پایان نامه با واژه های کلیدی شهرستان سقز، عملکرد گندم، تابع کاب داگلاس

دانلود پایان نامه ارشد

نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد و رطوبت دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاي يک درصد افزايش(کاهش) در مقدار دماو سرعت باد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدار عملکرد نخود ديم در اين منطقه به ترتيب به ميزان، 29/2، 71/6 درصد کاهش(افزايش) مييابد. و براي عدس ديم متغيرهاي متوسط سرعت باد دوره رشد، متوسط رطوبت دوره رشد، متوسط دماي حداکثر دوره رشدو بارش تجمعي دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد عدس ديم در شهرستان سنئدج داشته اند. کشش عملکرد عدس ديم نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد و رطوبت دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاي يک درصد افزايش(کاهش) در مقدار دماو سرعت باد دوره رشد ورطوبت دوره رشد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدار عملکرد عدس ديم در اين منطقه به ترتيب به ميزان، 82/7، 15/8 و98/7 درصد کاهش(افزايش) مي‌يابد.
3-6- نتايج برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان سقز
براي بدست آوردن فرم مناسب براي توابع عملکرد محصولات گندم(آبي و ديم)، جو(آبي و ديم)، نخود ديم و عدس ديم بنا بر معني داري کل رگرسيون فرم‌هاي تابعي خطي، خطي درجه دوم، کاب داگلاس و ترانسندنتال برآورد شد. با توجه به تعداد پارامترهاي معني دار و معقول بودن کشش ها، براي محصول گندم آبي، گندم ديم و جو آبي فرم خطي ساده و براي جو ديم و عدس ديم فرم خطي درجه دوم و براي نخود ديم فرم کاب داگلاس مناسب تشخيص داده شد. که نتايج آن در جدول (3-24) آمده است. براي شناسايي وجود ناهمساني واريانس از آزمون بروچ پاگان استفاده شد. که مقدار آن براي گندم آبي 44/0، گندم ديم 89/0، جو آبي 96/1، جو ديم 95/0، نخود ديم 87/5 و عدس ديم 34/0 بوده که هيچ کدام معني دار نبودند به جز نخود ديم بنابراين الگوها با مشکل ناهمساني واريانس روبرو نبودند به غير از نخود ديم که براي رفع آن از روش تخمين حداقل مربعات تعميم يافته استفاده گرديد.
جدول3-24-برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر
متغير
گندم آبي
گندم ديم
جو آبي
جو ديم
نخود ديم
عدس ديم

ضريب
آمارهt
ضريب
آمارهt
ضريب
آمار
ضريب
آمارهt
ضريب
آمارهt
ضريب
آماره
X1
***39/0
16/3
**15/3
19/2
**524/1
64/4
*637/1
25/3


**81/2
51/2
X2
***57/1
13/2
**402/0
79/2
**59/2
27/1
***34/0
42/6


**53/0
22/2
X3
**09/0-
61/1-
**02/0-
98/1-
**17/0-
3/2-
*036/0-
27/3-


**14/1-
98/2-
X4
1286/0-
27/1-
**06/1-
48/2-
*83/2-
40/2-
331/1-
58/0-


*12/1-
8/3-
X5
***02/2
96/2
**34/1
11/2
**606/0
56/5
**079/1
32/2


**45/0
75/3
LnX1
**767/0
27/2


LnX2
*020/0
03/3


LnX3
***32/0-
34/2-


LnX4
**709/0-
86/1-


LnX5
**0107/1
89/3


X12


*052/0-
61/3


*002/0-
04/2-
X22


**25/1-
50/3-


48/1-
40/0-
X32


**32/0
57/2


*97/2
39/2
X42


**0012/0
99/6


5507/0
26/0
X52


263/1-
05/1-


*75/1-
40/3-
X1X2


**88/0
10/7


*090/0
07/4-
X1X3


960/1-
55/1-


*34/1-
70/6-
X1X4


0007/0-
49/1-


*033/0-
90/6-


*08/0-
8/3-
X1X5
***77/1
38/3
**24/0
29/3
**066/0
41/5
**151/0
57/2
X2X4


**17/0
26/3-
X2X5
***055/1

*368/0
75/6


**13/1
11/4
X3X4
**016/0
50/2
**295/0
26/5


**039/0
21/3

ادامه جدول3-24-برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر
متغير
گندم آبي
گندم ديم
جو آبي
جو ديم
نخود ديم
عدس ديم

ضريب
آمارهt
ضريب
آمارهt
ضريب
آمارهt
ضريب
آمارهt
ضريب
آمارهt
ضريب
آماره
X3X5
*3/1-
52/1-
*128/0-
84/1-


**62/1-
05/6-
X4X5


**02/0
52/3-
U
***170
05/2
*8/761
28/2
**8/244
07/1
*52/77
56/1
***06/24
83/1
*4/517
72/3
R2
55/0
54/0
51/0
55/0
62/0
73/0
DW
72/1
53/2
24/2
32/2
69/1
87/1
F
33/15
56/16
04/9
33/19
33/15
10/9
منبع: يافتههاي تحقيق
همان طور که از از جدول(3-22) مشاهده مي‌شود، ضريب تعيين خوبي رگرسيون (R2 ) در اين توابع نشان مي‌دهد که به ترتيب 55/0، 54/0، 51/0، 55/0، 62/0 و 73/0 درصد از تغييرات عملکرد محصولات به ترتيب گندم آبي، گندم ديم، جو آبي، جو ديم، نخود ديم و عدس ديم توسط متغيرهاي اقليمي و غير اقليمي توضيح داده مي‌شود. و معني داري F در سطح يک درصد براي توابع بيانگر معني داري کل رگرسيون است.
3-7- محاسبه کشش‌هاي توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان سقز
با توجه به نتايج جدول(3-24)، کشش‌هاي عملکرد محصولات منتخب محاسبه شده و در جدول زير آمده است.
جدول 3-25-کشش‌هاي توابع عملکرد محصولات در شهرستان سقز
متغيرها
گندم آبي
گندم ديم
جو آبي
جو ديم
نخود ديم
عدس ديم
بارندگي دوره رشد
60/0
32/0
91/0
42/3
76/0
33/0
دماي حداقل دوره رشد
66/7
15/0
28/0
024/0
020/0
81/4
دماي حداکثر دوره رشد
41/4-
31/6-
44/2-
44/3-
32/3-
49/0-
سرعت باد دوره رشد

43/0-
99/0-

70/0-
92/5-
رطوبت دوره رشد
08/10
78/4
58/6
50/5
010/2
46/2-
منبع: يافتههاي تحقيق
در اينجا با توجه به مقادير محاسبه شده چنين نتيجه گيري مي‌شود که براي محصول گندم آبي متغيرهاي متوسط رطوبت دوره رشد، متوسط دماي حداقل دوره رشد، متوسط دماي حداکثر دوره رشد، و بارش تجمعي دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد گندم آبي در شهرستان سقز داشته اند. کشش عملکرد گندم آبي نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاي يک درصد افزايش(کاهش) در مقدار دما دوره رشد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدار عملکرد گندم آبي در اين منطقه به ترتيب به ميزان، 41/4 درصد کاهش(افزايش) مي‌يابد. براي محصول گندم ديم متغيرهاي متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط رطوبت دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد، متوسط بارندگي دوره رشدو متوسط دماي حداقل دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد گندم ديم در شهرستان سقز داشته اند. کشش عملکرد گندم ديم نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاييک درصد افزايش(کاهش) در مقدار دماو سرعت باد دوره رشد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدارعملکرد گندم ديم در اين منطقه به ترتيب به ميزان، 31/6، 43/0 درصد کاهش(افزايش) مي‌يابد. براي محصول جو آبي متغيرهاي متوسط رطوبت دوره رشد، متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد، متوسط بارش تجمعي دوره رشدو دماي حداقل دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد جوآبي در شهرستان سقز داشته اند. کشش عملکرد جو آبي نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاي يک درصد افزايش (کاهش) در مقدار دماو سرعت باد دوره رشد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدار عملکرد گندم ديم در اين منطقه به ترتيب به ميزان، 44/2، 99/0 درصد کاهش (افزايش) مي‌يابد. براي جو ديم متغيرهاي متوسط رطوبت دوره رشد، متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط بارش تجمعي دوره رشد، و دماي حداقل دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد جوديم در شهرستان سقز داشته اند. کشش عملکرد جو ديم نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاي يک درصد افزايش (کاهش) در مقدار دما دوره رشد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدار عملکرد گندم ديم در اين منطقه به ترتيب به ميزان، 44/3 درصد کاهش (افزايش) مي‌يابد. براي نخود ديم مقادير ضرايب در تابع کاب داگلاس کشش عملکرد محصول را نسبت به هر متغير نشان مي‌دهد متغيرهاي متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط رطوبت دوره رشد، متوسط بارش تجمعي دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشدو دماي حداقل دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد نخود ديم در شهرستان سقز داشته اند. کشش عملکرد نخود ديم نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاي يک درصد افزايش (کاهش) در مقدار دماو سرعت باد دوره رشد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدار عملکرد نخود ديم در اين منطقه به ترتيب به ميزان، 32/3، 70/0 درصد کاهش(افزايش) مي‌يابد. و براي عدس ديم که متغيرهاي متوسط سرعت باد دوره رشد، متوسط دماي حداقل دوره رشد، متوسط رطوبت دوره رشد، متوسط دماي حداکثر دوره رشد و بارندگي تجمعي دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد عدس ديم در شهرستان سقز داشته اند. کشش عملکرد عدس ديم نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشدو رطوبت دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاي يک درصد افزايش (کاهش) در مقدار دما و سرعت باد و رطوبت دوره رشد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدار عملکرد عدس ديم در اين منطقه به ترتيب به ميزان، 49/0، 92/3 و46/2 درصد کاهش(افزايش) مي‌يابد.
3-8-نتايج برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان بانه
براي بدست آوردن فرم مناسب براي توابع عملکرد محصولات گندم(آبي و ديم)، جو(آبي و ديم)، نخود ديم و عدس ديم بنا بر معني داري کل رگرسيون فرم‌هاي تابعي خطي، خطي درجه دوم، کاب داگلاس و ترانسندنتال برآورد شد. با توجه به تعداد پارامترهاي معني دار و معقول بودن کشش ها، براي محصول گندم آبي و عدس ديم فرم خطي درجه دوم و براي بقيه ي محصولات فرم خطي ساده مناسب تشخيص داده شد. که نتايج آن در جدول (3-26) آمده است. براي شناسايي وجود ناهمساني واريانس از آزمون بروش پاگان استفاده شد. که مقدار آن براي گندم آبي 45/12، گندم ديم 91/5، جو آبي 05/7، نخود ديم 79/4 و عدس ديم 45/1 بوده که به غير از گندم آبي هيچ کدام معني دار نبودند بنابراين الگوها با مشکل ناهمساني واريانس روبرو نبودند و در نتيجه نتوانستيم تابع ريسک عملکرد را براي آنها بدست آوريم.
جدول3-26-برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر
متغير
گندم آبي
گندم ديم
جو آبي
نخود ديم
عدس ديم

ضريب
آمارهt
ضريب
آمارهt
ضريب
آمارهt
ضريب
آمارهt
ضريب
آمارهt
X1
***79/0
92/2
**523/0
68/2
***523/0
68/2
**649/1
79/4
**95/1
71/2
X2
***085/0
18/3
**082/0
01/2
**082/0
22/2
**44/0
62/3
**003/0
74/2
X3
47/1-
00/1-
*073/0-
25/2-
**073/0-
25/2-
***26/1-
41/4-
020/0-
05/1-
X4
**025/1-
95/1-
*612/1-
62/2-
*612/1-
62/2-
288/1-
19/1-
**65/1-
03/3-
X5
***023/0
65/2
**201/0
38/2
**201/0
38/2
**093/0
89/2
**006/0
26/3
X12
**381/0-
77/2-


**158/0-
29/3-

ادامه جدول3-26-برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر
متغير
گندم آبي
گندم ديم
جو آبي
نخود ديم
عدس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد گندم، استان کردستان، روش حداقل مربعات Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد گندم