پایان نامه با واژه های کلیدی رگرسیون، روش تحقیق، مجموعه های فازی، سازمان خدماتی

دانلود پایان نامه ارشد

کشتیرانی وجود دارد: هزینه واحد کار و بهره وری نیروی کار.
سه محقق به نام های لانچیونی، شاو و اسمیت (2005) در زمینه کاهش هزینه های سازمان به این نتیجه رسیدند که استراتژی قیمت گذاری محصولات و خدمات سازمان می تواند بر هزینه های سازمان تأثیرگذار باشد. برای مثال آنها دریافتند فقط 5% کاهش قیمت یک محصول یا خدمت می تواند تا 22% سود بیشتری نصیب سازمان کند و هزینه های سازمان را پوشش دهد.
اندرسون و همکاران (2007) مشاهده کردند در دوره های کاهش فروش، ثبات یا افزایش هزینه ممکن است باعث افزایش نسبت هزینه های عملیاتی به فروش شوند تا اینکه متناسب با کاهش فروش کاهش یابند. پژوهشگران با استفاده از مدل های پیش بینی سود و هزینه، دریافتند که بر خلاف هزینه های فروش، عمومی و اداری، در دوره های کاهش فروش، سودهای آتی با نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، رابطه مثبت دارد.
شارما و جانا (2009) به ارائه مدل برنامه ریزی حمل دریایی برای صنعت پالایش نفت پرداختند که هدف اصلی از ارائه مدل، به حداقل رساندن هزینه کل انتقال بود.
مالچو و کنفانی (2011) با استفاده از فرم جایگزین مدل انتخاب گسسته به کمک الگوریتم های فرا ابتکاری به تجزیه و تحلیل و ارزیابی توزیع محموله های دریایی در بنادر ایالات متحده پرداخته اند.
بنکر و همکاران (2011) در مدلی از رفتار هزینه در سازمان ارائه دادند بیان کردند که تعدادی از هزینه ها از تصمیمات منابع تعهداتی مدیران آینده نگر در حضور تعدیل هزینه ناشی می شوند، بر خلاف دیدگاه سنتی حسابداری که بیان می کرد هزینه ها همزمان با تغییر در فعالیت تعدیل می شوند و در نهایت مدلی نظری ارائه دادند.
آپادو و بکتر (2012) به کمک روش فازی اقدام به برآورد هزینه های سفارش و هزینه حمل موجودی کردند و این دو محقق موفق به طراحی مدلی برای کمینه کردن هزینه حمل و هزینه سفارش شدند.
در پژوهشی که بوسیله خاکسار (1369) انجام شد به تحلیل و کنکاش به منظور دستیابی به نتایجی که بتواند به عنوان ابزاری در جهت کاهش هزینه های معطلی کشتی ها و جابجایی شان پرداخته شد.
در صنعت سیمان، کشورهایی مثل هند، انگلستان، مجارستان، مالزی، ترکیه و بسیاری از کشورهای دیگر در جهت کمینه کردن هزینه تولید و خدمات اقدام کرده اند. (میرزاده،1378)
در پژوهشی که توسط توکلی و یزدانی (1380) در صنایع چوب و کاغذ مازندران انجام گرفت، کمترین هزینه را با استفاده از روش سیمپلکس و به کمک تابع هدفی که جهت کمینه کردن هزینه سیستم تعریف شد، بدست آمد.
هزینه های تولید را به دو صورت هزینه های متغیر که با حجم تولید تغییر می کند و هزینه های ثابت که به حجم تولید بستگی ندارد، که شامل هزینه های مربوط به سوخت، انرژی برق، مواد خام، کیسه های حمل مواد، مواد دیرگداز، روغنکاری . حق فروش جزء هزینه های متغیر و هزینه های مربوط به بیمه، اجاره، بهاء و اداری، هزینه شخصی و مالی، هزینه استهلاک و تعمیر و نگهداری، جزء هزینه های ثابت این صنعت به حساب می آیند.( اسمعیل زاده، 1380)
آقاجانی (1381) در مقاله خود به بهینه سازی هزینه های بیمارستان ها پرداخته و در این پژوهش به منظور افزایش بازدهی بیمارستان ها مدلی را پیشنهاد داده است.
سمیعی (1382) در پژوهش خود به کمک داده کاوی و الگوریتم های فرا ابتکاری به کمینه کردن هزینه بوسیله شناسایی مشتریان با تقاضای مشخص برای کالا یا خدمات پرداخته است.
مطالعه انجام شده توسط داوود جعفری پورگرجی (1383) با موضوع هزینه های کیفیت که در ماهنامه تخصصی نفت پارس منتشر شده، به طور اجمالی در مورد چگونگی کاهش هزینه های کلان سازمان در شرکت های تولیدی و خدماتی پرداخته است.
ولیزاده (1384) در پژوهش خود به این نتیجه رسید که با استفاده از مدل ریاضی می توان به بهینه سازی هزینه ها در شرکت تولیدی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره پرداخت و همچنین با کمک تکنیک های LP و GP در جهت بهبود هزینه های کیفیت مدلی ارائه داد.
در سال 1384، محمود نادر شمس با طرح مهندسی ارزش به عنوان ابزاری قدرتمند برای کاهش هزینه و بهره وری بیشتر به تحلیل فعالیت های سازمان بنادر و کشتیرانی ایران پرداخت و در این پژوهش با عنوان 15 ایده سعی در کمینه کردن هزینه داشت.
آریا (1385) در مقاله خود فناوری اطلاعات را یکی از راهکارهای کم کردن هزینه می داند و بیان می کند: فناوری راهبردی با کمینه کردن هزینه های استقرار و آزمون کنترل ها از سوی حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل، هزینه ها را کاهش می دهد.
فراهانی و عسگری (1386) به ارائه پیشنهاد روش های متعدد تصمیم گیری هدف برای قرار دادن برخی از انبارها به عنوان مراکز توزیع در یک سیستم تدارکات نظامی در دنیای واقعی که هدف آن به حداقل رساندن هزینه از محل امکانات بود، پرداختند.
امامداد (1388) در مقاله خود در جهت هزینه یابی بر مبنای فعالیت ها شرکت کشتی سازی بوده، توانسته با شناسایی محرک های هزینه مدلی برای کاهش هزینه های این سازمان ارائه دهد.
فیروز آبادی (1389) در مقاله خود مدلی برای کمینه کردن هزینه حمل و نقل ارائه داد. این مدل تابعی است که در آن هزینه های جمع آوری محصولات، هزینه های انتقال، هزینه های ساخت ترمینال های واسطه و هزینه های نقاط مصرف در آن ملحوظ شده و قصد بر این است که مقدار تابع هدف به حداقل مقدار ممکنه خود برسد.
تقی نتاج (1390) در مقاله مدیریت هزینه روبات ها در فرآیند تولید هزینه های مطرح در این پروسه را به شرح زیر اعلام می دارد:
مخارج و هزینه های مرتبط با روبات در بخشهای زیر قابل بررسی است:
مخارج خرید و نصب روبات
مخارج ابزارهای مخصوص جانبی روبات
هزینه نگهداری و سرویس متناسب روبات
 هزینه های انرژی روبات
هزینه استهلاک روبات و ابزارهای مخصوص جانبی

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

مقدمه
پس از گردآوری مبانی نظری موضوع پژوهش، نیاز به فرضیه ها، انتخاب متدولوژی تحقیق و جمع آوری اطلاعات می باشد. تدوین فرضیه ها و انتخاب روش تحقیق مناسب از مراحل اساسی هر کار تحقیقاتی است و در صورتی که به درستی انجام نگیرد به برداشت ها و نتیجه گیری نامناسب منجر می گردد.
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ماست. به منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیای پیرامون خویش، روش های علمی، تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند. این روندها و حرکت ها سبب شده است که برای بررسی رشته های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود. (ایران نژاد پاریزی، 1378)
تحقیق از نظر لغوی یعنی رسیدگی کردن و به اصل پی بردن. صاحبنظران مختلف با توجه به دیدگاهشان، از تحقیق تعاریف مختلفی ارائه داده اند. از دیدگاه کرلینجر تحقیق عبارتست از: بررسی و مطالعه منظم، کنترل شده و آزمایش قضیه های فرضی درباره روابط احتمالی بین پدیدههای طبیعی با دیدی انتقادی. (دلاور، 1365)
از جمله ویژگی های مطالعه علمی که هدف حقیقت یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب برای تحقق اهداف، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پرسش های تحقیق است. (خاکی، 1379)
در این فصل ابتدا به بیان مسئله، فرضیات، روش انجام تحقیق و دلایل آن اشاره می شود و سپس توضیحاتی پیرامون جامعه آماری و روش های نمونه گیری ارائه می شود. سپس ابزار جمع آوری اطلاعات و دلایل انتخاب بحث می شود و در انتها در مورد روش های آماری که در آزمون داده ها مورد استفاده قرار گرفته اند، توضیحاتی ارائه می شود.

فرضیات پژوهش
فرضیه، عبارت آزمون پذیری است که رابطه قابل انتظار بین دو یا چند متغیر را به صورت دقیق و روشن بیان می کند. فرضیه را آزمون پذیر می نامند. زیرا باید صحت آن از طریق آزمون بررسی شود. (آذر، 1382)
هدف اصلی پژوهش حاضر کمینه کردن هزینه در سازمان خدماتی می باشد. سؤالات اصلی پژوهش به شرح زیر می باشد:
آیا در سازمان های خدماتی امکان بهینه کردن هزینه وجود دارد؟
متغیرهای مداخله گر در شکل گیری هزینه های سازمان کدامند؟

در جهت بررسی روابط مورد نظر و پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، فرضیه های زیر تدوین شده است:
بهینه سازی هزینه در سازمان خدماتی با توجه به عوامل مؤثر بر هزینه امکان پذیر می باشد.
مؤثرترین هزینه در سازمان خدماتی، هزینه حقوق و دستمزد پرسنل سازمان می باشد.
مشتری مداری در کاهش هزینه های سازمان مؤثر است.
عملیات بازرگانی کارا در کاهش هزینه های سازمان مؤثر است.
پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در کاهش هزینه های سازمان مؤثر است.
افزایش فعالیت های سازمان در کاهش هزینه های سازمان مؤثر است.
حذف ناکارآمدی های درون سازمان در کاهش هزینه های سازمان مؤثر است.

روش پژوهش
هدف از انتخاب روش آن است که پژوهشگر مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ نمایند تا او را هر چه دقیق تر، آسانتر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ های احتمالی کمک نماید. (نادری، 1371)
روش تحقیق به کار برده شده در این پژوهش از نظر گردآوری اطلاعات رگرسیون می باشد. نوع پژوهش بکار رفته از نظر هدف کاربردی است زیرا در تحقیق کاربردی به دنبال پاسخ برای مشکلاتی که مطرح است، می باشیم.
در پژوهش حاضر به منظور مقایسه بین روش ها به تحلیل فازی نیز پرداخته شده است. با کمک روش AHP فازی به رتبه بندی و وزن دهی پرداخته شده است.

تحلیل رگرسیونی داده ها
روشی برای مدل سازی و تحلیل داده های عددی است. داده ها شامل مقادیری برای متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل می باشد. هدف از تحلیل رگرسیون، بیان متغیر وابسته به شکل تابعی از متغیرهای مستقل، ضرایب است در این روش، ضرایب به گونه ای تعیین می شوند که بهترین برازش را به داده ها داشته باشند. تحلیل رگرسیون برای پیش بینی مقادیر آینده متغیر وابسته، آزمون نظریه ها و تحلیل پدیده شناختی به کار می رود. این تحلیل تنها وقتی معتبر است که پیش فرض هایش برآورده شوند.
برای تخمین مدل پیش بینی و هم زمان رابطه متغیرهای مستقل و وابسته، از رگرسیون چند متغیره استفاده می شود. در برخی مسائل پژوهشی به ویژه آن هایی که هدف پیش بینی دارند، تعیین همبستگی بین متغیر ملاک و ترکیب متغیرهای پیش بینی کننده، که هر کدام از آنها تا حدودی با این متغیر همبستگی دارند، دارای اهمیت زیادی است. روشی که از طریق آن متغیرهای پیش بینی کننده ترکیب می شوند، رگرسیون چند متغیره است. در این روش یک معادله رگرسیونی چند متغیری محاسبه می شود که ارزش های اندازه گیری شده پیش بینی را در یک فرمول خلاصه می کند. ضرایب معادله برای هر متغیر بر اساس اهمیت آن در پیش بینی متغیر ملاک محاسبه و معین می شود. درجه همبستگی بین متغیرهای پیش بینی کننده در معادله رگرسیون چند متغیری و متغیر ملاک، بوسیله ضرایب رگرسیون نشان داده می شود. (کاویان، 1391)

3.2-3 روش فازی
واژه فازی در فرهنگ لغت آکسفور به صورت گنگ، مبهم، نادقیق، گیج، مغشوش، درهم و نامشخص معنی شده است. (تشنه لب، 1380) فازی بودن به برخی از انواع ابهام و عدم اطمینان و بخصوص به ابهامات مربوط به نوع بیان افراد و نیز طرز فکر افراد اشاره دارد. و اما نظریه فازی، نظریه گسترده ای است که مجموعه های فازی، رابطه های فازی، منطق فازی، استدلال فازی، اندازه فازی، کنترل فازی و … را در برمی گیرد. مجموعه های فازی، توسعه و تعمیم مجموعه های کلاسیک؛ منطق فازی توسعه منطق کلاسیک و اندازه فازی توسعه اندازه احتمالی است. (وحیدیان، 1381)
نظریه مجموعه های فازی ابزارهایی فراهم می آورد که می توان به وسیله آن ها، چگونگی استدلال و تصمیم گیری انسانی را صورت بندی ریاضی بخشید و از الگوهای ریاضی بدست آمده در زمینه های گوناگون علوم و تکنولوژی استفاده کرد.

3.2.1-3 روش AHP در رتبه بندی
در اين راستا معيارها و گزينه هاي موجود در انتخاب گزینه های سازمان توسط کارشناسان، گزينش شده و پس از انجام مقايسه های زوجي بين معيارها و گزينه ها، بر اساس نظرات ارائه شده، نتايج حاصل از مقايسه ها به ساختار فازي تبديل شده است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی فناوری اطلاعات، آلاینده ها، ساختار سرمایه، منطق فازی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جامعه آماری، پیش آزمون، رتبه بندی، قابلیت اعتماد