پایان نامه با واژه های کلیدی ریسک بازار، بازار سهام، قیمت بازار، اثرات ثابت

دانلود پایان نامه ارشد

آمارهای توصیفی مربوط به این متغیرها در جدول 4.4 ارائه شده است:

جدول 4.4 آمارهای توصیفی فرضیه دوم

میانگین
انحراف معیار
حداقل
چارک اول
میانه(چارک دوم)
چارک سوم
حداکثر
Beta
0.43
2.41
26.05-
0.005
0.36
1.07
18.36
DE
2.43
2.67
0.114
1.08
1.84
2.76
33.06
CF
0.42
0.64
0.24-
0.10
0.24
0.52
4.40

NI
0.11
0.154
0.001
0.042
0.073
0.13
1.37

CI
0.12
0.157
0.002
0.044
0.076
0.14
1.45

میانگین (میانه) بتا هر سهم، 0.43 (0.36) است. کوچکتر بودن میانگین (میانه) بتا از 1 بیانگر آن است که شرکتهای نمونه به طور متوسط دارای ریسک سیستماتیک پایینتری نسبت به بازار، در طی دوره تحقیق هستند. میانگین (میانه) نسبت بدهی به حقـوق صاحبان سهام 2.43 (1.84) اسـت که نشان می دهد، شرکتهای نمونه بیشتر از طریق بدهی به تأمین مالی پرداختهاند. میانگین (میانه) نسبت جریان وجهنقد عملیاتی به بدهی جاری نیز برابر با 0.42 (0.24) است.وجود تفاوت زیاد بین میانگین و میانه حاکی از آن است که مشاهدات مربوط به این متغیر دارای نقاط پرت است که لازم است قبل از برازش مدلها اثر آنها را از بین برد.
به منظور تعیین رابطهی بین نوسانات سایر اجزای سود جامع (که از طریق مابهالتفاوت نوسانات سود جامع و سود خالص محاسبه میشود) و ریسک بازار شرکت، دو آزمون به شرح زیر انجام شد:
ابتدا به بررسی این موضوع پرداخته شد که کدام یک از معیارهای نوسانات سود (یعنی سود خالص و سود جامع) رابطهی قویتری با ریسک بازار شرکت دارند؟ هدف از این بررسی آن بود تا معین شود نوسانات سود خالص توضح دهندهی بهتری برای ریسک بازار شرکت است یا نوسانات سود جامع.
و سپس به این سوال پاسخ خواهد داده شد که آیا بین نوسانات سایر اجزای سود جامع و ریسک بازار شرکت رابطه معنیداری وجود دارد یا خیر؟ همانطور که در فصل سوم نیز بیان شد، هدف از طرح این سوال آن است تا معین شود که ارائهی سایر اجزای سود جامع ذیل صورت سود (زیان) دوره منجر به افزایش ریسک شرکت میشود یا خیر.
اما برای انجام آزمونهای فوق و با توجه به مطالب ارائه شده در مباحث آماری فصل سوم، لازم است برای برازش مدلهای با دادههای ترکیبی، مراحلی طی شود تا از صحت نتایج آماری آن اطمینان حاصل گردد. نتایج حاصل از انجام مراحل مذکور برای فرضیهی دوم این تحقیق عبارتند از:
آزمون نرمال بودن دادهها: برای انجام آزمون نرمال بودن دادهها از آزمون آماری جارک- برا استفاده شد. نتیجه حاصل از این آزمون نشان داد که مشاهدات از توزیع نرمال برخوردار نیستند. لذا حسب مورد، از تبدیلات باکس- کاکس و جانسون برای نرمال کردن دادهها استفاده شد. پس از نرمال سازی نتایج آزمون جارک- برا به شرح جدول 4.5 میباشد.
جدول 4.5 نتایج آزمون آماری جارک- برا برای متغیرهای فرضیه دوم
متغیر
Beta
DE
CF

NI

CI
مقدار آماره آزمون
4.83
5.48
3.62
0.009
2.60
prob
0.090
0.064
0.16
0.99
0.27
نتیجه
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال

آزمون مانایی دادهها: به منظور اطمینان از مانایی دادهها در طی دورهی تحقیق از آزمونهای ریشه واحد استفاده شد. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که که مشاهدات در طی دورهی تحقیق مانا هستند.
آزمون لیمر: برای انجام این آزمون ابتدا هر یک از مدلهای 3-1، 3-2 و 3-3 با در نظر گرفتن اثرات ثابت برازش داده شدند و سپس آزمون لیمر بر روی آنها انجام شد. نتایج حاصل از این آزمون در جدول 4.6 ارائه شده است.
جدول 4.6 نتایج آزمون لیمر برای مدلهای فرضیه دوم
آزمون لیمر:
مقدار آماره آزمون
prob
مدل 3-1
3.303
0.000
مدل 3-2
3.553
0.000
مدل 3-3
3.375
0.000

بر طبق نتایج بدست آمده و نظر به اینکه در هر سه مدل مذکور prob0.05 میباشد، فرض صفر مبنی بر پولینگ بودن دادهها رد و فرض مقابل آن، یعنی استفاده از روش پانل دیتا، پذیرفته میشود.
آزمون هاسمن: به منظور انجام این آزمون ابتدا هر یک از مدلهای 3-1، 3-2 و 3-3 با در نظر گرفتن اثرات تصادفی برازش داده شدند و سپس آزمون هاسمن بر روی آنها انجام شد. نتایج این آزمون در جدول 4.7 ارائه شده است.

جدول 4.7 نتایج آزمون هاسمن برای مدلهای فرضیه دوم
آزمون هاسمن:
مقدار آماره آزمون
prob
مدل 3-1
6.30
0.09
مدل 3-2
9.96
0.02
مدل 3-3
14.44
0.000

با توجه به نتایج مندرج در جدول فوق و با توجه به اینکه در هر سه مدل مذکور prob0.1 است، فرض صفر این آزمون مبنی بر استفاده از روش اثرات تصادفی رد و فرض مقابل آن، یعنی استفاده از روش اثرات ثابت، پذیرفته میشود.
و در نهایت برازش مدلهای 3-1، 3-2 و 3-3 با روش حداقل مربعات معمولی و با در نظر گرفتن اثرات ثابت، بررسی نرمال بودن باقیماندهها با استفاده از آزمون آماری جارک- برا، انجام آزمون وایت برای اطمینان از عدم وجود ناهمسانی واریانس، انجام آزمون دوربین- واتسون برای اطمینان از عدم وجود خودهمبستگی سریالی بین متغیرها و آزمون VIF برای اطمینان از عدم وجود همخطی بین متغیرها مستقل انجام شد. در نهایت همه آزمونها حاکی از برقراری مفروضات مدل رگرسیونی داشتند. در نهایت، نتایج حاصل از برازش مدلهای مذکـور در جدول 4.8 ارائه شده است.
جدول 4.8، نتایج حاصـل از برازش مدلهای 3-1، 3-2 و 3-3 را نشان میدهـد. نتایج مدلهای 3-1 و 3-2 بیانگر وجود رابطهی مثبت و معنیداری بین معیارهای نوسانات سود (سود خالص و سود جامع) با ریسک بازار شرکت (بتا معیار ریسک سیستماتیک) است و همچنین نشان میدهد که رابطهی بین بتا و نوسانات سود خالص قویتر از رابطهی بین بتا و نوسانات سود جامع است. نتایج مدل 3-3 نیز حاکی از آن است که رابطهی معنیداری بین بتا و نوسانات سایر اجزای سود جامع وجود ندارد. بر این اساس، فرضیه دوم تحقیق در سطح اطمینان 95% پذیرفته نمیشود.
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه نیز در هر سه مدل مذکور منفی و غیر معنیدار بود که با آنچه انتظار میرفت سازگاری نداشت. نسبت جریان وجه نقد عملیاتی به بدهی جاری نیز در هر سه مدل منفی و غیر معنیدار و مطابق با انتظار بود. ضریب منفی برای این نسبت بیانگر آن است که با کاهش این نسبت، ریسک نقدینگی شرکت افزایش و در نتیجه بتا، معیار ریسک سیستماتیک، نیز افزایش پیدا میکند. و در نهایت از آنجاییکه مقدار آماره دوربین- واتسون در بازهی 1.5 تا 2.5 قرار دارد، عدم وجود خود همبستگی سریالی بین متغیرها اثبات میشود.

مدل
C
DE
CF

NI

CI

CI-CNI
R2 (AD. R2)
F-Value
DW
(1)
0.89
0.001-
0.05-
0.07

(0.124) 0.159
4.492
1.63
t
8.379
0.059-
0.396-
4.689

prob
0.000
0.953
0.692
0.000

0.000

std
0.106
0.019
0.117
0.015

(2)
0.90
0.001-
0.07-

0.06

(0.11) 0.143
3.972
1.61
t
8.497
0.057-
0.605-

4.042

prob
0.000
0.954
0.546

0.000

0.000

std
0.107
0.019
0.118

0.015

(3)
0.89
0.002-
0.05-
0.08

0.01
0.161
4.194
1.64
t
8.414
0.136-
0.462-
4.756

0.824

prob
0.000
0.892
0.644
0.000

0.410

0.000

std
0.106
0.019
0.118
0.016

0.014

مدلهای 3-1 تا 3-3، ارائه شده در فصل سوم، پس از جایگذاری ضرایب به شرح زیر میباشد:
مدل (4-1): آزمون ارتباط ریسک بازار شرکت و نوسانات سود خالص
MRj = 0.89 0.001DEjj 0.05 CFj + 0.07 σNIj + εj
مدل (4-2): آزمون ارتباط ریسک بازار شرکت و نوسانات سود جامع
MRj = 0.90 0.001 DEjj 0.07 CFj+ 0.06 σCIj + εj
مدل (4-3): آزمون ارتباط ریسک بازار شرکت و نوسانات سایر اجزای سود جامع
MRj = 0.89 0.002 DEjj0.05 CFj + 0.08 σNIj + 0.01 (σCIj – σNIj) + εj

4.3.3 آزمون فرضیه سوم: بررسی ارتباط معیارهای نوسانات سود و قیمت سهام
فرضیهی سوم این تحقیق بدین صورت است: “نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت رابطه معنیداری دارد.” هدف از آزمون حاضر، بررسی رابطهی نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت است که از طریق مدلهای 3-4، 3-5، 3-6 و 3-7 و در قالب سـه آزمون به شـرح زیر انجام میشود:
در آزمون اول، مدل معیار که همان مدل سود باقیمانده اولسان (1995) است برازش داده میشود. هدف از آزمون حاضر بررسی رابطهی بین ارزش دفتری و سود غیر عادی با قیمت بازار سهام شرکت است. در آزمون دوم به مقایسهی رابطهی بین معیارهای نوسانات سود (یعنی سود خالص و سود جامع) با قیمت بازار سهام شرکت پرداخته میشود. هدف از انجام آزمون فوق بررسی این موضوع است که کدام یک از معیارهای نوسانات سود توضیح دهندهی بهتری برای قیمت بازار سهام شرکت است. و در نهایت، آزمون سوم به بررسی رابطهی بین نوسانات سایر اجزای سود جامع (که از طریق مابهالتفاوت نوسانات سود جامع و سود خالص محاسبه میشود) با قیمت بازار سهام شرکت میپردازد. همانطور که در مطالب قبلی نیز بدان اشاره شد، هدف از انجام آزمون حاضر آن است تا بررسی گردد ارائهی سایر اجزای سود جامع ذیل صورت سود (زیان) دوره موجب کاهش قیمت سهام میشود یا خیر.
آمارهای توصیفی مربوط به متغیرهای این فرضیه در جدول 4.9 ارائه شده است. میانگین (میانه) قیمت بازار سهام شرکت برابر با 6972.9 (3394.5) است. تفاوت زیاد بین میانگین و میانه حاکی از وجود مشاهدات پرت بین دادهها است که قبل از برازش مدل باید اثر آنها را از بین برد. میانگین (میانه) ارزش دفتری هر سهم 2335.9 (1861) و میانگین (میانه) سود غیر عادی هر سهم شرکت برابر با 675.93 (341) است.

جدول 4.9 آمارهای توصیفی فرضیه سوم

میانگین
انحراف معیار
حداقل
چارک اول
میانه (چارک دوم)
چارک سوم
حداکثر
Price
6972.9
10766.58
535
1626.5
3394.5
8525
92502
BVE
2335.9
1392.899
192
1427.5
1861
2698.75
8985
AE
675.93
1036.86
1468-
57.75
341
1022.25
6094
DE×AE
1422.37
3340
10388-
75.36
567.14
1662.5
28158
CF×AE
464.13
1401.78
1467.93-
0.58-
52.24
286.70
13416.1

NI×AE
71.58
285.56
363.45-
3.06
24.41
70.90
3343.15

CI×AE
75.34
301.46
164.12-
2.37
24
69.15
532.65

مطابق با آنچه در قسمت قبل بیان شد، برای صورتبندی مدل با دادههای ترکیبی مراحلی وجود دارد که باید همواره آنها را رعایت کرد تا بتوان از صحت نتایج آماری بدست آمده، اطمینان معقولی داشت. نتایج حاصل از اجرای این مراحل برای فرضیهی سوم عبارت است از:
آزمون نرمال بودن دادهها: برای انجام آزمون نرمال بودن دادهها از آزمون آماری جارک- برا استفاده شد. نتیجه حاصل از این آزمون نشان داد که کلیهی مشاهدات از توزیع نرمال برخوردار نیستند. لذا حسب مورد، از تبدیلات باکس- کاکس و جانسون برای نرمال کردن دادهها استفاده شد. پس از نرمال سازی نتایج آزمون جارک- برا به شرح جدول 4.10 میباشد.

جدول 4.10 نتایج آزمون آماری جارک- برا برای متغیرهای فرضیه سوم
متغیر
P
BVE
AE
DE
CF

NI

CI
مقدار آماره آزمون
1.508
1.830
6.600
5.48
3.62
0.009
2.60
prob
0.470
0.400
0.040
0.064
0.16
0.99
0.27
نتیجه
نرمال
نرمال
غیرنرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال

آزمون مانایی دادهها: به منظور اطمینان از مانایی دادهها در طی دورهی تحقیق از آزمونهای ریشه واحد استفاده شد. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که که برخی از مشاهدات در طی دورهی تحقیق مانا نیستند. لذا از مقدار وقفه اول این مشاهدات، در آزمونها استفاده شد.
آزمون لیمر: برای انجام این آزمون ابتدا هر یک از مدلهای 3-4، 3-5، 3-6 و 3-7 با در نظر گرفتن اثرات ثابت برازش داده شدند و سپس آزمون لیمر بر روی آنها انجام شد. نتایج حاصل از این آزمون در جدول 4.11 ارائه شده است.

جدول 4.11 نتایج آزمون لیمر برای مدلهای فرضیه سوم
آزمون لیمر:
مقدار آماره آزمون
prob
مدل 3-4
3.104
0.000
مدل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی انحراف معیار، آزمون فرضیه، اثرات ثابت، رگرسیون Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه داستان کوتاه، نقد داستان