پایان نامه با واژه های کلیدی شهرستان رودبار، کدگذاری محوری، تلفن همراه

دانلود پایان نامه ارشد

بزرگ‌ترها، به گوش نبودن جوانان، رفتن به دانشگاه، افزایش دغدغه‌ها و گرفتاریها
رسانههای جمعی
رادیو، ماهواره، اینترنت، تلویزیون
همان‌طور که در جدول فوق دیده میشود، در این مرحله 7 مقوله استخراج‌شده است. در مرحله دوم کدگذاری، یعنی کدگذاری محوری به شرح هریک از مقولههای فوق- با ارجاع به گفتههای افراد مورد مصاحبه- و ارتباط بین آن‌ها پرداخته میشود.
رسانههای ارتباط‌جمعی
امروزه، در شهرستان رودبار جنوب مردم از وسایل و تکنولوژیهای ارتباطی در سطح وسیع استفاده میکنند. این وسایل عبارت‌اند از: ماهواره، تلویزیون، تلفن همراه. در کنار اینها از یک سری امکانات صوتی و تصویری دیگر نظیر ویدئو سیدی نیز به‌طور گستردهای استفاده میشود؛ بنابراین این وسایل ارتباطی ازنظر بزرگان رودبار جنوب از میزان تعاملات و ارتباطات بین مردم در قالب شبنشینیها و سر زدن‌های مداوم گذشته یا همان «صلهی رحم» کاسته است. یکی از بزرگان عنوان میکند:
” قدیم اصلاً کسی از جایی خبر نداشت ولی امروزه جوانان نشستند پای ماهواره و اصلاً به حرف بزرگ‌ترها گوش نمیکنند “.

یکی دیگر از بزرگ‌سالان مطلب را بیان داشت:
” امروزه جوانان از بس پای این ماهواره می‌نشینند که خدا و دین را از یاد بردند. باید بیشتر مراقب فرزندانمان باشیم “.
بنابراین بزرگان رودبار جنوب، رسانههای ارتباطی را ابزارهایی میبینند که بر تغییر نگرش و رفتار جوانان مؤثر بودهاند. عامل دیگری که بزرگان رودبار جنوب به آن اشاره میکردند فقدان آیندهنگری بود که توجهی به آینده نداشتهاند.
فقدان آیندهنگری
بر اساس این مقوله، بزرگان رودبار جنوب عنوان میکردند که در دورهی قدیم کسی به فکر امروز و آینده نبود و هر چه افراد داشتهاند چندان تفاوتی نمیکرد و کسی برای خودش مال و زمینی انتخاب نمیکرد؛ و آن‌ها معتقدند که امروزه برای کسایی که به فکر امروز بودهاند زندگی خوب و آسایش بخشی را مهیا میکند. به همین منظور در مصاحبه با بزرگ‌سالان بیشتر بر همین بعد تأکید داشتهاند. به‌طوری یکی از مشارکتکنندگان عنوان میکند:
” در دوره قدیم کسی به فکر جمع‌کردن مال و زمین نبود، اگر هم داشتیم چندان اهمیتی نداشت چون همه‌چیز بی‌ارزش بود ولی همین حالا برای کسایی خوب که به فکر امروز بودهاند “.
بزرگ‌سالان رودبار جنوب علاوه بر فقدان آینده‌نگری گذشته، عنوان میکنند که بیشتر به دنبال کمک به دیگران بودند؛ بنابراین بیشتر خیرخواه بودند و با ابراز ناخرسندی از افراد حالا به خاطر کم‌توجه‌ی به دیگران ابراز ناخرسندی میکنند.
کاهش روابط خویشاوند گرایی
مقولهی فوق بیانگر این است که مردم رودبار جنوب عملاً کم‌رنگ شدن روابط خویشاوندی و سردی روابط را نسبت به گذشتهی خود تجربه کرده و میبینند. یکی از بزرگان رودبار جنوب در این خصوص عنوان داشت:
” روابط خویشاوندی الآن دیگر خیلی کم شده دیگر نمیشه مثل قدیم روی فامیل حساب باز کرد، الآن همه بیشتر به خود وزندگی خودشان فکر می‌کنند “.
یکی دیگر از مشارکتکنندگان عنوان میکند:
” چند سال پیش برای رأیگیریها میشد روی طایفه‌مان حساب کنیم ولی الآن نه ممکن است به غریبهای رأی بدهند “.
بزرگان رودبار جنوب علاوه بر کاهش روابط خویشاوندی بیشتر به باارزش‌های دینی همگرایی نشان دادهاند.
همگرایی باارزش‌های دینی
بزرگان رودبار جنوب نسبت به از دست دادن یا تزلزل در ارزش‌های دینی و باورهای سنتی خود مخصوصاً در بین نسل جوان ابراز نگرانی میکنند. آن‌ها بر این باورند که سواد و تحصیلات جدید از طریق آموزهها و مطالب جدید و غیر سنتی ممکن است راه را برای نابودی و یا تردید در بسیاری از مبانی اعتقادی جوانان هموار سازد. بر همین اساس، آنان تأکیددارند که سواد مدرن و رسانههای جمعی باید در کنار حفظ باورها و ارزش‌های سنتی حرکت کرده و آن را مورد تهدید قرار ندهند. لذا همگرایی و هماهنگی ارزشها و سواد جدید در بین مردم رودبار جنوب بسیار موردتوجه است. در این خصوص یکی از بزرگان رودباری چنین اظهار میدارد:
” نگرانی ما این است که باسواد شدن جوانان روی ارزش‌های مذهبی‌مان تأثیر منفی بگذارد، یعنی باعث تزلزل شود. جوانان باید سواددار شوند و انسانهای عاقلی باشند نه اینکه باعث جهالت و بیدینی شود “.
یکی دیگر از بزرگان رودبار جنوب در جهت تأیید فوق عنوان میکند:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی دنیاگرایی، کدگذاری باز، باورهای دینی Next Entries رویکرد نسلی، استان کرمان، علوم اجتماعی