پایان نامه با واژه های کلیدی سود سهام، تقسیم سود، سود سهام نقدی، سیاست تقسیم سود

دانلود پایان نامه ارشد

: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 113
5-2- بحث و نتیجه گیری ومقایسه با تحقیقات پیشین ……………………………………………………………………………… 114
5-3- بررسی تطبیقی با ادبیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 115
5-4- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 116
5-4-1- پیشنهادات حاصل از تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 116
5-4-2- پیشنهاد برای تحقیق های آتی …………………………………………………………………………………………. 117
5-5- محدودیت های انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 117
5-6- جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 118
5-6- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 118
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 121
فهرست ضمایم …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 123

عنوان صفحه

3-1- مدل فرضیه های فرعی …………………………………………………………………………………………………………………….. 68
4-1- توصیفی متغییرها ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
4-2- ماتریس همبستگی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 89
4-3- نتایج آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف ……………………………………………………………………………………………… 90
4-4- نتایج آزمون F لیمر ………………………………………………………………………………………………………………………………… 92
4-5- نتایج آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………………………………………. 92
4-6- تنایج آزمون LR جهت شناسایی وجود ناهمسانی در مدل …………………………………………………………………. 93
4-7- نتایج رگرسیون فرضیه اول بعد از رفع ناهمسانی واریانس …………………………………………………………………. 94
4-8- نتایج آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………………………………………. 95
4-9- تخمین مدل اول …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 96
4-10- تخمین نهایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 97
4-11- نتایج آزمون F لیمر ……………………………………………………………………………………………………………………………… 98
4-12- نتایج آزمون هاسمن ……………………………………………………………………………………………………………………………. 99
4-13- نتایج آزمون LR جهت شناسایی وجوود ناهمسانی در مدل …………………………………………………………… 100
4-14- نتایج رگرسیون فرضیه اول بعد از رفع ناهمسانی واریانس …………………………………………………………….. 100
4-15- نتایج آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………………………………….. 101
4-16- تخمین مدل اول ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 102
4-17- تخمین نهایی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 103
4-18- نتایج آزمون F لیمر …………………………………………………………………………………………………………………………… 104

4-19- نتایج آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………………………………………. 105
4-20- نتایج آزمون LR جهت شناسایی وجود ناهمسانی در مدل …………………………………………………………….. 106
4-21- نتایج رگرسین فرضیه اول بعد از رفع ناهمسانی واریانس ………………………………………………………………. 106
4-22- نتایج آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………………………………….. 107
4-23- تخمین مدل اول ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 108
4-24- تخمین نهایی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 109
4-25- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………………………………………………. 110
2-1- نمودار پیش برنده رقابت در صنعت ………………………………………………………………………………………………………. 38

فصل اول
کلیات

1-1 مقدمه
بورس اوراق بهادار یکی از نهادهای جالب جامعه انسانی متمدن است. مهم ترین وظیفه بورس اوراق بهادار ایجاد بازاری کارا و دائمی برای اوراق بهادار است، به گونه ای که هر لحظه بتوان اوراق بهادار را به قیمت رایج و جاری معامله کرد. وظیفه مهم دیگر بورس ایجاد ساز وکار منظم و شفاف در تقابل عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت دارایی های مالی است. (عالیشوندی،1388)
یکی از مسائل اثرگذار که در این زمینه مطرح می شود قدرت رقابت در بازار می باشد. ساختار رقابت بازار در شرکتها باعث تاثیرات عمده در عواملی مانند سیاست های تقسیم سود شرکتها می شود. استفاده کنندگان از اطلاعات مالی،تمایل دارند از توان شرکت در ایجاد منابع نقدی آگاهی یابند تا از یک سو تصویری روشن از وضعیت کنونی شرکت به دست آورند و از سوی دیگر، بتوانند وضعیت آینده شرکت را مورد ارزیابی قرار دهند. در این میان، سود سهام نقدی به دلیل عینیت و ملموس بودن، نزد ذینفعان شرکت، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این مساله نزد مدیران شرکتها نیز دارای اهمیت است، از این رو، بخشی از توان و توجه مدیران شرکتها معطوف به مقوله ای است که از آن با عنوان سیاست تقسیم سود یاد می شود. اما مسئله اصلی، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک سیاست تقسیم سود از سوی شرکتها است.
1-2 بیان مسئله پژوهش
هدف اصلي شركتهاي سهامي به حداكثر رساندن ثروت سهامداران است . يكي از عوامل مؤثر بر اين امر، سياست تقسيم سود شركت است. به همين دليل، بحث سياست تقسيم سود همواره به عنوان يكي از مهمترين مباحث مالي مطرح بوده است.زيرا سود تقسيمي بيانگر پرداختهاي نقدي عمده شركتها و يكي از مهمترين گزينه ها و تصميمات فراروي مديران به شمار مي رود. مدير بايد تصميم بگيرد كه چه ميزان از سود شركت تقسيم، و چه ميزان در قالب سود انباشته مجدداً در شركت سرمايه گذاري شود. به رغم اينكه پرداخت سود تقسيمي مستقيماً سهامداران را بهره مند ميسازد، توانايي شركت در انباشت سود به منظور بهره گيري از فرصتهاي رشد را تحت تأثير قرار ميدهد. (بيكر و پاول؛2005 )
طبق نظریه سلسله مراتبی؛ شرکتها هنگام مواجهه با عدم تقارن اطلاعاتی ؛ سود پرداختی به سهامداران خود را کاهش می دهند . چون عدم تقارن اطلاعاتی ، نشانه های منفی در ارتباط با ارزش شرکت به بازار سرمایه منتقل می کند. اگر شرکتها به منابع مالی خارجی نیاز داشته باشند ترجیح میدهند تا سود پرداختی به سهامداران خود را کاهش دهند تا اینکه این منابع را از بازار سرمایه تامین کنند.
اگر مديريت بتواند در مورد سياست تقسيم سود تضاميني بدهد و خود را به رعايت سياست تقسيم سود ملزم بداند، هزينه هاي نمايندگي كاهش و قيمت سهام شركت افزايش مي يابد. به فرض تعهد معتبري از مديريت به سهام داران براي توزيع سود در فواصل معين و به ميزان معين، كاهش آتي هزينه هاي نمايندگي در قيمت هاي جاري سهام خود را نشان خواهد داد. اما از مديران كمتر مي توان انتظار داشت كه بتوانند خود را نسبت به سياست پرداخت سود معيني كاملا” متعهد كنند و از اين رو تاثير سود سهام روي هزينه هاي نمايندگي، صرفا به تاثير سود سهامي كه واقعا در گذشته پرداخت شده است، محدود مي شود. البته در ايران در صورتي كه مجمع سياست پرداخت سود سهام را از قبل تعيين كند، طبعا” هزينه هاي نمايندگي مي تواند كاهش يابد چون مديران ملزم به رعايت مصوبات مجمع در اين زمينه اند.
علاوه بر این اعلام سود سهام برای بازار، حاوی اطلاعاتی جدید است و مدیران می توانند از سود سهام برای علامت دادن و رساندن اخبار خوب به سهامداران استفاده کنند. به عبارت دیگر سود سهام دارای محتوای اطلاعاتی است و اطلاعات مهم مالی را مخابره می کند. مطابق این مفهوم، شرکت ها زمانی که انتظار افزایش را در سودهای آتی داشته باشند، سود سهام نقدی خود را افزایش می دهند. بنابر این افزایش سود سهام نقدی حامل پیامی مبنی بر انتظار بهبود عملکرد شرکت است. (اهرونی و سواری،1980و کرمی و همکاران1391).
سودآور، از سود تقسيم نشده به عنوان منبع تامين مالي استفاده كنند.
سياست هاي مختلفي در مورد نحوه تقسيم سود مطرح است

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تقسیم سود، سیاست تقسیم، سیاست تقسیم سود، رگرسیون Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی بهای تمام شده، سودآوری، منابع مالی، شرکت های فعال