پایان نامه با واژه های کلیدی زیست محیطی، رفتار خرید، مصرف کننده، مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد

میباشد.
5
گوپتا و اوگدن
2009
در پژوهش خود به بررسی ناسازگاری موجود میان نگرش و رفتار مصرف کننده پرداختند. آنها در پژوهش خود به دنبال این هستند که دریابند چرا علیرغم نگرانیها و نگرشهای زیست محیطی، مصرف کنندگان نسبت به خرید محصولات زیست محیطی یا سبز قصور میکنند. نتایج نشان میدهند که ویژگیهای مختلف اشخاص همچون اعتماد، روحیهی پیوستن به گروه، انتظار همکاری از سوی دیگران و اثربخشی ادراک شده، تمایز عمدهی میان خریداران سبز و غیر سبز بود.
6
پیکت بیکر و ازاکی
2008
در پژوهش خود به بررسی این موضوع پرداختند که چطور ارزشها، اعتقادات و نگرش مصرف کنندگان و نیز اطلاعاتی که در اختیار آنها قرار داده میشود، رفتار و ادراک آنها نسبت به عملکرد محصول را شکل میدهد. نتایج نشان دهندهی رابطهی میان اطمینان مصرف کننده نسبت به عملکرد محصولات سبز و اعتقادات زیست محیطی آنها است.به علاوه نتایج حاکی از آنند که بیشتر مصرفکنندگان نمیتوانند به راحتی محصولات سبز را تشخیص دهند در حالیکه آنها به محصولاتی که توسط شرکتهای سبزتر تولید شدهاند گرایش دارند.
7
لی
2008
در پژوهش خود به شناسایی عوامل مهم تأثیرگذار بر رفتار خرید سبز جوانان هنگ کنگی پرداخت. نتایج پژوهش او نشان میدهند که تأثیر اجتماعی، اولین پیشگویی کننده رفتار خرید سبز جوانان هنگ کنگی است و به همین ترتیب، نگرانی زیست محیطی، نگرانی نسبت به تصویر شخصی در حفاظت از محیط زیست و مسؤلیت پذیری زیست محیطی ادراک شده به ترتیب دومین تا چهارمین پیش گویی کنندههای رفتار خرید سبز میباشند.
8
دی سوزا و همکارانش
2007
در پژوهش خود به بررسی رفتار خرید سبز مصرف کنندگان با استفاده از دو مشخصه قیمت و کیفیت به عنوان عوامل شکل دهندهی قصد خرید پرداختند. مدل ارائه شده توسط آنها شامل متغیرهای دانش، اعتقادات، پروفایلهای جمعیت شناختی و موقعیتی است. این مدل روش مستقیمی برای شرکتها فراهم میکند تا قصد خرید سبز مصرف کنندگان را بسنجند. نتایج حاکی از آنند که شرکت ها بیشتر ترجیح میدهند بجای افزایش سوددهی، آلودگی را کاهش دهند. این پژوهش، گروههای مختلفی را مشخص میکند که بیانگر سطوح متعددی از شدت قصد خرید و نیز پروفایلهای هر بخش از بازار است.
9
کیلبورن و پیکت
2007
در پژوهش خود به بررسی رابطهی میان مادیگرایی، اعتقادات زیست محیطی، نگرانی زیست محیطی و رفتار زیست محیطی پرداختند. این پژوهش نشان میدهد که مادیگرایی تأثیری منفی بر اعتقادات زیست محیطی دارد و این اعتقادات تأثیر مثبتی بر نگرانیهای زیست محیطی و رفتارهای مسئولانهی زیست محیطی دارند.
10
دیسوزا و همکارانش
2006
در پژوهش خود بررسی کردند مصرفکنندگانی که گرایشات متفاوتی نسبت به محیط زیست دارند چگونه به برچسبهای زیست محیطی محصولات واکنش نشان میدهند. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهندهی مصرفکنندگانی است که محصولات زیست محیطی را برای خرید ترجیح میدهند، حتی اگر این نوع محصولات کیفیت پایینتری نسبت به محصولات عادی داشته باشند اما در جستجوی اطلاعات زیست محیطی بر روی این برچسبها هستند. در مورد مصرفکنندگانی که نسبت به قیمت حساس هستند نیز شواهد نشان دهندهی همبستگی میان میزان حساسیت به قیمت و خواندن همیشگی برچسبهای زیست محیطی است .
11
یونشین کیم و چوی
2005
در پژوهش خود به شناسایی سوابق کلیدی رفتار خرید سبز و ایجاد مدلی برای تشریح تأثیر آنها بر مصرف زیست محیطی پرداختند. آنها در مدل خود تأثیر جمع گرایی، نگرانی های زیست محیطی و اثربخشی ادراک شدهی مصرف کننده را بر خرید زیست محیطی بررسی کردند. یافتهها نشان میدهند که ارزشهای جمع گرایی بر باورهای مصرف کننده نسبت به اثربخشیاش بر محیط زیست تأثیر گذاشته و بدین ترتیب بر رفتار خرید سبز آنها نیز تأثیرگذار است. همچنین، آنها به تأثیرمستقیم نگرانیهای زیست محیطی بر رفتار خرید سبز پی بردند.
12
تارکیانن و ساندویست
2005
در پژوهش خود به بررسی تئوری رفتار برنامه ریزی شده در خرید غذاهای ارگانیک پرداختند. مدل ارائه شده توسط آنها، تأثیر هنجارهای ذهنی، نگرش، اهمیت قیمت، در دسترس بودن و نگرانی نسبت به سلامتی را بر قصد خرید غذاهای ارگانیک میسنجد. نتایج پژوهش نشان میدهند که مدل ارائه شده توسط آنها، قصد خرید غذاهای ارگانیک را بهتر از مدل اصلی TPB پیش گویی میکند.
13
ایزاک چی و همکارش
2005
در پژوهش خود به شناسایی عوامل کلیدی و تعدیل گر تمایل مصرف کنندگان به خرید محصولات دوستدار محیط زیست پرداختند. نتایج حاکی از آنند که سه عامل دانش زیست محیطی، تأثیر میان فردی و ارزش گرایی، همبستگی محکمی با نگرش نسبت به محصولات زیست محیطی دارد و نیاز به محصول نیز نقش تعدیل گرانهای میان این نگرشها و تمایل به خرید محصولات دوستدار محیط زیست دارد.
14
رابینسون و اسمیت
2002
در پژوهش خود به بررسی میزان حمایت مصرف کننده از محصولات غذایی زیست محیطی پرداختند. در این پژوهش، عوامل جمعیت شناختی، اعتقادات، نگرشها، هنجارهای ذهنی، هویت شخصی و کنترل رفتاری ادراک شده به عنوان پیشگویی کنندههای قصد خرید مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاکی از آنند که، مصرفکنندگان از غذاهایی که بصورت پایدار و زیست محیطی تولید شدهاند حمایت میکنند اما نسبت به توانایی خود جهت خرید آنها مطمئن نیستند. پیشگویی کنندههای مستقل قصد خرید این نوع محصولات شامل نگرشها، اعتقادات، کنترل رفتاری ادراک شده، هنجارهای ذهنی، رفتار خرید پیشین و وضعیت تأهل میباشد. همچنین، اعتقادات، نگرشها و سطح اطمینان نیز میتوانند بر قصد خرید این محصولات تأثیر بگذارند.
15
محمدیان و ختایی
1390
در پژوهش خود به بررسی رابطه میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرف کننده سبز پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان میدهد، رابطهی نگرشهاي زيست محيطي،هنجارهاي فردي،اثربخشي ادراك شده توسط مصرف كننده سبز و هنجارهاي اجتماعي (بازدارنده) باابعاد رفتاري مصرف كننده سبز قابل تأييد میباشد؛ولي شواهدي مبنيبر رابطه مستقيم قويتري ميان نگرشهاي زيستم حيطي و ابعاد رفتاري مصرف كننده سبز با درگيري ذهني بالانسبت به مصرف كننده سبز با درگيري ذهني پايين يافتن شده است.
16
موجودي
1389
در پژوهش خود به بررسی عوامل تأثیرگذار بر رفتار خرید سبز و اولویت بندی این عوامل پرداخت. نتايج نشان میدهد كه ميزان خطر ادراك شده مشكلات زيست محيطي بيشترين تأثير و داشتن نگرش زيست محيطي كمترين تأثير را بر رفتار خريد سبز دارد.
17
حسین زاده
1391
در پژوهش خود به بررسی رفتارمصرفکنندگان در مورد کالاهاي سبز پرداخت. نتایج نشان میدهند که بین عقاید زیست محیطی با رفتار خرید سبز و رفتار عمومی سبز،بین تجربه قبلی مصرفکنندگان با کیفیت ادراك شده کالاهاي سبز، و همچنین بین کیفیت ادراك شده کالاهاي سبز و رفتار خرید سبز همبستگی مثبت وجود دارد. اما تبلیغات شفاهی با کیفیت ادراك شده همبستگی معناداري ندارد.
18
رنجبر
1389
در پژوهش خود به شناخت ارزشهاي محیطی و سبک زندگی به عنوان عوامل تعیین کننده رفتار اکولوژیک مصرف کننده پرداخت. نتایج نشان میدهند که متغیرهاي مربوط به سبک زندگی افراد تأثیري در رفتار اکولوژیک افراد ندارد اما توجه به ارزشهاي محیطی در رفتار اکولوژیک آنها تأثیر دارد.
جدول 2-6 : پیشینه پژوهش

فصل سوم
روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه
از ابتدای پیدایش بشر، ذهن انسان همواره با سوالات و مسائلی درگیر بوده است. پاسخگویی به این سوالات از یک طرف به منظور بقای حیات انسان و از طرف دیگر به منظور ارضای حس کنجکاوی از اهمیت ویژهای برخوردار است. انسان برای رسیدن به پاسخها و شناخت پدیدههای پیرامون خود از روشهای مختلفی استفاده میکند. یکی از این روشها که نسبتاً تکمیلتر از سایر روشها میباشد؛ روش علمی است (نایبپور، بریری، 1387،11). هر تحقیق، فرآیندی علمی و روشمند است که طی آن پژوهشگر تلاش میکند تا برای یک مساله پاسخی نظری پیدا کند و یا برای حل یک مشکل واقعی در دنیای عمل راهکاری بیابد (خاکی، 1387، 155)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مصرف کننده، رفتار مصرف کننده، زیست محیطی، مصرف کنندگان Next Entries منابع مقاله درمورد زیست محیطی، محیط زیست، مصرف کنندگان، تحلیل عاملی تأییدی