پایان نامه با واژه های کلیدی روایی محتوا، تلفن همراه، جامعه آماری، قیمت گذاری

دانلود پایان نامه ارشد

کوتاه و چند رسانه اي.
بازي همراه:
بازي همراه ، بازي ويدئويي است که با استفاده از گوشي هاي همراه بازي شده و شامل بازي هاي گوشي تلفن همراه ، بازي هايي که از طريق اپراتور به کاربران ارائه مي شود و بازي هايي که به مدد خدمات ديتا روي شبکه و در تعامل با سايرين بازي مي شوند ، هستند.
موزيک:
با بالارفتن پهناي باند در شبکه هاي مخابراتي نسل سوم ، امکان ارائه ي اين سرويس که با استفاده از آن ، کاربران قادر خواهند بود ،موزيک هاي مورد علاقه خود را از طريق تلفن همراه خود دانلود کنند و يا حتي به صورت بر خط از آن بهره مند شوند ، فراهم مي شود.آهنگ پيشواز نمونه اي از اين محصول در شرکت ايرانسل است.
آموزش:
مدتهاست که اپراتورهاي بزرگ دنيا با استفاده از فراهم کردن امکان آموزش در گوشي هاي تلفن همراه ، نسبت به ايجاد ارزش افزوده براي خويش اقدام کرده اند. در ايران مدتي است که اپراتور دوم ( ايرانسل ) با ارائه برنامه آموزش زبان انگليسي در اين قسمت از ارائه خدمات ارزش افزوده وارد شده است .

فصل سوم: روش تحقیق

1-3- مقدمه
يكي از مهم‌ترين جنبه هاي تحقيق علمي، متدلوژي آن است، چرا که اساس و مبناي پايايي و روايي مجموعه‏ تحقيق، تاحد زيادي به اين بخش وابسته است. بدون متدلوژي تحقيق، نتايج بررسي و تحليل هاي مربوطه، معتبر وقابل تعميم نخواهد بود. از اين رو متدلوژي تحقيق از جمله معيارهاي رايج جهت ارزيابي تحقيقات علمي، تلقي مي گردد. به همين خاطر کوشش شده در انتخاب روش و ابزار پژوهش و نمونه مورد بررسي، دقت زيادي اعمال شود. لذا در اين فصل پس از بيان روش تحقيق ، روش گردآوري داده ها، جامعه ، نمونه و روش سنجش اعتبار پرسشنامه‌ها، آزمون هاي آماري مورد استفاده و … مطرح مي گردد.
2-3 – روش تحقيق
به طور کلي روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري را مي‌توان با توجه به دو ملاک تقسيم کرد. الف) تحقيق، ب) نحوة گردآوري داده‌ها.
از نظر هدف تحقیق، پژوهش ها به سه نوع تحقیقات بنیادی، تحقیقات کاربردی و تحقیق و توسعه ( ارزيابي) طبقه بندی می شوند.
تحقيق کاربردي:هدف تحقيقات کارُبردي توسعة دانش کاربُردي در يک زمينه خاص است. به عبارت ديگر تحقيقات کارُبردي به سمت کارُبرد علمي دانش هدايت مي‌شود.
از نظر روش گردآوری داده ها، تحقيقات علمي مي‌توان به دسته‌هاي زير تقسيم کرد :
– تحقيق توصيفي (غير آزمايشي)
– تحقيق آزمايشي
تحقيق توصيفی: تحقيق توصيفي شامل مجموعه روش‌هايي است که هدف آنها توصيف کردن شرايط يا پديده‌هاي مورد بررسي است. اجراي تحقيق توصيفي مي‌تواند صرفاً براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به فرآيند تصميم‌گيري باشد.
تحقيق توصيفي را مي‌توان به دسته‌هاي زير تقسيم کرد :
• تحقيق پيمايشي.
• تحقيق همبستگي.
• اقدام پژوهشي.
• بررسي موردي.
• تحقيق پس – رويدادي (بازرگان، سرمد، حجازي، 1380ص 82).
تحقيق پيمايشي: براي بررسي توزيع ويژگيهاي يك جامعه آماري روش تحقيق پيمايشي به كار مي رود اين نوع تحقيق مي تواند براي پاسخ به سئوال هاي پژوهشي از نوع زير مورد استفاده قرار مي گيرد:
الف) ماهيت شرايط موجود چگونه است؟
ب) چه رابطه اي ميان رويدادها موجود است؟
ج) وضعيت موجود چگونه است؟
تحقیق همبستگی : همانطور که قبلاً اشاره شد يکي از انواع روشهاي تحقيق توصيفي، تحقيق همبستگي است. تحقيقات همبستگي، شامل کلية تحقيقاتي است که در آنها سعي مي‌شود رابطه بين متغيرهاي مختلف با استفاده از ضريب همبستگي، کشف و يا تعيين شود. هدف روش تحقيق همبستگي مطالعة حدود تغيير است. (دلاور، 1380،ص 199).
هدف تحقيق همبستگي عبارت است از درک الگوهاي پيچيدة رفتاري از طريق مطالعة همبستگي بين اين الگوها و متغيرهايي که فرض مي‌شود بين آنها رابطه وجود دارد. اين روش علي‌الخصوص در شرايطي مفيد است که هدف آن کشف رابطة متغيرهايي باشد که در مورد آنها تحقيقاتي انجام نشده است. (دلاور، 1380،ص 203) تحقيقات همبستگي برحسب هدف به سه دسته تقسيم مي‌شود :
• مطالعة همبستگي دو متغيري
• تحليل رگرسيون
• تحليل ماتريس همبستگي يا کواريانس
در مطالعات همبستگي دو متغيري، هدف بررسي رابطة دو به دو متغيرهاي موجود در تحقيق است. در تحليل رگرسيون هدف پيش‌بيني تغييرات يک يا چند متغير وابسته (ملاک) با توجه به تغييرات متغيرهاي مستقل (پيش‌بين) است. در بعضي از بررسيها از مجموعه همبستگي‌هاي دو متغيري، متغيرهاي مورد بررسي در جدولي به نام ماتريس همبستگي يا کوواريانس استفاده مي‌شود. از جمله تحقيقاتي که در آنها ماتريس همبستگي يا کوواريانس تحليل مي‌شود، تحليل عاملي و مدل معادلات ساختاري است (سرمد و همکاران 1387،ص 91).
بنابراین پژوهش حاضر، بدین دلیل آن که به بررسی، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر استراتژی فروش خدمات تلفن همراه در شرکت ایرانسل می پردازد و نتایج آن در شرکت مذکور به کار گرفته خواهد شد؛ از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و اکتشافی است و از نظر شيوه گردآوري اطلاعات، از نوع تحقيقات توصيفي و پيمايشي است. و از نظر روش تحليل فرضیه ها ، همبستگي است.همچنین به لحاظ زمانی نیز تحقیق از نوع تحقیقات مقطعی می باشد.
3-3 – جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری عبارتست از مجموعه ای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولا در هر پژوهش جامعه مورد بررسی، جامعه آماری می باشد که پژوهشگر مایل است درباره صفت متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد.(سرمد و همکاران،1387: 177).
جامعه آماری تحقیق حاضر، عبارت است از کلیه کارشناسان خبره شاغل در شرکت ایرانسل؛ مستقر در تهران، که تعداد آنها 100 نفر میباشند.
4-3 – روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه
در اين تحقيق، برای انجام نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردیده است چرا كه در این روش هر يك از عناصر جامعه مورد نظر ، براي انتخاب شدن شانس مساوي دارند.و جهت محاسبة حجم نمونه آماری از فرمول نمونه گیری از جوامع محدود کوکران و جدول مورگان استفاده گرديده که فرمول مذکور به صورت زیر می باشد:

P=0/5
q=0/5
α=0/05
1-α/2=0/975
z1-α/2 = z0/975=1/96
N =حجم جامعه
=0/05ε

از آنجا كه مقدار p در دسترس نيست آن را مساوي 5/. در نظر ميگيريم . در سطح اطمينان 95/. ( 05/0= α) و 100=N نفر كه شامل تعداد کل اعضای جامعه آماری هستند و 05/0= ، حجم نمونه كاركنان كه جامعه محدود تلقي مي شود به صورت زير تعيين مي شود :

حجم نمونه به دست آمده 80 نفر می باشد که این عدد با جدول مورگان نیز مطابقت دارد.
5-3-روش گرد آوری داده ها
به طور معمول چهار ابزار عمده برای جمع آوری داده های تحقیق وجود دارد :
1- بررسی( مراجعه به) مدارک و اسناد 2- مشاهده 3- مصاحبه 4- پرسشنامه
روش گردآوری اطلاعات در مراحل مختلف این تحقیق شامل مطالعات کتابخانه ای و توزیع پرسشنامه بوده است.
مطالعات کتابخانه ای :در روش كتابخانهاي با مراجعه به كتب و مقالات فارسي و‌ لاتين و منابع اينترنتی بخشي از اطلاعات لازم جمعآوري گرديد که به منظور تدوین مبانی نظری تحقیق از این روش استفاده شده است .
پرسشنامه: برای ارزیابی فرضیات تحقیق و روابط میان متغیرها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. نوع پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق از نوع بسته می باشد و سوالات همراه با پاسخ هایی مشخص به پاسخ دهندگان ارائه می شود.
پرسشنامه با حضور محقق در میدان تحقیق توزیع گردید .حضور محقق در میدان تحقیق این امکان را به وجود آورد تا محقق موضوع پژوهش را معرفي کرده و پاسخدهندگان را برانگيزد که پاسخ‌هاي صادقانه بدهند. همچنین ابهامات پاسخدهندگان در مورد هريک از سؤالات برطرف گردید. در ادامه ویژگی های پرسشنامه تحقیق تشریح می گردد:
در این تحقیق، پرسشنامه بکار گرفته شده از دو بخش سؤالات عمومی و سؤالات تخصصی تشکیل یافته است:
الف- سؤالات عمومی: این بخش شامل 5 سؤال جمعیت شناختی (جنسیت، وضعیت تأهل، سن، سابقه‌کار و میزان تحصیلات) می‌باشد.
ب- سؤالات تخصصی: در این بخش براي سنجش متغير های مستقل و وابسته تحقیق از 38 سوال(در قالب 2پرسشنامه) به شرح جدول (3-1) استفاده شده است. متغیرها و سوالات پرسشنامه از منابع زیر استخراج شده اند:
استراتژی رهبری هزینه ، توسعه محصول ، رسوخ در بازار : خویه، علی. فهیمه احمدی.1391.مدیریت استراتژی توزیع و پخش.تهران. انتشارات افرند.
نسل شبکه تلفن همراه : آمیت ،2010- آرش بهگو ، مدیریت کل شبکه شرکت ایرانسل،1393
کانال توزیع : انواع کانال های توزیع، احمد روستا ، 1392 -نیل پرسی،2013 -کیهان بخشی ، مدیر ارشد فروش شرکت ایرانسل،1393 .
تبلیغات: انواع تبلیغات ( صدری محمدی،1388)- باقر صمدی ، مدیر کل بازاریابی و فروش شرکت ایرانسل – آگهی و تبلیغات ، کدام مهم است برای فروش بیشتر ؟( هارلن اسپات ، مارک وینبرگر، 2014)-
رفتار مصرف کننده: مدل پذيرش عمومي فناوري و نوآوري از سوي مشتريان(تائو ژو70،2010)
قیمت گذاری: شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری فروش ( محسن نظری ، 2014)
نام تجاری: ارکان ارزش نام تجاری بر فروش ( علوی ، 2013)
جدول 1-3: پرسشنامه های تحقیق
متغیرهای مستقل
متغیروابسته
عوامل اثرگذار بر استراتژی فروش:
شماره سوالات (پرسشنامه1)
استراتژی فروش:
شماره سوالات (پرسشنامه2)
کانالهای توزیع
1 تا 4
رهبری هزینه
25 تا29
تبلیغات
5 تا 8
توسعه محصول
30 تا 34
استفاده از نسل های شبکه تلفن همراه
9 تا 12
رسوخ در بازار
35 تا 38
رفتار مصرف کننده
13 تا 16

نام تجاری
17 تا 20

قیمت گذاری
21 تا 24

6-3-روائی و پایایی پرسشنامه پژوهش
ابزار اندازه گيري تحقيق بايد قادر باشد، اطلاعات وداده هاي لازم جهت تجزيه وتحليل و نتيجه گيري هاي نهايي را در اختيار محقق بگذارد و بدين منظور بايد از روايي و پايايي برخوردار باشد.
روایی71 : مفهوم روایی به اين پرسش پاسخ مي‌دهد که ابزار اندازه‌گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي‌سنجد. بدون آگاهي از روایی ابزار اندازه‌گيري نمي‌توان به دقت داده‌هاي حاصل از آن اطمينان داشت. براي تعيين روایی پرسشنامه روشهاي متعددي وجود دارد که از جمله اين روشها روایی محتوا و روایی عاملی است. (خاکی،1384: 290- 288).
جهت بررسی روايي پرسشنامه، در اين تحقيق از روش روایی محتوا استفاده شده است .روایی محتوا نوعي روایی است که براي بررسي اجزاي تشکيل دهندة يک ابزار اندازه‌گيري به کار برده مي‌شود. روایی محتواي يک ابزار اندازه‌گيري به سوالهاي تشکيل دهندة آن بستگي دارد. اگر سوالهاي پرسشنامه معرف ويژگي‌ها و مهارتهاي ويژه‌اي باشد که محقق قصد اندازه‌گيري آنها را داشته باشد، آزمون داراي روایی محتوا است. براي اطمينان از این نوع روایی، بايد در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوالهاي تشکيل دهندة ابزار اندازه‌گيري معرف قسمتهاي محتواي انتخاب شده باشد. بنابراين روایی محتوا، ويژگي ساختاري ابزار اندازه‌گيري است که همزمان با تدوين آزمون در آن تنيده مي‌شود. روایی محتوای يک آزمون معمولاً توسط افرادي متخصص در موضوع مورد مطالعه تعيين مي‌شود. در این تحقیق، محقق با مراجعه به پرسشنامه هاي استاندارد موجود در كتب ، پژوهشنامه هاي مدیریت و پايان نامه هاي مختلف اقدام به ساختن پرسشنامه نموده است. وسپس با مراجعه به اساتيد راهنما و مشاور و خبرگان، اصلاحات و تغييرات مورد نظر را اعمال و پرسشنامه نهايي را تدوين نموده است.لذا پرسشنامه از روایی محتوا برخوردار است.
پایایی72 (قابليت اعتماد) پرسشنامه ها: قابليت اعتماد يا پايايي يکي از ويژگيهاي فني ابزار اندازه‌گيري است. مفهوم ياد شده به اين امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گيري در شرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکساني به دست مي‌دهد. براي محاسبه ضريب قابليت اعتماد ابزار اندازه گيري شيوه هاي مختلفي به کار برده مي شود که مهمترين آن‌ها عبارتند از :
اجراي دوباره آزمودن: عبارت است از ارائه یک آزمون بیش از یک بار در یک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تلفن همراه، ارزش افزوده، خدمات ارزش افزوده، استفاده از تلفن همراه Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قیمت گذاری، رفتار مصرف کننده، تلفن همراه، مصرف کننده