پایان نامه با واژه های کلیدی رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی، سابقه خدمت، تعهد سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

تاثیر گذار بر آن به چهار دسته از این عوامل مورد تاکید تحقیقات بوده است اشاره شد که عبارتند بودند از : ویژگی های فردی کارکنان، ویژگیهای شغلی، ویژگی سازمانی، ویژگی های رهبری. اگرچه تعاريف متعددي از تعهد در ادبيات موضوع يافت ميشود، ولي اكثر آن ها این سه موضوع كلي را منعكس ميكنند: وابستگي عاطفي، درك هزينهها و احساس تكليف. با اين وجود، توافق، اجماع و اتفاق نظر در چگونگي تعريف تعهد و تعيين شاخص هاي آن وجود ندارد. تعهد را نوعي وابستگي عاطفي و تعصب آميز به ارزش ها و اهداف سازمان ميدانند، همچنین به عنوان وابستگي نسبت به نقش فرد در رابطه با ارزش ها و اهداف و نسبت به سازمان به خاطر خود سازمان جداي از ارزش ابزاري آن، تعريف شده است. تعهد ميتواند پيامدهاي مثبتي نيز داشته باشد، كاركناني كه داراي تعهد هستند، نظم بيشتري در كار خود دارند، مدت بيشتري در سازمان ميمانند و بيشتر كار ميكنند. سه مرحله برای تعهد سازمانی مشخص و تشریح شده است که شامل پذیرفتن ، تعیین هویت، درونی شدن است.همچنین دیدگاه ها و کانون ها و مدل های مختلف تعهد از نظر صاحبنظران بیان شد.گفته شد که تعاريف معنويت در محيط كار بسيار متفاوت و مختلف است هر صاحب نظر و انديشمندي براساس نظرگاه خود به تعريف آن پرداخته و رسيدن به يك تعريف قابل قبول اكثريت اگر نگوييم غيرممكن، حداقل بسيار مشكل به نظر ميرسد. معنويت در كار دربرگيرنده مفهومي از احساس تماميت، پيوستگي در كار و درك ارزش هاي عميق در كار است. معنويت در كار، در برگيرنده تلاش براي جستجو و يافتن هدف غايي در يك فرد براي زندگي كاري، به منظور برقراري ارتباط قوي بين فرد و همکاران و ديگر افرادي كه به نحوي در كارش مشارکت دارند و همچنين سازگاري يا يگانگي بين باور هاي اساسي يك فرد با ارزش هاي سازمانش مي باشد. بسیاری از کارکنان به دنبال کار جذاب و معنا داری هستند که احساس هدف مند بودن و مفید بودن را القاء کند، همچنین باعث مراوده و ارتباط بیشتر با همکاران و درک شدن توسط دیگران گردد. با بکارگیری معنویت در کار، این دسته از نیاز های اعضای سازمان ارضاء می شود، از این رو به علاقه افراد نسبت به معنویت درکار و جذابیت این موضوع روز به روز اضافه می شود. مطالعات نیز نشان می دهند که تشویق معنویت در محیط کار می تواند به مزایای زیادی منجر شود. یکی از حوزه های مدیریت که می تواند استفاده زیادی از معنویت داشته باشد، مدیریت تغییر سازمانی است که هدف آن کمک به تغییر رفتار افراد در سازمان و در نتیجه کسب اهداف عملکردی به صورتی اثربخش و سریع است. سه سطح برای معنویت ارائه دادند که سطوح فردی، گروهی و سازمانی می باشند، معنویت در سطح فردی، تلاش برای یافتن معنا و هدف در زندگی کاری، در سطح گروهی، ارتباط قوی بین همکاران و افرادی که به نحوی د رکار مشارکت دارند و در سطح سازمانی، تناسب اعتقادات و باورهای اصلی افراد و ارزشهای سازمان است.همچنین در این فصل به دیدگاه ها و ابعاد ومدل های معنویت از نظر صاحبنظران اشاره شد و در پایان به تحقیقاتی که محققان در داخل و خارج کشور در مورد متغیرهای تحقیق انجام داده اند پرداخته شد

در این فصل به معرفی روش تحقیق، جامعه آماری تحقیق، نمونه و روش نمونه گیری از جامعه ی آماری پژوهش، ابزارهای مورد استفاده در تحقیق، پایایی و روایی ابزارهای اندازه گیری، روش اجرا، روش تجزیه وتحلیل اطلاعات و ملاحظات اخلاقی پرداخته شده است.

روش پژوهش
پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نوع همبستگي است . زیرا به بررسی رابطه بین متغیرها پرداخته شده است.
جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز هستند که بالغ بر 380 نفر می باشند.
روش نمونه گیری و حجم نمونه
برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران به شرح زیر استفاده شده است:
n= t2.p.q.N
d2. (N-1)+t2.p.q
که در آن:
N تعداد جامعه آماری
t عدد ثابت 96/1
p و q که حاصلضرب آن انحراف معیار و حاصل جمع آنها یک می‌باشد از آنجا که انحراف معیار در این تحقیق در دسترس نیست برای p و q عدد 5/0 در نظر گرفته شد چرا که بیشترین حجم نمونه و در نتیجه کمترین خطا را بدست می‌دهد.
d سطح معنی‌داری که برابر 05/0 است.
n حجم نمونه
بنابراین تعداد نمونه برابر خواهد بود با
191 ≈380 × 5/0 × 5/0 × 2(96/1) n=
5/0 × 5/0× 2(96/1 ) + ( 1-380 ) 2(05/0 )
روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است. ابتدا لیستی از اسامی کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز به تفکیک زن و مرد تهیه و مرتب شد سپس بصورت تصادفی و به نسبت مساوی از هر طبقه کارکنان انتخاب شده اند.

بررسی ویژگی های جمعیت شناختی
بررسی توزیع جنسی پاسخگویان نشان می‏دهد که 9/75 درصد آنها مرد و بقیه زن می‏باشند. جدول 3-1 نشانگر این نتایج است.
جدول 3-1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس
جنس
تعداد
درصد
زن
مرد
46
145
1/24
9/75
جمع
191
100

بررسی توزیع سنی افراد مورد بررسی نشان می‏دهد که سن آنها از 24 تا 57 سال در نوسان است. میانگین سنی آنها 1/39 است که نشانگر جوانی نسبی پاسخگویان است. (جدول 3-2)
جدول 3-2: حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار سن افراد مورد بررسی
شاخص
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
تعداد
24
57
1/39
9/6
بر اساس جدول3-3، 88 درصد از افراد مورد بررسی متأهل و بقیه مجردند.

جدول 3-3: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل
وضعیت تأهل
تعداد
درصد
مجرد
متأهل
22
169
12
88
جمع
191
100

نتایج تحقیق حاکی از آن است که اکثر پاسخگویان لیسانسیه هستند. بطوری که 3/40 درصد از آنها لیسانس هستند. این در حالی است 8/19 درصد آنها فاقد تحصیلات عالیه هستند. بر اساس جدول 3-4، 5/0 درصد به تحصیلات خود اشاره نکرده‏اند.

جدول 3-4: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات
سطح تحصیلات
تعداد
درصد
زیر دیپلم
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
بی‏جواب
8
30
5
77
69
2
2/4
6/15
6/2
3/40
6/35
1
جمع
191
100
بررسی سابقه خدمت پاسخگویان نشانگر آن است که سابقه خدمت اکثر آنها بین 5 تا 10 سال است (7/37 درصد). همچنین سابقه خدمت 2/48 درصد آنها بیش از 15 سال می‏باشد. بر اساس جدول 3-5، یک نفر به سابقه خدمت اشاره نکرده است.
جدول 3-5: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت
سابقه خدمت
تعداد
درصد
زیر 5 سال
5 تا 10 سال
10 تا 15 سال
15 تا 20 سال
20 سال و بیشتر
بی‏جواب
14
72
12
55
37
1
3/7
7/37
3/6
8/28
4/19
5/0
جمع
191
100

نتایج حاصل همچنین نشانگر آن است که اکثر پاسخگویان رسمی- قطعی هستند (5/56 درصد). این در حالی است تنها 6/12 درصد قراردادی می‏باشند. بر اساس جدول 3-6، یک نفر به وضعیت استخدام خود اشاره نکرده است.
جدول 3-6: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت استخدام
وضعیت استخدام
تعداد
درصد
رسمی- قطعی
رسمی- آزمایشی
قراردادی
بی‏جواب
108
58
24
1
5/56
4/30
6/12
5/0
جمع
191
100
روش جمع آوری داده ها
مهم ترين روش هاي گردآوري اطلاعات در اين تحقيق بدين شرح است:
– مطالعات کتابخانه‌اي
در اين قسمت جهت گردآوري اطلاعات در زمينه مباني نظري و ادبيات تحقيق، از منابع کتابخانه‌اي، مقالات، کتاب هاي مورد نياز و نيز از شبکه جهاني اطلاعات و سایت های معتبراستفاده شده است.
– تحقيقات ميداني
در این قسمت پرسشنامه ها (شامل3 پرسشنامه) به صورت فردی بین افراد توزیع و اطلاعات مورد نظر جمع آوری شده است.

ابزار پژوهش
ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه است. به منظور جمع آوری اطلاعات از جامعه مورد نظر از سه پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ، معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی استفاده شده است.
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی
این پرسشنامه با استفاده از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی لی وآلن(2002) طراحی شده است. پرسشنامه دارای دو بعد می باشد که در جدول 3-7 مشخص شده اند.
جدول 3-7: ابعاد وگویه های پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی
ابعاد
گویه ها
تعداد گویه ها
رفتار های معطوف به کارکنان
1،2،3،4،5،6،7،8
8
رفتار های معطوف به سازمان
9،10،11،12،13،14،15،16
8
روایی220و پایایی221 پرسشنامه
برای سنجش اعتبار محتوای پرسشنامه از نظرات متخصصان ، اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره استفاده شد. در این مرحله با انجام مصاحبه های مختلف و کسب نظرات افراد یاد شده، اصلاحات لازم به عمل آمده و به این ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان خصیصه مورد نظر محققین را خواهد سنجید. برای بررسی پایایی این پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.نتایج حاصل از این آزمون در جدول 3-8 آمده است که نشان می دهد که ضریب آلفای کرونباخ برای رفتار شهروندی سازمانی برابر با 9/0 است که در حد قابل قبولی است و پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار است.
جدول 3-8: بررسی پایایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی
متغیر
ضریب آلفای کرونباخ
رفتار شهروندی سازمانی
9/0

پرسشنامه مربوط به معنويت در كار
اين پرسشنامه با استفاده و اقتباس از پرسشنامه معنويت در محيط كار ميليمان و همكارانش(2003) طراحي شده است. .این پرسشنامه از 20 سوال تشکیل شده است که از گزینه های کاملا مخالفم(1) و کاملا موافقم(5) ادامه دارد و بر اساس مقیاس لیکرت نمره بندی شده است. پرسشنامه، سه بعد دارد که درجدول 3-9 مشخص شده است.
جدول3-9: ابعاد وگویه های پرسشنامه معنویت در محیط کار
ابعاد
گویه ها
تعداد گویه ها
معنا دار بودن کار
1،2،3،4،5،6
6
احساس همبستگی
7،8،9،10،11،12،13
7
همسویی با ارزشهای سازمان
14،15،16،17،18،19،20
7

روایی و پایایی پرسشنامه
برای سنجش اعتبار محتوای پرسشنامه از نظرات متخصصان و اساتید دانشگاهی استفاده شده است. اصلاحات لازم به عمل آمده و اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان ویژگی مورد نظر محققین را خواهد سنجید. برای بررسی پایایی این پرسشنامه نیز ازضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.نتایج حاصل ازاین آزمون درجدول3-10 آمده است که نشان می دهد که ضریب آلفای کرونباخ برای معنویت در محیط کار و ابعاد آن از 81/0 تا 94/0 در نوسان می باشند که همگی درحد قابل قبول هستند و پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار است.

جدول 3-10: بررسی پایایی پرسشنامه معنویت در محیط کار
متغیر و ابعاد
ضریب آلفای کرونباخ
معنویت در محیط کار
921/0
معناداربودن کار
94/0
احساس همبستگی
86/0
همسویی با ارزشها
81/0

پرسشنامه مربوط به تعهد سازمانی
اين پرسشنامه نيز توسط موودی،استیرز و پورتر(1979) ابداع گردیده است. این پرسشنامه از 15 سوال تشکیل شده است که از گزینه های کاملا مخالفم(1) و کاملا موافقم(7) ادامه می یابد و بر اساس مقیاس لیکرت نمره بندی شده است. البته از آنجایی که پرسشنامه تعهد سازمانی دارای سؤالات معکوس نیز می باشد برای امتیاز بندی و تفسیر نتایج، باید به سؤالات 1و2و4و5و6و8و10و13و14 مطابق مقیاس فوق امتیازبندی شود و برای سؤالات 3و7و9و11و12و15 به طور معکوس امتیاز بندی کرد(یعنی کاملا مخالفم=7، تاحدودی مخالفم=6 و…). پرسشنامه، سه بعد دارد که درجدول 3-11 مشخص شده است.

جدول 3-11: ابعاد وگویه های پرسشنامه تعهد سازمانی
ابعاد
گویه ها
تعداد گویه ها
تعهد مستمر
1،2،3،4،5
5
تعهد عاطفی
6،7،8،9،10
5
تعهد تکلیفی
11،12،13،14،15
5

روایی و پایایی پرسشنامه
از آنجا که پرسشنامه تعهد سازمانی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته در مطالعات زیادی در ایران به صورت مستقل به کار رفته است، روایی محتوایی پرسشنامه با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، معنویت در محیط کار Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، معنویت در محیط کار