پایان نامه با واژه های کلیدی رگرسیون، رفتار مصرف کننده، تلفن همراه، نام تجاری

دانلود پایان نامه ارشد

س رگرسیون

ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
24.019
6
4.003
121.630
.0a

Residual
2.403
73
0.033

Total
26.422
79

a. Predictors: قیمت گذاری ، تبلیغات ، نام تجاری ، شبکه تلفن همراه ، رفتار مصرف کننده ، کانال فروش ،
b. Dependent Variable: استراتژی فروش

جدول( 16-4)ضرایب رگرسیون

Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.

B
Std. Error
Beta

1
(Constant)
0.019
0.145

0.129
0.898

کانال فروش
0.376
0.057
0.385
6.573
0

تبلیغات
0.219
0.049
0.257
4.478
.0

شبکه تلفن همراه
0.065
0.049
0.084
1.332
0.187

رفتار مصرف کننده
0.153
0.051
0.176
3.036
0.003

نام تجاری
0.038
0.044
0.047
0.868
0.388

قیمت گذاری
0.141
0.048
0.168
2.939
0.004
a. Dependent Variable: استراتژی فروش

خروجی اول آزمون جدول (13-4) متغیرهای مستقل وارد شده، متغیرهای حذف شده و روش مورد استفاده در تعیین رگرسیون را نشان می دهد.که همه متغیرهای مستقل در مدل وارد شده و روش تحلیل هم Enter می باشد.
خروجی دوم آزمون جدول (14-4) شامل ضریب رگرسیون چندگانه، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده ،آزمون دوربین واتسون و خطای معیار تخمین می باشد.با توجه به اطلاعات این جدول، ضریب تعیین تعدیل شده ی مدل برابر 0.902می باشد، بنابراین می توان نتیجه گرفت که 90 درصد از تغییرات متغیر وابسته، قابل استناد به تغییرات متغیرهای مستقل می باشد و بقیه تغییرات متغیر وابسته یعنی 10 درصد از تغییرات، ناشی از شانس (عواملی غیر از متغیرهای مستقل) است. همچنین همانطور که از جدول پیداست؛ ضریب رگرسیون چندگانه ، برابر با 0.934 می باشد. این امر بدین معنا است که شدت رابطه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته برابر 0.934 درصد است. مقدار آماره d دوربین واتسون برابر با 2.028 می باشد که در فاصله 1.5 تا2.5 قرار دارد.که نشان دهنده عدم وجود همبستگی بین خطاها می باشد.
خروجی سوم آزمون جدول 15-4 شامل تحلیل واریانس رگرسیون، به منظور بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته است.به عبارت دیگر نشان می دهد که دست کم یکی از K متغیر مستقل با متغیر وابسته رابطه خطی دارد یا نه. به زبان ریاضی:
H0 :β1=β2=β3= … =βk = 0
H1 :هاصفر نیست. βدست کم یکی از
همانطور که در جدول 15-4 مشاهده می شود sig برابر صفر می باشد و از سطح معنی داری 05/0 نیز کوچکتر می باشد که نشان می دهد حداقل یکی از متغیرهای مستقل دارای رابطه خطی با متغیر وابسته است.
در خروجی چهارم آزمون جدول 16-4 ، ستون B به ترتیب شامل مقدار ثابت وضرایب رگرسیون است.بقیه ستون های این جدول شامل این موارد است: خطای معیار ضرایب ستون B، بتا(مقدار استاندارد شده ضرایب که نشان دهنده میزان تغییر در متغیر وابسته به ازای تغییری به اندازه یک انحراف معیار در متغیر مستقل است). که هر چه قدر قدرمطلق آن بزرگتر باشد رابطه قوی تر متغیر مستقل و وابسته را نشان می دهد. برای مقایسه تاثیر متغیرها از ضرایب استاندار شده بتا(بدون توجه به علامت آنها استفاده می شود). ضرایب استاندارد شده در این جدول نشان می دهد که متغیر کانالهای توزیع دارای بیشترین تاثیر بر متغیر وابسته می باشد. زیرا به ازای یک واحد تغییر در این متغیر 0.385 تغییر در متغیر وابسته(استراتژی فروش) ایجاد می شود.ضریب تاثیر متغیرهای مستقل دیگر نیز شامل تبلیغات 0.257، رفتار مصرف کننده 0.176 ، استفاده از نسل های شبکه تلفن همراه 0.084و نام تجاری 0.047می باشد. آماره t و sig که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستونB با عدد صفر در دو ستون انتهای جدول مورد بحث ارائه شده است.از آنجایی که sig آزمون تساوی ضرایب رگرسیون متغیرهای کانالهای توزیع، تبلیغات، رفتار مصرف کننده و قیمت گذاری محصولات کوچک تر از 5 درصد می باشند. بنابراین فرض تساوی ضرایب رگرسیون با صفر رد می شود و نیازی به خارج کردن آنها از معادله رگرسیون نمی باشد. به عبارت دیگر این 4 متغیر بر استراتژی فروش تاثیر دارند.اما sig آزمون تساوی ضرایب رگرسیون متغیرهای استفاده از نسل های تلفن همراه و نام تجاری بزرگ تر از 5 درصد می باشند، لذا این دو باید از معادله رگرسیون خارج شوند. با توجه به اطلاعات جدول مذکور می توان معادله رگرسیون را به صورت زیر نوشت:

3-2-3-4- آزمون تی تک نمونه ای براي بررسی تاثیر متغير هاي مستقل بر وابسته:
براي بررسي تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته از آزمون t تک نمونه ای استفاده گردید، نتايج اين تحليل در جداول 17-4 ،18-4 آمده است. نتیجه آزمون تی شامل دو خروجی می باشد. خروجی اول شامل آمار توصیفی مربوط به آزمون فرض را ارائه می کند.و اعداد محاسبه شده به ترتیب شامل تعداد داده، میانگین، انحراف معیار و خطای معیار میانگین می باشد. اما خروجی دوم این آزمون شامل آمار استنباطی آزمون می باشد که به ترتیب از سمت چپ شامل نام متغیر در ستون اول، آماره تی در ستون دوم، ستون سوم درجه آزادی برای هر متغیر، ستون چهارم معنی داری، ستون پنجم اختلاف میانگین هر متغیر با عدد سه و دو ستون آخر نیز حد بالا و پایین را نشان می دهد.

جدول(17-4 ):نتیجه آزمون t تک نمونه ای متغیر های تحقیق
One-Sample Statistics

N
Avarahe
Std. Deviation
Std. Error Mean
کانال فروش
80
3.8656
0.59260
0.06625
تبلیغات
80
3.7094
0.67791
0.07579
شبکه تلفن همراه
80
3.7469
0.74044
0.08278
رفتار مصرف کننده
80
3.7656
0.66364
0.07420
نام تجاری
80
3.8156
0.71572
0.08002
قیمت گذاری
80
3.7594
0.68718
0.07683

جدول(18-4 ):نتیجه آزمون t تک نمونه ای متغیر های تحقیق

Test Value = 3

t
df
Sig. (2-tailed)
Mean Difference
95% Confidence Interval of the Difference

Lower
Upper
کانال فروش
13.065
79
0
.86563
0.7337
0.9975
تبلیغات
9.359
79
0
0.70938
0.5585
0.8602
شبکه تلفن همراه
9.022
79
0
0.74688
0.5821
0.9117
رفتار مصرف کننده
10.319
79
0
0.76563
0.6179
0.9133
نام تجاری
10.193
79
0
0.81562
0.6563
0.9749
قیمت گذاری
9.884
79
0
0.75932
.0.6064
0.9123

با توجه به محاسبات انجام گرفته، وضعيت هر متغير با توجه به ميزان عدد معناداري متغير و علامت دو حد بالا و پايين مشخص مي شود. در صورتي که ميزان عدد معناداري کوچکتر از 0.05 باشد و نيز دو علامت حد بالا و پايين مثبت باشد، مقدار ميانگين متغير بالاتر از عدد 3 و وضعيت متغير مناسب مي باشد و در صورتي که ميزان عدد معناداري کوچکتر از 0.05 باشد و نيز دو علامت حد بالا و پايين منفي باشد مقدار ميانگين متغير کوچکتر از عدد 3 ، و وضعيت متغير نامناسب مي باشد. در ادامه به تحلیل تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل پرداخته می شود؛
فرضیه1: کانال های توزیع براستراتژی فروش تأثیرگذار است.
نتیجه آزمون تی(جداول 17-4 ، 18-4 )نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد مقدار سطح معنی داری آزمون برابر با 0.000 است که این عدد از میزان خطا کوچکتر است.همچنین میانگین به دست آمده برابر با 3،70 می باشد که بالاتر از میانگین(3) می باشد، همچنین علامت حد بالا و پايين مثبت می باشد، بنابراین می توان پی به وجود تاثیر کانالهای توزیع بر استراتژی فروش شرکت ایرانسل، برد.

فرضیه2: تبلیغات براستراتژی فروش تأثیرگذار است.
نتیجه آزمون تی(جداول 17-4 ، 18-4 ) نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد مقدار سطح معنی داری آزمون برابر با 0.000 است که این عدد از میزان خطا کوچکتر است.همچنین میانگین به دست آمده برابر با 3.86 می باشد که بالاتر از میانگین(3) می باشد، همچنین علامت حد بالا و پايين مثبت می باشد، بنابراین می توان پی به وجود تاثیر تبلیغات بر استراتژی فروش شرکت ایرانسل، برد.

فرضیه3: استفاده از نسل های شبکه تلفن همراه براستراتژی فروش تأثیرگذار است.
نتیجه آزمون تی(جداول 17-4 ، 18-4 ) نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد مقدار سطح معنی داری آزمون برابر با 0.000 است که این عدد از میزان خطا کوچکتر است.همچنین میانگین به دست آمده برابر با 3.75 می باشد که بالاتر از میانگین(3) می باشد، همچنین علامت حد بالا و پايين مثبت می باشد، بنابراین می توان پی به وجود تاثیر استفاده از نسل های شبکه تلفن همراه بر استراتژی فروش شرکت ایرانسل، برد.
فرضیه4: رفتار مصرف کننده براستراتژی فروش تأثیرگذار است.
نتیجه آزمون تی(جداول 17-4 ، 18-4 ) نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد مقدار سطح معنی داری آزمون برابر با 0.000 است که این عدد از میزان خطا کوچکتر است.همچنین میانگین به دست آمده برابر با 3.77 می باشد که بالاتر از میانگین(3) می باشد، همچنین علامت حد بالا و پايين مثبت می باشد، بنابراین می توان پی به وجود تاثیر رفتار مصرف کننده بر استراتژی فروش شرکت ایرانسل، برد.

فرضیه5: وجود نام تجاری براستراتژی فروش تأثیرگذار است.
نتیجه آزمون تی(جداول 17-4 ، 18-4 ) نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد مقدار سطح معنی داری آزمون برابر با 0.000 است که این عدد از میزان خطا کوچکتر است.همچنین میانگین به دست آمده برابر با 3.82 می باشد که بالاتر از میانگین(3) می باشد، همچنین علامت حد بالا و پايين مثبت می باشد، بنابراین می توان پی به وجود تاثیر وجود نام تجاری بر استراتژی فروش شرکت ایرانسل، برد.

فرضیه6: قیمت گذاری محصولات براستراتژی فروش تأثیرگذار است.
نتیجه آزمون تی(جداول 17-4 ، 18-4 ) نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد مقدار سطح معنی داری آزمون برابر با 0.000 است که این عدد از میزان خطا کوچکتر است.همچنین میانگین به دست آمده برابر با 3.77 می باشد که بالاتر از میانگین(3) می باشد، همچنین علامت حد بالا و پايين مثبت می باشد، بنابراین می توان پی به وجود تاثیر قیمت گذاری محصولات بر استراتژی فروش شرکت ایرانسل، برد.
4-2-3-4- آزمون رتبه اي فريدمن براي رتبه بندي متغير هاي تحقيق :
از آزمون فریدمن برای بررسی اولویت بندی (رتبه بندی) تعدادی از متغیرها استفاده می شود. در این پژوهش نیز به منظور بررسی یکسان بودن اهمیت متغیر های تحقیق از آزمون فریدمن استفاده کرده ایم. در این راستا فرضيه آماري زير را طرح مي نماييم:
H0; P= بين متغيرهاي تحقيق، تفاوت معني داري وجودندارد.
H1; P≠0دست كم بين دو متغيرتحقيق، تفاوت معني داري وجود دارد.
H0 :
H1 : i,j به ازاي حداقل يك
IF Asymp. Sig. H0
IF Asymp. Sig. H1
Asymp. Sig. =0.000 H1
خروجي Spss شامل دو جدول مي‌باشد. در جدول اول، ميانگين رتبه‌هاي هر متغير ارائه شده و در جدول دوم نيز مشخصات آماري و آمارة ارائه گرديده است. باتوجه به خروجي Spss مقدار عدد معني داري (sig) 000/0 بوده و از سطح معني‌داري استاندارد (5% = /) کمتر است. بنابراين فرض 0H در سطح اطمينان 95% رد مي‌شود. لذا مي‌توان گفت متغيرهاي تحقيق رتبه‌هاي يکساني ندارند و حداقل دو متغير تحقيق با هم اختلاف معني دار دارند. در ذيل جدولهاي مربوطه ارائه مي‌گردد .

جدول ( 19-4 ) خروجي آزمون رتبه اي فریدمن

عوامل
رتبه
کانال فروش
3.25
تبلیغات
2.16
شبکه تلفن همراه
2.78
رفتار مصرف کننده
4.21
نام تجاری
4.44
قیمت گذاری
4.16

Test Statisticsa
N
80
Chi-square
96.475
df
5
Asymp. Sig.
0
a. Friedman Test

با توجه به اطلاعات جدول فوق مي توان متغيرهاي تحقيق را به ترتيب اولويت نوشت که در جدول(20-4) ارائه شده است:
جدول(20-4) رتبه بندی متغیر های تحقیق
رتبه
عنوان
ميانگين رتبه
اول
نام تجاری
4.44
دوم
رفتار مصرف کننده
4.21
سوم
قیمت گذاری
4.16
چهارم
کانال توزیع
3025
پنجم
نسل تلفن همراه
2.78
ششم
تبلیغات
2.16

فصل پنج

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی رگرسیون، درصد تجمعی، ضریب همبستگی، رگرسیون چندگانه Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، رگرسیون، آزمون همبستگی پیرسون