پایان نامه با واژه های کلیدی ساختار صنعت، مصرف مواد

دانلود پایان نامه ارشد

؛ مواد خام و انرژي است . گروه دوم عواملي است که تقريبآ به آساني قابل تغيير اند . اين عوامل شامل افراد سيستمهاي سازماني ، رو شهاي کار ، و روشهاي مديريت است . اين طبقه بندي ما را در اولويت بندي و اينکه چه عواملي به آساني و با هزينه اندک قابل تغيير ند و چه عواملي با هزينه زياد و دراز مدت مي توا نند تغيير کنند ، ياري خواهد داد و رهنمود خو بي براي افزايش بهره وري خواهند بود .
1-1-8-2.گروه اول : عوامل سخت افزاري
الف ، محصول منظور از عامل بهره وري محصول آن است که محصول عرضه شده تا اندازه نيا زهاي ستانده را تامين ميکند ، در بازار ، ارزش مصرف مبلغي است که مصرف کننده آمادگي دارد براي محصولي با کيفيت مشخص بپردازد . ارزش مصرف مي تواند از طريق طراحي بهتر و مشخصات بهتر محصول افزايش يابد . گسترش تحقيق و توسعه ، بازاريابي و فروش از عوامل کليدي بهره وري اند .
ب: ماشيت آلات و تجهيزات : ماشين آلات و تجهيزات با رعايت موارد زير مي توانند نقش اصلي را در برنامه افزايش بهره وري داشته باشند .
* تعميرات خوب و به موقع
* بهره و ري از کار خانه و تجهيزات در شرايط مطلوب
* افزايش ظرفيت و کارايي کار خانه با حذف کمبود ها و اقدامات اصلاحي
* کاهش زمانهاي مرده و استفاده موثر و مطلوبتر از ظرفيت ماشين آلات و تجهيزات
ج : تکنولوژي : نو آوري در زمينه ي تکنولوژي منبع مهم افزايش بهره وري است . افزايش توليد کالاها و خدمات و بهبود کيفيت از طريق بکار گيري اتو ماسيون و توسعه روز افزون تکنولوژي اطلاعات مهمترين سهم را در افزايش بهره وري داشته اند تکنو لوژي جديد غالبآ ناشي از طراحي فرايند توليد ، تحقيق و توسعه ، آموزش پژو هشگران و مهندسان و جنگ با کهنگي و فرسودگي است.
د: مواد وانرژي : کوشش اندکي در کاهش مصرف مواد و نيرو مي تواند نتايج باور نکردني در افزايش بهره وري شامل مواد خام مستقيم و غيره مستقيم ( مواد شيميا يي ، مواد روغني ، و پاک کننده ، سوخت ، لوازم يدکي ، لوازم مهندسي و بسته بندي ) مي گردد که هر نوع صرفه جويي علمي در استفاده از آنها افزايش بهره وري را به همراه دارد . در رابطه با مواد و انرژي جنبه هاي مهم افزايش بهره وري عبارتند از :
* بهره گيري ازمواد و ارائه و محصول مفيد با انرژِ ي کمتر در واحد محصول
* استفاده از ضايعات ، قراضه ها و ضايعات و کنترل آنها
* با لا بردن کيفيت مواد اوليه با استفاده از فرايند هاي اوليه و آماده سازي مواد اوليه براي فرايند هاي اصلي توليد
* بهبود بخشيدن مديريت انبار داري و جلو گيري از نگاهداري مازاد در انبار
* بهبود بخشيدن نرخ برگشت انبار و آزاد سازي و جوه براي ساير فرايند ها ي توليد
* افزايش منابع عرضه
2-1-8-2.گروه دوم : عوامل نرم افزاري
الف : افراد : افراد و يا انسا نها به صورت کارگر ، مهندس ، مديرو کار فرما ، انحصار انجمنها و اتحاديه هاي صنعتي و بازرگاني وساير اصناف سر چشمه اصلي بهبود و تکنولوژي هستند هر وظيفه اي دو جنبه کاربردي و سودمند دارد . جنبه کاربردي ميزاني است که انسانها مي توانند خويشتن را با کارشان تطبيق دهند.
براي حفظ انگيزه انسانها عوامل متعددي ميتوان مورد نظر باشد از جمله ايجاد ارزشهايي که افزايش بهره وري را به دنبال دارد و مي تواند از طريق تغيير طرز بر خورد تلقي مديران ، مهندسان و کارگران به وجود آيد . انگبزه ها عامل اصلي رفتار تمامي انسانها شمرده مي شوند و بايد از آن در افزايش بهره وري سود جست . نقش انگيزه هاي غير مادي به دنبال انگيزه هاي مادي بايد به خوبي باز شناخته شود کارگران موفق در افزايش بهره وري بايد بلا فاصله به صورت مادي پاداش گيرند ولي در کنار اين پاداش بايد از عوامل انگيزش رواني اجتماعي که موجبات رضايت افراد را فراهم مي سازد استفاده کرد و به زحمات آنها در بالا بردن بهره وري ارج گذاشت . ايجاد زمينه هاي مشارکت و همکاري استفاده از نظرات آنان در هدفگذاريها توجه به رفتار هاي انساني ، حذف برخورد ها و تضادها ، برداشتن و موانع ارتباطي ، از عوامل افزايش بهره وري هستند رعايت استاندارد هاي عملکرد و سعي در بهبود آ” توجه به رضايت از نوع کار و شغل ، مهم و پر اهميت دانستن کار و سودمند نشان دادن کار از عوامل افزايش بهره وري هستند.
ب: سازمان و سيستمها : رعايت اصول شناخته شده از ضروريات اداره هر سازماني است هر سازماني نياز دارد فعالانه عمل کند و به سوي هدفهاي خود پيش رود و در ضمن تداوم سرويس دهي و بازنگري ساختاري و خويش را در انطباق با هدفهاي جديد حفظ کند . از دلايل بهرهوري اندک در بسياري از سازمانها از پيش بيني و جوابگويي به تفييرات بازار عاجز اند و تواناييها واستعداد هاي نيروي کار ، تکنولوژي جديد و ساير عوامل خارجي و محيطي را ناديده مي گيرند در اين سازمانها ارتباطات افقي و عمودي ضعيف است ، بوروکراسي حکومت مي کند و تصميم گيري با کندي صورت مي گيرد . قسمتها و واحدهايي از سازمان که وظايف فني خاصي را بر عهده دارند نيز محکوم به تغييرند .
ج : روشهاي کار: جابجائي و جانشيني نيروي انساني ، ابزاري که به کار گرفته مي شود محلهائي که براي توليد انتخاب مي شود ، موادي که به کار مي رود ، و ماشينهائي که نصب و به کار گرفته مي شود همه روشهاي کار هستند روشهاي کار با تحليل سيستماتيک روشهاي موجود ، حذف کارهاي غير ضروري و انجام کارهاي ضروري تر وموثر تر با کوشش کمتر و هزينه کمتر است . کارهاي مطالعاتي ،مهندسي صنايع و آموزش وابزارهاي توسعه روشهاي کار هستند که در افزايش بهره وري تاثير حياتي دارند
د: روشهاي مديريت: مديريت مسئول ادغام و استفاده موثر و از تمامي منابع در بنگاه تحت کنترل خويش مي باشد يکي از نظري ها ، متکي به آن است که در بعضي از کشورها مديريت مسئول 75 در صد دستيابي به بهره وري است يکي از کارشناسا ن بهره وري که مشاور بسياري از شرکتهاي ژاپني است اعتقاد دارد که حدود 85 در صد مسائل بهبود کيفيت و بهره وري در ايالات متحده مسائل مشترکي است که در حيطه مديريت قرارداد و نه در حيطه کارگري .
2-8-2.عوامل خارجي بهره وري بنگاه
عوامل خارجي شامل عواملي نظير سياستهاي دولت ، مکانيزم هاي نهادي و بنياني ، شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي ، محيط کسب و کار دسترسي به امکانات مالي ، برق ، آب ، حمل ونقل ، ارتباطات ، مواد اوليه است تمام اين عوامل در بهره وري بنگاهها تاثير دارند اما بنگاهها قادر به کنترل آنها نيستند اين عوامل بايد شناخته شده و توسط مديريت بنگاه در برنامه هاي بهره وري منظور گردند ، با توجه به تمام عوامل اجتما عي ، سياسي ، اقتصادي و ارتباط سازماني که بين مصرف کنند گان کارگران مديران دولت و گروههاي ذي نفوذ وبين نها دها وساختار هاي سازماني در باره عوامل اصلي و کلان موثر در بهره وري وجود دارد ، اختصار به آنها اشاره مي شود زيرا بهره وري عمد تآ مشخص کننده در امد حقيقي ، تورم و رفاه مردم است و کوشش سيلستمداران بر آن است که دلايل واقعي رشد يا کاهش بهره وري کشف کنند عوامل خارجي موثر در بهره وري بنگاه در سه گروه : اصلا حات ساختاري ، منابع طبيعي ، و دولت و عوامل زير بنائي قابل تقسيم بندي است .

1-2-8-2.گروه اول: عومال ساختاري
تغييرات ساختاري جامعه در بهره وري ملي سلزماني يه طور مستقل از مديريت سازمان ، تاثير مي گذارند .در بلند مدت اين تاثير گذاري دو طرفه است همان طور که تغييرات ساختاري در بهره وري اثر مي گذارد ، تغييرات بهرهوري موجب تعديل ساختار مي گردد اين تغييرات تنها نتيجه توسعه اقتصادي و اجتماعي نيستند، بلکه موجب آن نيز مي باشند :
در ک اين تغييرات به بهود سياست دولت ، برنامه ريزي عيني تر و هدف دار افزايش بهره وري در بنگاه و توسعه زي بنائي اقتصادي و تغييرات اجتماعي و جمعيتي از عوامل مهم تغيير ساختارند .
الف ، تغييزات اقتصادي
مهمترين تغييرات اقتصادي در الگوي اشتغال ، ترکيب سرمايه و تکنولوژي ، اندازه بنگاه ر قابت مي افتد .
در مرحله اولي اشتغال ازکشاورزان به صنعت انتقال مي يابد و موجب گسترش بخش صنعت و رشد سريع بهره وري در اين بخش ، بخصوص در کشور هاي در حال توسعه مي گردد. مرحله دوم تغيير ساختاري اشتغال از صنعت به خدمات است . خدمات شامل عمده فروشي ، خرده فروشي ، امور بانکي و مالي وبيمه ، املاک و مستغلات ، حمل و نقل، خدمات شخصي و کسب و کار است .البته در افزايش بهره وري در مرحله انتقال اشتغال از صنت به خدمات همانند اشتغال از کشاورزي به صنعت نيست تجربه کشوره ائي که مراحل فوق را طي کرده اند نشان مي دهد که انتقال اشتغال از صنعت به خدمات با کاهش هزينه انرژي و سرمايه گذاري و افزايش هزينه و سرمايه گذاري در آموزش نيروي کار همراه بوده است .
تغييرات در ترکيب افزايش نسبي ، طول عمر و نوع سرمايه ، بهره وري موثر مي باشد . رشد سرمايه تابعي از پس انداز است و تغييرات تکنولوژي و اختراعات نيز در تر کيب سرمايه ميزان سرمايه گذاري و افزايش و کاهش بهره وري موثر ند. تفاوت معني دار ما بين بهره وري و تمر کز سرمايه اغلب نشانه اي از عدم استفاده از ظرفيتها و ضعف مديريت جامعه و بنگاهها است .
تاثير تحقيق و توسعه در ساختار اقتصادي و بهره وري عامل مهم ديگري در سطح کلان اقتصاد و نيز بنگاههاست . مديريت تحقيق و توسعه تکنولوژي و کار برد روشهاي تازه ، فنون جديد ، محصولات نو ، فرايند هاي بهنگام توليد به طور چشمگيري در افزايش ميکرو پرو سورها ، ربات ها ، تجهيزات ارتباطي ، اطلاعات نام برد که نقش عمده اي در بهره وري و تغييرات ساختار ي اقتاصاد داشته اند.
صرفه جويي در مقياس يا اندازه گيري نسبي بنگاهها ي توليدي رابطه نزديکي با ببهره وري و ساختار صنعتي دارد . بنگاهاي کوچک و متوسط ، در صورت تخصصي شدن در دراز مدت به خوبي مي توانند قابل رقابت باشند .رقابت صنعتي در بهره وري اقتصادي و بنگاهي هر دو موثر است مجموع مديريت اروپايي رقابت صنعتي را ايجاد توانائي فوري وآني و خلق فرصت براي کار فرمايان در طراحي ، توليد و فروش کالا در محيط مربوط به خويش مي داند ککه کيفيت و قيمت را رقباي داخلي و خارجي تعيين مي کنند. تحرک اقتصادي کارائي صنعتي تحرک مالي حضور در بازار رقابت ، منابع انسلني ، قوانين و مقررات مالي و مالياتي و پولي و ارزي ، منابع و زير بناهاي اقتصادي توجه به صادرات خارجي توجه به نو آوري و اختراعات ، ثبات سياسي و اقتصادي و ميزاني ککه استراتژي هاي تبلور ي از روحيه اجتماعي مي باشند . رقابت صنعتي و افزايش بهره وري موثرند.
ب: تغييرات اجتماعي و جمعيتي : تغييرات ساختاري در نيروي کار هم اجتماعي و هم جمعيتي است . جمعيت آن تعداد افرادي که همه روزه وارد بازار کار مي شوند روندي افزايشي دارد . بهره وري و مزد حقيقي در کشور هاي در حال توسعه روند صعودي چندني ندارد ولي قيمت کالاهاي آنها مجبور است در رقابت تغييرات جمعيتي در جويندگان کارگران شاغل ، مهارتهاي کاري و نيز در عر ضه و تقاضاي کالاها تاثير حتمي دارد . جابجائي جمعيت از منطقه اي به منطقه ديگر در بهره وري و مرکز جمعيت اثر مي گذارند و ساختار اشتغال و توليد را تغيير مي دهد به علت گسترش امکانات بهداشتي بر طول عمر افراد افزوده مي شود و بازنشستگي به تاخير مي افتد به موازات آن فشار اقتصادي افراد مسن را وادار به کار مي کند تمام اين واقعيات روزمره بهره وري اثر مي گذارد و ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي تغيير مي کند و سنتها به تدريج دگرگون اعتقادي وسنتها در تحولات اجتماعي و اقتصادي و ساختار آنها اثر ميگذارد .
2-2-8-2.گروه دوم: منابع طبيعي
مهمترين منابع طبيعي نيروي انساني ، زمين ، سوخت و مواد خام است و توانائي ملتها در ايجاد بسيج مصرف اين منابع تاثير انکار ناپذيري در بهبود بهره وري آنان دارد و لي متاسفانه غالبآ ناديده گرفته مي شود در زير به هريک از منابع طبيعي اختصارا اشاره مي گرد :
الف-

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد سازمان، بهبود عملکرد، اخلاق کار Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ارزش افزوده، اقتصاد کشور، پردازش اطلاعات