پایان نامه با واژه های کلیدی ساختار قدرت، موازنه قوا، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

خاورميانه و با توجه به ساختارهاي داخلي بحرين که خود زمينه کشمکش را فراهم مي آورد، مي توان گفت که اين وضعيت به ظاهر آرام براي حکومت بحرين و عربستان سعودي چندان پايدار نخواهد بود. از سوي ديگر هم بکارگيري نيروهاي نظامي ‌و حضور نظامي‌ در يک کشور هزينه زيادي براي بازيگر مداخله کننده در پي خواهد داشت و با آرام شدن فضا، حضور اين نيروها هم براي عربستان و هم براي حکومت بحرين مسئله ساز خواهد شد. بحرين يکي از کشورهايي است که تغييرات آن مي تواند منجر به دگرگوني در نظم منطقه خليج فارس، تغيير موازنه قوا و چالش در نظام هاي پادشاهي باشد که اين مسئله بيش از هر کشوري براي عربستان گران تمام خواهد شد. (کرمي،3بهمن 1391)
9-3-2-4 سياستهاي تبعيض آميز حکومت بحرين وشکاف ميان دولت و جامعه
با وجود مشارکت احزاب شيعي در انتخابات پارلماني و کسب برخي کرسي‌ها، همواره اين احساس در شيعيان بحرين وجود دارد که آنها از شرکت جدي و تأثيرگذار در ساختار قدرت محروم هستند و توزيع کرسي‌هاي پارلماني در مناطق شيعي و سني بحرين به گونه‌اي است که شيعيان در شرايط کنوني هيچ‌گاه نمي‌توانند بيش از 18 کرسي از مجموع 40 کرسي پارلمان و اکثريت را در اين مجلس از آن خود کنند. اما نکته مهم‌تر اينکه اين مجلس قدرت سياسي اندکي دارد و مجلس شورا که تمامي اعضاي آن از سوي پادشاه منصوب مي‌شوند، قدرت اصلي پارلماني را داشته که به نوعي در مقابل مجلس نيابتي توازن ايجاد مي‌کند.
اما احساس تبعيض، بي‌عدالتي و محروميت اکثريت شيعي بحرين، به عدم مشارکت واقعي در قدرت سياسي از طريق انتخابات محدود نمي‌شود، بلکه اين گروه در عرصه‌هاي مختلف اداري، اجرايي، اقتصادي و اجتماعي نيز با سياست‌هاي تبعيض‌آميز آل خليفه مواجه‌اند و اين امر تداوم نارضايتي و اعتراضات شيعيان بحرين را در پي داشته است. براساس گزارش سال 2003 مرکز حقوق بشر بحرين، از 572 منصب عمومي و عالي، تنها 101 منصب يعني 18 درصد و از 47 منصب عالي در حد وزير و مديرکل، فقط 10 منصب (21 درصد) به شيعيان تعلق دارد. شيعيان در اين نظام به هيچ‌وجه نمي‌توانند عهده‌دار مناصب عالي حکومتي مانند وزارت دفاع، خارجه، دادگستري و کشور شوند. نرخ بيکاري جوانان در بحرين 6/19 درصد اعلام شده است که نشان دهنده شرايط اقتصادي نامناسب به ويژه در ميان شيعيان است. اين نرخ بيکاري در حالي است که بسياري از فرصت‌هاي شغلي در اين کشور به مهاجرين خارجي سني مذهب سپرده مي‌شود. ورود مهاجرين خارجي و اعطاي تابعيت بحريني به آنها در قالب سياست تغيير ترکيب جمعيتي بحرين، به نفع سني‌ها صورت مي‌گيرد که خود يکي از عوامل مهم نارضايتي و اعتراض شيعيان اين کشور محسوب مي‌شود. با اقدامات عامدانه خاندان حاکم بر بحرين، روند مهاجرت به اين کشور که به نسبت وسعت و جمعيت آن، پرشتاب‌ترين کشور مهاجرپذير جهان است، در دو سال گذشته با ورود اتباع کشورهايي مانند اردن، فلسطين، لبنان، عربستان سعودي و مصر به خاک اين کشور، شکل تازه‌اي به خود گرفته است؛ به گونه‌اي که نسبت به 5 سال گذشته بيش از 10 درصد رشد داشته است. دولت بحرين در جهت افزايش فشار بر شيعيان، با ناديده گرفتن ايجاد اشتغال براي جوانان متخصص و تحصيل کرده بحريني، متخصصان اردني و مصري را جايگزين آنان مي‌کند و براي ايجاد انگيزه جهت ورود اين اتباع غير بحريني به اين کشور، به واگذاري امکانات و حتي تابعيت به آنها اقدام مي‌کند.

در مجموع همان گونه که بررسي‌ها و موارد فوق نشان مي‌دهد، شکاف دولت و جامعه در بحرين در طول دهه‌هاي گذشته با توجه به سياست‌هاي تبعيض آميز خاندان آل خليفه بسيار تشديد شده است و برخي اصلاحات ظاهري نتوانسته است به تعديل چالش مشروعيت رژيم سياسي بحرين منجر شود. در نتيجه با وقوع قيام‌ها و اعتراضات مردمي ضد حکومتي در کشورهايي مانند تونس و مصر، مردم شيعي بحرين نيز مرحله جديد و وسيعي از اعتراضات خود عليه خاندان آل خليفه را آغاز کردند. اين امر به شروع تحولاتي در بحرين منجر شد که بازيگران مختلف ذينفع، در آن نقش آفريني کنند. (اسدي، 31تير1391)
10-3-2-4دورنماي اوضاع بحرين
گرچه عربستان فعلا با فشار قابل ملاحظهاي در بحرين روبرو نيست ولي وضعيت عربستان در پي روي کار آمدن حکومتهاي مردم سالار در جهان عرب تضعيف خواهد شد. ضمن اينکه بحرين کشوري است که حيات آن وابسته به فعاليتهاي تجاري و توريستي و بانکي بينالمللي است. ادامه اينگونه فعاليتها در شرايط امنيتي کنوني مقدور نيست و اگر بناست بحرين به شرايط طبيعي باز گردد بايد عربستان در سياست امنيتي خود تجديد نظر کند. جناحهاي معتدل در حاکميت بحرين نيز تمايل دارند به اين وضعيت پايان داده شود. وضعيت بين ايران و عربستان نيز در پيچيده شدن راه حل خروج از وضعيت فعلي موثر است. راه حل بحران بحرين تقريبا مشخص است. بازگشت به توافقات وليعهد بحرين و اپوزيسيون قبل از ورود نيروهاي نظامي عربستان. ظاهراً همه طرفهاي داخلي و خارجي به جز عربستان با اين راه حل موافقند. متقاعد کردن عربستان به خروج از بحرين در شرايط ناآرام خاورميانه کار راحتي به نظر نمي رسد. از سوي ديگر ادامه وضعيت فعلي حيات سياسي و احتماعي و اقتصادي در اين جزيره کوچک را تعطيل کرده است. بايد حاکميت بحرين و جامعه بينالمللي سعوديها را متقاعد کنند که اجازه دهد بحران بحرين از طريق يک راه حل داخلي حل و فصل شود ( فرازمند،4فروردين 1391)
11-3-2-4 طرح اتحاد عربستان با بحرين،زمينه سلطه
پس از آغاز جنبش اعتراضي در بحرين در فوريه ????، عربستان سعودي که موجوديت آل خليفه را در منطقه در خطر ميديد، نيروهاي خود را تحت عنوان توافقنامه نيروهاي سپر جزيره براي مداخله و تغيير وضعيت موجود در بحرين اعزام کرد.برهم خوردن توازن منطقه اي و همچنين خيزش جنبش اعتراضي در بحرين، سران اين دو کشور را بر آن داشت تا براي توجيه علت حضور نيروهاي سعودي در بحرين، و جلوگيري از گسترش اعتراضها به عربستان، به فکر الحاق بحرين به عربستان بيفتند.
بحرين بيش از هر کشوري اصرار دارد که اتحاديه کنفدرالي تشکيل شود. به گونه‌اي که مجلس نمايندگان آن در يک نشست فوق‌العاده به طور عجولانه طرح مربوط به کنفدراليسم شورا را تصويب کرد. بحرين موقعيت استراتژيکي دارد، از ثروت‌هاي طبيعي برخوردار است و مرکز مالي منطقه محسوب مي‌شود،اما با خطرات امنيتي و تهديدات مرزي مواجه است و اينوضعيت شکننده در منطقه باعث گرديده تا اصرار زيادي براي تشکيل اتحاديه کنفدراليسم داشته باشند، تا بتواند تا در برابر اين تهديدها بايستد
در اين ميان عربستان تلاش مي کند تا نفوذ خود را بر اين کشور افزايش دهد؛ اما اين نفوذ زماني مي توانست اثرگذار باشد که مبتني بر اراده مردم بحرين و عربستان باشد.اتحاد ميان عربستان و بحرين نگراني از بابت حوادث منطقه و بهم خوردن توازن منطقه اي و ارسال پيام به قدرت هاي ديگر منطقه مانند ايران است.دولت عربستان در بحرين به طور کامل حضور دارد و دولت منامه در زمينه اقتصادي و مالي کاملا متکي به آل سعود و تحت نفوذ آن است و حتي بخش گردشگري بحرين نيز وابسته به گردشگري عربستان است.بحرين و عربستان اميدوارند که با تشکيل اتحاديه ميان عربستان و بحرين اکثريت شيعيان بحرين که بيش از ?? درصد جمعيت اين کشور را تشکيل مي‌دهند از اکثريت بيفتد و با احتساب جمعيت عربستان شمار آنها تا ?? درصد کاهش يابد. (کرمي ،3شهريور1391)
12-3-2-4 عدم تمايل ديگر کشورهاي شوراي همکاري براي تشکيل اتحاديه خليج فارس
اراده سياسي پايه اصلي تشکيل اتحاديه خليج فارس است، اما نگراني‌هايي نيز نزد ديگر کشورهاي ساحلي وجود دارد که با تشکيل اتحاديه، کشورهاي کوچک اين مجموعه تحت سلطه کشورهاي بزرگ به ويژه عربستان قرار بگيرند.اين نگراني وجود دارد که اين اتحاديه به ضرر کشورهاي کوچک باشد. همه کشورهاي عضو شوراي همکاري تمايل به ورود به اين اتحاديه را ندارند.برخي از اين کشورهامخالف اتحاد ميان دو کشور هستند و اين اقدام را به منزله خطري براي جامعه مدني مي دانند.اين امر از ديدگاه امارات، قطر و عمان نيز مردود است و اين کشورها نگران گسترش نفوذ آل سعود بر کشورهايشان هستند.ملت هاي منطقه در عراق، عربستان، کويت، امارات، قطر، بحرين و عمان با يکديگر تعامل و ارتباط دارند و در ميان آنها يک نوع وحدت تاريخي برقرار است که نمي توان آن را ناديده گرفت.نکته مهمي که در اين ميان وجود دارد اين است که اتحاد حقيقي جز با وجود نظام هاي دمکراتيکي که در آنها مردم بر کشورهايشان حاکم باشند، تحقق نخواهد يافت و چنين امري به طور کلي در عربستان يافت نمي شود. اگر قرار باشد اتحاد بحرين و عربستان گام نخستين براي اتحاد شوراي همکاري خليج فارس باشد، حتما کشورهاي ديگر عضو اين شورا يعني قطر، کويت، امارات و عمان نيز در صف مخالفين اين ايده قرار خواهند گرفت. علي رغم پيوستگي جغرافيايي و شباهت هايي که بين اعضاي شوراي همکاري وجود دارد، اختلافات بين اين کشورها نيز کم نيست. اکثر کشورها با عربستان مسائل مرزي حل نشده دارند؛ امارات، عمان، کويت و قطر از جمله کشورهايي هستند که هنوز بر سر مناطق مرزي خود به حل و فصل نهايي با عربستان نرسيده اند.
حال اتحاد بحرين و عربستان در چهار حوزه امنيت، دفاع، اقتصاد، و امور خارجي مي تواند پرسش هاي متعددي را مطرح کند که پاسخ آنها منوط به تحقق سناريوهاي آينده مي باشد. از جمله اينکه اتحاد کشور کوچکي چون بحرين با وسعت هفتصد کيلومتر مربع و اقتصادي که متکي به کمک هاي خارجي است، با کشوري که بيش از دو و نيم ميليون کيلومتر مربع وسعت دارد و بزرگترين صادرکننده نفت جهان است، معنايي جز تحت الحمايگي دارد؟ آيا اتحاد ميان بحرين و عربستان زمينه ساز اتحاديه کنفدراليسم در خليج فارس خواهد بود؟آنچه که در اين ميان روشن است، نگراني عربستان سعودي از برهم خوردن توازن منطقه اي و حادث شدن حوادث خاورميانه در حوزه پيراموني عربستان، بيشترين تاثير را در ايجاد اتحاد با بحرين داشته و دارد که با توجه به ضعف هاي استراتژيکي بحرين مي تواند زمينه ساز الحاق بحرين به عربستان را در پي داشته باشد.(کرمي،3 شهريور 1391)
عربستان سعودي با ارسال نيروهاي نظامي خود به بحرين و سرکوب مخالفين شيعي، دچار اشتباهي جدي و استراتژيک شده است؛ چون موضوع بحرين را که اساساً مبتني بر تقاضاهاي اصلاحات سياسي، رفع تبعيض‌ها، رفرم اقتصادي و به طوري کلي امنيت بشري بوده است، رفته رفته به يک موضوع فرقه‌اي مربوط به رقابت شيعه و سني تبديل مي‌کند. اين امر نه تنها واکنش ملت ايران بلکه ملت‌هاي شيعي ديگر در عراق، لبنان و غيره را در پي داشته و به مسائل فرقه‌اي که يکي از خطرناک‌ترين شکل منازعه در خاورميانه و منبع اصلي بي‌ثباتي براي امنيت منطقه و امنيت جهاني است، دامن مي‌زند. (برزگر،16فروردين 1390)
4-2 -4- گفتار چهارم ، لبنان
1-4-2-4 ويژگي هاي جامعه لبنان
جامعه لبنان، جامعه‌اي چندگانه، موزائيكي و به لحاظ ديني و مذهبي متنوع است. بافت اجتماعي اين كشور بسيار متنوع و متكثر است. به لحاظ جغرافيايي كشور لبنان، جزو كشورهاي كوچك و به لحاظ تراكم جمعيتي يك كشور پرتراكم است. اين كشور پس از فروپاشي امپراتوري عثماني به مستعمره كشور فرانسه درآمد و در سال 1943 به استقلال دست يافت. ساخت سياسي لبنان نيز ساختي كم نظير است. پيروان سه گرايش مذهبي – ديني اكثريت را در اين كشور در دست دارند در نتيجه قدرت سياسي در اختيار مسيحيان (رياست جمهوري) اهل سنت (نخست وزيري) و شيعيان (رياست پارلمان) قرار گرفته است. اين سنت با وجود وقوع جنگ داخلي در اين كشور به مدت 15 سال و علي‌رغم وقوع تحولات فراوان در تركيب و بافت جمعيتي، همچنان حاكم است. به طور سنتي پيروان مسيحيت در اين كشور از فرانسه به عنوان مادر مهربان و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ساختار قدرت، آغاز بحران، روشنفکران، حقوق بشر Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی موازنه قوا، وزارت خارجه، ساختار قدرت، سازمان ملل