پایان نامه با واژه های کلیدی سلسله مراتب، سلسله مراتبی، تعداد واژه

دانلود پایان نامه ارشد

13
coupleجفت
18
convertedتغییریافته
17
convertتبدیل کردن
16
definiteصریح
21
decadesدههها
20
decadeدهه
19
differentiationتمیز
24
differentiateمتمایز کردن
23
denyانکار کردن
22
dynamicپویا
27
disposalانهدام
26
disposeخرج کردن
25
equipآماده/تجهیز کردن
30
empiricalتجربی
29
eliminateکنار گذاشتن
28
fileپرونده
33
extractبیرون کشیدن
32
equipmentتدارک
31
globeکره
36
foundationپیریزی
35
finiteمحدود
34
guaranteeضمانت
39
gradeدرجه
38
globalجهانی
37
identicalهمان
42
hierarchicalسلسله مراتبی
41
hierarchyسلسله مراتب
40
inferredاستنباط
45
inferنتیجه گرفتن
44
ideologyمرام
43
insertجا دادن
48
innovationنوآوری
47
innovateابداع کردن
46
isolateجدا کردن
51
interventionمداخله
50
interveneروی دادن
49
modeشیوه، روش
54
mediaرسانهها
53
isolatedمجزا
52
priorityبرتری
57
phenomenonپدیده
56
paradigmالگو
55
publicationنشر
60
prohibitedممنوعیت
59
prohibitمنع کردن
58
releaseآزاد کردن
63
quotationنقل قول
62
quoteذکر کردن
61
simulationشبیهسازی، تظاهر
66
simulateشبیهسازی کردن
65
reverseبرعکس
64
somewhatتا حدودی
69
solelyبه تنهایی
68
soleتنها
67
successorجانشین، جایگزین
72
submittedاطاعت
71
submitتسلیم شدن
70
thesisرساله
75
surviveزنده ماندن، جان سالم در بردن
74
successiveمتوالی
73
transmissionانتقال
78
transmitفرستادن
77
topicموضوع
76
uniqueبینظیر
81
ultimatelyسرانجام
80
ultimateنهایی
79

voluntaryداوطلبانه
83
visibleقابل رؤیت
82
جدول (4-7) شامل 83 واژه است که تعداد 37 واژۀ آن سرواژیتالیک است یعنی حدود 33 درصد کل واژههای این جدول را شامل میشود. تعداد 23 واژه ایتالیک و 23 واژه نیز سرواژه است که به این ترتیب تعداد واژه های ایتالیک و واژههای سرواژه برابر است.

جدول (4-8) زیرفهرست 8 از فهرست واژههای دانشگاهی
accompaniedهمراه
3
accompanyهمراهی کردن
2
abandonترک کردن
1
ambiguousمبهم
6
accumulationذخیره
5
accumulateجمعآوری کردن
4
appreciateدرک کردن
9
appendixپیوست
8
appendالحاق کردن
7
automateخودکار کردن
12
arbitraryاختیاری
11
appreciationارزیابی
10
chartنمودار
15
biasگرایش، تعصب
14
automaticallyخود به خود
13
commodityکالا
18
clarityوضوح
17
clarifyروشن کردن
16
conformityمطابقت
21
conformهماهنگ بودن
20
complementمکمل
19
contradictionتکذیب
24
contradictنقض کردن
23
contemporaryمعاصر
22
denoteدلالت کردن بر
27
currencyگردش پول
26
crucialتعیینکننده
25
deviateمنحرف شدن
30
detectedکشف شده
29
detectکشف کردن
28
displacementتغییر مکان
33
displaceجا بجا کردن
32
deviationانحراف
31
eventualاحتمالی
36
dramaticنمایشی
35
dramaنمایشنامه
34
exploitبهره جستن
39
exhibitنمایش دادن
38
eventuallyسرانجام
37
fluctuationsنوسانات
42
fluctuateبیثبات بودن
41
exploitationبهرهبرداری
40
highlightمهمترین قسمت
45
guidelinesرهنمونها
44
guidelineسرمشق
43
induceترغیب کردن
48
implicitضمنی
47
highlightedبرجسته شده
46
inevitablyالزاماً
51
inevitableاجتنابناپذیر
50
inducedبرانگیخته
49
inspectionبازرسی
54
inspectوارسی کردن
53
infrastructureزیربنا
52
manipulateدرست به کار بردن
57
intensityشدت
56
intenseشدید
55
minimizedکاهشیافته
60
minimiseکاهش دادن
59
manipulationکاربرد بجا
58
paragraphبند
63
offsetافست کردن
62
nuclearهستهای
61
practitionersپزشکان
66
practitionerپزشک
65
plusبه اضافه
64
prospectمنظره
69
predominantlyعمدتاً
68
predominantغالب
67
reinforceتقویت کردن
72
randomتصادفی
71
radicalریشهای
70
reviseتجدیدنظر کردن
75
restoreبازگرداندن
74
reinforcedمستحکم
73
Tenseمتشنج
78
scheduleبرنامه
77
revisionبازبینی
76
terminationپایان
81
terminateخاتمه دادن
80
tensionتنش، اضطراب
79
uniformیکنواخت
84
therebyبدین سان
83
theme درونمایه
82
virtualواقعی
87
viaاز طریقِ
86
vehicleوسیله نقلیه
85
widespreadگسترده
90
visualبصری
89
virtuallyاز هر نظر
88
به همین ترتیب جدول (4-8) شامل 90 واژه است که تعداد 30 واژۀ آن سرواژیتالیک، 30 واژه سرواژه و 30 واژه نیز ایتالیک است به عبارت دیگر هر گروه سرواژیتالیک، سرواژه، و ایتالیک به طور برابر حدود 33 درصد واژه ها را به دربرمیگیرد.

جدول (4-9) زیرفهرست 9 از فهرست واژههای دانشگاهی
analogyمقایسه
3
accommodationسازش
2
accommodateوفق دادن
1
anticipatedپیشافتاده
6
anticipateجلو انداختن
5
analogousقابل قیاس
4
attainرسیدن به
9
assuranceاعتماد به نفس
8
assureاطمینان دادن
7
bulkاندازه
12
behalfبه نمایندگی از
11
attainedدست یافته، در دسترس
10
coherentمنسجم
15
ceasesوقفهها، متوقف میشود
14
ceaseمتوقف شدن
13
commenceآغاز کردن
18
coincideمنطبق شدن
17
coherenceپیوستگی
16
incompatibleناسازگار
21
compatibleسازگار
20
commencedآغاز شد
19
confinedمحدود
24
confineمنحصر کردن
23
concurrentهمزمان
22
converselyبرعکس
27
converseمخالف، متضاد
26
controversyمباحثه
25
devotedفداکار
30
devoteوقف کردن
29
deviceنقشه
28
distortاز شکل انداختن
33
diminishedتقلیل یافته
32
diminishکاستن
31
erodeفرسودن
36
durationمدت
35
distortedتغییر شکل یافته
34
ethicalاخلاقی
39
ethicاخلاق
38
erosionفرسایش
37
foundedپایهریزیشده
42
foundبنا نهادن
41
formatشکل
40
insightsنقطه نظرات
45
insightبصیرت
44
inherentذاتی
43
manualدستی
48
intermediateمیانی
47
integralمکمل
46
mediationپا در میانی
51
mediateوساطت کردن
50
matureبالغ شدن
49
minimalحداقل
54
militaryنظامی
53
mediumمتوسط
52
normsاصول، هنجارها
57
normمعیار، هنجار
56
mutualمتقابل
55
portionسهم
60
passiveمنفعل
59
overlapهمپوشی
58
qualitativeکیفی
63
protocolتفاهمنامه
62
preliminaryمقدماتی
61
relaxedآرام
66
relaxآرام گرفتن
65
refineتصفیه کردن
64
revolutionانقلاب
69
restraintمحدودیت
68
restrainکنترل کردن، مهار کردن
67
scenarioطرح
72
routeمسیر
71
rigidجدی
70
supplementالحاقی
75
subordinateزیردست
74
sphereآسمان
73
suspendedبلاتکلیف
78
suspendمعلق کردن
77
supplementaryفوقالعاده
76
triggerعامل
81
temporaryموقتی
80
teamگروه
79
violateشکستن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تعداد واژه، روانشناسی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی آموزش زبان فارسی، آموزش زبان، زبان فارسی