پایان نامه با واژه های کلیدی زمین لرزه، کاروانسرا

دانلود پایان نامه ارشد

الببرز، گونبه هباي متنبوع و وسبیی گیباهي و جانوري که درنوع خودبسیارارزشمند میباشبد زمینبه بسبیار مناسببي ببراي جلب سبیاحان و گردشبگران داخل و خارج ميباشد.

ايببن شهرسببتان از نظببر موقعیببت جغرافیببايي از شببمام بببه اسببتان مازنببدران، از شببرق بببه شهرسببتان هبباي شببمیرانات و تهببران، از جنببوب بببه شهرسببتان هبباي زرنديببه امأمونیببهد و شببهريار، از جنببوب غربببي بببه
شهرستان بوئین زهرا و از غرب به شهرستان ساوجبال اهشتگردد و شهرستان نظرآباد محدود است.

مرايسه دو تصوير ماهوارهاي كه در يك فاصله 16 ساله ا1366 تا 1382 يا 1987 تا 2003میالديد تهیه شدهاند, گسترش شتابان ساخت وسازهاي شهري را , از يك سو, و از میان رفتن روتهاي طبیعي حوزه را, از سوي ديگر, نمايش ميدهد.

-2-1-3 توپوگرافی

ساخت ژئومرفولوژيك و تو وگرافیك حوزه در قالبي بسیار كلي، ساخت تو وگرافیك منشره مشالعاتي را ميتوان در سه ناحیه طبرهبندي نمود :
.1 ناحیه كوهستاني،
2. ناحیه نیمه كوهستاني و تیه ماهوري،
3. ناحیه دشتي.

ناحیه كوهستاني در بر گیرنده شمالي ترين قسمت هاي منشره است كه از كوههاي البرز تشكیل يافته و ارتداعات بین 3500 تا ترريباً 1500 متر از سبشح دريبا را شبامل مبيشبود.از ديبدگاه زمبینشناسبي، نبه تنهببا در ايببن ناحیببه، كببه در كببل منشرببه تنببوع چنببداني مشبباهده نمببيگببردد.بخببشهبباي وسببیعي از ناحیببه كوهسبتاني از مخلببوط سببنگهاي آهكببي، ماسبهاي، شببیل و كنگلببومرا تشببكیل يافتبه اسببت.دره كببرج و مببواد اولیه تشكیل دهنده دشت هاي آن و نیز ناحیه نیمه كوهستاني و تیه ماهوري نیبز از ايبن جملبهانبد.در ايبن ناحیه تنها بخش هايي محدود فاقد شیل ببوده، ولبي سبنگهاي آهكبي، ماسبهاي و كنگلبومرا همچنبان تشبكیل دهنده مواد اصلي هستند اسد طالران در يك چنین ناحیهاي واقی شده استد.

وجه مشخصه و بارز ناحیه كوهستاني، شبی بسبیار تنبد آن اسبت كبه معمبوال ببین 60 تبا 100 درصبد متغیر است .ناحیه نیمه كوهستاني كه در حریرت از دامنه ها و تیبه ماهورهباي همجبوار آن تشبكیل يافتبه، همچنان داراي شی تند است و شی آن بین 20 تا 40 درصد تغییر مينمايبد.در انتهبا يبا جنبوب ناحیبه تیه ماهوري كه عمدتاً شمام جاده كرج – قزوين را شامل ميشود، شدت شی كباهش يافتبه و ببه تبدريج از 10 تا 12 درصد به 1 تا 5 درصد ميرسد.

در نهايت ناحیه دشتي قرار دارد كه شی عمومي آن بین 1 تا 2 درصد ميباشد.بديهي است در اين ناحیه نیز – مانند غرب مالرد و جنوب غربي مردآباد – ارتداعات مندردي ديده ميشوند كه يكنواختي تو وگرافیك منشره را مغشوش ميسازند.ولي در يك تدسیر عمومي از ساخت تو وگرافیك منشره ميتوان شی منشره را از سمت شمام به جنوب و در مریاس وسیعتر از سمت شمام به طرف جنوب شرقي دانست.ارتداعات البرز مهم ترين نرش را در شكل گیري اقلیم شهرستان كرج به عهده دارند.بلندترين قله اين شهرستان به نام كوه ونتار به ارتداع 3941 متر از سشح دريا در البرز مركزي و در 8 كیلومتري شمام آسارا واقی گرديده است.

-3-1-3 زمینشناسی
گستره تهران و یرامون آن به لحاظ زمینلرزه شناسی به نج هنه ترسیم شده است:
– حريم گسلش

– ويرانی خیلی شديد

– تکانها شديد با ويرانی گسترده
– حرکتها تند با خسارت زياد

– روانگرايی و ويرانی شديد

کاظم آباد و کالک کرج در
هنه اوم، کاروانسرا سنگی و جنوب کرج در
هنه دوم، قرار دارند.
گسله فشار
مشا که گاه مشا-فشم يا میگون – فشم هم نامیده شده، گلسها
بلند، اساسی و لرزهزا که با
بلند
400 کیلومتر از جنوب غربی شاهرود تا آبیک ادامه دارد.

راندگی شمام تهران به بلند
75 کیلومتر از دره لشگرک اده سبود تا آباد
کاظم آباد در دو کیلومتر
شرق کالک و شمام بزرگراه تهران-کرج امتداد دارد و گدته ميشود که شاخها
از گسله فشار مشا
است
افشار
بودن گسلهها ويرانگر آنها را دو چندان ميسازدد.

گسله فشار
گرمدره نیز با راستا شمالی-جنوبی و شی 50 درجه به سمت شرق در اين منشره وجود
دارد.همچنین گسله فرعی کاظم آباد با ساز و کار راندگی و راستا N30E و شی
15 درجه به سمت
جنوب شرقی شهريار گذر کرده در حوالی روستا کالک به گسل شمالی وصل ميشود.

گسله مشا در مدت 165 سام ا1665 تا 1830 میالد د دو زمین لرزه ويرانگر با بزرگی MS=7/1 و MS=6/5 و چندين زمین لرزه کوچکتر به وجود آورده و در سده بیستم میالد دو زمین لرزه با بزرگی MS=5/2و MS=4 را باعث شده است.

عالوه بر گسلها لرزه ا ياد شده يک گسل متوسا ابا طوم 2 تا 10 کیلومترد و گسلها فرعی ابا طوم کمتر از 2 کیلومترد در نراط مختلف کرج شناسايی شده است.اين گسلها خود به خود لرزه زا

نیستند، اما ممکن است بر ا ر زمین لرزهها بزرگتر که با فاصله از آنها رخ ميدهد، دچار جابجايی
لغزش شوند.از اين رو هشدار داده ميشود رو گسلها شهر و مناطق مسکونی احداث نگردد.

نرشه :3-3 خشوط گسل هاي محدوده مورد مشالعه

-4-1-3 اقلیم

در محدوده منشره مشالعاتي تعداد 18 ايستگاه هواشناسي با قابلیتهاي مختلف وجود دارد كه از آن میان ايستگاههاي زير انتخاب و جهت تشريح ساخت اقلیمي منشره مورد استداده قرار گرفتهاند: اسايت سازمان آب و هواشناسي ايراند
1. ارقش آباد،
2. آرموت،
3. اشتهارد،
4. با گیاه شناسي شهريار،
5. بیلران،
6. حافظیه مالرد،
7. حیدر آباد،
8. دارو خش،
9. دانشكده كشاورزي،
01. سد امیركبیر اكرجد،
.11 سرم سازي حصارك،

.12 علیشاه عوض شهريار،
.13 كريم آباد،
.14 مرد آباد،
.15 میكرو كلیماتولوژي دانشكده.

در اين تحریق صرفاً به بررسي دادههاي دريافتي از ايستگاههاي یش گدته اكتدا ميشود. در میزان بارندگي در 14 ايستگاه هواشناسي موجود در منشره به نمايش گذارده شده است. در اين میان ايستگاه سد كرج با 438/6 میليمتر داراي بیشترين و حافظیه مالرد با 148/8 میليمتر داراي كمترين بارندگي است. در بین ايستگاههاي مورد مشالعه حداكثر دما متعلق به ايستگاه مردآباد برابر 36/6 درجه سانتیگراد، است و در ماه ژوئیه به وقوع مي یوندد. حداقل دما در ايستگاه میكرو كلیماتولوژي دانشكده رخ داده و برابر -0/5 درجه سانتیگراد است. در مرحله بعدي ميتوان از ايستگاه سدكرج با -0/3 درجه سانتیگراد ياد كرد. هر دو حداقل در ماه ژانويه شكل ميگیرد.

به منظور بررسي و عیت بیوكلیماتیك محدوده مشالعاتي از نمودارهاي امبروترمیك كمك گرفته ميشود.نمودارهاي امبروترمیك براي كلیه ايستگاههاي سینو تیك و كلیماتولوژي ترسیم گرديده است، لیكن به منظور جلوگیري از تشويل گزارش تنها دو نمودار سد كرج و كريم آباد ارائه ميشود.ساير ايستگاهها – تا جايیكه اطالعات در اختیار قرار داشته است – مورد بررسي قرار گرفته و نمودارها به صورت یوست ارائه شدهاند.

نمودارهاي ذيل، هريك نشان دهنده شرايا بیوكلیماتیك در دو ايستگاه سد كرج و كريم آباد اواقی در
غرب منشره مشالعاتيد هستند.در ادامه به تحلیل نمودارهاي مذكور
رداخته خواهد شد.

نمودار : 1- 3 نمودار امبروترمیك سد كرج اامیر كبیرد

Clima Station Sade Karadj

40

80

35

70

Cin
30

60
mm

20

25

50

.Temp
15

40
in.Perc

نمودار ا2د

30

10

20

5

10

در وهله
0

بارندگي همراه

-5

dec

nov

oct

sept

aug

july

june

may

apr

mar

feb

0

با يك ريود

jan
در ايستگاه كريم

آباد حدود 4

months of years

كه شدت آن نیز

بیشتر است

تبخیر از سمت

شمام به جنوب است.ارقام زير، شامل حداكثرهاي میزان تبخیر، نشان دهنده اين تغییرات هستند :

– ايستگاه زيدشت طالران، 1983.8 میلي متر/ سام،
– ايستگاه كريم آباد كرج،2566.5 میلي متر/ سام،

– ايستگاه جواد آباد ورامین، 3300.7 میلي متر/ سام. از بررسي میزان حداقل تبخیر نیز همین نتیجه حاصل ميشود :

– ايستگاه زيدشت طالران،1356.5 میلي متر/ سام،

– ايستگاه كريم آباد كرج، 1624.1 میلي متر/ سام،

– ايستگاه جواد آباد ورامین، 1969 میلي متر/ سام.

مرايسه ارقام میزان بارندگي و تبخیر گوياي اين واقعیت است كه، بیالن كلیما هیدرولوژيك در كل منشره مشالعاتي مندي است. هرگاه در تیپبندي اقلیمي منشره از فرموم كالسیك دو مارتن استداده شود و ارقام مربوطه از دو ايستگاه سد كرج و كريم آباد در فرموم مذكور قرار داده شوند، نتايج زير حاصل خواهد شد :

I= P/ T+10

ري خشكي دو مارتن در ايستگاه سد كرج 19/23 = و ري خشكي دو مارتن در ايستگاه كريم آباد = 9/64 طبق طبرهبندي دو مارتن، ايستگاه كرج نشاندهنده شرايا اقلیمي نیمه خشك و ايستگاه كريمآباد

نشاندهنده ويشگيهاي يك اقلیم خشك است.

از ديدگاه برنامهريزي استراتشيك مهمترين استنتاجي كه ميتوان از نتايج فوق به دست آورد عبارت است از اينكه، ميبايست از هر گونه اقدامي كه به تشديد خشكي در منشره دامن زند، جلوگیري به عمل آورد؛ گسترش افري شهرها، تخري و تبديل با هاي مثمر و غیر مثمر به كاربريهايي كه در تعديل شرايا اقلیمي نرشي ايدا نمينمايند، تخري و كاهش وسعت فضاهاي سبز شهري و ساير سشوح تبخیر كننده از اين جملهاند.

در عین حام عكس قضیه نیز صادق است ؛ يعني توسعه كاربري هايي كه به تعديل شرايا اقلیمي كمك مينمايند، بايد ا به عنوان يك اجبار يا imperative د مد نظر قرار گیرد.در عین حام بايد ياد آور شد، به دلیل فردان تحریرات الزم در زمینه چگونگي تغییرات اقلیمي در منشره مشالعاتي، هنوز اس اين مسئله روشن نیست كه آيا شرايا اقلیمي منشره رو به خشكي گذارده است امانند ديده اي كه در تهران به وقوع یوسته د يا خیر ؟ در هر صورت با توجه به اشتراك تهران بزرگ و منشره مشالعاتي در حوزه

آبي، بررسي شرايا اقلیمي، یش بیني و
عیت آتي و سهم هر يك از اين دو از منابی آبي بايد با دقت
مورد بررسي قرار گرفته و مهمتر از آن شكل اجرايي به خود گیرد.
-5-1- خاک

جنس خاک اين منشره آبرفتی و زمینها
کشاورز بسیار حاصلخیز است و رود کرج آنها را تغذيه می
کند و هر چه به طرف جنوب شهرستان کرج یش می رويم خاک فریر تر می شود.

-6-1-3 منابع آب

به جرات مي توان مدعي شد كبه، مراكبز جمعیتبي قبديمي منشربه مشالعباتي ـ ببه ويبشه كبرج و شبهريار ـ شببببببكلگیببببببري فیزيكببببببي و نیببببببز حیببببببات اجتمبببببباعي، اقتصببببببادي خببببببود را مببببببديون رودخانببببببه كببببببرج هستند .ارا ي آبرفتي و سیالبي رودخانه كرج امكان شكل گیبري روسبتاي كوچبك كبرج در مسبیر جباده تهران ـ قزوين را فراهم ساخت و سیس اين منشره خوش آب و هوا مورد توجبه فتحعلیخبان قاجبار قبرار گرفببت و در آن قصببري يیالقببي را بنببا نهبباد ادانشببكده كشبباورزي كنببونيد همببین ويشگببيهبباي چشببمگیر روستاي كوچك كرج زمینه تكوين مسائل زيست محیشي كنوني در منشره مشالعباتي را نیبز فبرآهم آورد ؛ يعني تبديل منشره، از يبك فضباي كشباورزي و مولبد ببه مجموعبه اي از شبهرهاي غیبر مولبد و عمبدتاً وابسته به تهران .و عیت دوران قاجار همچنان ادامه دارد ؛ امروز نیز صاحبان روت در تهبران چشبم به با ها و معبادن منشربه دوختبهانبد و ببه طبرق مختلبف سبعي در نبابودي برايباي كشباورزي و باغبداري منشره و تبديل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی استان مازندران، دانشکده بهداشت، برنامه سوم توسعه، دانشگاه تهران Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی استان تهران، ژئومورفولوژی، پوشش گیاهی، دشت ورامین