پایان نامه با واژه های کلیدی سلسله مراتب، توسعه خود

دانلود پایان نامه ارشد

100 درصد افزايش مي بخشد ? و تعليمات عاليه با تاکيد بر يک رشته تخصصي صورت مي گيرد ? اين ميزان را به بيش از 300 درصد بالا مي برد.
هنگامي که از بهبود کيفي نيروي کار سخن به مي گوئيم ? مسئله منحصر به آموزش و تعليمات نمي شود ? موارد ديگري که در اين زمينه بايد مطمح نظر باشند عبارتند از :گماردن افراد در مشاغل مناسب با سپردن کار به کاردان ? توجه به تندرستي افراد و توجه به محيط زيست و طرز تغذيه افراد.اينها همه از عواملي هستند که در بهبود کيفيت عامل کار سخت تاثير مي گذارند.فابريکانت در اين زمينه مي نويسد :ترديد نيست که مقدار و نوع خوراک و شرايط زندگي و کار و تفريح در سلامت ? توانايي و استقامت نيروي کار تاثير بارزي دارد.(ابطحي ? 1375)
امروزه با توجه به روند سريع تغيير و تحولاتي که در زمينه تکنولوژي و علايق مصرف کنندگان روي مي دهد و همچنين کوتاهتر شدن دوره عمر محصول ? تنها شرکتهايي مي توانند در عرصه رقابت پيروز شوند که خود را سريعتر از ديگران با اين تغييرات هماهنگ کنند.عامل کليدي ديگر در بهبود بهبره وري ? روشهاي به کار گرفنه شده براي انجام کار است.بهره وري را مي توان با کار زيرکانه تر بالا برد و نه الزاما” با کار سخت.به سخن ديگر ? مي توان با ارتقاء کاراءي ? فرآيند کار ? از طريق استفاده از ماشينهاي خودکار ? تدابير مهندسي صنايع و حذف مراحل زائد بهره وري را بهبود بخشيد اما در عين حال بايد در نطر داشت که دستيابي به ساختارهاي عريض سازماني و بالا بردن کارائي فرآيند کار ? نيازمند به کارگيري سبکي از مديريت است که به نوآوري و بهبود بهره وري ? بيشترين توجه را داشته باشد.به ياري همين يافته هاست که قويا” تاکيد مي شود توجه همه جانبه به عامل آموزش نيروي انساني يکي از موثر ترين عواملي است که افزايش بهره وري را تضمين ميکند.
2-7-2.اصلاح روابط مدير و کارکنان و رهبري صحيح
توجه به روابط عاطفي و انساني و شيوه رفتار بعضي از مديران موجب مي شود تا به آساني زمينه دوستي و اعتمادي پايدار بين مدير و کارکنان واحد تحت سر پرستي اش ايجاد گردد.ذيلا” به چند نکته در رهبري صحيح در بهينه سازي وضعيت مديريت و به منظور بهبود روابط بين مدير و کارکنان اشاره مي شود.
* ارائه اطلاعات دقيق درباره عمليات سازمان ? موجب اعتماد و اطمينان مي گردد.
* برگزاريي جلسات عادي و يا ويژه اي براي رسيدگي به شکايات کارکنان ? فرصت مناسبي است که کارکنان با مدير آشناتر ? و احساس نزديکي و تفاهم بيشتري با وي کنند و در نتيجه جو گرم و دوستانه اي براي کارگروهي در سازمان ايجاد شود.
* مدير مي تواند جلسات غير رسمي صرف غذا با کارکنان خود ترتيب دهد ? يا به مناسبت اتمام موفقيت آميز يک کار فوق العاده ? با کارکنان خود نشستي ترتيب دهد و در واقع از هر فرصت ممکن به منظور جلب نظر ? دوستي و حمايت آنها استفاده کند.
البته مبناي اصلي در اين امور بايد صداقت باشد ? چون در غير اين صورت ? به زودي هر گونه ريا کاري در روابط انساني تاثير منفي داشته ? همچنين بايد توجه شود که رفاقت بيش از حد با کارکنان در راندمان آنها تاثر منفي دارد و مدير را به هنگام اجراي برنامه هاي انضباطي با مشکل روبه رو خواهد کرد ? ضمن اين که تبعيض در دوستي نيز ? احيانا” موجب نارضايتي و رنجش آنهايي خواهد شد که مورد بي مهري يا کم توجهي قرار گرفته اند.
3-7-2 استفاده از نظرات و پيشنهادات کارکنان
بهبود در بهره وري با معجزه اتفاق نمي افتد و بايد براي آن برنامه ريزي شود.لازم است به تمام کارکنان فرصت مشارکت در برنامه هاي طراحي شده توسط مديران داده شود.بايد آنها را تشويق کرد که نظر خود را در مورد روشهاي بهتر اجراي کارها ارائه دهند.همچنين بايد رهبري شايسته را در تمام سطوح سلسله مراتب گسترش داد.لازم است به هر يک از کارکنان آگاهي و شناخت لازم در مورد کيفيت کار و کمکي که آنان مي توانند براي بهبود و افزايش کيفيت به کننده کار داده شود ? و زمينه گسترش اين آگاهي نيز فراهم گردد.تمام اين موارد ? يک بخش عمده از فرآيند تغيير و دگرگوني برنامه ريزي شده را تشکيل مي دهد.امروزه فلسفه مديريت مشارکتي ? بر مبناي همکاري مدير و کارکنان و تشريک مساعي آنها در نيل به هدفهاي سازماني يک محيط دوستانه و پر تفاهم و به صورت تصميم گيري گروهي قرار دارد.
طرح پيشنهادي کارکنان ? براي تشويق کارکنان است تا نظرات و طرحهايي را ارائه دهند که عمليات سازمان را کاراتر و اثربخشتر نمايد.اين پيشنهادات باعث صرفه جويي يا کاهش هزينه ?نوآوري در امور و بهبود مديريت مي شود.
طرح پيشنهادي کارکنان با اين هدف به اجرا در مي آيد که کارکنان را براي ارائه پيشنهادات مربوط به کار خود يا کارهاي ديگري که به سازمان در کاهش هزينه ها کمک مي کند تشويق نمايد پيشنهاد کارکنان توسط يک کميته مورد بررسي قرار مي گيرد ? و اگر پيشنهادي براي اجراء ? مناسب تشخيص داده شود ? شخص پيشنهاد دهنده به دريافت پاداش نقدي نائل خواهد شد.مقدار پاداش بستگي به کيفيت و ارزش پيشنهاد ارائه شده دارد.
در گروههاي متشکل از مديران و کارگران ? کارگران تشويق مي شوند تا مشکلات موجود يا مشکلاتي را که امکان وقوعشان مي رود به اين گروهها گزارش دهند اين گروهها ي مشکل گشا ? براي حل مسايل با هيجان و دلگرمي زياد تبادل و تقاطي فکر ميکنند.اساس چنين مذاکراتي تشويق کارگران به تفکر و بيان آزاد است و بنابراين از انتقاد از افراد مطلقا” پرهيز شود.در ضمن يک گروه ممکن است ترجيح دهد که از تجزيه وتحليل و ارزيابي نظرات افراد به هنگامي که تلاش مي شود شرايطي فراهم گردد تا در آن شرايط ترديد در ارائه راه حل از بين برود و حداکثر استفاده از قوه ابتکاري فردي به عمل آيد خودداري کند.همچنين ممکن است که گروهها از ابزار مختلف آماري و فنون کنترل کيفيت از قبيل نمونه برداري ? جداول کنترل و نمودارهاي علت و معلولي استفاده کنند.
بديهي است که مديريت بايد در تمام سطوح از اين گروهها پشتيباني کند و در ضمن لازم است کارگران در کارها شناخت پيدا کنند.مشخص کردن اهداف سازماني براي کارگران باعث مي شود که نقش خود را براي حصول آنها به خوبي درک کنند و بدين گونه جايگاه خود را در نظام سازماني پيدا و در نتيجه عمليات سازمان به کارکنان روحيه وشادابي مي دهد.منظور از حصول اطلاع از نتايج کار عبارت است از اين که فرد خود را مفيد و موثر احساس کند و تاثير و نتيجه اجراي کار خود را درک و از نزديک لمس و مشاهده نمايد و بدين گونه به ارزش و اهميت نقش خود در کل سيستم سازمان واقف شود و اين خود از نظر ارضاي رواني و رضايت شغلي در کارکنان بسيار موثر است.در مجموع بايد کاري کرد که سازمان به سوي خود شکوفايي ? پيشرفت و بهبود دائمي گرايش يابد.در اين مورد تدابيري همچون کاهش موجودي ها ? کاهش هزينه ها و زمان تنظيم ماشينها ? بهبود کيفيت ? افزايش توليد و کاهش عمومي عدم کارايي و ضايعات ? هماهنگ کردن جريان توليد محصولات کارخانه با تقاضاي بازار و….. نيز به اين امر کمک مي کنند.
براي گرايش به سوي پيشرفت و تعالي دائمي لازم است روحيه مشکل گشايي در سازمان يک شيوه زندگي يا فرهنگ شود و در روح و تفکر مديران و همچنين کارکنان عجين گردد.اين طرز تفکر باعث کوششي پايان ناپذير براي بهبود عمليات کليه کارکنان سازمان مي شود.به نحوي که همواره براي بهبود سازمان تلاش و مجاهدت مي کنند.
4-7-2.ره آوردهاي تکنولوژي
از ديگر عوامل مهم بهبود بهره وري ? تکنولوژي است.تکنولوژي به کارگران امکان داده است تا با استفاده از ماشين آلات و تجهيزات بهتر کارايي و اثر بخشي خود را بالا ببرند.تکنولوژي همچنين موجبات بهره گيري از سيستمهاي مديريتي کاراتر و پيشرفته را در سازمان ها فراهم ساخته است.
لازم به ياد آوري است که پس از به کارگيري تکنولوژي جديد نبايد انتظار داشت که ظرفيت بالقوه آن بلافاصله به حد نهايي خود برسد.مطالعات و تجربيات ثابت مي کنند که حتي مي توان با ايجاد تغييرات جزئي در جهت بهبود تکنولوژي مورد استفاده ? به نتايج فوق العاده اي در زمينه افزايش بهره وري دست يافت.نتايج اين مطالعات ? اهميت قدرت نوآوري و خلاقيت کارکنان و پژوهشهاي کاربردي را در بهبود تکنولوژي به خوبي آشکار مي سازد ? پس سازمانها در اين زمينه نيز بايد بذل توجه کنند.
البته تحولات تکنولوژيکي و دگرگوني هاي شگردهاي فني ? مقدار سرمايه و نيز کار لازم براي توليد يک واحد کالا را به ميزان زياد تقليل داده است.
سالتر( Salter) در مقام پاسخ به اين سوال که : کدام عامل بيشتر از ساير عوامل در ارتقاء سطح بهره وري تاثير دارد؟ به ترتيب چهار عامل يعني : کارائي کارگر – جايگزيني سرمايه به جاي کار – صرفه جويي هاي ناشي از مقياس وسيع و پيشرفتهاي فني را مورد بررسي قرار مي دهدو در انتها به اين نتيجه مي رسد که پيشرفتها و دگرگوني هاي تکنولوژيکي اهميت به مراتب بيشتري و موثر تر از ساير عوامل دارد و عنوان مي کند که پيشرفتهاي فني قيمت تجهيزات سرمايه اي را پايين مي آورد و جايگزيني سودمندانه سرمايه به جاي کار را ميسر مي سازد. (ابطحي?1375)
5-7-2.جايگاه و اهميت تحقيق و توسعه
امروزه سازمانهاي صنعتي به بخش طرح و توسعه خود بسيار توجه و روي آن سرمايه گذاري مي کنند.آنها مي خواهن از طريق تحقيقات و پژوهش ها و دستيابي به تکنولوژي برتر ? هم هزينه تمام شده توليد را کاهش و هم محصولات جديد ? با کيفيت برتر و مقياس بيشتري توليد کنند و بدين وسيله بازارهاي خود را توسعه دهند و بر سود آوري خود بيافزايند.
به منظور آشتي دادن و تلفيق اين دو هدف به ظاهر متضاد ? نقش تحقيق و توسعه به وضوح معلوم مي شود.سرمايه گذاري در امور تحقيقاتي و پژوهشي بر خلاف تصور بسياري از صاحبان صنايع ? نه تنها باعث اتلاف منابع و ضرر نمي شود ? بلکه سود آوري سرشاري نيز مي تواند به دنبال داشته باشد.در واقع ثابت شده است که در جهان صنعتي امروز? در واقع تحقيق و توسعه مادر و سنگ اول زير بناي پيشرفت و تکامل مي باشد.
6-7-2.افزايش سرمايه گذاري در تجهيزات و ماشين آلات
جايگزين کردن سرمايه به صورت تجهيزات و ماشين آلات به جاي کارگر به ازدياد محصول در ازاء نفر ساعت کار کمک شاياني کرده است.بررسي ها نشان مي دهند که ميزان مملوس به کار گرفته شده در ممالک متحده آمريکا به ازاي هر نفر ساعت کار نسبت به ربع چهارم سده نوزدهم سه برابر افزايش يافته است.امروز اکثر صنايع پيشرفته جهان رباتيزه شده اند? يعني در واقع به رباتها مجهز هستند.رباتها ماشين هاي تمام خود کار ي هستند که حرکات انسان را شبيه سازي مي کنند و نمونه مشخص آن کارخانه تويوتا در ژاپن است.
سود بردن از ابداعات و پيشرفتهاي فني در اکثر موارد بدون آنکه وجوه قابل توجهي در ماشين آلات و تجهيزات سرمايه گذاري شود امکان پذير نيست.اشتاينر و گلدنر ( Steiner?p.o and Goldner?w)
1982 در اين زمينه مي نويسد که فراهم آوردن مقدار فعلي کالاهاي سرمايه اي ? کارگاهها ? ماشين آلات و تجهيزات که موجبات وصل سطح بهره وري موجود را فراهم آورده متضمن سرمايه گذاري هاي هنگفت بوده است و ميزان بهره وري بالاي فعلي در جهان ما از يک سو موجب شده است که سطح زندگي افراد جوامع ارتقاء يابد و از سوي ديگر اين امکان را ايجاد کرده است که مقادير بيشتري در کالاهاي سرمايه اي سرمايه گذاري شود.تداوم دور تسلسل يلد شده اين حقيقت را آشکار مي سازد که سرمايه گذاري بيشتر در تجهيزاتو ماشين آلات يکي از علل اصلي افزايش سطح بهره وري بوده است.(ابطحي ?1375)
7-7-2.صرفه جويي هاي ناشي از توليد به مقياس وسيع
بر طبق قانون صرفه جويي هاي ناشي از مقياس وسيع هر چه کارخانه بزرگتر باشد مقدار توليد افزايش مي يابد و هزينه متوسط هر واحد کالا کاهش مي پذيرد ? زيرا هر واحد کالاي اضافي فقط قسمت کوچک از هزينه هاي ثابت را به خود جذب مي کند.بنابر اين اندازه واحد توليدي يا حجم توليد عامل اساسي ديگري است که برسطح بهره وري تاثير مي گذارد.
دفتر بين المللي کار( Labar International Office) در يکي از نشريات خود در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی بهبود عملکرد، ارزش افزوده Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد سازمان، بهبود عملکرد، اخلاق کار