پایان نامه با واژه های کلیدی سطح معنی داری، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون، ارباب رجوع

دانلود پایان نامه ارشد

درستي رفتارهاي مالي وجود دارد.

جدول 4-15آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران مياني بيمارستانهاي خصوصي و تعهد در مورد درستي رفتارهاي مالي
متغیر 1
متغیر 2
مقدار ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
مديران مياني
تعهد درمورد درستي رفتارهاي مالي
0.602
0.000

با توجه به جدول 4-15 مشاهده می شود سطح معنی داری آزمون 0.000 کمتر از 0.05 می باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می توان گفت رابطه معنی داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد.با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (0.602) بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است ، یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می یابد.
فرض صفر : میان مديران مياني بيمارستانهاي خصوصي وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه رابطه وجود ندارد.
فرض مقابل : میان مديران مياني بيمارستانهاي خصوصي وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه رابطه وجود دارد.
جدول 4-16آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران مياني بيمارستانهاي خصوصي وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه
متغیر 1
متغیر 2
مقدار ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
مديران مياني
تعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه
0.510
0.000

با توجه به جدول 4-16مشاهده می شود سطح معنی داری آزمون 0.000کمتر از 0.05 می باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می توان گفت رابطه معنی داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد.با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (0.510) بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است ، یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می یابد.
3-مديران عملياتي
فرض صفر : میان مديران عملياتي بيمارستانهاي خصوصي وتعهد نسبت به ارباب رجوع رابطه وجود ندارد.
فرض مقابل : میان مديران عملياتي بيمارستانهاي خصوصي وتعهد نسبت به ارباب رجوع رابطه وجود دارد.

جدول 4-17آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران عملياتي بيمارستانهاي خصوصي وتعهد نسبت به ارباب رجوع
متغیر 1
متغیر 2
مقدار ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
مديران عملياتي
تعهد نسبت به ارباب رجوع
0.334
0.001

با توجه به جدول 4-17 مشاهده می شود سطح معنی داری آزمون 0.001 کمتر از 0.05 می باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می توان گفت رابطه معنی داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد.با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (0.334) بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است ، یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می یابد.
فرض صفر : میان مديران عملياتي بيمارستانهاي خصوصي وتعهد در مورد درستي رفتارهاي مالي رابطه وجود ندارد.
فرض مقابل : میان مديران عملياتي بيمارستانهاي خصوصي و تعهد در مورد درستي رفتارهاي مالي وجود دارد.
جدول 4-18آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران عملياتي بيمارستانهاي خصوصي و تعهد در مورد درستي رفتارهاي مالي
متغیر 1
متغیر 2
مقدار ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
مديران عملياتي
تعهد درمورد درستي رفتارهاي مالي
0.584
0.000

با توجه به جدول 4-18 مشاهده می شود سطح معنی داری آزمون 0.000 کمتر از 0.05 می باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می توان گفت رابطه معنی داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد.با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (0.584) بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است ، یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می یابد.

فرض صفر :میان مديران عملياتي بيمارستانهاي خصوصي وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه رابطه وجود ندارد.
فرض مقابل : میان مديران عملياتي بيمارستانهاي خصوصي وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه رابطه وجود دارد.

جدول 4-19آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مديران عملياتي بيمارستانهاي خصوصي وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه
متغیر 1
متغیر 2
مقدار ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
مديران عملياتي
تعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه
0.764
0.000

با توجه به جدول 4-19 مشاهده می شود سطح معنی داری آزمون 0.000 کمتر از 0.05 می باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می توان گفت رابطه معنی داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد.با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (0.764) بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است ، یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می یابد.

جدول 4-20 مقایسه ضریب همبستگی مدیران در سطوح مختلف مدیریتی با مولفههای اخلاق حرفهای در بیمارستانهای دولتی و خصوصی
سطوح مدیریت

شاخصها
مدیران بیمارستانهای دولتی
مدیران بیمارستانهای خصوصی

مدیران عالی
مدیران میانی
مدیران عملیاتی
مدیران عالی
مدیران میانی
مدیران عملیاتی
تعهدات من به ارباب رجوع

0.534

0.683

0.271

0.629

0.736

0.334
تعهدات من به درستی رفتارهای مالی

0.214

0.363

0.425

0.297

0.602

0.584
تعهدات من به عموم و حرفه

0.438

0.488

0.521

0.577

0.510

0.764

4-4-4)اولویت بندی كدها در بيمارستانهاي دولتي با استفاده از آزمون فريدمن

جدول4-21 آزمون فریدمن
شاخص
میانگین
تعهدمن نسبت به ارباب رجوع
4.32
تعهدات من درمورد درستي رفتارهاي مالي
4.98
تعهدات من به عموم مردم و حرفه
4.45
ب

جدول 4-22 آزمون فریدمن
آماره آزمون
سطح معني داري
163.29
0.000

با توجه به جدول شماره 4-22 می توان بیان نمود که به علت کمتر بودن سطح معنی داری آزمون فریدمن از معیار 0.05 اهمیت كدها از نظر پاسخگویان یکسان نمی باشد.با توجه به این امر و با استفاده از امتیازات در جدول شماره 4-21می توان شاخص ها را به ترتیب اولویت بندی نمود.
جدول 4-23 الویت بندی شاخصهای اخلاق حرفهای در بیمارستانهای بخش دولتی
شاخص
میانگین
تعهدات من درمورد درستي رفتارهاي مالي
4.98
تعهدات من به عموم مردم و حرفه
4.45
تعهدمن نسبت به ارباب رجوع
4.32

4-4-5)اولویت بندی كدها در بيمارستانهاي خصوصي با استفاده از آزمون فريدمن
جدول 4-24 آزمون فریدمن
شاخص
میانگین
تعهدمن نسبت به ارباب رجوع
3.28
تعهدات من درمورد درستي رفتارهاي مالي
4.87
تعهدات من به عموم مردم و حرفه
4.66
ب

جدول 4-25 آزمون فریدمن
آماره آزمون
سطح معني داري
102.41
0.000

با توجه به جدول شماره 4-25 می توان بیان نمود که به علت کمتر بودن سطح معنی داری آزمون فریدمن از معیار 0.05 اهمیت كدها از نظر پاسخگویان یکسان نمی باشد.با توجه به این امر و با استفاده از امتیازات در جدول شماره 4-24می توان شاخص ها را بترتیب اولویت بندی نمود.
جدول 4-26 الویت بندی شاخصهای اخلاق حرفهای در بیمارستانهای بخش خصوصی
شاخص
میانگین
تعهدات من درمورد درستي رفتارهاي مالي
4.87
تعهدات من به عموم مردم و حرفه
4.66
تعهدمن نسبت به ارباب رجوع
3.28

4-5)میانگینگیری نظر مدیران جهت تعیین اخلاقی بودن هر یک از کدها
کدهای اخلاقی برای سطوح مختلف مدیریتی کدامند؟
با توجه به اينكه اين كدها از طريق فن دلفي و رجوع به نظر متخصصان استخراج گرديدهاند كدهاي مختلف در سطوح مختلف از نظر مدیران سطوح مختلف با درجات و امتیازات متفاوتی امتیازدهی گردیدهاند، ما در اين تحقيق با رجوع به نظر مديران سطوح مختلف در بيمارستانها در مورد كدهاي استخراجي حاصل از فن دلفي به نتايج زير دست يافتيم. جدول4-27

جدول 4-27 میانگینگیری نظر مدیران جهت تعیین اخلاقی بودن هر یک از کدها

مديران عالي(درصد)
مديران مياني(درصد)
مديران عملياتي(درصد)

كدها

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
1
0
20
20
40
20
0
20
20
40
20
0
0
23
40
37
2
0
0
0
40
60
0
0
0
40
60
0
0
0
20
80
3
0
0
0
10
90
0
0
0
7
93
0
0
15
20
65
4
0
20
20
40
20
0
0
20
60
20
0
0
20
40
40
5
0
0
0
20
40
0
26
31
3
0
15
23
14
8
0
6
0
0
0
40
60
0
0
0
40
60
0
0
0
20
80
7
0
5
22
28
45
0
0
15
25
60
0
0
5
30
65
8
0
10
19
17
54
0
0
20
40
40
8
10
20
40
22
9
0
6
30
31
33
0
10
20
53
17
0
0
22
40
38
10
0
5
32
23
40
0
0
15
41
44
0
0
3
21
76
11
0
7
9
43
41
6
6
22
49
17
0
8
14
37
41
12
3
11
25
38
23
3
9
31
47
10
0
0
22
36
42
13
0
0
21
16
63
0
0
9
22
69
0
0
3
31
66
14
0
0
5
22
73
0
2
17
32
49
5
13
17
28
37
15
0
7
7
44
42
0
0
15
44
41
0
2
15
29
54
16
0
0
3
32
65
0
11
28
23
38
0
0
17
39
44
17
6
7
23
40
24
4
8
29
12
47
0
6
16
41
37
18
0
9
12
18
61
7
9
23
41
21
0
0
15
44
41

4-6) ارزیابی کد بودن داده های حاصل از فن دلفی
با توجه به اينكه در تستهاي سنجش كد بودن موارد مورد پرسش قرار گرفته شده، به مواردي كه امتياز بالاي 3 ميگيرند كد اطلاق ميگردد در اين آزمون ما با ميانگين گيري از نظرات مديران در سطوح مختلف مديريتي در مورد كدهاي گوناگون به نتايج زير دست يافتيم.
کد شماره 1 با ميانگين 60% در سطح عالي 60% در سطح مياني و 73% در سطح عملياتي از نظر همه مديران در سطوح مختلف كد محسوب ميگردد.
کد شماره 2 از نظر همه مديران در سطوح مختلف كد با امتياز بالا محسوب ميگردد،در سطح عالي100% در سطح مياني 100% و در سطح عملياتي نيز 100% كد محسوب ميگردد.
کد شماره 3 از نظر همه مديران در سطوح مختلف كد با امتياز بالا محسوب ميگردد،در سطح عالي100% در سطح مياني 100% و در سطح عملياتي نيز 85% كد محسوب ميگردد.
کد شماره 4 با ميانگين 60% در سطح عالي 80% در سطح مياني و 80% در سطح عملياتي از نظر همه مديران در سطوح مختلف كد محسوب ميگردد.
در اين مورد فقط 60% معتقدند كه مورد مذكور كد اخلاقي ميباشد،و از نظر مديران در سطح عالي كد بودن مورد تائيد ميباشد اما در دو سطح ديگر مورد تائيد نميباشد.
کد شماره 6 از نظر همه مديران در سطوح مختلف كد با امتياز قوي محسوب ميگردد، در سطح عالي100% در سطح مياني 100% و در سطح عملياتي نيز 100% كد محسوب ميگردد.
کد شماره 7 با ميانگين 73% در سطح عالي، 85% در سطح مياني و 95% در سطح عملياتي از نظر همه مديران در سطوح مختلف كد محسوب ميگردد.
کد شماره 8 با ميانگين 71% در سطح عالي، 80% در سطح مياني و 62% در سطح عملياتي از نظر همه مديران در سطوح مختلف كد محسوب ميگردد.
کد شماره 9 با ميانگين 64% در سطح عالي، 70% در سطح مياني و 78% در سطح عملياتي از نظر همه مديران در سطوح مختلف كد محسوب ميگردد.
10-کد شماره 10 با ميانگين 63% در سطح عالي، 85% در سطح مياني و 97% در سطح عملياتي از نظر همه مديران در سطوح مختلف كد محسوب ميگردد.
11-کد شماره 11 با ميانگين 84% در سطح عالي، 66% در سطح مياني و 78% در سطح عملياتي از نظر همه مديران در سطوح مختلف كد محسوب ميگردد.
12-کد شماره12 با ميانگين 61% در سطح عالي، 57% در سطح مياني و 78% در سطح عملياتي از نظر همه مديران در سطوح مختلف كد محسوب ميگردد.
13-کد شماره 13 با ميانگين 79% در سطح عالي، 91% در سطح مياني و 97% در سطح عملياتي از نظر همه مديران در سطوح مختلف كد محسوب ميگردد.
14-کد شماره 14 با ميانگين 98% در سطح عالي، 81% در سطح مياني و 65% در سطح عملياتي از نظر همه مديران در سطوح مختلف كد محسوب ميگردد.
15-کد شماره 15 با ميانگين 86% در سطح عالي، 85% در سطح مياني و 83% در سطح عملياتي از نظر همه مديران در سطوح مختلف كد محسوب ميگردد.
16-کد شماره 16 با ميانگين 97% در سطح عالي، 61% در سطح مياني و 83% در سطح عملياتي از نظر همه مديران در سطوح مختلف كد محسوب ميگردد.
17-کد شماره 17 با ميانگين 64% در سطح عالي،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی همبستگی پیرسون، سطح معنی داری، ضریب همبستگی، ارباب رجوع Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اخلاق فردی، بیمارستان، ارباب رجوع، آزمون همبستگی پیرسون