پایان نامه با واژه های کلیدی زبان فارسی، آموزش زبان فارسی، آموزش زبان

دانلود پایان نامه ارشد

واژههای فهرست دانشگاهی کاکسهد (2000) در واژههای کتاب خواندن فارسی ویژۀ علوم پزشکی انعکاس یافته است.

نمودار (4-3) واژههای مشترک فهرست دانشگاهی کاکسهد (2000) با واژههای کتاب فارسی ویژۀ علوم پزشکی
مطابق جدول (4-14) تعداد واژههای مشترک کتاب خواندن فارسی ویژۀ فنیمهندسی و فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (2000) 12 واژه است.
جدول (4-14) واژههای مشترک فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (2000) و کتاب فارسی ویژۀ فنیمهندسی
1
اشغالکردن
2
ترکیب
3
هسته
4
سنجیدن
5
معیار
6
مجموعه
7
گسترده
8
دامنه
9
فرمول
10
درجه
11
انتزاعی
12
نظریه
متناظر با جدول (4-14)، نمودار (4-4) ارائه میشود. طبق این نمودار حدود 1 درصد واژههای فهرست دانشگاهی کاکسهد (2000) در واژههای کتاب خواندن فارسی ویژۀ فنیمهندسی انعکاس یافته است.

نمودار (4-4) واژههای مشترک فهرست دانشگاهی کاکسهد (2000) با واژههای کتاب فارسی ویژۀ فنیمهندسی
در مجموع، تعداد واژههای مشترک بین فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (2000) و واژههای هر 4 کتاب خواندن مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی قزوین 154 واژه است که در جدول (4-15) ارائه میشود.

جدول (4-15) واژههای مشترک فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (2000) و چهار کتاب خواندن مرکز
1
آمار
2
ابعاد
3
سنتی
4
اختصاصدادن
5
اساسی
6
استوار
7
اعتماد به نفس
8
بخشیدن
9
برتری
10
متنوع
11
بهرهگرفتن
12
پیامد
13
پیچیده
14
پیشبینیکردن
15
پیش رفتن
16
تجزیه کردن
17
تحلیل
18
تدارک
19
تسهیلکردن
20
تشخیص
21
تصادفی
22
تظاهر
23
تغییرشکل یافته
24
تقویت کردن
25
تمرکز
26
تنها
27
تولیدمثل
28
ثابت کردن
29
جدّی
30
حاصل
31
خاص
32
درآمد
33
دسترسی
34
دهه
35
ذاتی
36
رویکرد
37
سرسخت
38
شدید
39
شرایط
40
شیوه
41
قابلتوجه
42
قادرساختن
43
محدود
44
محروم
45
مستقر شدن
46
مشارکت
47
مشترک
48
منتشرکردن
49
مهاجرت
50
البته
51
مؤسسه
52
نظریه
53
نماد
54
رمز
55
هسته
56
موردنیاز
57
انتقال
58
بافت
59
پدیدار شدن
60
حداقل
61
اصلی
62
مجزا
63
مطمئن
64
منتقل کردن
65
آشکار
66
ساختار
67
مسیر
68
آگاه
69
آموزش دادن
70
ابداع کردن
71
اجتماعی
72
ادامه دادن
73
ارزیابی
74
اشغال کردن
75
انعطافپذیر
76
منع
77
به تنهایی
78
به عهده گرفتن
79
به نمایش گرفتن
80
پاسخ دادن
81
پروژه
82
تابلو
83
ترک کردن
84
تسویه کردن
85
تلاش کردن
86
تماس
87
حفظ
88
درک کردن
89
دستمزد
90
دیگر
91
رایاته
92
سازگاری
93
سپردن
94
سرانجام
95
سلسلهمراتب
96
شناسایی کردن
97
شیمیایی
98
صادرات
99
صادق
100
عمدتاً
101
عنصر
102
فوقالعاده
103
کاستن
104
کافی
105
کالا
106
کشف کردن
107
مجموعه
108
گرچه
109
گسترش دادن
110
متضاد
111
مثبت
112
نگهداری
113
مرتبه
114
مشابه
115
منطقی
116
مواجه شدن
117
موجود
118
مهم
119
نتیجه گرفتن
120
نمایندگی
121
نگهداری کردن
122
بافت
123
تصمیم گرفتن
124
توانایی
125
رد کردن
126
فرضیه
127
آغاز کردن
128
باوجود
129
تأثیر گذاشتن
130
تصور
131
فشار آوردن
132
کار کردن
133
کنار گذاشتن
134
صادر کردن
135
موقعیت
136
امنیت
137
مشخصه
138
تاحدودی
139
متوجه شدن
140
رشته
141
تنش
142
فرایند
143
حاشیه
144
کانون
145
انگیزه
146
افسردگی
147
ترکیب
148
ستجیدن
149
معیار
150
گسترده
151
دامنه
152
فرمول
153
درجه
154
انتزاعی

متناظر با جدول (4-15)، نمودار (4-5) ارائه میشود که طبق آن حدود 16 درصد واژههای فهرست دانشگاهی کاکسهد (2000) در واژههای کتابهای خواندن مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی قزوین انعکاس یافته است..

نمودار (4-5) واژههای مشترک فهرست دانشگاهی کاکسهد (2000) با واژههای 4 کتاب خواندن
در این بخش تعداد واژههای مشترک فهرست دانشگاهی کاکسهد (2000) و مجموعههای آموزشی تهیهشده برای آموزش زبان فارسی توسط مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی، در قالب 5 جدول (4-11) تا (4-15) ارائه شد و سپس متناظر با این جدولها، میزان انعکاس واژههای فهرست مورد نظر در مجموعههای آموزشی مرکز در قالب 5 نمودار (4-1) تا (4-5) ارئه گردید. در نهایت، دریافتیم که تنها حدود 16 درصد واژههای موجود در کتابهای آموزشی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی با فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (2000) منطبق هستند.
4-5. جمعبندی
در این فصل ابتدا مروری داشتیم بر 10 زیرفهرست از سرواژهها و ایتالیکهای فهرست دانشگاهی کاکسهد (2000)، که پربسامدترین واژههای هر خانوادهی واژگانی هستند. سپس برابرنهادهای این فهرست را با واژههای موجود در چهار کتاب آموزش زبان فارسی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (کتاب خواندن و درک مطلب متون فارسی (سطح میانی)، خواندن و درک مطلب متون فارسی (سطح پیشرفته)، فارسی ویژۀ فنیمهندسی و فارسی ویژۀ علوم پزشکی مقایسه نمودیم تا دریابیم که واژههای آموزشدادهشده در این کتابها تا چه میزان با واژههای فهرست کاکسهد، منطبق هستند. پس از مقایسۀ برابرنهادها و واژههای موجود در هر کتاب (با استفاده از نرمافزار اکسل) تعداد واژههای مشترک میان برابرنهادها و واژههای جدید هر کتاب به طور مجزا در جدولهای (4-11) تا (4-14) و سپس واژههای مشترک میان برابرنهادها و واژههای جدید مجموع کتابها در جدول (4-15) ارائه شد. بنابر اطلاعات جدولهای (4-11) تا (4-15) میزان بازنمایی واژههای مشترک میان فهرست برابرنهادها و واژههای جدید هر کتاب به طور مجزا و مجموعۀ کتابها در نمودارهای (4-1) تا (4-5) ارائه شد. و در نهایت دریافتیم که تنها حدود 16 درصد واژههای موجود در کتابهای آموزشی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی با فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (2000) منطبق هستند.

فصل پنجم
نتیجهگیری

5-1. مقدمه
تمامی متنهای دانشگاهی دستکم در یک مورد با یکدیگر اشتراک دارند و آن این که همۀ آنها اطلاعات و یافتههایی را پیرامون شاخهای خاص از دانش به خوانندگان خود عرضه میدارند. وجود این وجه اشتراک باعث میشود معتقد باشیم در نگارش این دسته از متنها- فارغ از لغات و اصطلاحات تخصصی و فنی- مجموعۀ خاصی از واژهها نیز به کار برده میشود. یک فهرست واژههای دانشگاهی، در هدفگذاریهای شرکتکنندگان در دورههای زبانی نقش تعیینکنندهای دارد. چنین فهرستی زبانآموزان را کمک میکند که به طور مستقل مطالعه کنند و اساس مناسبی برای انتخاب متن و تدوین فعالیتهای یادگیری توسط طراحان دوره و مواد [آموزشی] است (کاکسهد، 2000: 214).
در این پژوهش، فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (2000) مبنای کار قرار داده شده است. از میان 570 خانوادۀ واژگانی این فهرست که به 10 زیرفهرست تقسیم شده است، سرواژهها و واژههای ایتالیک را جدا نموده و برابرنهادهای رایج و پربسامد مناسب هر یک را از فرهنگ هزاره (حقشناس، 1386) استخراج کردیم. بعد از حذف برابرنهادهای تکراری، برابرنهادهای بهدستآمده را با واژههای جدید کتابهای خواندن و درک مطلب متون فارسی (سطح میانی)، خواندن و درک مطلب متون فارسی (سطح پیشرفته)، فارسی ویژۀ فنیمهندسی و فارسی ویژۀ علوم پزشکی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی مقایسه کردیم تا به میزان بازنمایی واژههای دانشگاهی کاکسهد در متون آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی قزوین دست یابیم.
در این فصل ابتدا مروری خواهیم داشت برفصل های گذشته ودر ادامه، برپایۀ یافته های فصل پیش، به ارزیابی فرضیه ها میپردازیم. سرانجام، پیشنهادهایی برای انجام پژوهشهای آتی ارائه میکنیم.
5-2. مروری بر فصلهای پیشین
همانطور که قبلاً نیز ذکر شد، در همۀ متون دانشگاهی جدا از واژههای اختصاصی، واژههایی هم هستند که در این دست متون به فراوانی یافت میشوند. با توجه به این ویژگی ذاتی متون علمی و تخصصی، میتوان ادعا کرد که در زبان فارسی نیز متون دانشگاهی و تخصصی در وجوهی از جمله واژههای غیر اختصاصی اشتراک دارند. از طرفی، در سالهای اخیر تعداد قابلتوجهی دانشجوی خارجی در کشور در رشتههای مختلف مشغول به تحصیل بوده یا هستند و یکی از نیازهای اساسی آنها درک متون دانشگاهی و علمی است. پژوهش حاضر با هدف پاسخگویی به این نیاز انجام گردید.
در فصل مقدمه ابتدا به شرح مسأله و اهمیت پژوهش پرداختیم. سپس پرسشها و نیز فرضیههای پژوهش را برشمردیم و روش پژوهش را شرح دادیم. در ادامه، تعریفی برای مفاهیم و واژههای کلیدی ارائه و محدودیتهای پژوهش را ارائه نمودیم.
در فصل پیشینۀ پژوهش، ابتدا در مورد اهمیت واژه به طور کلی و سپس واژههای پایه صحبت کردیم. آنگاه بر اصول و روشهای آموزش واژه تمرکز کردیم. در پایان نیز مراحل تحول نثر فارسی در دوران اخیر را معرفی و تجربۀ کشورهای دیگر در امر واژهگزینی را مرور نمودیم.
در فصل مبانی نظری، از طریق معرفی نقشهای زبانی یاکوبسن، مقایسۀ زبان علم با زبان روزمره و زبان علم با زبان ادبیات و ارائۀ معیارهای تمایز اثر ادبی از اثر زبانی دریافتیم که زبان علم رویهمرفته زبانی است بیابهام، صریح، دقیق و صدقبنیاد و واژههای علمی همگی دارای ماهیت ارجاعی هستند. سپس لزوم برنامهریزی برای واژهگزینی را توضیح دادیم و با معضلات و تبعات وامگیری واژهها آشنا گشتیم و گفتیم که برابرنهادهای فارسی واژههای بیگانه علاوه بر این که باید توسط جامعۀ دانشگاهی فارسیزبان به رسمیت شناخته شوند، میتوانند مبنایی برای تدوین فهرست واژههای دانشگاهی جهت آموزش به غیرفارسیزبانان شوند. آنگاه ملاحظات تدوین چنین فهرستی را از نظر گذراندیم و در آخر شناختهشدهترین فهرست گردآوریشده در زبان انگلیسی را ارائه کردیم.
در فصل تجزیه و تحلیل دادهها، با توجه به این امر مهم که بیش از 15000 دانشجوی غیرفارسیزبان در دانشگاههای ایران به تحصیل مشغول هستند، کتابهای فارسی ویژۀرشتۀپزشکی (وکیلیفرد و گلهداری، 1381)، فارسی ویژۀ رشتۀ مهندسی (وکیلیفرد و گلهداری، نامعلوم)، خواندن سطح میانی (میرزایی حصاریان، 1390) و خواندن سطح پیشرفته (محمدباقر میرزایی حصاریان، 1390) را که در حال حاضر در مرکز آموزش زبان فارسی وابسته به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی آموزش زبان فارسی، آموزش زبان، زبان فارسی Next Entries منابع پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، خودتنظیمی