پایان نامه با واژه های کلیدی زبان فارسی، آموزش زبان، آموزش زبان فارسی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….102
جدول (4-15)واژههای مشترک فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (2000) و 4 کتاب خواندن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………103

فهرست نمودارها
نمودار (3-1) پیوستار زبان علم و زبان ادب ………………………………………………………………………………………….. 65
نمودار (3-2) پیوستار زبان علم، زبان خودکار و زبان ادب ……………………………………………………………………. 67
نمودار (4-1) واژههای مشترک فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (2000) و کتاب خواندن سطح پیشرفته …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 100
نمودار (4-2) واژههای مشترک فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (2000) و کتاب خواندن سطح میانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101
نمودار (4-3) واژههای مشترک فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (2000) و کتاب خواندن سطح پیشرفته…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….101
نمودار (4-4) واژههای مشترک فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (2000) و کتاب خواندن سطح پیشرفته…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….102
نمودار (4-5) واژههای مشترک فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (2000) و 4 کتاب خواندن ……104
نمودار (5-1) واژههای مشترک فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (2000) و کتاب خواندن سطح پیشرفته ………………………………………………………………………………………………………………………………………..112
نمودار (5-2) واژههای مشترک فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (2000) و کتاب خواندن سطح میانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113
نمودار (5-3) واژههای مشترک فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (2000) و کتاب خواندن علوم پزشکی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 114
نمودار (5-4) واژههای مشترک فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (2000) و کتاب خواندن فنیمهندسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 115

فصل اول
کلیات

1-1. مقدمه
زبان محمل اندیشۀ بشری است و انسانها برای ابراز احساسات، دستور دادن، شکایت کردن، درخواست کردن، دعوت کردن، تشکر کردن، موافقت کردن، سپاسگزاری، انتقال دانش و بسیاری اهداف دیگر از آن بهره میبرند. در واقع، زبان راهی برای بقا در اجتماع انسانی است و بدون آن بخش اعظم فعالیتهای بشری دچار نقصان و کمبود میشود. این موضوع در شرایطی که در دنیای امروز یادگیری زبانی غیر از زبان مادری اهمیتی بیش از پیش یافتهاست، بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به توجه دارد. اگر بپذیریم که زبان، نظام در هم تنیده ای از حوزه های معنی، آوا، نحو و واژگان1 است، باید بر لزوم یادگیری همۀ مؤلفه های زبانی، برای یادگیری زبان واقف باشیم. اینجاست که آشنایی با نوینترین روشها و رویکردهای علم آموزش زبان دوم/ خارجی نقش غیرقابلانکاری پیدا میکند. امروزه حوزۀ آموزش زبان به قدری گسترده شدهاست که مباحث تخصصی و جزءنگری همچون “زبان برای اهداف ویژه”2، فهرست واژههای پربسامد، رویکرد محتوامبنا و مانند آن را به خود راه دادهاست. پس بجاست که در یاددهی و یادگیری هر زبانی، خود را به این روش و رویکردها مجهز کنیم.
1-2. بیان مسأله
اگر بهسان متقدمان عصر زبانشناسی نظری، همچون دوسوسور و گاردنر، نظام زبان را اصلاً و ذاتاً واژهبنیاد و تجلّی این نظام، یعنی گفتار، را متشکل از جملهها بدانیم، آن گاه میتوانیم ادعا کنیم که حتی تازهترین رویکردها3 نیز، همانند روشتدریسهای سنتی که در آنها واژه عنصری اصلی و اساسی قلمداد میشد، از توجه به واژه غافل نشدهاند. به عنوان مثال، در رویکردی همچون آموزش تکلیفمدار4 که تقویت توانایی زبانآموز در به کار بردن جملهها در بافت مناسب را اساس تدریس تلقی میکند، نمیتوان از آموزش واژه صرفنظر کرد. از این رو، بیراه نیست اگر معتقد باشیم همۀ رویکردها و روشتدریسهای مطرحشده در زمینۀ آموزش زبان دوم/خارجی هر کدام به نوعی، مستقیم یا غیرمستقیم، قائل به تأثیرگذاری غنای دایرۀ واژگانی بر پیشرفت مهارتهای زبانی هستند. بنابراین، شکی نیست که تعیینکنندهترین لایۀ هر زبانی لایۀ واژههاست. اگر دستور هر زبان راه انتقال پیام در آن زبان است، واژه خود پیام است و طبیعی است که در ابتدای مسیر یادگیری و یاددهی زبان، ذهن را بیشتر از هر چیزی با واژه و گروههای اسمی و صفتی آماده کنیم و پرورش دهیم. گذشته از این، بسیاری از زبانآموزان زبان را به این دلیل میآموزند که در آینده مطالبی تخصصی را که به آن زبان نوشته شدهاند، بخوانند و درک کنند. متنهای تخصصی صرفنظر از این که مملو از اصطلاحات علمی خاص هر رشته هستند، حاوی واژههایی نیز هستند که در هر متن علمی میتوان آنها را به وفور یافت. مطمئناً دانستن این قبیل واژهها، به طور کلی به همۀ زبانآموزانی که زبانی را با هدف آموختن یک رشتۀ خاص به آن زبان یاد میگیرند، بسیار راهگشا و مفید است. حال، با توجه به این که در ایران نیز دانشجویان بسیاری از کشورهای مختلف، برای آمادگی جهت تحصیل در دانشگاههای کشور، در مراکز آموزش زبان فارسی، مثل دانشگاه بینالمللی قزوین، مشغول به یادگیری زبان فارسی هستند، تهیۀ فهرستی از واژههای دانشگاهی فارسی لازم به نظر میرسد. وجود چنین فهرستی، فارسیآموزانی را که فارسی را با هدف آموختن علمی خاص یاد میگیرند یاری میکند تا با زحمت کمتر و اطمینان بیشتری در مسیر یادگیری زبان فارسی و سپس آن رشتۀ علمی گام بردارند. پس، ضروری است که در فراهم کردن فهرست واژههای دانشگاهی فارسی همت بورزیم.
1-3. اهمیت پژوهش
در سطح جهانی، واژههای دانشگاهی، برای کسانی که در سطوح مختلف دانشگاهها مشغول به تحصیل به زبان انگلیسی هستند، از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند. کاکسهد5 (۲۰۰۰) فهرستی از واژه های دانشگاهی اراﺋﻪ داده است که شامل ۵۷۰ خانوادۀ واژگانی است که این واژهها در فهرست دو هزار واژۀ پربسامد انگلیسی وجود ندارند اما بهوفور در کتابها و متون دانشگاهی کاربرد دارند و بهعلاوه در روزنامهها و مجلات علمی نیز دارای بسامد بالایی هستند. استفاده از واژههای دانشگاهی، در انحصار رشتهای خاص دانشگاهی نیست، بلکه می تواند برای دانشجویان رشته هایی چون پزشکی، ادبیات، علوم پایه، اقتصاد، حقوق و … بسیار مفید و کاربردی باشد. تحقیقات انجام شده نشان داده است که یادگیری این واژهها، درک مطلب متون دانشگاهی را، برای دانشجویان خارجی به طور چشمگیری بالا میبرد و باعث میشود، آنها بدون اتلاف وقت و مراجعه به فرهنگهای لغات پربسامد که معمولا شامل دو تا سه هزار واژه می باشند و بیشتر در مکالمه کاربرد دارند، قادر به درک متون دانشگاهی شوند. پس با توجه به آنچه در بخش پیش عنوان شد، وجود فهرست واژههای دانشگاهی زبان فارسی، فارسیآموزان را هم در شروع و هم در ادامه دادن یادگیری زبان فارسی تشویق و ترغیب میکند. پس بجاست که به روشی علمی و اصولی، تدوین فهرست واژههای دانشگاهی برای زبان فارسی را آغاز نماییم. رسالۀ حاضر، آغازی است بر همین هدف مهم.
1-4. هدف پژوهش
در این پژوهش بر آنیم که با الگوگیری از یک نمونۀ موفق زبان انگلیسی، فهرست واژههای دانشگاهی زبان فارسی را شناسایی میکنیم و از این طریق گامی در جهت گسترش و تسهیل آموزش فارسی برداریم.
1-5. سؤالهای پژوهش
سؤالهایی که پژوهش حاضر برای یافتن پاسخ آنها شکل گرفت عبارتند از:
1. بازنمایی واژههای دانشگاهی در کتاب خواندن سطح پیشرفته مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین چگونه است؟
2. بازنمایی واژههای دانشگاهی در کتاب خواندن سطح میانی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین چگونه است؟
3. بازنمایی واژههای دانشگاهی در کتاب فارسی ویژۀ علوم پزشکی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین چگونه است؟
4. بازنمایی واژههای دانشگاهی در کتاب فارسی ویژۀ فنیمهندسی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین چگونه است؟
1-6. فرضیههای پژوهش
متناظر با سؤالهای فوق، فرضیههای زیر مطرح است:
1. بازنمایی واژههای دانشگاهی در کتاب خواندن سطح پیشرفته مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین ضعیف است.
2. بازنمایی واژههای دانشگاهی در کتاب خواندن سطح میانی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین ضعیف است.
3. بازنمایی واژههای دانشگاهی در کتاب فارسی ویژۀ علوم پزشکی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین ضعیف است.
4. بازنمایی واژههای دانشگاهی در کتاب فارسی ویژۀ فنیمهندسی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین ضعیف است.
5. بازنمایی واژههای دانشگاهی در کتابهای فارسی ویژۀ مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین ضعیف است.
1-7. شیوۀ انجام پژوهش
در این پژوهش، که از دستۀ پژوهشهای کاربردی است، ابتدا فهرست واژههای دانشگاهی (کاکسهد، 2000) را که متشکل از 570 خانوادۀ واژگانی است، مطالعه کردیم. در هر خانوادۀ واژگانی این فهرست، یک سرواژه (که صورت بینشان هر خانواده است) و یک واژۀ ایتالیک (که پربسامدترین عضو هر خانواده است) وجود دارد. البته گاهی این دو ویژگی بر هم منطبق است یعنی صورت بینشان، پربسامدترین هم هست. ابتدا سرواژهها و ایتالیکها را از این فهرست جدا نمودیم. سپس، برابرنهادهای فارسی سرواژهها و ایتالیکها را از فرهنگلغت هزاره (حقشناس، 1386) استخراج کردیم. علت اصلی استفاده از فرهنگلغت هزاره این بود که برای هر مدخل رایجترین و قابلفهمترین معادل را ارائه میدهد و حداکثراطلاعات دربارۀ هر واژۀ رایج در انگلیسی را در اختیار فارسیزبانان قرار میدهد. در مرحلۀ بعد، فهرست برابرنهادهای فارسی سرواژهها و ایتالیکها را به همراه واژههای جدید چهار کتاب خواندن و درک مطلب متون فارسی6 (سطح میانی)، خواندن و درک مطلب متون فارسی7 (سطح پیشرفته)، فارسی ویژۀ فنیمهندسی8و فارسی ویژۀ علوم پزشکی9 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بینالمللی قزوین در چهار فایل مجزا در نرمافزار اکسل قرار دادیم و واژههای مشترک سرواژهها و ایتالیکها با هر یک از این چهار کتاب را یافتیم. در گام بعدی، میزان بازنمایی فهرست واژههای دانشگاهی کاکسهد (2000) در چهار کتاب مذکور را در نمودار نشان دادیم.
1-8. تعری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی آموزش زبان، نقش ارجاعی، آموزش زبان فارسی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تعداد واژه، زبان فارسی، نثر فارسی