پایان نامه با واژه های کلیدی رگرسیون، عملکرد کارکنان، متغیر مستقل، ضریب تعیین

دانلود پایان نامه ارشد

مجذورات

027/0

02/5

41/0
1
41/0
رگرسیون

08/0
118
79/9
باقیمانده

119
21/10
کل

جدول شماره ( 4 – 26) : جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته

sig
t
Beta
B

000/0
85/11

73/1
عرض از مبدا
027/0
20/2
20/0
07/0
خوش بینی کارکنان

در این قسمت به بررسی تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته با استفاده از مدل رگرسیون پرداخته شده است. مطابق با جدول شماره 4 –26 ، کارآیی عملکرد کارکنان از طریق متغیر خوش بینی کارکنان پیش بینی میشود. به این ترتیب که این متغیر براساس جدول (4- 24 )دارای قدرت پیش بینی به مقدار 03/0 در تبیین کارآیی عملکرد کارکنان می باشد.

فرضیه شماره پنج : اعتماد پذیری کارکنان بر کارآیی عملکرد کارکنان تاثیر دارد.
در این فرضیه متغیر کارآیی عملکرد کارکنان بعنوان متغیر وابسطه و متغیراعتماد پذیری کارکنان بعنوان متغیر مستقل بکار رفته اند. برای انجام رگرسیون باید آزمون های زیر انجام شود:
●آزمون دوربین واتسون:
به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین واتسون استفاده شده است که براساس جدول شماره (4 – 27 ) با توجه به مقدار آماره dدوربین واتسون (66/1 ) که در فاصله 5/1 و5/2 قرار دارد ،فرض عدم وجود همبستگی بین خطاها تایید می شود.

جدول شماره ( 4 -27) : نتایج آزمون دوربین واتسون

دوربین واتسون
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی چند گانه
66/1
06/0
07/0
25/0

●آزمون توزیع نرمال بودن خطاها

مقایسه نمودار توزیع فراوانی خطاها و نمودار توزیع نرمال ،مشاهده می شود که توزیع خطاها تقریبا نرمال است . همچنین مقدار میانگین نزدیک به صفر و انحراف معیار نزدیک به یک است.
لذا با توجه به اینکه مفروضه های رگرسیون برقرار است ،پس می توان از رگرسیون استفاده کرد .
جدول شماره ( 4 – 28) : جدول تحلیل واریانس تک متغیره کارآیی عملکرد

sig
F
میانگین مجذورات
df
مجموع مجذورات

002/0

64/9

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، عملکرد کارکنان، سرمایه اجتماعی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد عملکرد کارکنان، ارزیابی عملکرد، توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان