پایان نامه با واژه های کلیدی سندرم داون، کیفیت زندگی، سطح تحصیلات

دانلود پایان نامه ارشد

داون مورد بررسی قرار مي‌گيرد گروه نمونه شامل تعداد 36 نفر از مادران دارای فرزند سندرم داون مي‌باشد كه از اين ميان 18 نفر در گروه آزمایش و 18 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند.

جدول 4-1 چگونگي توزیع آزمودني‌ها را در دو گروه مورد نظر ارائه مي‌دهد.
جدول ‏41 توزیع آزمودنی‌ها در دو گروه (آزمایش و کنترل)
گروه
فراواني
فراواني درصدي
فراواني تجمعي
آزمایش
18
0/50
0/50
کنترل
18
0/50
0/100
مجموع
36
0/100

همان طور كه در جدول 4-1 مشاهده مي‌شود تعداد آزمودني‌ها در دو گروه آزمایش و کنترل برابر می‌باشند.
در اين مرحله اطلاعات جمعيت شناختي اعضاي گروه آزمايش و کنترل به تفكيك مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

جدول 4-2 اطلاعات مربوط به توزيع سطح تحصیلات اعضاي گروه آزمایش و کنترل را ارائه مي‌دهد.
جدول ‏42 توزيع سطح تحصیلات اعضاي گروه آزمایش و کنترل
سطح تحصیلات
فراواني
فراواني درصدي
فراواني تجمعي
آزمایش

کمتر از دیپلم
3
7/16
7/16
دیپلم
7
9/38
6/55
لیسانس
8
4/44
0/100
فوق لیسانس

کنترل

کمتر از دیپلم
6
3/33
3/33
دیپلم
8
4/44
8/77
لیسانس
3
7/16
4/94
فوق لیسانس
1
6/5
0/100
مجموع 36

همان طور كه مشاهده مي‌شود بیشترین آزمودني‌های گروه آزمایش، از سطح تحصیلات لیسانس برخوردار می‌باشند. بیشترین آزمودني‌های گروه کنترل نیز، از سطح تحصیلات دیپلم برخوردار می‌باشند. با انجام آزمون T زوجی میانگین تحصیلات در دو گروه آزمایش وکنترل از تفاوت آماری معنی داری برخوردار نمی باشد(p0/05).

جدول 4-3 اطلاعات مربوط به توزيع سطح تحصیلات همسران اعضاي گروه آزمایش و کنترل را ارائه مي‌دهد.
جدول ‏43 توزيع سطح تحصیلات همسران اعضاي گروه آزمایش و کنترل
سطح تحصیلات
فراواني
فراواني درصدي
فراواني تجمعي
آزمایش

کمتر از دیپلم
3
7/16
7/16
دیپلم
5
8/27
4/44
لیسانس
9
0/50
4/94
فوق لیسانس
1
6/5
0/100
کنترل

کمتر از دیپلم
7
9/38
9/38
دیپلم
8
4/44
3/83
لیسانس
2
1/11
4/94
فوق لیسانس
1
6/5
0/100
مجموع 36

همان طور كه مشاهده مي‌شود بیشترین همسران آزمودني‌های گروه آزمایش، از سطح تحصیلات لیسانس برخوردار می‌باشند. بیشترین همسران آزمودني‌های گروه کنترل، از سطح تحصیلات دیپلم برخوردار می‌باشند. با انجام آزمون T زوجی میانگین تحصیلات همسران در دو گروه آزمایش وکنترل از تفاوت آماری معنی داری برخوردار نمی باشد(p0/05).

جدول 4-4. اطلاعات مربوط به توزيع وضعیت اشتغال اعضاي گروه آزمایش و کنترل را ارائه مي‌دهد.
جدول ‏44 اطلاعات مربوط به توزيع وضعیت اشتغال اعضاي گروه آزمایش و کنترل
وضعیت اشتغال
فراواني
فراواني درصدي
فراواني تجمعي
آزمایش

خانه‌دار
8
4/44
4/44
کارمند
6
3/33
8/77
آزاد
4
1/22
100
کنترل

خانه‌دار
15
3/83
3/83
کارمند
2
1/11
4/94
آزاد
1
6/5
0/100
مجموع
18
0/100
مجموع

همان طور كه مشاهده مي‌شود بیشترین آزمودني‌های گروه آزمایش و کنترل خانه‌دار می‌باشند. با انجام آزمون T زوجی میانگین اشتغال در دو گروه آزمایش وکنترل از تفاوت آماری معنی داری برخوردار می باشد(p<0/05).
جدول 4-5. اطلاعات مربوط به توزيع وضعیت اشتغال همسران اعضاي گروه آزمایش و کنترل را ارائه مي‌دهد.
جدول ‏45 اطلاعات مربوط به توزيع وضعیت اشتغال همسران اعضاي گروه آزمایش و کنترل
وضعیت اشتغال همسر
فراواني
فراواني درصدي
فراواني تجمعي
آزمایش

بی‌کار
3
7/16
7/16
کارمند
7
9/38
6/55
آزاد
8
4/44
0/100
کنترل

بی‌کار
2
1/11
1/11
کارمند
13
2/72
3/83
آزاد
3
7/16
0/100
مجموع
36
0/100

همان طور كه مشاهده مي‌شود بیشترین همسران آزمودني‌های گروه آزمایش، شغل آزاد دارند. و بیشترین همسران آزمودني‌های گروه کنترل، کارمند می‌باشند. با انجام آزمون T زوجی میانگین اشتغال پدران در دو گروه آزمایش وکنترل از تفاوت آماری معنی داری برخوردار نمی باشد(p>0/05).

جدول 4-6. اطلاعات مربوط به توزيع وضعیت درآمد خانواده اعضاي گروه آزمایش و کنترل را ارائه مي‌دهد.
جدول 4-6.
جدول ‏46 اطلاعات مربوط به توزيع وضعیت درآمد خانواده اعضاي گروه آزمایش و کنترل
وضعیت درآمد خانواده
فراواني
فراواني درصدي
فراواني تجمعي
آزمایش

ضعیف
12
7/66
7/66
متوسط
4
2/22
9/89
خوب
2
1/11
0/100
کنترل

ضعیف
11
1/61
1/61
متوسط
5
8/27
9/88
خوب
2
1/11
0/100
مجموع
36
0/100

همان طور كه مشاهده مي‌شود بیشترین آزمودني‌های گروه آزمایش و کنترل از درآمد خانواده سطح ضعیف برخوردار می‌باشند. با انجام آزمون T زوجی میانگین درآمد در دو گروه آزمایش وکنترل از تفاوت آماری معنی داری برخوردار نمی باشد(p0/05).

جدول 4-7. اطلاعات مربوط به توزيع وضعیت مسکن اعضاي گروه آزمایش و کنترل را ارائه مي‌دهد.
جدول ‏47 اطلاعات مربوط به توزيع وضعیت مسکن اعضاي گروه آزمایش و کنترل
وضعیت مسکن
فراواني
فراواني درصدي
فراواني تجمعي
آزمایش

شخصی
5
8/27
8/27
استیجاری
9
1/61
8/77
سازمانی
2
1/11
0/100
کنترل

شخصی
6
3/33
3/33
استیجاری
12
7/66
0/100
سازمانی

مجموع
36

همان طور كه مشاهده مي‌شود بیشترین آزمودني‌های گروه آزمایش و کنترل از مسکن استیجاری برخوردار می‌باشند. . با انجام آزمون T زوجی میانگین مسکن در دو گروه آزمایش وکنترل از تفاوت آماری معنی داری برخوردار نمی باشد(p0/05).

جدول 4-8. اطلاعات مربوط به توزيع تعداد فرزندان اعضاي گروه آزمایش را ارائه مي‌دهد.

جدول ‏48 اطلاعات مربوط به توزيع تعداد فرزندان اعضاي گروه آزمایش و کنترل
تعداد فرزندان
فراواني
فراواني درصدي
فراواني تجمعي
آزمایش

یک فرزند
8
4/44
4/44
دو فرزند
5
8/27
2/72
سه فرزند
5
8/27
0/100
کنترل

یک فرزند
2
1/11
1/11
دو فرزند
7
9/38
0/50
سه فرزند
9
0/50
0/100
مجموع
36
0/100

همان طور كه مشاهده مي‌شود بیشترین آزمودني‌های گروه آزمایش، دارای یک فرزند و بیشترین آزمودني‌های گروه کنترل، دارای سه فرزند می‌باشند. . با انجام آزمون T زوجی میانگین تعداد فرزندان در دو گروه آزمایش وکنترل از تفاوت آماری معنی داری برخوردار می باشد(p<0/05). جدول 4-9. اطلاعات مربوط به وضعيت سني آزمودني‌های گروه آزمایش و کنترل را ارائه مي‌دهد.
جدول ‏49 اطلاعات مربوط به وضعيت سني آزمودني‌های گروه آزمایش و کنترل
متغير
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
حداقل
حد اکثر
آزمایش

سن/ سال
18
89/33
25/6
00/25
00/48
کنترل

سن/ سال
18
83/38
20/7
00/27
00/59

همان گونه که در جدول 4-16 مشاهده می‌شود میانگین سنی آزمودني‌های گروه آزمایش 89/33 سال و دامنه سنی آن‌ها از 25 تا 48 سال است. و میانگین سنی آزمودني‌های گروه کنترل 83/38 سال و دامنه سنی آن‌ها از 27 تا 59 سال است. با انجام آزمون T زوجی میانگین سنی در دو گروه آزمایش وکنترل از تفاوت آماری معنی داری برخوردار نمی باشد(p>0/05).

جدول 4-10. اطلاعات مربوط به وضعيت سني همسران آزمودني‌های گروه آزمایش و کنترل را ارائه مي‌دهد.
جدول ‏410 اطلاعات مربوط به وضعيت سني همسران آزمودني‌های گروه آزمایش و کنترل
متغير
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
حداقل
حد اکثر
آزمایش

سن همسر
18
88/38
91/7
00/29
00/54
کنترل

سن همسر
18
66/42
72/7
00/32
00/59

همان گونه که در جدول 4-10 مشاهده می‌شود میانگین سنی همسران آزمودني‌های گروه آزمایش 88/38 سال و دامنه سنی آن‌ها از 29 تا 54 سال است. و میانگین سنی همسران آزمودني‌های گروه کنترل 66/42 سال و دامنه سنی آن‌ها از 32 تا 59 سال است. با انجام آزمون T زوجی میانگین سنی در دو گروه آزمایش وکنترل از تفاوت آماری معنی داری برخوردار نمی باشد(p0/05).

جدول 4-11. اطلاعات مربوط به وضعيت سني فرزندان سندرم داون آزمودني‌های گروه آزمایش و کنترل را ارائه مي‌دهد.
جدول ‏411 اطلاعات مربوط به وضعيت سني فرزندان سندرم داون آزمودني‌های گروه آزمایش و کنترل(بر اساس ماه)

متغير
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
حداقل
حد اکثر
آزمایش

سن فرزند
18
38/40
35/27
00/6
00/96
کنترل

سن فرزند
18
66/58
76/23
00/11
00/94

همان گونه که در جدول 4-11 مشاهده می‌شود میانگین سنی فرزندان سندرم داون آزمودني‌های گروه آزمایش 38/40 ماه می‌باشد و دامنه سنی آن‌ها از 6 تا 96 ماه است.
و میانگین سنی فرزندان سندرم داون آزمودني‌های گروه کنترل 66/58 ماه و دامنه سنی آن‌ها از 11 تا 94 ماه است.
برای بررسی رابطه بین سن کودکان سندرم داون و کیفیت زندگی مادران آنها از آزمون رگرسیون خطی استفاده می‌شود و میزان پیش‌بینی کنندگی کیفیت زندگی مادران کودکان سندرم داون توسط آن سنجیده خواهد شد.
نتایج آزمون رگرسیون خطی ساده (نوع Enter) بین دو متغیر سن کودکان سندرم داون و کیفیت زندگی مادران آنها در جداول زیر گزارش شده است.
جدول ‏412 همبستگی بین متغیر سن کودکان سندرم داون و کیفیت زندگی مادران آنها
نام متغیر
ضریب همبستگی(r)
مقدار احتمال (p)
کیفیت زندگی
359/0-
016/0

با توجه به جدول فوق بين سن کودکان سندرم داون و کیفیت زندگی مادران آنها رابطه منفی و معنی داری وجود دارد (01/0 p) (359/0- r =) بنابراین می توان گفت که به میزانی که سن کودکان مبتلا به سندرم داون افزایش می یابد، کیفیت زندگی مادران آنها کاهش میابد و برعکس.
جدول ‏413 نتایج مدل رگرسیون خطی در خصوص رابطه بین سن کودکان سندرم داون و کیفیت زندگی مادران آنها
مدل
ضریب همبستگی (R)
ضریب تعدیل (R2)
ضریب تعیین تعدیل شده
خطای انحراف معیار
Sig
1
359/0
129/0
103/0
17/15
031/0

جدول ‏414 ضرایب رگرسیون خطی ساده در خصوص رابطه بین سن کودکان سندرم داون و کیفیت زندگی مادران آنها
متغیرهای مستقل
مقدار b
مقدار S.E
مقدار β
مقدار t
مقدار احتمال
مقدار ثابت
90/80
35/5

10/15
00/0
سن کودک
214/0-
09/0
359/0-
24/2-
031/0
متغیر وابسته: کیفیت زندگی مادران
نتایج مدل رگرسیون ساده نشان داد که ضریب همبستگی بین دو متغیر مورد بررسی برابر با 359/. و ضریب تعیین برابر با 103/. می‌باشد. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که ضرایب به‌دست آمده از لحاظ آماری معنادار می‌باشند (031/0sig=). با توجه به نتایج به‌دست آمده مشخص است که حدود 3/10 درصد از تغیییرات متغیر وابسته (کیفیت زندگی) توسط متغیر سن کودکان مبتلا به سندرم داون قابل تبیین (توضیح) می‌باشد.

بررسی توصیفی اطلاعات
در این قسمت اطلاعات حاصل از اجرای پرسشنامه‌ زندگی بر روي اعضاي دو گروه مورد تجزیه و تحلیل توصیفی قرار می‌گیرد. اطلاعاتي كه در اين قسمت ارائه می‌گردد شامل فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد نتايج حاصل از اجراي پرسشنامه‌ زندگی بر روي مادران عضو گروه کنترل و آزمایش در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون مي‌باشد. اين دادهها ابتدا به صورت اجمالي با استفاده از جداول توصيفي خلاصه مي‌شود و سپس در مرحله تجزيه و تحليل استنباطي به تفصيل مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
جدول 4-12 شاخص‌های توصیفی دادههای حاصل از اجراي پرسشنامه‌ زندگی را در مرحله پیش‌آزمون و پس آزمون به تفکیک گروه نشان میدهد.
جدول ‏415 شاخص‌های توصیفی مربوط به داده‌های حاصل از اجرای پیش‌آزمون و پس‌آزمون
گروه
متغيرها
تعداد
پيش‌آزمون
پس‌آزمون

ميانگين
انحراف معيار
ميانگين
انحراف معيار
آزمایش
سلامت جسمانی
18
94/20
47/3
66/25
56/3

سلامت روانی
18
39/17
16/3
83/21
20/3

روابط اجتماعی
18
11/9
41/1
16/12
82/1

سلامت محیطی
18
94/17
76/3
22/24
51/5

کیفیت زندگی
18
39/65
17/10
89/83
17/10

کنترل
سلامت جسمانی
18
44/18
43/2
22/18
36/2

سلامت روانی
18
61/14
11/2
39/15
03/2

روابط اجتماعی
18
00/7
97/1
17/7
03/2

سلامت محیطی
18
44/15
43/2
94/15
46/2

کیفیت زندگی
18
50/55
48/6
72/56
84/5

همان طور که مشاهده می‌شود میانگین نمرات اعضای گروه آزمایش، در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون، در همه زیر مولفه‌های آزمون و به طور کلی درمولفه کیفیت زندگی افزایش چشم‌گیری داشته است. این تغییر در گروه کنترل مشاهده نمی‌شود.
تجزيه و تحليل استنباطي فرضيه هاي تحقيق
در این قسمت اطلاعات حاصل از اجرای پرسشنامه‌ زندگی در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون مورد تجزيه و تحليل استنباطي قرار مي‌گيرد. جهت سنجش اثر‌بخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. در تحلیل کوواریانس چند متغیره، تفاوت گروه‌ها در چند متغیر با کنترل یک یا چند متغیر دیگر که ممکن است بر نتایج اثر بگذارد، اندازه‌گیری می‌شود؛ بنابراین برای مقایسه میانگین نمرات آزمودنی‌های دو گروه در پس آزمون از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد.
قبل از اجرای آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره، بايد پیشفرضهای آن مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين ابتدا پیش‌فرضهای انجام این آزمون بررسی شد. در ذیل نتايج

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره حل و فصل اختلافات، مطالبه خسارت، منابع حقوق Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مهارت های زندگی، آموزش مهارت، آموزش مهارت های زندگی