پایان نامه با واژه های کلیدی سهم بازار، عملکرد سازمان، عملکرد کسب وکار، عملکرد شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

شامل مديريت استراتژيک نيز ميباشد، و به محققان آکادميکي (علمي)و مديران عملياتي نيزمرتبط است.
مونتگومري131(1994)دو بخش اصلي درجريان ادبيات تحقيق مرتبط با خط مشي وسياستهاي کسب وکار که مرتبط با عملکرد سازمان است را مورد توجه قرار ميدهد، شامل: نگرش اقتصادي که روي اهميت عوامل خارجي مثل موقعيت رقابتي شرکت تاکيد ميکند و نگرش سازماني که براساس الگوهاي رفتاري و اجتماعي و انطباق آنها با محيط ايجاد ميشود، ميباشد. آندرسون132(1971) يک چارچوب استراتژي ارائه داد که عوامل سازماني و اقتصادي که عملکرد شرکت را تعيين ميکند را پيشنهاد ميدهد.
ورهيز و مورگان133 (2003) و والكر و روكرت134 (1987)عملکرد سازمان را با توجه به دو اصطلاح اثربخشي و کارآيي که اثربخشي با رشد در ارتباط است و شامل رشد سهم بازار ، رشد فروش يا رشد توليد مي باشد و کارآيي كه با حفظ هزينهها در سطح پايين در ارتباط ميباشد و شامل بازده دارايي135 (ROA)، بازده فروش136 (ROS)، يا بازده سرمايه گذاري137(ROI)بررسي کردند.
در سالهاي اخير به علت اينکه رقابت با شدت زيادي در همه بخشهاي بازار در هر دوي گرايش و روند بازار در رابطه با ابزار توليد نظير : تآمين و تدارک مواد خام، تهيه و تأمين اجزاي سازنده محصول مورد نظر ،تهيه و تأمين سرمايه مورد نياز و تکنولوژيي که مورداستفاده قرار مي
گيرد، ايجاد شده است و گرايش بازار براي خدمات و کالاهاي مورد نياز مشتريان به صورت رقابتي افزايش يافته است در نتيجه اين الزام وجود دارد که رابطه بين استراتژيهاي کلي(عمومي)و مزيت رقابتي و عملکرد سازمان بررسي شود.
مفهوم محدود عملکرد کسب وکار روي استفاده از نتايج ساده براساس معيارهاي مالي فرض شده كه تحقق اهداف اقتصادي شرکت را به عنوان عملکرد مالي منعکس ميکند، که مدل مطرح و غالبي در تحقيق و بررسي عملكرد براساس آنچه كه تاكنون تجربه شده است، ميباشد. (ونكاترامن و رامانيوجام138 ,1986هافر 1391983).
يک مفهوم سازي گسترده تر از عملکرد کسب وکار شامل تاکيد روي معيارهاي عملکرد عملياتي(غير مالي) به علاوه معيارهاي عملکرد مالي است. تحت اين چارچوب منطقي است که به بررسي و فرض معيارهايي نظير سهم بازار ، توليد محصول جديد،کيفيت محصول، اثربخشيهاي بازاريابي، ارزش افزوده توليد و ساخت، و ديگر معيارهاي کارايي تکنولوژيکي در حيطهاي از عملکرد کسب وکار توجه و تاكيد ميشود(ونكاترامن و رامانيوجام 1986؛ اسميت و گريم1987140و تاشمن و رومانلي1411985).
تيس142 (1984) تشخيص داد که “يک شرکت نياز دارد که قابليتهايش را با تغييرات محيطي انطباق دهد تا عملکرد کسبوکار خود را بهبود بخشد. بر اساس بررسي هاي به عمل آمده، مي
توان گفت شرکتهايي که در بازار فعاليت ميکنند اگر بتوانند محيط را به خوبي شناسايي کرده و بخشهاي سودآور آن را تعيين کنند، و سپس قابليتهايشان را به منظور تغيير استراتژي اصلاح کنند، ميتوانند در فضاي استراتژيک حرکت کنند و عملکردشان را ارتقا دهند.
در طبقهبندي ديگري معيارهاي عملکرد شامل معيارهاي سخت: بازده سرمايه گذاري، رشد فروش و سهم بازار و معيارهاي نرم: تعهد سازماني و روحيه گروهي و همبستگي سازماني مي
باشد(جورج لافمن و بروك دابني1432000).
معيارهاي عادي عملکرد شامل رشد فروش و بهرهورياست، رشد شرکت و قدرت نسبي بازار حداقل بخشي از عملکرد شرکت را تحت تاثير قرار ميدهند (بيچلر و بير144 1987؛دميراگ1451995مادو146,1975 ؛استيرز1996147).

1-8-2 ارتقا عملكرد سازماني
عمليات و فعاليتهاي نيروي انساني منعطف( وقتي كه در زمينه فرهنگي توافقي و متعامل در سازمان ايجاد شود)به نيروي كار در كسب مهارت بيشتر و ثبات روحي- رواني و ترغيب و تمايل به انجام كارها فارغ از هرگونه حواسپرتي و مشغله ذهني كمك ميكند. مطالعاتي با بررسيهايي كه در زمينه استراتژيهاي نيروي انساني منعطف انجام شد نشان دادكه سودآوري، توانايي رشد و ارزش و سهم بازار سازمان تحت تاثير فعاليتهاي نيروي انساني قرار دارد و هرچه نيروي انساني منعطفتر عمل كند نتايج بهتري را در پي خواهد داشت(ديويس بلك148، 2004).
مطالعهاي در بررسي از 1000 شركت نشان داد كه با افزايش استفاده از برنامههاي مشاركت كاركنان در شركت كه شامل توسعه بالاي دانش مربوط به عملكرد، تقسيم اطلاعات، توجه در سطح سازماني و تيمي به عملكرد و پرورش و پربار كردن فعاليتها و عملكرد سازمان، كه به طور عمده و قابل توجهاي عملكرد چنين شركتهايي بالاتر از شركتهايي است كه برنامههاي مشاركت كاركنانشان پايين است. اين تحقيقات نشان داد كه مشاركت سطح بالاي كاركنان 25% افزايش نرخ بازده فروش، 26% افزايش نرخ بازده سرمايهگذاري، 34% افزايش نرخ بازده دارايي را تحت تاثير قرار ميدهد(ديويس بلك، 2004).
مطالعات انجام شده در زمينه عملكرد سازماني مدلهاي مختلفي را در زمينه ادبيات موضوعي آن ارائه داده است. كوئين و روبورگ149(1983) معتقدند كه عملكرد سازماني داراي ابعاد گوناگوني است كه هر بعد آن داراي عوامل متفاوتي از عملكرد سازماني ميباشد اين دو محقق بحث ميكنند كه مدلهاي موجود عملكرد سازماني از جهاتي با يكديگر متفاوت ميباشند كه ممكن است اين تفاوتها مكمل يكديگر باشند، و ارزيابي عملكرد معمولاميتواند به عنوان جايگزيني بين انواع زيادي از عوامل عملكردي كه ممكن است هرگز به صورت كامل با يكديگر همساز و سازگار نبودهاند، مورد توجه قرار گيرد.

عملكردسازماني
عملكرد به عنوان نتايج كار تعريف ميشود چون نتايج كار قويترين رابطه را با اهداف استراتژيك سازمان، رضايت مشتري و كاركردهاي اقتصادي دارد(نيلي و آدامز150،2002).
فرهنگ لغت انگليسي آكسفورد عملكرد را به صورت زير تعريف ميكند” انجام، اجرا، تكميل، انجام كار سفارش يا تعهد شده”. اين تعريف به خروجيها يانتايج بر ميگردد ودر عين حال عنوان ميكند كه عملكرد درمورد انجام كار و نتايج حاصله آن ميباشد. بنابراين عملكرد را ميتوان به عنوان رفتار (روشي كه سازمانها، گروهها و افراد، كار را انجام ميدهند) تلقي كرد”.
كمپ بل151 معتقد است كه عملكرد، رفتار است و بايد از نتايج متمايز شود، زيرا عوامل سيستمي ميتوانند نتايج را منحرف كنند. در صورتي كه عملكرد به گونهاي تعريف شود كه هم رفتار و هم نتايج را در بر گيرد، ديدگاه جامعتري حاصل ميگردد(نيلي و ديگران،2002).
در ارزيابي عملكرد دو اصطلاح اصلي كه معمولا به وفور مورد استفاده قرار مي
گيرد كارايي و اثربخشي ميباشد(سيكوت وهمكاران،1998؛ بورنت و ابل، 1998؛ دارانت،1986؛ فوتلر،1997؛ فلود و همكاران، 1994)152.
اثربخشي اشاره به اين دارد كه اهداف كسب شده و برنامههاي اجرا شده تا چه حدي مطابق اهداف موردنظر سازمان ميباشد وتا چه حد اين نتايج مطلوب هستند(پويستر153،2004).
اگرچه ارزيابي اثربخش و كارايي همه ابعاد عملكرد سازماني را تحت پوشش نميدهد اما نشان ميدهد كه اهداف كسب شده تا چه حد با اهداف موردنظر سازمان در زمينه اهداف مرتبط با بازده و مرتبط با نتيجه مطابق است(ميلان نشكو، هاي(ديويد) جو154، 2009).

2-8-2 مدل ارزيابي عملكرد سينك و تاتل155
يكي از رويكردهاي ارزيابي عملكرد، مدل ارزيابي عملكرد سينك و تاتل (1989) است. در اين مدل، عملكرد يك سازمان ناشي از روابط پيچيده بين 7 شاخص عملكرد به شرح زير است:
1- اثربخشي: كه عبارت از انجام كارهاي درست در زمان مناسب و با كيفيت مناسب است. در عمل اثربخشي با نسبت خروجيهاي واقعي بر خروجيهاي موردانتظار است.
2- كارايي: به معناي “انجام درست كارها ” است و با نسبت مصرف موردانتظار منابع بر مصرف واقعي تعريف ميشود.
3- كيفيت: كه مفهوم گستردهاي دارد و براي ملموستر كردن مفهوم كيفيت، آن را از شش جنبه مختلف بررسي و اندازهگيري ميكنند.
4- بهرهوري: كه با تعريف سنتي نسبت اثربخشي به كارايي تعريف ميشود.
5- كيفيت زندگيكاري: بهبود آن كمك زيادي به ارتقا عملكرد سازماني ميكند.
6- نوآوري: يكي از عناصر كليدي بهبود عملكرد است.
7- سودآوري: هدف نهايي هر سازمان و متضمن موفقيت آن در بازار است.
اگرچه نسبت به زمان ارائه اين مدل تغييرات زيادي در صنعت رخ داده است، اما همچنان اين 7 شاخص از اهميت بالايي در عملكرد سازمان برخوردارند. با وجود اين، اين مدل داراي يكسري محدوديتهاي اساسي نيز است. به عنوان مثال به “انعطافپذيري” كه يكي از ضروريات بازارهاي دهه اخير است توجهي نشده است. همچنين محدوديت ديگر اين مدل بيتوجهي به مشتريان سازمان است(تانگو156، 2004).

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی انتخاب بازار، بازار هدف Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی پیش آزمون، انحراف معیار، رشته تحصیلی، محدودیت ها