پایان نامه با واژه های کلیدی سابقه خدمت

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده از قضيه حد مرکزي )، به منظور تعيين حجم نمونه از فرمول زير استفاده مي شود :
.

N = حجم جامعه 2913 نفر
P= فرض وجود صفت در جامعه آماري
q= فرض عدم وجود صفت در جامعه آماري ( فرض p=q=1/2 موجب حداکثر شدن n مي شود )
مقدارvar(?)معمولا نا معلوم است. اما اگر جامعه مورد تحقيق (يكي از پارامترهاي مورد تحقيق) به صورت دو حالتي باشد. مي توان var(?)=pqدر نظر گرفت. حسن اين كار اين است كه مي توان حداكثر مقدار را براي var(?) در نظر گرفت (حداكثر مقدار ممكنه كه پيش مي آيد) اين حالت در صورتي رخ مي دهد كه باشد.
= برابر 5% معرف سطح اطمينان 95%
= برابر 96/1
= حداکثرخطاي مجازکه 5% در نظر گرفته شده است .
n = حجم نمونه بدست آمده از فرمول مذکور : 340 نفر
با توجه به احتمال عدم برگشت تعدادي از پرسشنامه ها يا معتبر نبودن برخي از آنها ، تعداد 380 پرسشنامه بين پاسخگويان توزيع گرديد.
و مي دانيم كه 2913 N=
پس تعداد نمونه ما براي جامعه 2913 N= نفري برابر با 340 n= مي باشد.
3-5-5- جامعه نمونه :
پس جامعه نمونه ما340 نفري مي باشند كه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي از بين جامعه 2913 نفري ما انتخاب شده اند .
3-6- روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات
روش هاي آماري كه روي اين پرسشنامه انجام داده مي شود به شرح زير است.
آمار استنباطي :
1- آزمون پايايي پرسشنامه
2- آزمون كلموگروف – اسميرنوف
3- ضريب همبستگي اسپيرمن براي وجود رابطه
4- آزمون فريدمن
5- آزمون t مستقل
6- آزمون دو جمله اي
7- آزمون تحليل واريانس
روش هاي آماري مورد استفاده در اين تحقيق به دو صورت خواهد بود. روش هاي آماري توصيفي و روش هاي آماري استنباطي گر چه در داده هايي كه به صورت نمونه اي جمع آوري شده است. و هدف از آن تعميم نتيجه به كل جامعه مي باشد. تاكيد بر آمار استنباطي است ، اما براي ارائه يك شماي كلي از داده ها ، خلاصه كردن آن از آمار توصيفي نيز استفاده مي شود . بخش هاي عمده مورد استفاده در آمار توصيفي با استفاده از جداول فراواني و نمودارهاي مختلف خواهد بود . تمام نتايج اين بخش در مورد نمونه مورد نظر صادق است . و قابل تعميم به كل جامعه نيست .
در قسمت دوم يعني آمار استنباطي با استفاده از روش هاي آماري نتايج نمونه گيري به كل جامعه تعميم داده خواهد شد . در اين بخش با استفاده از روش هاي آماري پارامتري و ناپارامتري به آمار استنباطي خواهيم پرداخت .
روش هاي آماري ناپارامتري :
در اغلب آزمون هاي آماري فرض هايي از قبيل فرض نرمال بودن داده ها، همساني واريانس، استقلال داده ها بايد صادق باشد تا نتايج و روش ها معتبر باشند. در صورت رد هر كدام از فرض ها به خصوص فرض نرمال بودن از روش هايي در آمار استفاده مي شود كه به روش هاي ناپارامتري معروف هستند.
علاوه بر اين كه روش هاي ناپارامتري به فرضيات كمتري نسبت به ساير روش ها احتياج دارند بلكه به مقياس اندازه گيري داده ها نيز حساسيت كمتري دارند . يك تعريف متداول براي روش هاي ناپارامتري چنين است. يك روش آماري را ناپارامتري مي گوييم اگر بتوان آن را براي يكي از انواع داده هاي زير به كار برد.
– داده هايي با مقياس اندازه گيري اسمي
– داده هايي با مقياس اندازه گيري ترتيبي- داده هايي با مقياس فاصله اي يا نسبتي

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
تجزيه و تحليل داده ها يكي از مراحل مهم پژوهش است كه صحت نتايح تحقيق بستگي زيادي به دقت و درستي اين بخش خواهد داشت . در اين مرحله داده هاي خام به دست آمده از نمونه آماري با استفاده از تكنيك هاي آماري مناسب تحليل مي شوند . در فصل حاضر يافته هاي پژوهش در چند بخش ارئه مي شود . ابتدا يافته هاي مربوط به نمونه آماري و سپس متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق توصيف خواهد شد و سپس به تحليل داده ها و آزمون فرضيه تحقيق پرداخته خواهد شد .
4-1- توصيف داده ها :
در ابتدا تعداد 350 پرسشنامه در ميان جامعه آماري توزيع گرديد كه از اين تعداد ، 330 پرسشنامه عودت گرديد . در انتها اطلاعات 330 پرسشنامه معتبر وارد نرم افزار SPSS شده و نحوه پراكندگي يا توزيع نمونه در طبقات مختلف بررسي شده و سپس شاخص هاي توصيفي مربوطه گزارش گرديده است . ذيلا در دو قسمت توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي و توصيف متغيرهاي مستقل و وابسته گزارش مي گردد .
4-1-1- توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي
4-1-1-1- متغير جنسيت

4-1 جدول توزيع فراواني نمونه برحسب جنسيت

فراواني تجمعي
در صد معتبر
در صد
فراواني
جنسيت
81.7
81.7
78.5
259
مرد
100.0
18.3
17.6
58
زن

100.0
96.1
317
جمع

3.9
13
بدون جواب

100.0
330
جمع کل

مطابق با جدول توزيع فراواني متغير جنسيت ، كمي بيشتر از 75 % از افراد نمونه مرد هستند . مابقي زن هستند . به نظر مي رسد توزيع جنسيت در نمونه مورد نظر از لحاظ جنسيت يكنواخت نمي باشد .

4-1 نمودار دايره اي متغير جنسيت

4-1-1-2- متغير وضعيت تاهل

4-2 جدول توزيع فراواني نمونه برحسب و ضعيت تاهل
فراواني تجمعي
در صد معتبر
در صد
فراواني
وضعيت تاهل
11.5
11.5
11.2
37
مجرد
100.0
88.5
86.4
285
متاهل

100.0
97.6
322
جمع

2.4
8
بدون جواب

100.0
330
جمع کل

مطابق جدول توزيع فراواني وضعيت تاهل ، 86 درصد افراد نمونه متاهل مي باشند و تنها 11 درصد افراد مجرد هستند .

4-2 نمودار دايره اي وضعيت تاهل
4-1-1-3- متغير سن :

4-3 جدول توزيع فراواني نمونه بر حسب سن
فراواني تجمعي
در صد معتبر
درصد
فراواني
سن
12.7
12.7
12.4
41
21- 30
54.2
41.5
40.6
134
31- 40
97.8
43.7
42.7
141
41- 50
100.0
2.2
2.1
7
بالاتر از 50

100.0
98.2
323
جمع

2.1
7
بدون جواب

100.0
330
جمع کل

طبق جدول توزيع فراواني متغير سن ، بيشترين افراد نمونه (7/42 درصد) در گروه سني 40 تا50 سال قرار دارند . بر اساس ستون فراواني تجمعي جدول مذكور ، تقريبا 50 در صد افراد نمونه كمتر از 40 سال سن دارند بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه نمونه جمع آوري شده از افراد ميان سال تشكيل شده است .

4-3 نمودار ستوني متغير سن

4-1-1-4- سابقه خدمت :
4-4 جدول توزيع فراواني نمونه برحسب سابقه خدمت
فراواني تجمعي
در صد معتبر
درصد
فراواني
سابقه خدمت
4.6
4.6
4.5
15
كمتر از 5
15.2
10.5
10.3
34
5 – 10
34.7
19.5
19.1
63
10 – 15
64.4
29.7
29.1
96
15 – 20
89.5
25.1
24.5
81
20 – 25
100.0
10.5
10.3
34
بالاتر از 25

100.0
97.9
323
جمع

2.1
7
بدون جواب

100.0

جمع کل
مطابق جدول توزيع فراواني متغير سابقه خدمت ، تقريبا 30% افراد بين 15 تا 20 سال سابقه خدمت دارند و 5/89 در صد افراد كمتر از 25 سال سابقه كار در بانك را دارند.

4-4 نمودار ستوني متغيرسابقه كار

4-1-1-5- متغيرتحصيلات :
4-5 جدول توزيع فراواني نمونه برحسب تحصيلات
فراواني تجمعي
در صد معتبر
درصد
فراواني
سابقه خدمت
0.9
0.9
0.9
3
کمتر از ديپلم
31.6
30.7
30.3
100
ديپلم
44.8
13.2
13.0
43
فوق ديپلم
89.0
44.2
43.6
144
ليسانس
100.0
11.0
10.9
36
فوق ليسانس و بالاتر

100.0
98.8
326
جمع

1.2
4
بدون جواب

100.0
330
جمع کل
طبق جدول توزيع فراواني متغير تحصيلات ، حدود نيمي از افراد نمونه ( 6/43 درصد ) تحصيلات ليسانس و بعد از آن 30 درصد افراد تحصيلات ديپلم دارند . در نمونه مورد نظر تنها 9/10 درصد افراد از تحصيلات تکميلي برخوردار مي باشند.

4- 5 نمودارستوني متغيرتحصيلات
4-1-1-6- متغير رسته شغلي :

4-6 جدول توزيع فراواني نمونه برحسب رسته شغلي
فراواني تجمعي
در صد معتبر
درصد
فراواني
رسته شغلي
47.8
47.8
45.5
150
کمتر از ديپلم
71.0
23.2
22.1
73
ديپلم
100.0
29.0
27.6
91
فوق ديپلم

100.0
95.2
314
جمع

4.8
16
بدون جواب

100.0
330
جمع کل

مطابق جدول توزيع فراواني متغير رسته شغلي ، حدود نيمي از افراد (5/45درصد) داراي مشاغل اجرايي هستند و پس از آن بيشترين فراواني مربوط به مشاغل تخصصي با 6/27 درصد مي باشد و 1/22 درصد افراد نمونه در مشاغل مديريتي خدمت مي نمايند .

4-6 نمودارستوني متغير رسته شغلي

4-1-2- توصيف متغير رهبري اخلاقي
4-7 جدول گرايش هاي مركزي و پراكندگي متغير رهبري اخلاقي
انحراف معيار
حداكثر
حداقل
ميانگين

0.7893
5.00
1.0000
3.7580
بعد فرد اخلاقي
0.7125
5.00
1.2500
3.6840
بعد مدير اخلاقي
0.7048
5.00
1.4583
3.7210
جمع رهبري اخلاقي

با توچه به جدول شماره 4-7 ، ميانگين رهبري اخلاقي از نظر افراد نمونه بيشتر از حد متوسط جامعه مي باشد . همچنين همان طور که مشاهده مي گردد انحراف معيار بعد مدير اخلاقي کمتر از بعد فرد اخلاقي بوده و بر همين اساس پراکندگي آن کمتر است و نيز در مجموع رهبري اخلاقي کل از دو بعد فرد و مدير اخلاقي داراي پراکندگي کمتري مي باشد.

4-7 نمودار هيستوگرام متغير رهبري اخلاقي
4-1-2-1- توصيف ديدگاه هاي پاسخ دهندگان در رابطه با رهبري اخلاقي :

4-8 جدول فراواني سوالات مربوط به بعد فرد اخلاقي رهبري اخلاقي
بعد فرد اخلاقي
در صد معتبر
ميانگين وزني
انحراف معيار
سوال
گويه ها
كاملاً موافقم
موافقم
نظري ندارم
مخالفم
كاملاً مخالفم

18
مدير شما به آنچه كاركنان مي گويند گوش فرا مي دهد.
20
52.1
14.5
11.5
1.8
3.7697
0.959
20
مدير شما در زندگي شخصي خود به شيوهاي اخلاقي رفتار مي كند.
19.1
27.3
48.8
3
1.8
3.5879
0.892
21
بهترين ها را براي كاركنان خود آرزو مي كند.
68.8
40.3
24.2
2.4
1.8
3.9667
0.904
22
تصميمات متعادل و عادلانه مي گيرد.
18.5
43
23.9
11.5
3
3.6242
1.01
23
مي توان به او اعتماد كرد.
29.7
40.6
17.9
8.5
3.3
3.8485
1.047
27
مدير شما در زمان تصميم گيري به چيزي كه صحيح است ، عمل مي كند.
23.3
39.7
27.9
7
2.1
3.7515
0.961

ميانگين کل
23.6
40.5
26.2
7.3
2.3
3.7581
0.789

مطابق جدول شماره 4-8 ، 52% كاركنان معتقدند كه ما فوقشان تا حد زيادي به آنچه كاركنان مي گويند گوش فرا مي دهد و تقريبا نيمي از كاركنان در مورد رفتار به شيوه هاي اخلاقي مدير خود در زندگي شخصي نظري ندارند . حدود 70% افراد نمونه معتقدند مدير آنها بهترين ها را براي كاركنان خود آرزو مي كند . همچنين مافوق اين افراد تصميمات متعادل و عادلانه مي گيرد و مي توان به او اعتماد كرد . همچنين آنها در زمان تصميم گيري كار صحيح را انجام مي دهند . با توجه به ميانگين وزني گويه ها در بعد فرد اخلاقي مي توان بيان نمود گويه شماره 21 با ميانگين وزني 3.9667 در مورد آرزوي بهترين ها را از طرف مديران ، براي کارکنان بيشترين نظر موافق را در بين کارکنان داشته و نيز کمترين نظر موافق بين گويه هاي بعد فرد اخلاقي مربوط به گويه شماره 20 با ميانگين وزني 3.5879 مي باشد که بازگو کننده اين مطلب است که اکثر کارکنان نسبت به رفتار نمودن مديران به شيوه اخلاقي در زندگي شخصي شان نظري ندارند ؛ اين گويه ( گويه شماره 20 ) با انحراف معيار 0.892 داراي کمترين پراکندگي در مقايسه با ساير گويه ها مي باشد . بيشترين پراکندگي در بين گويه هاي اين بعد مربوط به گويه شماره 23 در خصوص امکان اعتماد به مدير با انحراف معيار 1.047 بوده و کمترين پراکندگي نيز
4-9 جدول فراواني سوالات مربوط به بعد مدير اخلاقي رهبري اخلاقي
بعد مدير اخلاقي
در صد معتبر
ميانگين وزني
انحراف معيار
سوال
گويه ها
كاملاً موافقم
موافقم
نظري ندارم
مخالفم
كاملاً مخالفم

19
مدير شما كاركناني را كه استانداردهاي اخلاقي را نقض مي كنند ، تنبيه مي كند.
20
52.1
14.5
11.5
1.8
3.5
0.968
24
با كاركنان در مورد اخلاقيات يا ارزش هاي كاري صحبت مي كند .
19.1
27.3
48.8
3
1.8
3.9424
0.885
25
الگويي براي انجام

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دامنه حرکتی، گروه کنترل، یادگیری حرکتی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تعهد مستمر، سطح معنادار، مقدار خطا