پایان نامه با واژه های کلیدی رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، معنویت در محیط کار

دانلود پایان نامه ارشد

مفهومی معنویت پرداخته اند .
-مقیمی و دیگران ( 1386) در پژوهش با روش استقرایی فرضیه تاثیر معنویت بر خلاقیت را مورد آزمون قرار دادند . بدین منظور نمونه ای به حجم 108 نفر از کارکنان شاغل در محیط های مختلف کاری انتخاب گردید . در پایان تحلیل های آماری وابستگی دو متغیرمعنویت و خلاقیت کارکنان در سطح اطمینان 99٪ تایید شد .
– در سال(1386) فتاحي، پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان “بررسي اثرات معنويت محيط كاري بر رفتارهاي شهروندي سازماني و ارتباط آن با وفاداري مشتري و كيفيت خدمات در سازمان تأمين اجتماعي” را دفاع كردند. وي در اين تحقيق كه در شعب منتخب سازمان تأمين اجتماعي در شهرستانهاي اصفهان، خميني شهر و نجف آباد انجام گرفت، به بررسي رابطه بين معنويت در كار و رفتارهاي شهروندي كاركنان پرداخته است و در اين تحقيق از مدل سه سطحي معنويت در كار ميليمان و همكارانشان استفاده كرده و در نهايت نتيجه تحقيقات ایشان رابطه معنادار بين معنويت در كار و رفتارهاي شهروندي كاركنان را نشان داد.
– در سال(1387) موسوی، از پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با عنوان “مطالعه ای پیرامون رابطه بین معنویت در کار و توانمندسازی کارکنان در شرکت پخش فراورده های نفتی ایران” دفاع کردند، بر اساس نتایج پژوهش ایشان هم فرضيه اصلي و هم فرضيات فرعي تحقیق مورد تائيد قرار گرفت يعني بين معنويت در کار و اعتماد و توانمندسازي كاركنان و تك تك ابعاد معنويت در کار با اعتماد و توانمندسازي كاركنان در شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي وجود رابطه مثبت و معني دار به اثبات رسید. همچنین تحقیق ایشان نشان داد که معنویت در کار با جنسیت و وضعیت تأهل رابطه ای ندارد ولی با سطح تحصیلات و سابقه کار رابطه دارد.
-کریمی اراضی(1389) از پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با عنوان بررسی رابطه معنویت محیط کار و تعهد سازمانی در شهرداری مبارکه اصفهان دفاع کردند، براساس نتایج پژوهش ایشان می توان عنوان کرد که معنویت در کار می تواند به عنوان یکی از عوامل موثر در ایجاد و حفظ تعهد سازمانی محسوب شود . و قادر است تعهد کارکنان را رشد و توسعه دهد و از ترک خدمت کارکنان مستعد و متعهد نیز جلوگیری کند، و در نتیجه به پیشرفت و ارتقای مراکز و سازمان ها کمک نماید .
-شجاعی وحسینی فرد(1389) ، با بررسی رابطه تعهد سازمانی و معنویت در محیط کار دریافت که ارتباط مشخص و مثبتی بین معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی وجود دارد . هنگامیکه کارکنان از کاری که انجام می دهند لذت می برند و احساس معنی و مفهوم در کارشان می کنند که بیشتر متعهد باشند .
-ضیایی، نرگسیان و نوریان(1391) با بررسی رابطۀ بین معنویت در محیط کار با ویژگی هاي رفتاري در بین اعضاي هیئت علمی دانشگاههاي شهر تهران دریافتند که بین معنویت در محیط کار و بروز رفتارهاي شهروندي سازمانی در بین اعضاي هیئت علمی دانشگاههاي شهر تهران رابطۀ مثبت و معناداري وجود دارد. از طرفی، بین معنویت درمحیط کار و بروز رفتارهاي ضد شهروندي رابطۀ معکوس و معناداري وجود دارد.
-دعايي و عزيزي(1391) با بررسی تأثير معنويت در كار بر رفتار شهروندي سازماني با تاكيد بر نقش واسط تعهد سازماني دریافتند که معنويت در كار تاثيرتعيين كنندهاي بر رفتارهاي كمك كننده، رفتارهاي كلامي و تعهد سازماني كاركنان دارد.
-نامداري پژمان ،عبدالهی و کریمیان(1393)با بررسی ارتباط تعهد سازمانی و معنویت در محیط کار با رفتار اخلاقی به این نتیجه رسیدند که تعهد سازمانی و معنویت در محیط کار ارتباط مثبت و معنی داري با رفتار اخلاقی کارکنان دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد از بین ابعاد تعهد سازمانی دو بعد تعهد عاطفی و تعهد مستمر توانستند سهم معناداري از واریانس رفتار اخلاقی را تبیین کنند وهمچنین از بین ابعاد معنویت در محیط کار دو بعد همسویی با ارزشهاي سازمان و کار معنادار توانستند سهم معناداري از واریانس رفتار اخلاقی کارکنان را تبیین کنند.
– ملايي، مهداد ، گلپرور (1393)،با بررسی رابطه معنويت در محيط كار، انگيزه دروني و اشتياق شغلي با عملكرد وظيفه دریافتند که از ميان چهار مولفه معنويت در محيط كار، انگيزه دروني و اشتياق شغلي، فقط انگيزه دروني و نيرومندي (از مولفه هاي اشتياق شغلي) بر عملكرد وظيفه تاثير دارند، و توانستند 8/40 درصد از واريانس عملكرد وظيفه را تبيين نمايند. بنابراين براساس نتايج مي توان چنين نتيجه گيري نمود كه با افزايش اشتياق شغلي و تقويت انگيزه دروني، مي توان عملكرد وظيفه را در سازمانها افزایش داد.
– درسال(1393)جوربنیان، مکارم، حسینی، بخشی در مقاله ای با عنوان”همبستگی بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان ستاد سازمان بهزیستی شهر تهران”نشان دادند که بین تعهد سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
– درسال(1393) مهاجران ، شهودي  در مقاله ای با عنوان” بررسي مدل ارتباط بين اخلاق حرفه اي و معنويت در كار با مسوليت اجتماعي در ميان پرستاران بيمارستان هاي دولتي شهر كرمانشاه”نشان دادند که بين اخلاق حرفهاي و معنويت در كار و بين معنويت در كار و مسئوليت اجتماعي رابطه مثبت و معنيداري وجود داشت. همچنين معنويت در كار در رابطه بين اخلاق و مسئوليت اجتماعي نقش ميانجي را داردكه با تائيد نقش ميانجي معنويت، اخلاق حرفه اي داراي اثر غيرمستقيم، مثبت و معنيدار بر مسئوليت اجتماعي پرستاران ميباشد.
– در سال(1393) موثق و عريضي  در مقاله ای با عنوان” رابطه چندگانه عدالت سازماني ادراك شده و معنويت در محيط كار با رفتار شهروندي سازماني”نشان دادند كه بين رفتار شهروندي سازماني، عدالت سازماني ادراك شده ومعنويت در محيط كار رابطه مثبت وجود دارد. نتايج رگرسيون سلسله مراتبي نقش ميانجي معنويت در محيط كار را در رابطه بين عدالت سازماني ادراك شده و رفتار شهروندي سازماني تائيد كرد.
پیشینه تحقیقات خارجی
رفتار شهروندی سازمانی که نخستین بار توسط باتمن و ارگان (1983) با این اصطلاح وارد مباحث مدیریتی شد توسط پژوهشگران متعددی مورد ارزیابی قرار گرفته است که برخی از تحقیقات انجام گرفته در سالهای اخیر در این بخش ذکر خواهند شد .
-بولون201(1997) به بررسی ارتباط میان سه بعد تعهد سازمانی و رضایت شغلی و تاثیر آنها بر رفتار شهروندی سازمانی پرداخت و به این نتایج دست یافت که تعهد عاطفی و رضایت شغلی افراد بیشترین تاثیر را بردارد و همچنین افرادی که از نظر عاطفی نسبت به سازمان متعهد تر هستند دارای رفتار شهروندی سازمانی بیشتری خواهند بود .
-جاسووسکی202(2001) تاثیر تصور شغلی بر ارتباط بین رفتار شهروند سازمانی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی در 247 نفر از پرستاران در مرکز و شمال نیوجرسی بررسی نمود، نتایج تحقیقات نشان داد که رضایت شغلی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت دارند، تصور شغلی افراد میتواند تاثیر حمایتی و مثبتی بر این رابطه داشته باشد .
-میر و همکاران 203(2002) به بررسی ارتباط تعهد سازمانی و رفتار شهروند سازمانی پرداختند، در نتیجه تحقیقات خود دریافتند که تعهد عاطفی و رفتار شهروند سازمانی ارتباط مثبتی دارند .
-پیانلوپراسید204(2005) تاثیر دریافت حمایت سازمانی و تعهد سازمانی و رفتار شهروند سازمانی در 182 نفر از پرستاران تایلندرا مورد بررسی قرار داد و دریافت که حمایت سازمانی با تعهد عاطفی و تعهد هنجاری ارتباط مثبت دارد، تعهد هنجاری و تعهد عاطفی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبت دارند .
-داف205(2007) رابطه بین جو سازمانی، عوامل شخصیتی و رفتار شهروندی سازمانی در حوزه دانشگاهی را مورد مطالعه قرار داد . هدف از این تحقیق این بود که اثرات جو سازمانی و شخصیت را بر روی دو نوع از رفتارهای شهروند سازمانی بررسی کند که یکی مستقیما به افراد و دیگری مستقیما به سازمان مربوط می شود . 649 نفر از کارمندان بخش در بررسی اصلی استفاده شدند . آزمایش به صورت الکترونیکی بوسیله پرسشنامه های موجود انجام شد . نتایج حاکی از ان بود که رفتار شهروندی سازمانی در رفتارهای مربوط به افراد و همچنین در سازمان مشهود می باشد . با اشاره به این مطلب که عوامل شخصیتی بیشتر بیانگر رفتار افراد و عوامل جو سازمانی به بخشی از رفتار سازمانی مربوط می شود که به سازمان ارتباط می یابند .
-آلپر ارتورک (2007) تحقیقی تحت عنوان افزایش سطح رفتار شهروند سازمانی اعضاء هیات علمی دانشگاه علمی دانشگاههای ترکیه انجام داده است. جامعه آماری این تحقیق 1018 عضو هیات علمی دانشگاه های دولتی ترکیه بودند. در این تحقیق به این نتیجه رسیدند که اعتماد افراد به مافوق خود به روی سطح رفتار شهروند سازمانی آنها تاًثیر میگذارد و اعتماد به مافوق رابطه بین قضاوت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی را تعدیل میکند و همچنین اعتماد به مافوق در دانشگاههایی که سطح عدالت سازمانی آنها بالاست، نسبت به سایر دانشگاهها بیشتر است.
-ایلماز و ککلوک206 (2008) در تحقیقی رابطه رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی را بررسی کردند . به عقیده آن ها برای یک سازمان، بسیار مهم است از عواملی که بر تعهد کارکنان شان تاثیر خواهد داشت، آگاه باشند و این موضوع برای سازمان های آموزشی که رفتارهای فراتر از ایفای کارکنان شان را نیاز دارند، مهمتر است . در نهایت انها نتیجه گرفتند از انجائی که بسامد ایفای نقش های فراتر از رفتارهای معمولی کارکنان به تناسب افزایش سطح تعهد بالا می رود، باید سطح تعهد کارکنان افزایش داده شود .
-بناپارت207 ( 2008) تاثیر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان را بررسی نمود . این مطالعه در مورد عملکرد سازمانی بررسی می کند که چگونه درون یک صنعت خدماتی رفتار شهروندی سازمانی تحت تاثیر تعهد سازمانی قرار می گیرد . نمونه ای از 85 کارگر صنعت خدمات از جنوب کارولینا مورد استفاده قرار گرفت . نتایج نشان دادند که نوعدوستی در رفتار شهروندی سازمانی عاطفی بیشتر از سایر متغیرهای مستقل و وابسته در این تحقیق رابطه دارد .
-ساسوف (2009) در تحقیقی در مورد این که چگونه هوش عاطفی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تاثیر می گذارد نشان داد که بین هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد.
-اسلم(2012) در پژوهشی با عنوان “رابطه رفتار شهروندی سازمانی با رضایت و تعهد شغلی”نشان داد که برای افزایش رفتار شهروندی سازمانی باید رضایت و تعهد افزایش یابد یعنی رابطه معناداری بین رفتار شهروندی سازمانی با رضایت و تعهد وجود دارد و این رابطه مثبت است.
– هانگ لین (2012) تحقیقی با عنوان “بررسی رابطه بین رهبری قدرت و رفتار شهروندی سازمانی” در چین انجام دادند. نتایج پژوهش ایشان در دو سطح فردی و تیمی توصیف شد. در سطح فردی، رهبری قدرت به طور مثبتی از طریق اثر متغیر میانجی همکاری مشترک بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر داشت. و در سطح تیمی، رهبری قدرت به طور مثبتی از طریق اثر متغیر میانجی همکاری مشترک تیمی بر رفتار شهروندی سازمانی اثرگذار بود. همچنین نتایج نشان داد متغیر میانجی همکاری مشترک و همکاری مشترک تیمی می توانند اثر اصلی را تعدیل کنند
-لی(2012) تحقیقی تحت عنوان “به اشتراک گذاشتن دانش ، نگرش های شغلی و رفتارشهروندی سازمانی در مالزی “انجام داد ، یافته ها و نتایج نشان داده است که وابستگی های شغلی ، رضایت شغلی و رفتار شهروندی مستقل و مثبت مربوط به اشتراک گذاری دانش رفتار کارکنان هستند.
چونگ208 وهمکاران (2014) در مقاله ای به بررسی رفتارها و اختیارات سرپرستان و تاثیر بر رفتار شهروندی سازمانی زیردستان انحام دادند، یافته های آنان نشان داد که وقتی سرپرستان با رفتارهای نوع دوستانه قضاوت می شوند یعنی رفتارهای نوع دوستانه از خود بروز می دهند زیردستان انگیزه بیشتری برای بروز رفتارهای شهروندی سازمانی از خود نشان می هند و بلعکس وقتی رفتارهای خودخواهانه از خود نشان می دهند رفتار شهروندی زیردستان بسیار کاهش می یابد.
-الامین و تلایز209(2015) درمقاله ای به بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی وعدالت سازمانی درمفاهیم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تعهد سازمانی، کارشناسی ارشد، رضایت شغل، رضایت شغلی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تعهد سازمانی، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، معنویت در محیط کار