پایان نامه با واژه های کلیدی رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، معنویت در محیط کار

دانلود پایان نامه ارشد

دو متغیر معنی‏دار می‏باشد. اما بعد احساس همبستگی پیش‏بینی کننده‏ی معنی‏داری برای رفتار شهروندی نیست. بطوری که میزان تی بدست آمده برای این متغیر 75/0 است که معنی‏دار نمی‏باشد (455/0=sig). بنابراین دو بعد معنادار بودن کار و همسویی با ارزش‏های سازمانی در مجموع 3/22 درصد از تغییرات در رفتار شهروندی سازمانی را تبیین می‏کند (223/0=2R). بر اساس میزان β حاصل از این آزمون بعد معنادار بودن کار قوی‏ترین پیش‏بینی کننده رفتار شهروندی است. . این نتایج با توجه به میزان f به دست آمده (8/17=f) با درجه آزادی 3و187 معنا دار و قابل تعمیم به کل جامعه آماری است.
چهارمین فرضیه‏ی فرعی تحقیق: ابعاد تعهد سازمانی بطور معناداری قادر به پیش‏بینی رفتار شهروندی سازمانی می‏باشند.
جدول 4-8: معادله رگرسیون رفتار شهروندی سازمانی بر اساس ابعاد تعهد سازمانی
نام متغیر
ضریب β
میزان T
خطای استاندارد
سطح معنی‏داری
R
2R
f
تعهد مستمر
تعهد عاطفی
تعهد تکلیفی
411/0
112/0-
353/0
56/5
35/1-
22/4
221/0
349/0
236/0
000/0
18/0
000/0
584/0
341/0

2/32
000/0sig= 187و3= d.f
نتیجه حاصل از آزمون رگرسیون چندمتعیره حاکی از آن است که دو بعد تعهد عاطفی و تعهد تکلیفی پیش‏بینی کننده‏ی معناداری برای رفتار شهروندی می‏باشد. همان گونه که در جدول 4-8 مشاهده می‏شود میزان تی بدست آمده برای این دو متغیر معنادار می‏باشد. اما بعد تعهد عاطفی پیش‏بینی کننده‏ی معنی‏داری برای رفتار شهروندی نمی‏باشد (18/0=sig، 35/1- =T). بنابراین این فرضیه برای بعد تعهد عاطفی رد و برای دو بعد دیگر پذیرفته می‏شود. بر اساس جدول مذکو ابعاد تعهد سازمانی در مجموع 1/34 درصد از تغییرات در متغیر وابسته یعنی رفتار شهروندی سازمانی را تبیین می‏کنند (341/0=2R). بر اساس ضرائب β معادله بعد تعهد مستمر پیش‏بینی کننده‏ ی قوی‏ تری برای رفتار شهروندی سازمانی است. این نتایج با توجه به میزان f به دست آمده (2/32f=) با درجه آزادی 3و187 معنادار و قابل تعمیم به کل جامعه آماری است.

پنجمین فرضیه‏ی فرعی تحقیق: تعهد سازمانی و معنویت در محیط کار بطور معناداری قادر به پیش‏بینی رفتار شهروندی سازمانی است.
جدول 4-9: معادله رگرسیون رفتار شهروندی سازمانی بر اساس تعهد سازمانی و معنویت در محیط کار
نام متغیر
ضریب β
میزان T
خطای استاندارد
سطح معنی‏داری
R
2R
f
تعهد سازمانی
معنویت در محیط کار
32/0
24/0
6/3
7/2
1/0
1/0
000/0
008/0
519/0
269/0

61/34
000/0=sig 188و2=d.f
همانطور که در جدول 4-9 مشاهده می کنید نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چندمتغیره نشان می‏دهد که هر دو متغیر تعهد سازمانی و معنویت در محیط کار پیش‏بینی کننده‏ی معنادار برای رفتار شهروندی سازمانی هستند. بطوری که میزان تی بدست آمده برای هر دو متغیر معنادار هستند. این دو متغیر در مجموع 9/26 درصد از تغییرات در متغیر وابسته را تبیین می‏کنند. بر اساس ضرائب β معادله تعهد سازمانی پیش‏بینی کننده‏ی قوی‏تری برای رفتار شهروندی سازمانی است. بطوری که میزان β برای این متغیر 32/0 و برای معنویت در محیط کار 24/0 است. بنابراین این فرضیه برای هر دو متغیر تأیید می‏شود. این نتایج با توجه به میزان f بدست آمده (61/34 = f) با درجه آزادی 2و188 معنا دار و قابل تعمیم به کل جامعه آماری است.

در اين فصل با توجه به داده هاي كمي بدست آمده از طريق پرسشنامه ها در چارچوب اهداف و فرضيه هاي تحقيق، بحث و نتيجه گيري نهايي انجام مي گيرد. همچنین به شماری از مسائل و محدودیت های موجود در حین انجام تحقیق حاضر اشاره می گردد. و در انتها پیشنهاداتی برای تحقیقات در آینده ارائه خواهد شد.
خلاصه پژوهش
در اين پژوهش رابطه بین معنويت در کار و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی كاركنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز مورد بررسي قرار گرفت. بر این اساس ابتدا سعي شد عوامل مرتبط با تعهد سازمانی کارکنان و معنويت در کار و همچنین عوامل مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی شناسایي گردد. بعد از استخراج عوامل مرتبط با سه متغير، ميزان تعهد سازمانی و معنویت در محیط کار كاركنان دانشگاه و موقعيت آنها از نظر رفتار شهروندی سازمانی و رابطه بين آنها سنجیده شد. سپس بر اساس فرضیات فرعی رابطه ميان هر يك از ابعاد معنويت در کار و ابعاد تعهد سازمانی با رفتارشهروندی سازمانی كاركنان مورد بررسي قرار گرفت و برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و سه پرسشنامه ی تعهد سازمانی موودی،استیرز و پورتر(1979)، معنویت در محیط کار ميليمان و همكارانش(2003) و رفتار شهروندی سازمانی لی وآلن(2002) استفاده شده است. همچنین روایی و پایایی هر سه پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت وهر سه پرسشنامه از روایی و پایایی قابل قبول برخوردار بودند.برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان داد که بین تعهد سازمانی و معنویت در محیط کار با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد شیراز رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. همچنین بین ابعاد تعهد سازمانی و ابعاد معنویت در محیط کار با رفتار شهروندی سازمانی نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.همچنین از بین ابعاد معنویت بعد معنادار بودن و همسوئی با ارزش‏های سازمانی پیش‏بینی کنندگان معنی‏داری برای رفتار شهروندی هستند. . اما بعد احساس همبستگی پیش‏بینی کننده‏ی معنی‏داری برای رفتار شهروندی نیست و از بین ابعاد تعهد سازمانی، دو بعد تعهد مستمر و تعهد تکلیفی پیش‏ بینی کننده‏ی معناداری برای رفتار شهروندی می‏باشد. اما بعد تعهد عاطفی پیش‏بینی کننده‏ی معنی‏داری برای رفتار شهروندی نمی‏باشد.

بحث و نتیجه گیری
الف) نتیجه گیری و بحث در مورد فرضیه اصلی
فرضیه‏ی اصلی تحقیق: بین معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
نتیجه حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان می‏دهد که بین معنویت در محیط کار وتعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی‏دار وجود دارد و این بدان معنی است که با افزایش معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی ، رفتار شهروندی سازمانی بهبود می‏یابد.نتایج این تحقیق با نتایج مطالعات کمالی (1392)، رحیم نیا(1393)،جوربنيان،مكارم،حسيني وبخشي(1393)مناجاتي،مرادي وخيري(1393)، فرهنگی و دیگران (1385)، فتاحی(1386)موثقی وعريضي(1393)،بولون (1997)،جاسووسکی (2001)، میر وهمکاران (2002) همسو می باشد. نتایج پژوهشهای فوق نشانگر این است که با بهره گيري و تقويت معنويت در كار بر ميزان رفتار هاي شهروندي سازماني افزوده مي شود و رابطۀ مثبت و معناداري بین معنویت در محیط کار و رفتارهاي شهروندي سازمانی وجود دارد؛در واقع كاركناني كه در كارشان احساس معنا و مفهوم عميقي دارند، باور دارند كه انسان ها با يكديگر پيوند دارند، در محيط كار احساس همبستگي با ديگران دارند، ارزش ها و اهداف خود را همسو با ارزش هاي سازمان مي بينند و باور دارند كه سازمان نسبت به آنها و مسايل شان مثل رفاه همه كاركنان سازمان توجه و ملاحظه دارد و احتمال زيادي دارد كه در محيط كار از خود رفتارهاي رفتار شهروندي سازماني نشان دهند.معنویت در محیط کار می تواند پاسخ راه حلی برای کاهش کژکارکردهای سازمانی همچون از خود بیگانگی ،استرس سازش بیش از حد و زوال شخصیت برای کارکنان باشد . ورود معنویت در سازمان به کارکنان این توانایی را می دهد تا چشم انداز یکپارچه تری را نسبت به سازمان ،خانواده و جامعه ی خویش به دست آورند بنابراین می توان انتظار داشت که با افزایش معنویت کارکنان رفتارهای داوطلبانه مثبت همسو با بهره وری بیشتر سازمان که حتی جزء وظایف رسمی آنها هم نمی باشد و مستقیما از سوی سازمان پاداش داده نمی شود ترغیب شوند . معنویت در محیط کار و آثار آن بر بروز رفتار کارکنان در هر سازمانی به ویژه نهادهاي آموزشی، امري غیر قابل انکار است. با توجه به تغییرات روز افزون در عرصۀ علم، هر سازمانی به ویژه سازمانهاي آموزشی در معرض تغییر و تحولات اساسی قرار می گیرند. لذا معنویت به عنوان ابزار، می تواند رفتار كاركنان دانشگاه را در فضاي دانشگاه تحت الشعاع قرار دهد و کسانی که داراي ارزشهاي معنوي اند، در محیط کار می توانند رفتارهاي شهروندي پسندیده تري داشته باشند. به عبارتی؛ امروزه كاركنان دانشگاه که در فضاي دانشگاه و در ارتباط با دانشجویان داراي وجدان کاري اند، هم عملکرد قابل توجه تري دارند و هم در بین آنها از محبوبیت بیشتري برخوردارند. تحقیقات نشان می دهد که معنویت، محرّك بسیار نیرومندي در زندگی شخصی و همچنین اجتماعی افراد است و ارتباط پیوسته اي با رشد و تکامل معنوي، رفتار و منش، تعریف و هدف آنان از زندگی و درك آنها از تجارب و بالاخره، روابط آنها با یکدیگر دارد که این امر باعث رضایت و بروز رفتارهاي مثبت در آنان می شود) اسمیت و رایمنت,2007:221). تعهد به عنوان متغیر مهمی در درک رفتاری کارکنان در سازمان شناخته شده است و به عنوان یک نگرش و طرز تلقی کاری،قادر است ترک خدمت کارکنان را پیش بینی کند. همچنین ثابت شده است که سازمان هایی که دارای اعضایی با سطوح بالای تعهد سازمانی هستند،عملکرد و بهره وری بیشتر و بالاتر و سطح کمتر غیبت و تأخیر را دارا هستند(سیار،1387: 42). تعهد سازماني از مباني تئوريکي قوي، انسجامي معنادار و تمرکزي وسيع برخوردار ميباشد.از آن جایی که کارکنان کمتر به وقایع و اتفاقاتی که در محل کار آنها رخ می‏دهد به دیده بی‏اعتنایی می‏نگرند، آنان از افراد و وقایع تأثیر می‏پذیرند و بر پایه ارزیابی مثبت یا منفی خود پاسخ‏های نگرشی (ادراکی) و رفتاری از خود بروز می‏دهند. فردي كه تعهد سازماني بالايي دارد در سازمان باقي مي ماند، اهداف آن را مي پذيرد، و براي رسيدن به آن اهداف از خود تلاش زياد و حتي ايثار و فداكاري نشان مي دهد، و اين رفتارهاي ايثارگرانه و متعهدانه مي تواند منجر به بروز رفتارهاي فرانقش يا رفتار شهروندي سازماني گردد. هرچه ميزان تعهد سازماني كاركنان بيشتر باشد، تأثير بيشتري بر رفتار شهروندي دارد و موجب ارتقاي رفتار شهروندي سازماني مي شود كه در مجموع به افزايش اثربخشي و كارايي فعاليتهاي سازمان منجر خواهد شد. وقتي كاركنان داراي تعهد سازماني باشند، اهداف و سياستهاي سازمان را مي پذيرند و براي رسيدن به آن اهداف، از خود تلاش و ايثار نشان ميدهند. اين نوع از تلاش مضاعف به منظور تحقق ساختن اهداف سازماني را مي توان در زمرة رفتار شهروندي سازماني دسته بندي كرد.

ب) نتيجه گيري و بحث در مورد فرضيات فرعي
-اولین فرضیه‏ی فرعی تحقیق: بین ابعاد معنویت در محیط کار با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداري وجود دارد.
ضرائب همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین ابعاد معنویت درمحیط کار(معناداربودن کار،احساس همبستگی و همسویی با ارزشهای سازمان)و رفتار شهرونی سازمانی رابطه مثبت ومعنی‏دار وجود دارد.این بدان معنی است که با افزایش هر کدام از ابعاد معنویت در محیط کار،رفتار شهروندی سازمانی بهبود می یابد.نتایج این تحقیق با نتایج موثقی وعريضي (1393)، يزداني و دیگران (1389)، فتاحي(1386)، فرهنگی و دیگران(1385)،ضیایی ودیگران(1391)، دعايي و عزيزي(1391) همسويي دارد. با بهره گيري و تقويت معنويت در كار، ميتوان رفتارهاي شهروندي مورد نظر، يعني رفتارهاي كمك كننده و رفتارهاي كلامي را بهبود بخشيد؛ به گونهاي كه هر چقدر درك كاركنان از تجربه معنويت در كار افزايش پيدا كند، رفتارهاي كمك كننده و رفتارهاي كلامي بيشتري از كاركنان، مورد انتظار است . كاركنان معنوي داراي كارها و تجربيات معنادارتر و هدفمندتر هستند؛ بنابراين سپاسگزارتر بوده و رفتارهاي شهروندي بيشتري را بروز مي دهند.کار معنادار يک جنبه اساسي معنويت در کار شامل يک حس عميق معنا و مقصود در کار است. اين بعد شامل اين فرض است که هر فردي انگيزش دروني، تمايل و علايقي براي مبادرت به انجام فعاليت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی، سابقه خدمت، تعهد سازمانی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد مستمر، معنادار بودن