
سطح داده تفاضل داده
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
متغير
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
302/6-
728/6-
528/5-
820/7-
116/4-
312/7-
945/6-
945/6-
034/5-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
525/2-
015/3-
924/2-
467/3-
076/1-
491/3-
072/3-
176/3-
960/2-
عملکرد
بارش تجمعي دوره رشد
متوسط دماي حداقل دوره رشد
متوسط دماي حداکثردوره رشد
متوسط سرعت باد دوره رشد
متوسط رطوبت دوره رشد
اثر متقابل بارش و رطوبت
اثر متقابل دماي حداکثر و رطوبت
اثر متقابل دماي حداقل ورطوبت

نتايج آزمون ايستاييADF براي متغيرهاي تابع عملکرد گندم ديم شهرستان سقز
سطح داده تفاضل داده
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
متغير
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
631/7-
692/6-
375/5-
584/7-
366/6-
405/7-
296/5-
984/5-
954/6-
150/4-
333/6-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
499/1-
046/3-
019/3-
463/3-
374/1-
578/3-
100/3-
182/3-
112/3-
153/3-
015/2-
عملکرد
بارش تجمعي دوره رشد
متوسط دماي حداقل دوره رشد
متوسط دماي حداکثردوره رشد
متوسط سرعت باد دوره رشد
متوسط رطوبت دوره رشد
اثر متقابل بارش و دماي حداکثر
اثر متقابل بارش و سرعت باد
اثر متقابل بارش و رطوبت
اثر متقابل دماي حداکثرورطوبت
اثر متقابل سرعت بادورطوبت

نتايج آزمون ايستاييADF براي متغيرهاي تابع عملکرد جو آبي شهرستان سقز
سطح داده تفاضل داده
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
متغير
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
809/5-
692/6-
375/5-
584/7-
366/6-
405/7-
954/6-
420/6-
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
562/2-
046/3-
019/3-
463/3-
374/2-
578/3-
112/3-
729/3-
عملکرد
بارش تجمعي دوره رشد
متوسط دماي حداقل دوره رشد
متوسط دماي حداکثردوره رشد
متوسط سرعت باد دوره رشد
متوسط رطوبت دوره رشد
اثر متقابل بارش و رطوبت
اثرمتقابل دماي حداکثروسرعت باد

نتايج آزمون ايستاييADF براي متغيرهاي تابع عملکرد جو ديم شهرستان سقز
سطح داده تفاضل داده
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
متغير
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
649/6-
695/6-
082/5-
276/7-
164/7-
380/7-
056/7-
939/5-
104/7-
218/7-
367/7-
175/5-
940/4-
733/5-
886/6-
694/6-
194/4-
888/4-
034/5-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
482/1-
035/3-
081/3-
443/3-
368/2-
691/3-
954/2-
855/3-
487/3-
372/1-
672/3-
025/3-
232/3-
025/3-
107/3-
738/3-
152/3-
053/3-
100/3-
عملکرد
بارش تجمعي دوره رشد
متوسط دماي حداقل دوره رشد
متوسط دماي حداکثردوره رشد
متوسط سرعت باد دوره رشد
متوسط رطوبت دوره رشد
توان دوم بارش دوره رشد
توان دوم دماي حداقل دوره رشد
توان دوم دماي حداکثردوره رشد
توان دوم سرعت باد دوره رشد
توان دوم رطوبت دوره رشد
اثر متقابل بارش و دماي حداکثر
اثر متقابل بارش ودماي حداقل
اثر متقابل بارش و سرعت باد
اثر متقابل بارش و رطوبت
اثرمتقابل دماي حداکثروسرعت باد
اثر متقابل دماي حداکثرورطوبت
اثرمتقابل دماي حدقل وسرعت باد
اثر متقابل دماي حداقل ورطوبت

نتايج آزمون ايستاييADF براي متغيرهاي تابع عملکرد نخود ديم شهرستان سقز
سطح داده تفاضل داده
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
متغير
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
555/5-
567/6-
691/8-
016/8-
538/7-
472/6-
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
985/2-
342/3-
06/3-
193/3-
985/1-
893/2-
عملکرد
لگاريتم بارش دوره رشد
لگاريتم دماي حداقل دوره رشد
لگاريتم دماي حداکثر دوره رشد
لگاريتم سرعت باد دوره رشد
لگاريتم رطوبت دوره رشد

نتايج آزمون ايستاييADF براي متغيرهاي تابع عملکرد عدس ديم شهرستان سقز
سطح داده تفاضل داده
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
متغير
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
621/6-
836/5-
403/8-
858/7-
522/7-
791/7-
528/5-
236/8-
764/7-
494/7-
850/6-
082/7-
578/6-
554/6-
256/7-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
630/2-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
750/3-
608/2-
945/2-
261/3-
194/3-
964/1-
878/2-
795/2-
173/3-
211/3-
940/1-
871/2-
956/3-
287/3-
870/3-
004/3-
عملکرد
بارش تجمعي دوره رشد
متوسط دماي حداقل دوره رشد
متوسط دماي حداکثردوره رشد
متوسط سرعت باد دوره رشد
متوسط رطوبت دوره رشد
توان دوم بارش دوره رشد
توان دوم دماي حداقل دوره رشد
توان دوم دماي حداکثردوره رشد
توان دوم سرعت باد دوره رشد
توان دوم رطوبت دوره رشد
اثر متقابل بارش ودماي حداقل
اثر متقابل بارش و سرعت باد
اثرمتقابل دماي حداکثروسرعت باد
اثر متقابل دماي حداقل ورطوبت

نتايج آزمون ايستاييADF براي متغيرهاي تابع عملکرد گندم آبي شهرستان بانه
سطح داده تفاضل داده
تعداد وقفه
1/0
05/0
01/0
آماره
تعداد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی استان کردستان، عملکرد گندم Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد گندم