پایان نامه با واژه های کلیدی روايي، گيري، مديران

دانلود پایان نامه ارشد

سيستمهاي اندازه گيري و سيستمهاي اطلاعاتي کنترل کننده و مقايسه گر برنامه ها و فعاليتهاي تحقق يافته به برنامه ها و فعاليتهاي پيشبيني شده بر عهده داشته و نيازمند مهارتهايي چون توانايي اندازه گيري عملکرد افراد ? مهارت در تصحيح عملکرد افراد ? توانايي ايجاد سيستم مناسب ارزشيابي افراد ? مهارت در طراحي و استقرار سيستمهاي خود کنترل و غيره مي باشد. سنجش و اندازه گيري عملكرد تلاشي است سيستماتيك براي دانستن اينكه خدمات تا چه حد پاسخگوي نيازهاي مردم بوده و توانايي سازمانها در برآورده نمود ن آن تا چه اندازه اي است.سيستم ارزيابي عملکرد ميزان تعهد فرد براي انجام کار را بالا برده و او را متوجه اين نکته مهم ميکند که هم کار و هم خود فرد براي مدير مهم است و به اين ترتيب هويت بخشي شخصيت او هم بخوبي انجام ميگيرد و فرد احساس خوبي بدست ميآورد.يکي از کليد هاي اصلي موفقيت در پياده سازي سيستم ارزيابي عملکرد ، استفاده از تشويق در مورد کارمنداني است که نمره ارزشيابي بالا دريافت ميکنند و تاثير اين نوع تشويق ها در افزايش کارآمدي و بازده کارکنان بسيار موثر است. يکي ديگر از اثرات مهم پياده سازي سيستم ارزيابي عملکرد ، کمک به کارکنان در تنظيم بهتر رفتار کاريشان است.
هماهنگي عبارت است از فراگرد ايجاد وحدت و يگانگي ميان اهداف و فعاليتهاي واحدهاي مختلف به نحوي كه هدفها به طور مؤثر تحقق يابند.بدون پيش بيني تمهيدات و تدابير هماهنگ كننده و اعمال آنها ، افراد واحدهاي مختلف ممكن است از هدفهاي سازماني يا گروهي انحراف پيدا نمايند.هماهنگي از كاركردهاي بسيار مهم مديريت در جهت نيل به اهداف گروهي و سازماني محسوب مي‌شود . مدير تشكيلات با يك سلسله حركتها و برنامه‌هاي منظم ، واحدهاي مختلف سازمان را به يكديگر ارتباط مي‌دهد و عامل اصلي براي ايجاد پيوند بين افراد و واحدهاي سازمان مي‌باشد .مدير براي ايجاد هماهنگي به مهارتهاي ادراکي ? ارتباطي ? تصميم گيري و تغيير نياز دارد. ( طيبي ، 1390)
مهارتهاي مديريت تغيير: افراد داراي اين مهارت ، تغيير و حذف موانع را تشخيص مي دهند و طرفدار مشارکت دادن ديگران در فعاليت هاي خود هستند.
توانايي تصميم‏گيري و مهارت مديران در حل مسأله،به‏ برخوداري آنان از”بينش علمي”بستگي‏ دارد. بينش علمي،فعاليت‏هاي‏ فکري است که ميل شديد به فهم و درک‏ حقيقت و علل رويدادها را در افراد به‏ وجود مي‏آورد و آنان را به کوشش براي‏ شناخت حقيقت،سعي در مشاهده دقيق و منظم امور،بررسي و تنظيم يافته‏هاي‏ ديگران و انديشيدن دربارهء روابط ميان‏ پديده‏ها تشويق مي‏کند.
ارزش نسبي مهارت‌ها : همه مشاغل مديريت مستلزم كاربرد مهارت‌هاست. گرچه در انجام دادن بعضي از وظايف، مهارت‌هاي سه‌گانه لازم و ملزوم يكديگر به نظر مي‌رسند، با وجود اين، ارزش نسبي آنها در سطوح و رده‌هاي مختلف مديريت فرق مي‌كند. مديران رده‌هاي سرپرستي به مهارت‌هاي فني قابل ملاحظه‌اي نياز دارند زيرا كه وظايف آنها غالباً ايجاب مي‌كند كه زيردستان خود را راهنمايي كنند يا آموزش دهند. در مقابل مديران رده‌بالاي سازمان‌ها چندان نيازي به مهارت‌هاي فني ندارند بلكه وظايف تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي و سازماندهي ايجاب مي‌كند كه به مهارت ادراكي قابل ملاحظه‌اي مجهز باشند. مهارت‌هاي انساني تقريباً لازمه انجام دادن همه وظايف در همه سطوح مديريت است زيرا كه مديران صرفنظر از نوع وظايف يا سطح مسئوليت و مقام با افراد انسان سر و كار داشته براي جلب همكاري و اثرگذاري بر رفتار آنها بايد از مهارت‌هاي انساني برخوردار باشند. از اين رو، امروزه، در مديريت سازمان‌ها، تأكيد بر مهارت‌هاي انساني اولويت ويژه‌اي پيدا كرده است.
با توجه به مطالب ارائه شده در اين پژوهش نظريه فايول در خصوص توصيف مديريت در قالب مجموعه وظايف مديريتي و مهارتهاي پنجگانه مورد اشاره دوبرين به عنوان چهارچوب اصلي و نظري تحقيق در نظر گرفته شده است ? هرچند که نظريات ديگري چون نقشهاي چندگانه مينتيزبرگ ? آديزيس که مديريت را در قالب نقشهاي متفاوت توصيف مي کنند وجود دارد.

16-2. شکل مفهومي
با توجه به موارد ذکر شده در اين فصل ميتوان عوامل مديريتي موثر بر بهره وري نيروي انساني را در شکل 3-2 خلاصه کرد.

شکل 3-2

فصل سوم
روش اجراي پژوهش

1-3.مقدمه
پايه هر علمي، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانين هر علمي به روش شناختي مبتني است که در آن علم به کار مي رود. روش تحقيق مجموعه اي از قواعد، ابزار و راههاي معتبر و نظام يافته براي بررسي واقعيتها، کشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشکلات است.
انواع طرح تحقيق بر اساس هدف را مي توان در 3 دسته طبقه بندي کرد.
نوع اول تحقيقات بنيادي مي باشند که به منظور ايجاد و پالايش نظريه ها صورت مي گيرند.هدف اساسي اين نوع تحقيقات آزمون نظريه ها، تبيين روابط بين پديده ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در يک زمينه خاص مي باشد.
نوع دوم تحقيقات کاربردي است که نظريه ها، قانونمندي، اصول و فنوني که در تحقيقات پايه تدوين مي شوند را براي حل مسايل اجرايي و واقعي به کار مي گيرند.
نوع سوم تحقيقات ارزيابي مي باشند که فرآيندي جهت جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات براي تصميم گيري هستند.
نوع بعدي تحقيق عملي و کاربردي است که به منظور حل مسايل کسب و کار و مديريت از طريق کاربرد روش علمي است.اين تحقيق مربوط به مسايل محلي است و در يک محيط محلي به اجرا در مي آيد(خاکي1377).
طبقه بندي تحقيقات بر حسب روش انجام آنها مي باشند که در اين طبقه بندي ده نوع وجود دارد .از آن جمله تحقيقات تاريخي، توصيفي، پيمايشي، تحليل محتوا، مورد کاوي، آزمايشي و … مي باشند.

2-3.روش تحقيق
اين بررسي از نوع تحقيق توصيفي پيمايشي است، که در آن به تعيين نگرش مديران و کارکنان نسبت به وجود مهارت هاي لازم در هر يک از عوامل مديريتي پرداخته شده است.

3-3.جامعه آماري
جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه مديران و کارکنان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي تهران به تعداد 6979 نفرمي باشد.

4-3.روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه
براي تعيين حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. با توجه به نسبت 47/15 درصدي مديران به کل جامعه(شامل 6979 نفر) ، از تعداد 364 نفر شامل 57 نفر مدير و نسبت52/84 درصد غير مديران (کارکنان) 307 نفر غير مدير به عنوان نمونه انتخاب شدند. از آنجا که مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي تهران داراي 40 بيمارستان و دانشکده مي‌باشد،اين مناطق را به 4 قسمت شرق، غرب، جنوب و شمال تقسيم کرديم و از هر قسمت دو واحد را به صورت تصادفي انتخاب کرديم. سپس از هر منطقه 7 نفر ازمديران و 38 نفر از کارکنان به صورت تصادفي عنوان نمونه برگزيده شدند، که در مجموع حجم نمونه آماري را 364 نفر تشکيل مي‌دهد.
روش نمونه گيري در اين پژوهش بر اساس نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي و تصادفي ساده انجام شده است.

5-3.توصيف ابزار گردآوري داده ها
گردآوري دادهها با استفاده از پرسشنامه اي 36 سوالي، محقق ساخته که در مقياس ليکرت بدين منظور در5 بخش تنظيم شده بود، انجام شد.
بخش اول پرسشنامه شامل 8 سوال در زمينه مهارتهاي لازم براي مديران در امر برنامه ريزي مورد لحاظ قرار گرفته اند.
بخش دوم پرسشنامه شامل 6 سوال در زمينه مهارتهاي لازم براي مديران در امرسازماندهي مورد لحاظ قرار گرفته اند.
بخش سوم پرسشنامه شامل 6 سوال در زمينه مهارتهاي لازم براي مديران در امررهبري مورد لحاظ قرار گرفته اند.
بخش چهارم پرسشنامه شامل 8 سوال در زمينه مهارتهاي لازم براي مديران در امرنظارت مورد لحاظ قرار گرفته اند.
بخش پنجم پرسشنامه شامل 8 سوال در زمينه مهارتهاي لازم براي مديران در امر هماهنگي مورد لحاظ قرار گرفته اند.

6-3.اعتبار وروايي
پيش از اطمينان نهايي به ابزارهاي اندازه گيري و به کارگيري آنها در مرحله اصلي جمع آوري داده ها ضرورت دارد که پژوهشگر از طريق علمي اطمينان نسبي لازم را نسبت به روا بودن به کارگيري ابزار مورد نظر و معتبر بودن آن پيدا کند.( صائبي ، شيرازي ، 1379)
1-6-3.روايي
براي آزمون برازش اندازه ها چند نوع آزمون روايي وجود دارد : 1) محتوايي 2) روايي وابسته به معيار 3 ) روايي سازه (صائبي، شيرازي، 1379)
روايي محتوايي اطمينان مي دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافي پرسشهاي مناسب براي اندازه گيري مفهوم مورد سنجش در بر دارد.هر قدر عناصر مقياس گسترده تر و قلمرو مفهوم مورد سنجش را بيشتر در بر گيرند، روايي محتوايي بيشتر خواهد بود.به بيان ديگر، روايي محتوا نشان مي دهد که ابعاد و عناصر يک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقيق قرار گرفته است.
روايي ظاهري يک شاخص ابتدايي و حداقل براي روايي محتوا به شمار مي آيد.اين نوع روايي نشان ميدهد که عناصر مورد سنجش به طور ظاهري توانايي اندازه گيري مفهوم ما را دارد.
روايي وابسته به معيار زماني مطرح مي شود که ابزار اندازه گيري تفاوت ميان افراد را بر پايه معياري که قرار است آن را پيشبيني کند به دست مي دهد.اين امر توسط روايي هم زمان يا روايي پيشبيني ميسر مي شود.
روايي همزمان زماني برقرار مي شود که مقياس، افرادي را که اساسا” با هم تفاوت دارند از يکديگر تفکيک مي کند.بدان معنا که انتظار مي رود آنها در آزمون نمرات متفاوت کسب کنند.
روايي پيش بيني يعني قدرت آزمون يا ابزار در جداسازي افراد در خصوص يک معيار آتي .
روايي ساخت يا سازه بيان ميکند که نتايج بدست آمده از کاربرد يک ابزار اندازه گيري تا چه حد با نظريه هايي که آزمون بر محور آنها تدوين شده است تناسب دارد.اين ارزيابي به کمک روايي همگرا و واگرا صورت مي گيرد.
روايي همگرا زماني وجود دارد که امتيازات بدست آمده از دو ابزار در مورد يک مفهوم همبستگي زياد داشته باشد.
روايي واگرا زماني وجود دارد که پيشبيني مي شود دو متغيير همبستگي ندارند و امتيازاتي که پس از اندازه گيري آنها بدست مي آيد نيز به طور تجربي آن را اثبات مي کند.روايي پرسشنامه حاضر، بوسيله روايي محتوايي انجام شده است.
2-6-3.اعتبار
اعتبار يا اعتماد پذيري ابزار، ميزان پايايي و سازگاري آن را در اندازه گيري يک مفهوم نشان مي دهد.براي ارزيابي (برازش) ابزار مفيد است.(صائبي ، شيرازي ، 1379)
خود پاسخگويان، حاکي از پايداري آن و تغيير پذيري اندک آن مي باشد.لين توانايي گوياي برازش توانايي ابزار در حفظ پايايي خود در طول زمان، علي رغم شرايط غير قابل کنترل آزمون و وضعيت ابزار است چرا که هر زمان اندازه گيري صورت مي پذيرد نتايج پايدار بدست مي آيد. (صائبي ، شيرازي ، 1379)
براي سنجش روايي پر

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق کودک Next Entries منابع مقاله با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، اصل عدم مداخله