پایان نامه با واژه های کلیدی زبان فارسی، آموزش زبان، آموزش زبان فارسی

دانلود پایان نامه ارشد

از سه شاخه از مجموع 19 شاخۀ علمی مورد بررسی انتخاب کردند و در این میان، درجۀ آشنایی گویشور بومی با آن واژهها را نیز لحاظ کردند. اما تعداد واژههای جاری118موجود در پیکره کمتر از آن بود که فهرست معتبری را به دست دهد (کاکسهد، 2000). توضیح آن که واژههای جاری یا نشانهها119 به مجموع واژههای موجود در یک متن گفته میشود و در مقابل فردواژهها120 یا انواع121 که مجموع واژههای یک متن بدون احتساب واژههای تکرارشده است، قرار میگیرد.
از ملاحظات دیگر در گردآوری فهرستهای واژه، داشتن تعریفی مشخص برای واژه است. مسأله این است که واژههایی که شاید از نظر صرفی متمایز از هم باشند، در حقیقت آن قدر به هم مرتبط هستند که درستتر باشد یک واژۀ واحد در نظر گرفته شوند. بهترین راه رویارویی با این مسأله این است که واژههای اینچنینی در یک خانوادۀ واژگانی قرار بگیرند؛ به ویژه به این دلیل که شواهد نشان میدهد خانوادههای واژگانی در واژگان ذهنی نیز واحدی مهم به حساب میآیند و علاوه بر این، درک اعضای صرفشده122 یا مشتقشدۀ123 یک خانواده نیز تلاش قابلتوجهی از سوی زبانآموز نمیطلبد به این شرط که زبانآموز واژۀ پایه را بشناسد و بر فرایندهای اساسی واژهسازی در زبان دوم خود مسلط باشد (همان).
بدین ترتیب، میبینیم که برای گردآوری فهرست کارآمدی از واژههای دانشگاهی باید ملاحظاتی را در نظر داشت. نخست آن که پیکرهای جامع و فراگیر تهیه کنیم به این معنا که در پیکره، متنهایی از رشتههای دانشگاهی گوناگون و از نویسندگان مختلف جمع آوریم. بهعلاوه، باید تعریف واحدی از واژه داشتهباشیم که همان طور که گفته شد، بهترین روش گروهبندی واژهها در خانوادههای واژگانی است. در پایین، مختصات پیکرۀ فهرست 570واژهای کاکسهد (2000) را بازمیشماریم.
3-6. فهرست 570واژهای (کاکسهد، 2000)
کاکسهد (2000) از پیکرهای متشکل از 414 متن دانشگاهیِ نوشتهشده توسط بیش از 400 نویسنده در چهار حوزۀ علوم انسانی، بازرگانی، حقوق و فناوری، بر پایۀ سه معیار به استخراج واژه پرداخت:
1. وقوع تخصصی124: خانوادههای واژگانی نباید جزء فهرست 2000 واژۀ پربسامدانگلیسی یا همان واژههای خدمات عمومی (وست125، 1953) باشند.
2. دامنه: هر عضو یک خانوادۀ واژگانی باید دستکم 10 بار در هر یک از آن چهار حوزۀ پیکره و در 15 یا بیش از 15 رشته از مجموع 28 رشته تکرار شدهباشد.
3. بسامد: اعضای یک خانوادۀ واژگانی باید حداقل 100 مورد رخداد در کل پیکره داشتهباشند.
فهرست کاکسهد (2000) از 570 خانوادۀ واژگانی تشکیل شدهاست. این 570 خانواده در تعداد ده زیرفهرست پخش شدهاند. زیرفهرست نخست پربسامدترین خانوادههای واژگانی و زیرفهرست دهم کمبسامدترین آنها را شامل میشود. این فهرست را در پیوست شماره 1 مشاهده میکنیم.
3-7. جمعبندی
در این فصل از طریق معرفی نقشهای زبانی یاکوبسن، مقایسۀ زبان علم با زبان روزمره و زبان علم با زبان ادبیات از دیدگاه حقشناس (1372) و ارائۀ معیارهای تمایز اثر ادبی از اثر زبانی (رفیعی و صحرایی، 1390) دریافتیم که زبان علم رویهمرفته زبانی است بیابهام، صریح، دقیق و صدقبنیاد و واژههای علمی همگی دارای ماهیت ارجاعی هستند. سپس، لزوم برنامهریزی برای واژهگزینی را توضیح دادیم و با معضلات و تبعات وامگیری واژهها آشنا گشتیم و گفتیم که برابرنهادهای فارسی واژههای بیگانه علاوه بر این که باید توسط جامعۀ دانشگاهی فارسیزبان به رسمیت شناخته شوند، میتوانند مبنایی برای تدوین فهرست واژههای دانشگاهی جهت آموزش به غیرفارسیزبانان شوند. آنگاه ملاحظات تدوین چنین فهرستی را از نظر گذراندیم و در آخر شناختهشدهترین فهرست گردآوریشده در زبان انگلیسی را ارائه کردیم. حال بر پایۀ دانشی که در این فصل دربارۀ اهمیت واژهگزینی و لزوم گردآوری فهرست واژههای دانشگاهی کسب کردیم و آشناییای که با فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (2000) پیدا کردیم و همچنین با توجه به این امر مهم که حدود 15000 دانشجوی غیرفارسیزبان در دانشگاههای ایران به تحصیل مشغول هستند، در فصل بعد (تجزیه و تحلیل دادهها) قصد داریم که کتابهای کتاب خواندن سطح میانی و خواندن سطح پیشرفته (میرزایی حصاریان، 1390)، فارسی ویژۀ علوم پزشکی (وکیلیفرد و گلهداری، 1381) و فارسی ویژۀ فنیمهندسی (وکیلیفرد و گلهداری، نامعلوم) را که در حال حاضر در مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی قزوین تدریس میشوند، تحلیل کنیم تا ببینیم که این کتابها و واژههای آموزشدادهشده در آنها تا چه اندازه با فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (2000) که ترجمۀ واژههای آن در فصل چهارم ارائه خواهد شد، همخوانی دارند.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها

4-1. مقدمه
همانطور که قبلاً ذکر شد، دانشجویان دانشگاهها، صرف نظر از رشتۀ تحصیلی تخصصی خود و به منظور کسب تسلط هر چه بیشتر در خواندن و نوشتن متنهای دانشگاهی، باید واژههای دانشگاهی را به گنجینۀ واژههای فعال خود بیافزایند. اهمیت این امر محققان را به فکر انداخت تا مجموعهای از این دست واژهها را برای زبان انگلیسی گرد آورند و از آنجا که تعداد دانشجویان غیرفارسیزبان شاغل به تحصیل در ایران قابلتوجه است، وجود چنین فهرستی برای زبان فارسی نیز ضروری مینماید. به دلیل اهمیت این امر، در فصل حاضر، ابتدا بر فهرست واژگان دانشگاهی کاکسهد (2000) مرور کوتاهی خواهیم داشت. در ادامه، برابرنهادهای سرواژهها126 را که بینشانترین عضو خانواده هستند و ایتالیکها127 را که پربسامدترین واژههای هر خانوادهی واژگانی هستند، با واژههای موجود در کتابهای آموزش زبان فارسی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی، مقایسه میکنیم تا دریابیم که واژههای آموزشدادهشده در این کتابها تا چه میزان با واژههای فهرست کاکسهد منطبق هستند.
4-2. فهرست واژههای کاکسهد (2000) و برابرنهادهای آن
همانطوری که در فصل پیش گفته شد، فهرست واژههای کاکسهد (2000) از پیکرهای متشکل از 414 متن دانشگاهیِ نوشتهشده توسط بیش از 400 نویسنده در چهار حوزۀ علوم انسانی، بازرگانی، حقوق و فناوری، بر پایۀ سه معیار زیر استخراج شده است:
1. کاربرد تخصصی: خانوادههای واژگانی نباید جزء فهرست 2000 واژۀ پربسامد انگلیسی یا همان واژههای خدمات عمومی (وست، 1953) باشند. از آنجا که ممکن است یک واژۀ عمومی در متون تخصصی نیز پربسامد باشد، نباید واژههای عمومی پربسامذ را جزو واژههای دانشگاهی محسوب کرد زیرا واژههای دانشگاهی عمدتاً به متون علمی اختصاص دارند.
2. دامنه: هر عضو یک خانوادۀ واژگانی باید دستکم 10 بار در هر یک از آن چهار حوزۀ پیکره و در 15 یا بیش از 15 رشته از مجموع 28 رشته تکرار شدهباشد.
3. بسامد: اعضای یک خانوادۀ واژگانی باید حداقل 100 مورد رخداد در کل پیکره داشتهباشند.
فهرست کاکسهد (2000) از 570 خانوادۀ واژگانی تشکیل شدهاست که در جدول (3-1) مشاهده میکنیم. این 570 خانواده به ده زیرفهرست تقسیم شدهاند. زیرفهرست اول پربسامدترین خانواده واژگانی و زیرفهرست دهم کمبسامدترین آنها را شامل میشود. هر خانوادۀ واژگانی تقریباً ده واژه را شامل میشود که همریشه هستند. در هر خانوادۀ واژگانی، بینشانترین واژۀ خانواده به عنوان سرواژه انتخاب شده و پربسامدترین واژۀ هر خانواده نیز ایتالیک شده است که در اکثر موارد سرواژه و ایتالیک128، یک واژه است. در این پژوهش، تنها برابرنهادهای سرواژهها را از آن جهت که در هر خانواده بینشانترین صورت را داراست و ایتالیکها را، به این دلیل که پربسامدترین عضو هر خانواده است، برای مقایسه با واژههای جدید کتابهای خواندن و درک مطلب متون فارسی (سطح میانی)، خواندن و درک مطلب متون فارسی (سطح پیشرفته)، فارسی ویژۀ فنیمهندسی و فارسی ویژۀ علوم پزشکی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی ، برگزیدیم. از ذکر برابرنهادهای مابقی واژههای هر خانوادۀ واژگانی به علت نزدیک بودن معنا و مفهوم آنها و در نتیجه تکراری شدن برابرنهادها که خود موجب سردرگمی و پیچیدگی میشود، اجتناب کردیم. در ادامه سرواژهها و ایتالیکهای 570 خانوادۀ واژگانی، در قالب 10 زیرفهرست (در جدولهای 4-1 تا 4-10) ارائه میشود.

جدول (4-1) زیرفهرست 1 از فهرست واژههای دانشگاهی
approachرویکرد
3
analysisتحلیل
2
analyseتجزیه کردن
1
assessmentارزشیابی
6
assessسنجیدن
5
areaحوزه
4
availableموجود
9
authorityقدرت
8
assumeفرض کردن
7
consistعبارت بودن
12
conceptتصوّر
11
benefitسود
10
constitutionalقانونمند
15
constituteمنصوب کردن
14
consistentمداوم
13
createآفریدن
18
contractقرارداد
17
contextبافت
16
definitionتعریف
21
defineتعریف کردن
20
dataداده
19
distributeتوزیع کردن
24
derivedاخذ شده
23
deriveاخذ کردن
22
economicاقتصادی
27
economyاقتصاد
26
distributionتوزیع
25
establishedتثبیتشده
30
establishپایهریزی کردن
29
environmentمحیط
28
evidenceشاهد
33
evidentآشکار، واضح
32
estimateتخمین زدن
31
factorsعوامل
36
factorعامل، سازه
35
exportصادرات، صادر کردن
34
formulaفرمول
39
financialمالی
38
financeدارایی
37
identifiedشناساییشده
42
identifyشناسایی کردن
41
functionعمل، کارکرد
40
individualفردی
45
indicateنشان دادن
44
incomeدرآمد
43
involveدر بر گرفتن
48
interpretationتفسیر
47
interpretتفسیر کردن
46
issuesمسائل
51
issueموضوع
50
involvedدرگیر
49
legislateقانون گذاشتن
54
legalقانونی، حقوقی
53
labourکار کردن، تلاش کردن
52
methodنظم، شیوه
57
majorرشته، اصلی
56
legislationقانونگذاری
55
periodمدت، دوران، عصر
60
percentدرصد
59
occurاتفاق افتادن
58
proceedپیش رفتن
63
principleاصل
62
policyخط مشی، رویه
61
requireایجاب کردن
66
processفرایند
65
procedureروال، روند
64
respondپاسخ دادن، واکنش نشان دادن
69
researchتحقیق کردن
68
requiredمورد نیاز
67
sectionقسمت
72
roleنقش
71
responseپاسخ
70
similarمشابه
75
significantمهم، قابل توجه
74
sectorبخش، ناحیه
73
structureساختار، ترکیب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی زبان فارسی، کتابهای درسی، آموزش زبان فارسی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تعداد واژه