پایان نامه با واژه های کلیدی درون داده

دانلود پایان نامه ارشد

ه ترين زمان ممکن .
عوامل مديريتي :منظور از عوامل مديريتي مجموعه کارکردها ويا وظايف اساسي مديريت شامل برنامه ريزي ،نظارت وکنترل، هماهنگي ، رهبري و سازماندهي که هر يک در انجام کارهاي سازمان با کيفيت بالا و کمترين زمان ممکن تاثير دارد.

فصل دوم
ادبيات پژوهش

1-2.مقدمه
امروزه واژه بهره وري را زياد مي شنويم.صاحب نظران صنعت ? اعتلاي فعاليت هاي بشري را با اين پديده قابل اعتبار و ثمربخش تجزيه و تحليل مي کنند به راستي بهره وري چيست؟از کجا بايستي شروع شود؟توسط چه کسي يا کساني آغاز گردد؟از چه طريق يا طرقي استفاده گردد؟
اغلب از پيشرفتهاي باور نکردني ممالک شکست خورده جنگ از جمله آلمان و ژاپن واقعيتهايي را از طريق رسانه ها و يا به صورت عيني مشاهده ميکنيم.آيا از خودمان پرسيده ايم که چگونه آلمان ? آلمان شد ? و ژاپن ? ژاپن؟
منابع صدمه ديده و کميابي آن?در اين کشورها مشهود بوده اما تحول فکري و پنداشتها و نگرشهاي موجود فرهنگ تحول پذير ?دليل عمده دگرگوني هاي ابعادي و پيشرونده توسعه سريع و موفق بوده است ? بلي نيروي انساني تحول پذير با رهبري و مديريت آشنا به زمان و مطلع از وقايع و مقتضيات توانستند شعار خواستن توانستن است را ? از بالقوه بالفعل برسانند.

2-2.بهره وري چيست؟
بهره وري را مي توان از دو منظر تعريف کرد:
1-2-2.تعريف لغوي
قبل از توضيح در خصوص و مفهوم بهره وري و نهايتا” ارائه تعريفي کاربردي از اين واژه بهتر است که واژه انگليسي productivity از نظر لغوي مورد بررسي قرار گيرد.
از نظر لغوي اين واژه(productivity) به معناي قدرت توليد ?باروري و مولد بودن است.مثلا” زميني که استعداد زراعت را دارد و بذر در آن نشو ونما ميکند اصطلاحا” زمين productive (يعني مولد و بارور )گفته مي شود.
مثلا” افرادي از اجتماع که ضمن داشتن توان انجام کار ?فاقد شغل هستند اصطلاحا” بيکار محسوب مي شوند non-productive يعني افرادي غير مولد خوانده مي شوند.
پس واژه productivity در قاموس زبان انگليسي به داشتن قدرت توليد و بارور بودن کسي يا چيزي اطلاق مي شود. در زبان فارسي کلمه بهره وري به عنوان معادل productivity مصطلح شده است.
کلمه بهره ور به استناد فرهنگ فارسي معين به معناي بهره بر ?سود برنده و کامياب است و نتيجتا” در ادبيات فارسي به بهره بري با فايده بودن ? سود برندگي وکاميابي معنا شده است.در برخي متون براي واژه productivity معادلهاي ديگري مانند راندمان ?بازدهي?قدرت توليد?قابليت?مولديت?باروري و کارآمدي برگزيده شده است.(خاکي22?1376?)
2-2-2.تعاريف مفهومي
شايد بتوان ادعا کرد که به تعداد تاليفاتي که در زمينه بهره وري وجود دارد ?تعاريف گوناگوني از آن ارائه شده است.گاه بهره وري به نرخ تبديل کار مواد خام ?به کالا ها و خدمت هاي مفيد تعبير گرديده ?نمايش گر ميزان کارائي اقتصادي قلمداد شده است.
گاه از بهره وري به عنوان(( درجه)) به کارگيري نيروها و عوامل توليد کننده خدمات و کالاها ياد شده است و گاه نيز بهره وري به عنوان بازده حاصل در مقابل منابع به کار گرفته شده تعريف گرديده است.شايد به طور رسمي و جدي نخستين بار لغت بهره وري در مقاله توسط کوئيزني( Q uesnay) در سال 1766 ميلادي ظاهر شد.بعد از آن بيش از يک قرن در سال 1883 آن طور که فرهنگ لغت شناسي لاروس بيان ميکند ?فردي به نام ليتر( Litter) بهره وري را بدين گونه تعريف کرد:قدرت و توانايي توليد کردن?که در واقع در اينجا بهره وري اشتياق به توليد را بيان ميکند.از اوايل قرن بيستم اين واژه مفهوم دقيق تري ?به عنوان رابطه بازده (ستانده) ? عوامل و وسايل به کار رفته براي توليد آن بازده (نهاده يا داده) ?را بدست آورد.فردي به نام ارلي( Early) در سال 1900 بهره وري را ارتباط بين بازده و وسايل به کار رفته براي توليد اين بازده عنوان کرد.در سال 1950 سازمان همکاري اقتصاد اروپايي1 تعريف کاملتري از بهره وري به اين شرح ارائه داد: بهره وري خارج قسمت بازده به يکي از عوامل توليد است.(ابطحي1375?)

جدول شماره 1-2تعريف بهره وري از ديدگاه نويسندگان منبع 🙁 ابطحي1375?)
نويسنده
سال
مفهوم بهره وري
کوئيزني(Q uesnay)
1766
ظهور واژه بهره وري براي نخستين بار در کتابها
ليتر( Litter)
1883
توان توليد کردن
ارلي(Early)
1900
ارتباط بين بازده و وسايل به کار رفته در توليد اين مقدار بازده
سازمان همکاري اقتصادي اروپا
1950
خارج قسمت بازده(ميزان توليد يا خروجي)به يکي از عوامل توليد
ديويس( Davis)
1955
تغييراتي که در ميزان محصول بر اثر منابع به کار رفته ايجاد مي شود
فابريکانت (fabricant)
1962
هميشه نسبت بين بازده و نهاده
کندريک و کريمر
(Kendrick & cremer)
1965
بهره وري عامل موضعي و وظيفه اي و بهره جمعي و کلي عوامل
سيگلsiegel
1976
مجموعه نسبتهاي بازده به نهاده
سومانث Sumanth))
1979
بهره وري کلي عوامل -نسبت بازده ملموس به نهاده هاي ملموس
استيگل stigle))
1976
نسبت ميان بازداده مرتبط به عمليات توليدي مشخص و معين در مقايسه نهاده هاي مصرف شده
ماندل Mundel))
1983
نسبت بين بازده توليد به واحد منابع مصرف شده که با يک نسبت مشابه در دوره پايه مقايسه ? و به کار ميرود.

بدين ترتيب مي توان از بهره وري سرمايه?بهره وري سرمايه گذاري يا مواد خام و غيره مورد بررسي قرار گيرد نام برد.تعاريف ديگري از دهه شصت به بعد ارائه شده است که اهم آنها در جدول شماره 1-2 خلاصه شده است.
همانطور که از جدول1-2 بر مي آيد? تعريف پذيرفته شده اي از بهره وري که مورد توافق همه نويسندگان باشد وجود ندارد.چنين اختلاف نظري در تعريف بهره وري بين موسسات معروف دنيا نيز وجود دارد ?که ذيلا” به معروفترين آنها اشاره مي شود.
سازمان همکاره اقتصاد اروپا ( OEEC):بهره وري برابر است با خارج قسمت خروجي (ميزان توليد ) بر يکي از ( کل) عوامل توليد.
سازمان بين المللي کار:بهره وري عبارت است از رابطه بين ستاده حاصل از يک سيستم توليدي به داده هاي به کار رفته (مانند :زمين?سرمايه?نيروي کارو….)به منظور توليد آن ستاده.اجزاي مختلف اين تعريف عبارتند از :1)منظور از سيستم توليدي در تعريف فوق عبارت است از هر فرآيندي که با تغيير ورودي هاي سيستم ? کالا يا خدمات توليد کند.بنابراين بهره وري منحصر به سيستمهاي توليد کالا نيست بلکه در رابطه با سيستمهاي توليد کننده خدمات نيز کاربرد دارد.به عنوان مثال ? در رابطه با سيستم هاي آموزشي ?اداري و يا بهداشتي که حاصل کارشان به صورت خدمات عرضه مي شود? مفهوم بهره وري مصداق داشته و تلاشهايي در جهت اندازه گيري آن نيز به عمل آمده است.
2)منظور از ستاده يا خروجي يا خروجي يا برونداد?حاصل عمليات سيستم توليدي است.ستاده نهايي يا حاصل کار مي تواند به صورت کالا يا خدمات عرضه شود.نظير نفت پالايش شده?توليد برق?توليد اطلاعات و آمار?چاپ کتب و نشريات?آموزش نيروي انساني?درمان بيماران?احداث راه?جا به جايي کالا و مسافران و نظاير آن? که هر يک نمونه هايي از ستاده در سيستم هاي توليد و خدماتي هستند.
3) منظور از داده ها يا ورودي و درون دادها?کليه منابع مورد نياز به منظور توليد کالا يا خدمات مورد نظر است.در مبحث بهره وري ورودي ?داده يا منابع عبارتند از:نيروي انساني ?سرمايه ماشين آلات? مواد اوليه? زمين ?اطلاعات?زمان و انرژي که براي توليد کالا يا خدمات مورد استفاده قرار گيرد.
بنابراين با توجه به تعريف فوق ?مي توان گفت بهره وري عبارتست از:استفاده موثر و بهينه از منابع موجود به منظور توليد کالا يا خدمت.در واقع بهره وري نشان ميدهد تا چه ميزان در توليد کالا و يا ارائه خدمات از داده ها و منابع موجود و در دسترس استفاده موثر و کارآمد به عمل آمده است.به طور کلي بهره وري رابطه بين توليد و مصرف منابع را نشان ميدهد و جهت توصيف و تبيين اين رابطه ?رويکردي تحليلي ارائه مي شود.يعني آن که به جاي تحليل هاي کلامي و توصيفي ? بهره وري همواره در قالب يک شاخص کمي و عددي بيان مي شود.پس بايد از نظر تحليلي (کمي) بين ستاده و داده يک رابطه کمي را جستجو کرد.
PRODUCTIVITY=OUT PUT/IN PUT داده ها / ستاده =بهره وري
مرکز بهره وري ژاپن( JPC): بهره وري عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نيروي انساني?تسهيلات و غيره به طريقه علمي و کاهش هزينه هاي توليد ?گسترش بازارها?افزايش اشتغال?کوشش براي افزايش دستمزدهاي واقعي و بهبود معيارهاي زندگي ? آن گونه که به سود کارگر ? و عموم مصرف کنندگان باشد.(خاکي1377?)
آژانس بهره وري اروپا( EPA):
بهره وري درجه استفاده موثر از هر يک از عوامل توليد است.
بهره وري در درجه اول يک ديدگاه فکري است که همواره سعي دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است? بهبود ببخشد.بهره وري مبتني بر اين عقيده است که انسان مي تواند کارها و وظايفش را هر روز بهتر از روز قبل به انجام برساند.علاوه بر آن ? بهره وري مستلزم آن است که به طور پيوسته تلاشهايي در راه انطباق فعاليتهاي اقتصادي با شرايط دائما” در حال تغيير و همچنين تلاشهايي براي به کار گيري نظريه ها و روش جديد انجام گيرد.به طور کلي مي توان گفت بهره وري ايمان راسخ به پيشرفت انسانهاست.(خاکي1377?)

سازمان بهره وري ملي ايران( NIPO):
بهره وري يک فرهنگ ?يک نگرش عقلاني به کار و زندگي است که هدف آن هوشمندانه تر کردن فعاليتها براي دستيابي به زندگي بهتر و متعالي تر است.(خاکي1377?)

3-2.جمع بندي از تعاريف بهره وري
به طور کلي ميتوان گفت بهره وري يعني انجام کارهاي درست.به علاوه ?انجام درست کارها يا به عبارت ديگر ? بهره وري يعني اثر بخشي به علاوه کارايي .بنابراين لازم است به اختصار مفهوم اثر بخشي و کارائي را مد نظر قرار دهيم.(خاکي1377?)
اثر بخشي( Effectiveness):اثر بخشي عبارت است از درجه و ميزان نيل به اهداف تعيين شده.لازم به توضيح است که کارائي و اثر بخشي لزوما” همسو نيستند و پا به پاي هم حرکت نميکنند.
کارائي( Efficency):نسبت بازده به واقعي بدست آمده به بازده استاندارد و تعيين شده مورد انتظار يا راندمان.در واقع نسبت مقدار کاري که انجام مي شود به مقدار کاري که بايد انجام شود.

4-2.برداشتهاي نادرست از بهره وري
غالبا” مفهوم بهره وري همچون ساير مفاهيم و واژه هاي علمي ?برداشتها و طرز تلقي هاي نادرستي از آن مي شود که عمدتا” ناشي از عدم احاطه کامل به مفهوم مورد بحث است.در اين مبحث برخي از طرز تلقي هاي نا درستي که از مفهوم بهره وري وجود دارد، شناسانده مي شود .(خاکي1377?)

1-4-2.بهره وري مختص به صنعت است.
بهره وري منحصر به سيستمهاي توليد صنعتي نيست.امروزه اين مفهوم در انواع سيستمهاي توليد کننده خدمات حتي در بخش دولتي رايج گرديده است و جهت ارتقاء و بهبود بهره وري خدمات عمومي (دولتي) نظريه ها و مدلهاي مختلفي ارائه گرديده است.
2-4-2.بهره وري يعني سود بيشتر
اشتباهات رايج از مفهوم بهره وري ? يکي دانستن اين مفهوم با سودآوري است.سود آوري با بهره وري رابطه مستقيم ندارد.به سخن ديگر با بالا رفتن سود?ممکن است بهره وري بالا نرود.به ديگر سخن ميتوان گفت ?مثلا” با استفاده از مکانيزم قيمتها?سودآور بود ليکن اين سودآوري ممکن است به بهاي افت بهره وري حاصل شده باشد (توليد کم ليکن گران).
3-4-2.بهره وري همان اثر بخشي است.
اثر بخشي به ميزان يا درجه تحقق اهداف يک سيستم گفته مي شود لکن تحقق يک يا چندهدف سازماني يا ملي به منزله حسن بهره برداري از منابع يا به مثابه ارتقاء بهره وري نيست?زيرا به هدفي با هزينه گزاف و يا با صرف وقت و نيروي انساني زياد نائل شد که در اين صورت هدف به نحو کارآمدي تحقق نيافته است و جهت رسيدن به آن منابع زيادي مصرف گرديده است.
4-4-2.بهره وري يعني کاهش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی درآمد سرانه، کارکنان دانشگاه، بخش بهداشت و درمان Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی بهبود عملکرد، ارزش افزوده