پایان نامه با واژه های کلیدی سفارتخانه

دانلود پایان نامه ارشد

مجمع عمومي ،ژنو و مسقط بين وزراي خارجه ايران و عربستان ،سر انجام پس از سه سال قطع روابط سياسي ،تجديد روابط اعلام شد و مقامات دو کشور تصميم به بازگشايي سفارتخانه هاي خود در کشور مقابل گرفتند.(فروردين 1370)از سال 1370 شروع مجدد روابط دو کشور تا سال 1376 که شروع کار دولت آقاي خاتمي است ،مرحله تنش زدايي و بستر سازي در روابط دو کشور به شمار مي رود .مرحله شروع همکاريها و عقد قراردادهاي في مابين ايران و عربستان از سال 1376 آغاز مي شود . در اين دوره با بوجود آمدن بستري مناسب جهت توسعه روابط ،انجام سفر هاي متعدد بين مقامات دو کشور و امضاي موافقت نامه هاي مختلف گام خوبي در روابط دو کشور برداشته شد. (زراعت پيشه،1384:ص236و237)
فصل اول،
1-5 نگرشهاي متفاوت فکري در مورد ماهيت روابط ايران با عربستان
در 30 سال گذشته سه موج و جريان سياسي از ايران جهان عرب را در بر گرفته و بر سير جريان هاي فکري و حتي ساختار سياسي برخي از اين کشورها اثر گذاشته است.
پس از پيروزي انقلاب در ايران سه نگرش بعضا متفاوت در مورد برخورد با مسائل مختلف منطقه اي و بين المللي حاکم بوده است.
نگرش اول جنبه ايدئولوژيک و ارمان گرايانه دارد و سعي مي کند محيط پيراموني را بطور کامل جذب مباني فکري و انقلابي ايران کند.
نگرش دوم معتقد است با توجه به حساسيتهاي موجود در منطقه و واقعيتهاي نظام بين المللي، ايران بايد بر روي مشترکات کار کند و همکاري ها در زمينه عرصه هاي غير حساس بيشتر شود تا اعتماد لازم به وجود آيد، زيرا تنها در پرتو روابط خوب است که مي توان اهداف و منافع را کسب نمود .
نگرش سوم بر اين تصور قرار دارد که با توجه به ظرفيت هاي معنوي و مادي جمهوري اسلامي و واقعيتهاي موجود در صحنه، نظام را به گونه اي مناسب تقويت و تثبيت کرد.
اين نگرش ها در هر مقطعي که حاکم شده اند تاثيرات خاص خود را بر جاي گذاشته اند.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی افغانستان، صدور انقلاب، سازمان ملل Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سلامت روان