پایان نامه با واژه های کلیدی سازمان ملل، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

عمومي آن سازمان.

• 1964، اولین کندرانس بینالمللي زيست محیشي در استراسبورگ از24 ژوئن تا اوم ژوئیه، براي رسیدگي به مسائل بهداشتي و اجتماعي ناشي از آلودگي هواي شهرها و مراکز صنعتي.

اهداف عمده اين کندرانس عبارت بودند از :

• تهیه آمار دقیري از کلیه اقدامات و تدابیري که در جهان براي مبارزه با آلودگي هواي شهرهاي صنعتي به عمل آمده و ميآيد.

• آشنا ساختن افکار عمومي به مسائل ناشي از آلودگي هواي شهرهاي صنعتي و جل کمک آنها

و نمايندگان مردم.

• جستجوي راهحلهاي علمي و منشري براي عرد توافقنامههاي چندجانبه بین سازمانهاي ذيندی در جهت مبارزه با آلودگي احسین، شکويي،166 :1376د.

• 1968، تصمیم اجالس عمومي سازمان ملل متحد به برگزاري اولین کندرانس جهاني محیا زيست در استکهلم سوئد براي سام .1972

• ژوئن 1971، تدوين گزارش “فونکس”، اين گزارش ماحصل مشالعات گروهي کارشناس از 27 کشور مختلف جهان است.اين گروه به دعوت دبیر کل کندرانس سازمان ملل درباره محیا زيست انساني در فونکس) حوالي ژنو (گردهم آمدند تا ارتباط بین مسائل توسعه و حداظت از محیا زيست را بررسي نمايند.گزارش نايي درسام 1972 به اولین کندرانس جهاني محیا زيست ارائه گرديد افاطمه فرمافرمائیان، 150 :1353د .

در گزارش، فونکس، “موريس استرانگ”، رچمدار نهضت سالمسازي محیا زيست سیاره زمین، کوشش هوشمندانهاي را براي تعريف چالش محیا زيست در دورنماي توسعه ايدار قبل از کندرانس استکهلم رهبري کرد.

از کندرانس استکهلم تا کندرانس مکزيکوسیتيا1972 تا 1982د

• ژوئن1960، برگزاري نخستین کندرانس بینالمللي محیا زيست در استکهلم سوئد یرامون محیا زيست انساني، آلودگي هوا و بهرهکشي از منابی اادامه مباحث اجالس فونکسد در اين کندرانس براي نخستین بار از اصشالح توسعه اکولوژيک استداده شد:

• برنامه محیا زيست سازمان ملل بنیان نهاده شد.

• انتشار نخستین گزارش باشگاه رم دربارة ”محدوديتهاي رشد”، توسا “دنیس میدوز” و همکاران.

• انتشار کتاب کوچک زيباست ا ر“اي.اف.شوماخر” که در آن به اقتصاد در مریاس کوچک مي رداخت.شوماخر مباني نظري اقتصاد کوچکمریاس خود را از“مهاتما گاندي” الهام گرفته بود.

• انتشار کتاب توسا گروه اکولوژي “ادوارد گلداسمیت ”‎و همکاران که الگوهاي متعارف توسعه را به طور جدي زير سوام ميبرد.

• 1974، سمیوزيوم مشترک “کندرانس تجارت و توسعه” و “برنامه محیا زيست سازمان ملل” به دنبام اجالس استکهلم، در سام “ 1974اعالمیه کوکويوک” که درآن توسعه بومشناسانه ااکولوژيکد مشرح شد که سرانجام عنوان توسعه ايدار به خود گرفت، مهمترين نسبت در اين نامگذاري طرح الگويي براي توسعه بود که براي محیا زيست زيانآور نباشد.

• 1974، ذيرش راهکاري براي تاسیس يک نظام اقتصادي جديد بینالمللي توسا اجالس عمومي به دلیل مشکالت اجرايي برنامههاي اقتصادي موجود.

• 1975، ذيرش راهبرد تامین نیازهاي اساسي ترسیم شده به وسیله سازمان بینالمللي کار و طراحي راهکار و برنامه به منظور اقدام براي تاسیس يک نظم اقتصادي جديد بینالمللي، همراه با منشور حروق و وظايف اقتصادي دولتها، جهت فراهم آوردن امکان براي کاهش شکاف رو به افزايش بین کشورهاي در حام توسعه يافته و تضمین گامهاي شتابان توسعه اجتماعي و اقتصادي، براي زندگي توام با صلح و عدالت براي نسلهاي فعلي و آينده.

• 1975، اهمیت اصل شاملسازي يک بعد فرهنگي در توسعه، در کندرانس بینالمللي اکرا ا ايتخت غناد در زمینه سیاستهاي فرهنگي در افريرا به طور مشترک توسا يونسکو و سازمان اتحاديه افريرا

• 1979، ارائه گزارش “تحلیلهاي مجدد دربارة اقتصاد و محیا زيست”، به منظور تدوين

استراتشيهاي مناس براي مرابله با بیکاري و تخري محیا زيست.

• 1980، نشست اجالس عمومي سازمان ملل متحد و معرفي اقدامات مالي و اقتصادي جديد و همچنین مشرح نمودن اقداماتي در رابشه با محیا زيست، مسکن، مبارزه با آ ار باليا و توسعه اجتماعي ااما به هر حام بدون توجه صريح همیشگي به جنبههاي فرهنگي توسعهد براي اولین بار.

• در طوم دهة 1972 ـ 1982 تعداد محرریني که به طور اندرادي يا گروهي به بررسي مسائل توسعه و محیا زيست مي رداختند، به مرور زمان رو به افزايش گزارده و به تدريج غیرقابل شمارش حداقل در چارچوب يک کرونولوژي ساده ميباشند.ولي در اين میان از جمله ميتوان به
الگوهاي توسعه توسا محررین و نهادهاي زير اشاره نمود :
• “اينیاسيزاکس”، از جمله با کتاب بومشناسي و فلسده توسعه.

• “جيکومر”، با کتاب جستجو براي جامعهاي ايدار.
• “آر.آلن”، با کتاب چگونگي نجات جهان.
• “آر. ي.میسرا”‎و همکاران با مجموعه مراالت “توسعه منشرهاي؛ روشهاي نو.”

• گشايش شاخهاي جديد در انتشارات عظیم “فیشريا ”‎که به انتشار مسائل زيستمحیشي و
توسعه اختصاص يافته بود.

• مشالعات وسیعي در زمینه نظري توسا “اودوم ا1972د” و “بويدن ا1979د” در

تعريف دوباره اکولوژي انساني ارائه شده است و بخش اساسي از ادبیات مربوط به مشالعات تجربي توسا ”داگالس“‎ ا1981د طبرهبندي و سنتز شده است.13

• دهة 1980 میالدي با انتشار گزارشهاي مستند درباره فرسايش اليه اوزن و افزايش دماي کره زمین در نتیجه تجمی غیرطبیعي گازهاي گلخانهاي ترارن داشت؛ ديدهاي که از اواخر دهه 1960 میالدي تکوين آن یشبیني ميشد و در سام 1974 دو دانشمند امريکايي با استداده از

روش مدمسازي به قشعي بودن ظهور اين ديده رداخته بودند، ولي هرگز مورد توجه

سیاستمداران و مسئولین قرار نگرفت.


برنامه میانمدت يونسکو براي دوره 1982 ـ 1977؛
مناً يونسکو از همین دوران

انتشار متوني تحت عنوان “توسعه و محیا زيست”‎را آغاز نمود که تا به امروز ادامه يافته

است .در اين متون بعد فرهنگي توسعه که در الگوهاي معموم مورد غدلت قرار گرفته بود،

مورد بحث و بررسي قرار ميگیرد.


سازمان بینالمللي کار، يونیسف و سازمان جهاني بهداشت نیز به الگوهاي توسعه انسان

مدار، با محور قراردادن رفی نیازهاي اساسي اقدام مينمايند.


بررسي گسترده برنامه محیا زيست سازمان ملل درباره و
عیت محیا زيست و توسعه

در کشورهاي آسیا و اسیدیک.

از کندرانس مکزيکوسیتي تا کندرانس ريو ا1982 ـ 1992د

• 1982، کندرانس جهاني سیاستهاي فرهنگي در مکزيکوسیتي اعالم يک دهه جهاني براي توسعه فرهنگي ا1997 ـ 1988د تحت سر رستي مشترک سازمان ملل متحد و يونسکو در کندرانس جهاني سیاستهاي فرهنگي در مکزيکوسیتي.

• 1982، کمیسیون مسترل بررسي مسائل رشد و توسعه جهان به سر رستي “ويليبرانت” او توسعه را از گذري ساده از فرر به روت و از تحوم يک اقتصاد سنتي به يک اقتصاد یشرفته شهري بسي فراتر ميداند.توسعه نه تنها با آرمان بهتر شدن شرايا اقتصادي یوند دارد، که به تامین شرافت انساني و امنیت و عدالت و برابري نیز مربوط ميگردد.

• 1983، تشکیل کمیسیون جهاني دربارة توسعه و محیا زيست تحت سر رستي خانم گروهارلم برونتلند که گزارش نهايي آن زير عنوان “آينده مشترک ما”‎در سام 1987 انتشار يافت.گزارش

برونتلند به جهاني شدن مدهوم توسعه ايدار کمک
نمود، لیکن از نظر محتوا ـ به دلیل مو ی
نئولیبرالیستي گزارش در مرايسه با گزارش فونکس،
نوعي سرفت جديد به شمار ميآيد.

حاصل کار سه ساله اين کمیسیون در زمینههاي زير بوده است:

1. ايجاد مسئولیت براي نهادها و سازمانهاي مختلف در خصوص حدظ محیا زيست.
2. مسئولیت ذيري نهادها و عوامل آلودهساز جهت رفی آلوددگي و حداظت محیا زيست.
3. تامین برابري بین روتمندان و فررا و نسلها.
4. مشکل انرژي و رابشه آن با توسعه ايدار.
5. استداده از انرژي هستهاي تنها در موارد حل مشکالت آن.
6. استداده از منابی ديگر انرژي مانند باد، امواج، آب و انرژي خورشیدي.
7. کاهش نرخ افزايش جمعیت اتازههاي اقتصادي، شماره 15د.

8. 1987، انتشار گزارش برونتلند در مجمی سازمان ملل متحد، گزارشي که توسعه و محیا زيست را در هم آمیخت.قاعدهاي که اين یوند جديد را مستحکم ميساخت عبارت بود از:‎“نه توسعه بدون ايداري میسر است و نه ايداري بدون توسعه.”مدهوم بیمار و ناتوان توسعه با اين یوند جان تازهاي گرفت

9. امضاي دو روتکل بینالمللي جديد درباره محدود کردن خروجي اکسیدهاي گوگرد و ازت و تعهد 9کشور برکاهش دياکسید گوگرد تولیدي به نصف و اتريش و آلمان و سوئد به دوسوم.

.10
1989، تصوي
برگزاري دومین
کندرانس بینالمللي محیا زيست در
سام ا1992برابر با

بیستمین سالروز جهاني محیا زيست ـ
5ژوئند در ريو و تعیین دستور کار.

.11
1989، تصوي
قشعنامه حداظت از آب و هواي کره زمین براي نسل حا
ر و آينده در جهل و

چهارمین اجالس مجمی عمومي سازمان ملل متحد و تاکید سازمان ملل متحد بر شرکت سران

کشورها در کندرانس ريو.

.12
1990ـ 1992 تشکیل کمیته مردماتي با چهار اجالس، تشکیل کمیته مذاکرات بینالدوم براي

تغییرات آب و هوا با 6 اجالس، تشکیل بینالدوم براي تنوع گونههاي زيستي با 7 اجالس.
.13
1991، گردآمدن حدود 40 ندر از متدکران برجسته با حرفهها و سوابق تجربي مختلف در تاري

25 تا 27 نوامبر با کوشش و ابتکار موريس استرانگ دبیرکل کندرانس محیا زيست و توسعه ملل

متحد و ابتکار وزارت همکاريهاي توسعهاي کشور هلند و برنامه عمران ملل متحد به منظور بحث

درباره مدهوم توسعه ايدار و فرصت استثنايي که اجالس زمین براي آنها بوجود ميآورد.

از کندرانس ريو تا کندرانس ژوهانسبورگ 1992 تا 2002

• 1992، اجالس کره زمین در ريودوژانیرو برزيل اکندرانس ريود با مشارکت 182 کشور و بیش از هزار گروه غیردولتي ؛ که از ديدگاه توسعه ايدار، مهمترين محصوم اين کندرانس تدوين “دستور کار ”‎ 21بود که به امضاي 182 کشور شرکت کننده در کندرانس و از جمله ايران،

رسید.دستور کار 21،آنگونه که خود مدعي است.مسائل ا شراري امروز را بازگو ميکند و هدف آن آماده کردن جهان براي رويارويي با چالشهاي قرن آينده است.اين دستور کار بیانگر توافق جهاني و تعهد سیاسي کلیه کشورهاي جهان در باالترين سشح براي همکاري و تعاون در زمینه توسعه و محیا زيست است.استراتشيها، طرحها، سیاستها و فرايندهاي ملي همگي براي رسیدن به اين هدف روري است.جامعه بینالمللي ميبايست از چنین کوششهايي در سشح ملي حمايت کند و در تکمیل آن بکوشد.همچنین بايد شرکت وسیی عامه مردم و دخالت فعام سازمانهاي غیردولتي و ساير گروهها را تشويق کرد، در فصل 40 از دستور کار 21 دولتها به ايجاد

شاخصهاي توسعه
ايدار ترغی
گرديدهاند.کشورها بايستي درسشح ملي و سازمانهاي دولتي و
غیردولتي بینالمللي
در سشح
بینالمللي به بسا مدهوم شاخصهاي توسعه ايدار اقدام کنند تا

اينگونه شاخصها شناخته شوند.براي استداده روزافزون از شاخصهاي مبتني بر گزارشهاي ماهوارهاي و ماالً گزارشهاي ملي، الزم است گسترش اين شاخصها توسا اداره آمار دبیرخانه سازمان ملل دنبام شود و در عین حام تجارب صورت گرفته در اين زمینه نیز مورد استداده قرار گیرد.
مهمترين نکات اعالمیه ريو در مورد توسعه ايدار عبارتند از :

• توسعه حري است که بايد به صورت مساوي، نسلهاي کنوني و آينده را زير وشش قرار دهد.

• در توسعه ايدار، انسان مرکز توجه است و انسانها هماهنگ با طبیعت سزاوار حیاتي توام با سالمت و سازندگي هستند.

• حداظت از محیا زيست بخش جدانشدني از توسعه است و نميتوان به صورت جداگانه مورد بررسي قرار گیرد.

• چهلوهدتمین نشست اجالس عمومي سازمان ملل متحد : ذيرش قشعنامه مربوط به حقداشتن توسعه يافتگي شامل حروق سیاسي، اجتماعي و اقتصادي و حروق فرهنگي از جمله حروق انساني.

• 1995، انتشار گزارش توسعه انساني سازمان ملل متحد، براساس اين گزارش توسعه انساني فرايندي است که دامنه حق انتخاب از سوي مردم را گستردهتر ميسازد.در واقی اين انتخابها، با گزينهها، اياني ندارد و ميتواند در طوم زمان دستخوش تغییرو تحوم شود.

• تشکیل کمیسیون توسعه ايدار براي نظارت بر تعهدات ذيرفته شده در دستور کار 21 و تدوين شاخصهاي توسعه ايدار به اين کمیسیون.

• در اوايل تابستان سام 1997 اجالس ويشهاي از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی سازمان ملل، سازمان ملل متحد، دانشگاه تهران Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی سازمان ملل، سازمان ملل متحد، مدرنیزاسیون