پایان نامه با واژه های کلیدی رگرسیون، درصد تجمعی، ضریب همبستگی، رگرسیون چندگانه

دانلود پایان نامه ارشد

گروه آزمودنی تحت شرایط یکسان.
روش موازي (همتا):در این روش ضریب قابلیت اعنماد بر اساس همبستگی نمرات دو آزمون همتا به دست می آید.
روش تنصيف (دونيمه کردن):در این روش سوالات یک آزمون را به دو نیمه تقسیم می کنیم.پس از آن همبستگی بین نمرات دو آزمون را به دست می آوریم.ضریب همبستگی به دست آمده برای ارزیابی قابلیت اعتماد کل آزمون بکار می رود.
روش کودر – ريچاردسون:در این روش برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد از واریانس های کل و میانگین نمرات آزمون استفاده می شود.
روش آلفاي کرونباخ: اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري که خصيصه هاي مختلف را اندازه گيري مي کند ، به کار گرفته شده است .(.دامنه ضريب الفا از صفر (عدم ارتباط ) تا 1+ (ارتباط کامل ) است) . هرچه ميزان اين شاخص بالاتر باشد نشان دهنده پايايي بالاتر ابزار اندازه گيري است ولي به عنوان يک قاعده کلي اين ضريب بايد حداقل 70% باشد (سرمد و همکاران،1387،167) در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده گرديده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري که خصيصه‌هاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌کند به کار مي‌رود.
براي محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زيرمجموعه سوال‌هاي پرسشنامه و ورايانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه مي‌کنيم.

که در آن :
تعداد زير مجموعه‌هاي سئوال‌هاي پرسشنامه يا آزمون = J
واريانس زير آزمون Jام Sj2 =
واريانس کل پرسشنامه يا آزمون S2 =
بنابراين به منظور اندازه‌گيري قابليت اعتماد ، از روش آلفاي کرونباخ و با استفاده از نرم‌افزار SPSS 18 انجام گرديده است. که نتیجه آن در جدول3-2 آمده است.
جدول 2-3 : ضریب پایایی پرسشنامه
متغیر
آلفای کرونباخ
کانالهای توزیع
0.810
تبلیغات
0.870
استفاده از نسل های شبکه تلفن همراه
0.826
رفتار مصرف کننده
0.802
نام تجاری
0.832
قیمت گذاری
0.880
رهبری هزینه
0.910
توسعه محصول
0.818
رسوخ در بازار
0.850
7-3–مقياس اندازه گيري
مقياس ليكرت : در مقياس ليكرت از پاسخگو تقاضا مي شود تا از ميان چند دسته از پاسخ ها ، انتخاب انجام داده و شدت موافقت و يا مخالفت خود را نمايان سازد، به دسته هاي جواب نمره داده مي شود و نگرش پاسخگو از طريق جمع نمراتش ، كه مجموع نمرات جوابهايي است كه وي به هريك از موارد داده است،سنجيده مي شود. براي نشان دادن ويژگيهاي اصلي مقياسهاي ليكرت آنها را مقايسه هاي مجموع و نمره دادن به مجموع نيز مي نامند.در اين روش معمولا براي هر گویه پنج دسته جواب قائل مي شوند ، گرچه گاهي 3 و 7 نيز بكاربرده مي شود. اين پنج دسته عبارتند از : کاملا تائيــد مي كنم (کاملا موافقم ) ، تائيد مي كنم ( موافقم ) ، نظري ندارم ، رد مي كنم ( مخالفم ) کاملا رد مي كنم (کاملا مخالفم)، سپس ارزش عددي هر دسته معين مي گردد كه معمولا نمرات 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 5 كافي به نظر مي رسد.
دراين پژوهش براي پاسخگويي به سوالات پرسشنامه از طيف ليكرت استفاده شده است. و براي 5 گزينه پرسشنامه که شامل؛ کاملامخالف ، مخالف ، نظری ندارم ،موافق و کاملا موافق هستند، به ترتیب ارزشهای عددي 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 5 در نظر گرفته شده است.
طيف ليكرت براي سوالات اين پرسشنامه برابر جدول3-3 زير مي باشد که برای سوالات معکوس امتیازدهی به صورت معکوس صورت می گیرد .
جدول3-3 :طیف لیکرت پرسشنامه
شكل كلي
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملاموافق
امتياز بندي
1
2
3
4
5

8-3-روش‌ آماري جهت تجزیه و تحلیل دادهها
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از روش‌های آماری زیر استفاده می شود:
الف-آمار توصیفی: برای تحلیل سوالات جمعیت شناسی پرسشنامه تحقیق از آمار توصیفی استفاده می شود تا برخي از ويژگي هاي نمونه آماري به صورت توصيفي و با جداول و نمودار ارائه شود.
ب- آمار استنباطی: در این تحقیق برای آزمون فرضیات از روشهای آماری استنباطی ذیل استفاده شد:
1- ضریب آلفای کرونباخ:
این آزمون یکی از روشهای محاسبه قابلیت اعتماد می باشد. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمونهایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کنند به کارمی رود. در این گونه ابزار، پاسخ هر سؤال می تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سؤال های پرسشنامه ( یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه کرد(مومنی،1389، 205). برای برآورد پایایی سوالات تحقیق از این آزمون استفاده می شود.
2- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف73
آزمون کولموگروف- اسمیرنوف ( KS ) روش ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع های آماری منتخب است. این آزمون را می توان جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار داد(مومنی،1389،188). در این تحقیق نیز برای سنجش نرمال یا یکنواخت بودن داده‌ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده می شود.
3-ضریب همبستگی74:
تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است.ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر می باشد. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه(مستقیم یا معکوس) را نشان می دهد. این ضریب بین1تا1+ است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر می باشد(مومنی، قیومی،1390، 110).در این تحقیق برای آزمون فرضیات تحقیق از این آزمون استفاده می شود.
4-رگرسیون چندگانه:
در رگرسیون به دنبال برآورد رابطه ریاضی و تحلیل آن هستیم.به طور ی که بتوان به کمک آن کمیت یک متغیر مجهول را با استفاده از متغیر یا متغیرهای معلوم تعیین کرد.گاهی دو یا چند متغیر بر تاثیر عمده ای بر روی متغیر وابسته دارند. در این وضعیت از رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی متغیر وابسته استفاده می شود.در رگرسیون چندگانه فرض خطی بودن رابطه بین متغیر ها برقرار می باشدو بر همین اساس معادله رگرسیون به صورت زیر تعریف می شود(همان منبع،135):

آزمون فریدمن -5
از آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن اولویت بندی(رتبه بندی)تعدادی از متغیرها توسط افراد استفاده می شود.معمولا هنگامی از این روش استفاده می شود که داده های آماری حداقل دارای مقیاس ترتیبی باشند و بتوان با مفهوم ترتیبی آنها را در رده بندی دو طرفه مرتب نمود (مومنی ، فعال قیومی،107،1389)در این تحقیق برای تعیین اولویت‌ متغیرهای تحقیق، از آزمون فریدمن استفاده شده است.

فصل چهارم – تحلیل داده ها

1-4- مقدمه :
دراين فصل که اختصاص به شرح اجراي طرح تحقيق دارد، ابتدا روش و شيوه گردآوري داده هاي ميداني شرح داده شده است. دربخش بعدي نمونه آماري براساس اطلاعات جمعيت شناختي تحليل شده است. دربخش سوم با استفاده از داده هاي بدست آمده وضعيت هر يك از متغيرهاي تحقيق با استفاده از روش هاي آمار توصيفي تحليل شده. به منظور پاسخ به سوالات تحقيق، دربخش چهارم اين فصل با استفاده از آزمونهاي آمار استنباطي هر يك از فرضيات، آزمون و نتايج بدست آمده تحليل شده است.
2-4- گردآوري داده ها و توصيف نمونه:
باتوجه به آنچه كه در فصل سوم بيان گرديد، با توجه به حجم جامعه آماری مورد بررسی (100نفر) نمونه ای به حجم 80 نفر انتخاب شد. پرسشنامه های تحقیق در يك بازه زماني تقريبا يك ماهه بین اعضای نمونه توزیع وپس از جدا کردن پرسشنامه های ناقص، تعداد 80 پرسشنامه مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. که در اين بخش با استفاده از داده هاي بدست آمده، ويژگي هاي جمعيت شناختي نمونه مورد بررسی، در قالب جداول و نمودارهای آماری ارائه میگردد.
جدول (1-4) توزيع اعضاي نمونه مورد مطالعه را بر حسب وضعیت تاهل نشان مي دهد . ملاحظه مي گردد كه51.3 درصد اعضاي نمونه مجرد و 48.8 درصد متاهل می باشند.
جدول (1-4 ) وضعیت تاهل پاسخ دهندگان:

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

مجرد
41
51.3
51.3
51.3

متاهل
39
48.8
48.8
100

جمع
80
100
100

نمودار (1-4 ) وضعیت تاهل پاسخ دهندگان
جدول (2-4 ) توزيع تحصیلی اعضاي نمونه را نشان مي دهد. ملاحظه مي گردد كه مدرک تحصیلی 10 درصد از پاسخ دهندگان فوق دیپلم، 62.5 درصد کارشناسی و 27.5 درصد نیز کارشناسی ارشد می باشند.
جدول ( 2-4 ) تحصیلات پاسخ دهندگان

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

فوق دیپلم
8
10
10
10

لیسانس
50
62.5
62.5
72.5

فوق لیسانس
22
27.5
27.5
100

جمع
80
100
100

نمودار (2-4 ) تحصيلات پاسخ دهندگان
جدول ( 3-4 ) توزيع اعضاي نمونه بر حسب سابقه کار را نشان مي دهد. ملاحظه مي گردد كه 25 درصد از اعضای نمونه کمتر از 1 سال سابقه کاری دارند، 15 درصد بین1تا2 سال ، 45درصد بین2تا4 سال و 15درصد بالای 4 سال سابقه کاری دارند.
جدول ( 3-4 ) سابقه کار پاسخ دهندگان

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

-1
20
25
25
25

2-1
12
15
15
40

4-2
36
45
45
85

4
12
15
15
100

جمع
80
100
100

نمودار (3-4 ) سابقه کار پاسخ دهندگان
جدول ( 4-4 ) توزيع اعضاي نمونه بر حسب جنسیت را نشان مي دهد. ملاحظه مي گردد كه 51.3 درصد از اعضای نمونه زن، و 48.8درصد مرد هستند.
جدول ( 4-4 ) جنسیت پاسخ دهندگان

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

زن
41
51.3
51.3
51.3

مرد
39
48.8
48.8
100

جمع
80
100
100

نمودار (4-4 ) جنسیت پاسخ دهندگان
3-4- تحلیل آمار استنباطی:
1-3-4- بررسی نرمال بودن توزیع داده های تحقیق به کمک آزمون كولموگروف – اسميرنوف
اين آزمون جهت بررسي ادعاي مطرح شده در مورد توزيع داده هاي يك متغير كمي مورد استفاده قرار مي گيرد؛ مثلا آيا توزيع متغير مورد بررسي نرمال است؟ بنابراين در اين تحقيق نيز ادعاي نرمال بودن توزيع هر كدام از متغيرهاي تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد. که فرضیه آماری تحقیق به صورت زیر نوشته می شود.
H0: داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنند

H1: داده ها از توزیع نرمال پیروی نمی کنند

بر اساس خروجي نرم افزار SPSS و مقدار معني داري (significance)كه به اختصار با sig نشان داده شده است ، به بررسي ادعاي نرمال بودن توزيع متغيرهاي تحقيق مي پردازيم. Sig به P-value نيز معروف است. هر چقدر مقدارsig كمتر باشد، رد فرضيه صفر ساده مي شود.آلفا (α)سطح خطايي است كه محقق در نظر مي گيرد(كه معمولا 5درصد است). به طور كلي مي توان گفت:
IF Asymp. Sig. (2-tailed) H0: Reject
IF Asymp. Sig. (2-tailed) ≥ H0: Not Reject

نتیجه آزمون كولموگروف – اسميرنوف برای هر کدام از متغیر های تحقیق در جدول(4-5)آمده است.

جدول(5-4) آزمون کولموگروف- اسمیرنوف متغیرهای تحقیق

کانال توزیع
تبلیغات
نسل تلفن همراه
رفتارمصرف کننده
نام تجاری
قیمت گذاری
استراتژی فروش

N
80
80
80
80
80
80
80
Normal Parametersa,b
Mean
3.8656
3.7094
3.7469
3.7656
3.8156
3.7594
3.7813

Std. Deviation
0.59260
0.67791
0.74044
0.66364
0.71572
0.68718
0.57832
Most Extreme Differences
Absolute
0.127
0.126
0.132
0.132
0.139
0.137
0.84

Positive
0.127
0.126
0.98
0.124
0.69
0.78
0.84

Negative
-.0.81
-.0.116
-.0.132
-.0.132
-0.139
-.0.137
-0.71
Kolmogorov-Smirnov Z
1.139
1.128
1.180
1.181
1.245
1.224
0.775
Asymp. Sig. (2-tailed)
0.149
0.157
0.124
0.123
0.90
100
0.619
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تلفن همراه، ارزش افزوده، خدمات ارزش افزوده، استفاده از تلفن همراه Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قیمت گذاری، رفتار مصرف کننده، تلفن همراه، مصرف کننده