پایان نامه با واژه های کلیدی رگرسیون، عملکرد کارکنان، متغیر مستقل، ضریب تعیین

دانلود پایان نامه ارشد

تاثیر سرمایه روانشناختی بر کارآیی عملکرد کارکنان دارد.
در این فرضیه برای بررسی نقش تعدیل گری متغیر سرمایه اجتماعی در تاثیر متغیر سرمایه روانشناختی بر کارآیی عملکرد کارکنان ابتدا تاثیر سرمایه روانشناختی بر کارایی عملکرد کارکنان مورد بررسی قرار گرفت. متغیر کارآیی عملکرد کارکنان بعنوان متغیر وابسطه و متغیر سرمایه روانشناختی بعنوان متغیر مستقل بکار رفته اند. برای انجام رگرسیون باید آزمون های زیر انجام شود:
●آزمون دوربین واتسون:
یکی از مفروضه هایی که در رگرسیون مد نظر قرار می گیرد، استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون ) از یکدیگر است. به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین واتسون استفاده شده است که براساس جدول شماره (4 – 9 ) با توجه به مقدار آماره d دوربین واتسون (52/1 ) که در فاصله 5/1 و5/2 قرار دارد، فرض عدم وجود همبستگی بین خطاها تایید می شود.
جدول شماره ( 4 -9) : نتایج آزمون دوربین واتسون

دوربین واتسون
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی چند گانه
52/1
005/0
004/0
06/0

●آزمون توزیع نرمال بودن خطاها
یکی دیگر از مفروضات در نظر گرفته شده در رگرسیون آن است که خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر می باشند. بدیهی است در صورت عدم برقراری این پیش گزینه، نمی توان از رگرسیون استفاده کرد. مقایسه نمودار توزیع فراوانی خطاها و نمودار توزیع نرمال ،مشاهده می شود که توزیع خطاها تقریبا نرمال است . همچنین مقدار میانگین نزدیک به صفر و انحراف معیار نزدیک به یک است.
لذا با توجه به اینکه مفروضه های رگرسیون برقرار است ،پس می توان از رگرسیون استفاده کرد .

جدول شماره ( 4 – 10) : جدول تحلیل واریانس تک متغیره کارآیی عملکرد کارکنان

sig
F
میانگین مجذورات
df
مجموع مجذورات

51/0

43/0

03/0
1
03/0
رگرسیون

08/0
118
17/10
باقیمانده

119
21/10
کل

جدول شماره ( 4 – 11) : جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته

sig
T
Beta
B

000/0
63/11

17/2
عرض از مبدا
51/0
65/0
06/0
02/0
سرمایه روانشناختی

در این قسمت به بررسی تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته با استفاده از مدل رگرسیون پرداخته شده است. مطابق با جدول شماره 4 –11 ، چون سطح معناداری بیشتر از 05/0 است، کارآیی عملکرد کارکنان از طریق متغیر سرمایه روانشناختی پیش بینی نمی شود. در این مرحله به منظور بررسی نقش تعدیل گری متغیر سرمایه اجتماعی، این متغیر وارد معادله شده و نتایج آن در جداول زیر مورد بررسی قرار می گیرد.

●آزمون دوربین واتسون:
به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین واتسون استفاده شده است که براساس جدول شماره (4 – 12 ) با توجه به مقدار آماره dدوربین واتسون (55/1 ) که در فاصله 5/1 و5/2 قرار دارد ،فرض عدم وجود همبستگی بین خطاها تایید می شود.
جدول شماره ( 4 -12) : نتایج آزمون دوربین واتسون

دوربین واتسون
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی چند گانه
55/1
10/0
12/0
35/0
●آزمون توزیع نرمال بودن خطاها

یکی دیگر از مفروضات در نظر گرفته شده در رگرسیون آن است که خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر می باشند. بدیهی است در صورت عدم برقراری این پیش گزینه، نمی توان از رگرسیون استفاده کرد. مقایسه نمودار توزیع فراوانی خطاها و نمودار توزیع نرمال ،مشاهده می شود که توزیع خطاها تقریبا نرمال است . همچنین مقدار میانگین نزدیک به صفر و انحراف معیار نزدیک به یک است.
لذا با توجه به اینکه مفروضه های رگرسیون برقرار است ،پس می توان از رگرسیون استفاده کرد.

جدول شماره ( 4 – 13 ) : جدول تحلیل واریانس تک متغیره کارآیی عملکرد کارکنان

sig
F
میانگین مجذورات
df
مجموع مجذورات

000/0

18/8

62/0
2
25/1
رگرسیون

07/0
117
96/8
باقیمانده

119
21/10
کل

جدول شماره ( 4 – 14) : جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته

sig
t
Beta
B

000/0
27/7

62/1
عرض از مبدا
32/0
99/0
08/0
04/0
سرمایه روانشناختی
000/0
98/3
34/0
15/0
سرمایه اجتماعی

در این مرحله به منظور بررسی نقش تعدیل گری متغیر سرمایه اجتماعی ، این متغیر وارد معادله شده ومطابق با جدول شماره 4 –14 ، چون سطح معناداری تاثیر متغیر سرمایه روانشناختی بر کارایی عملکرد کارکنان بیشتر از 05/0 است ،بنابراین متغير سرمایه اجتماعی به عنوان متغير تعديل گر نقشي در پیش بینی واريانس کارآیی عملکرد کارکنان ندارد.

فرضیه های فرعی
فرضیه شماره یک : اعتماد به نفس کارکنان بر کارآیی عملکرد کارکنان تاثیر دارد.
در این فرضیه متغیر کارآیی عملکرد کارکنان بعنوان متغیر وابسطه و متغیراعتماد به نفس کارکنان بعنوان متغیر مستقل بکار رفته اند. برای انجام رگرسیون باید آزمون های زیر انجام شود:
●آزمون دوربین واتسون:
به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین واتسون استفاده شده است که براساس جدول شماره (4 – 15 ) با توجه به مقدار آماره dدوربین واتسون (56/1 ) که در فاصله 5/1 و5/2 قرار دارد ،فرض عدم وجود همبستگی بین خطاها تایید می شود.

جدول شماره ( 4 -15) : نتایج آزمون دوربین واتسون

دوربین واتسون
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی چند گانه
56/1
001/0
008/0
01/0

●آزمون توزیع نرمال بودن خطاها

مقایسه نمودار توزیع فراوانی خطاها و نمودار توزیع نرمال ،مشاهده می شود که توزیع خطاها تقریبا نرمال است . همچنین مقدار میانگین نزدیک به صفر و انحراف معیار نزدیک به یک است.
لذا با توجه به اینکه مفروضه های رگرسیون برقرار است ،پس می توان از رگرسیون استفاده کرد .

جدول شماره ( 4 – 16 ) : جدول تحلیل واریانس تک متغیره کارآیی عملکرد

sig
F
میانگین مجذورات
df
مجموع مجذورات

32/0

97/0

08/0
1
08/0
رگرسیون

09/0
118
13/10
باقیمانده

119
21/10
کل

جدول شماره ( 4 – 17) : جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته

sig
t
Beta
B

000/0
73/14

92/1
عرض از مبدا
32/0
98/0
09/0
02/0
اعتماد به نفس کارکنان

در این قسمت به بررسی تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته با استفاده از مدل رگرسیون پرداخته شده است. مطابق با جدول شماره 4 –17، چون سطح معناداری بیشتر از 05/0 است، کارآیی عملکرد کارکنان از طریق متغیر اعتماد به نفس کارکنان پیش بینی نمی شود.

فرضیه شماره دو: امیدواری کارکنان بر کارآیی عملکرد کارکنان تاثیر دارد.
در این فرضیه متغیر کارآیی عملکرد کارکنان بعنوان متغیر وابسطه و متغیرامیدواری کارکنان بعنوان متغیر مستقل بکار رفته اند. برای انجام رگرسیون باید آزمون های زیر انجام شود:
●آزمون دوربین واتسون:
به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین واتسون استفاده شده است که براساس جدول شماره (4 – 18 ) با توجه به مقدار آماره dدوربین واتسون (57/1 ) که در فاصله 5/1 و5/2 قرار دارد ،فرض عدم وجود همبستگی بین خطاها تایید می شود.
جدول شماره ( 4 -18) : نتایج آزمون دوربین واتسون

دوربین واتسون
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی چند گانه
57/1
002/0
01/0
10/0

●آزمون توزیع نرمال بودن خطاها

مقایسه نمودار توزیع فراوانی خطاها و نمودار توزیع نرمال ،مشاهده می شود که توزیع خطاها تقریبا نرمال است . همچنین مقدار میانگین نزدیک به صفر و انحراف معیار نزدیک به یک است.
لذا با توجه به اینکه مفروضه های رگرسیون برقرار است ،پس می توان از رگرسیون استفاده کرد .

جدول شماره ( 4 – 19 ) : جدول تحلیل واریانس تک متغیره کارآیی عملکرد

sig
F
میانگین مجذورات
df
مجموع مجذورات

27/0

19/1

10/0
1
10/0
رگرسیون

08/0
118
11/10
باقیمانده

119
21/10
کل

جدول شماره ( 4 – 20) : جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته

sig
t
Beta
B

000/0
26/12

88/1
عرض از مبدا
27/0
09/1
10/0
03/0
امید واری کارکنان

در این قسمت به بررسی تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته با استفاده از مدل رگرسیون پرداخته شده است. مطابق با جدول شماره 4 –20 ، چون سطح معناداری بیشتر از 05/0 است ، کارآیی عملکرد کارکنان از طریق متغیر امید واری کارکنان پیش بینی نمی شود.

فرضیه شماره سه : انعطاف پذیری کارکنان بر کارآیی عملکرد کارکنان تاثیر دارد.
در این فرضیه متغیر کارآیی عملکرد کارکنان بعنوان متغیر وابسطه و متغیر انعطاف پذیری کارکنان بعنوان متغیر مستقل بکار رفته اند. برای انجام رگرسیون باید آزمون های زیر انجام شود:
●آزمون دوربین واتسون:
به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین واتسون استفاده شده است که براساس جدول شماره (4 – 21 ) با توجه به مقدار آماره dدوربین واتسون (60/1 ) که در فاصله 5/1 و5/2 قرار دارد ،فرض عدم وجود همبستگی بین خطاها تایید می شود.
جدول شماره ( 4 -21) : نتایج آزمون دوربین واتسون

دوربین واتسون
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی چند گانه
60/1
03/0
04/0
19/0

●آزمون توزیع نرمال بودن خطاها

مقایسه نمودار توزیع فراوانی خطاها و نمودار توزیع نرمال ،مشاهده می شود که توزیع خطاها تقریبا نرمال است. همچنین مقدار میانگین نزدیک به صفر و انحراف معیار نزدیک به یک است.
لذا با توجه به اینکه مفروضه های رگرسیون برقرار است ،پس می توان از رگرسیون استفاده کرد .

جدول شماره ( 4 – 22 ) : جدول تحلیل واریانس تک متغیره کارآیی عملکرد

sig
F
میانگین مجذورات
df
مجموع مجذورات

02/0

88/4

40/0
1
40/0
رگرسیون

08/0
118
81/9
باقیمانده

119
21/10
کل

جدول شماره ( 4 – 23) : جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته

sig
t
Beta
B

000/0
56/12

75/1
عرض از مبدا
029/0
20/2
19/0
07/0
انعطاف پذیری کارکنان

در این قسمت به بررسی تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته با استفاده از مدل رگرسیون پرداخته شده است. مطابق با جدول شماره 4 –23 ، کارآیی عملکرد کارکنان از طریق متغیر انعطاف پذیری کارکنان پیش بینی می شود. به این ترتیب که این متغیر براساس جدول (4- 21 )دارای قدرت پیش بینی به مقدار 03/0 در تبیین کارآیی عملکرد کارکنان می باشد.

فرضیه شماره چهار : خوش بینی کارکنان بر کارآیی عملکرد کارکنان تاثیر دارد.
در این فرضیه متغیر کارآیی عملکرد کارکنان بعنوان متغیر وابسطه و متغیرخوش بینی کارکنان بعنوان متغیر مستقل بکار رفته اند. برای انجام رگرسیون باید آزمون های زیر انجام شود:
●آزمون دوربین واتسون:
به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین واتسون استفاده شده است که براساس جدول شماره (4 – 24 ) با توجه به مقدار آماره dدوربین واتسون (58/1 ) که در فاصله 5/1 و5/2 قرار دارد ،فرض عدم وجود همبستگی بین خطاها تایید می شود.

جدول شماره ( 4 -24) : نتایج آزمون دوربین واتسون

دوربین واتسون
ضریب تعیین تعدیل شده
ضریب تعیین
ضریب همبستگی چند گانه
58/1
03/0
04/0
20/0

●آزمون توزیع نرمال بودن خطاها

مقایسه نمودار توزیع فراوانی خطاها و نمودار توزیع نرمال ،مشاهده می شود که توزیع خطاها تقریبا نرمال است . همچنین مقدار میانگین نزدیک به صفر و انحراف معیار نزدیک به یک است.
لذا با توجه به اینکه مفروضه های رگرسیون برقرار است ،پس می توان از رگرسیون استفاده کرد .

جدول شماره ( 4 – 25 ) : جدول تحلیل واریانس تک متغیره کارآیی عملکرد

sig
F
میانگین مجذورات
df
مجموع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، عملکرد کارکنان، سرمایه اجتماعی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد عملکرد کارکنان، ارزیابی عملکرد، توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان