پایان نامه با واژه های کلیدی درآمد سرانه، سازمان ملل، سوسیالیسم

دانلود پایان نامه ارشد

درگیر روري است.جوامعي که اخیراً در بازارهاي سرمايهگذاري درهم ادغام شدهاند، اگر سیستم متشکل از اين جوامی در کل از اهداف و عملیات مربوطه به ايداري حمايت نکند، حرکت کشورها به تنهايي به سوي سیاستگذاريهاي ايداري ممکن است آنها را با خشراتي نظیر رداخت هزينههاي باالتر يا تحصیل سود کمتر در کوتاه مدت براي رسیدن به اهداف ايداري موجه گرداند.

• از نظر تکنولوژيکي بايد ظرفیتها را براي اسخگويي به تغییرات باال برده و راههاي در دسترس براي بهرهوري در خور و نگهداري از منابی را افزايش دهد.با تغییرات وسیعي که در سشوح تولید و ابداعات بیولوژيکي اتداق ميافتد، و ظهور مداوم محصوالت و بازارهاي جديد و رشد وابستگي و ارتباطات دروني، ايداري ديگر نميتواند به افزايش تولید و يا بخشهاي خود اتکا اکتدا کند.تکنولوژي بايد به صورت اساسي در استداده از منابی طبیعي مورد استداده قرار گیرد و استداده از تکنولوژي فرا مشروط به افزايش در تولید نباشد.

• آخر اينکه وجود تنوع در سیستم اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، تولیدي و اکولوژيکي نمييابد به عنوان عاملي بازدارنده در توسعه ديده شود بلکه به عنوان يک عامل حمايتي که به کمک آن سیستم قادر به انجام تعهدات خواهد بود.تلري گردد.يکسانسازي نبايد به از دست دادن راهحلهاي اقتصادي، اجتماعي منجر شود.زيرا فردان آن بر علیه تنوع اکولوژيکي و تولید عمل ميکند.

-6-2-2 پیشزمینه توسعه پايدار )از فکر تا عمل(

در تمام جهان آگاهيهاي فزايندهاي ديدار شده که توسعه بايد دربرگیرنده نیازهاي نسل حا ر بدون استداده از توان نسلهاي آينده باشد.زيرا اين نسل خود موظف به تامین اجتماعات خويش ميباشد.

اگر هدف توسعه گسترش حق انتخاب مردم باشد بايد به تنها نسل حا ر، بلکه نسلهاي آينده هم داراي چنین حري باشند به عبارت ديگر توسعه براي آنها هم ايدار باشد.

اما در ماوراي اين آگاهي مبهم که بیشتر زائده ترس تا امید است، درک کمي در مورد مدهوم توسعه ايدار يا برنامه عملي براي رسیدن به آن وجود دارد :

• عدهاي فراتر رفته و یشنهاد ميکنند که تمام رشد اقتصادي حداقل در کشورهاي صنعتي بايد متوقف يا به حداقل برسد، تا منابی طبیعي براي آينده حدظ شود.

• عدهاي ديگر با تکبر و نخوت خاصي مخالف هر نوع محدوديت استداده از منابی طبیعي براي تامین
رشد مداوم ميباشند.

• عدهاي هم خوشبختانه اعتراد دارند که بکارگیري تکنولوژي بر هر نوع کمیاني منابی ميتوان یروز شد.

• بعضي ديگر یشبیني ميکنند که تضاد عمده میان عالئق شمام و جنوب در زمینه چالش حدظ مشترکات جهاني بروز خواهد نمود.

-7-2-2 چالشهاي زيست محیطي

انرالب زيست محیشي در دهه 1960 به وقوع یوست تا اين زمان، بومشناسي
به عنوان يک رشته
اعلميد شبه محرمانه امعماگونهد در قلمرو علوم زندگي، توجه عامه مردم را
به خود جل کرده

بود.بومشناسي امري عالمانه، اگر نگويیم علمي به عنوان ايهاي براي ايدئولوژي سبز مشرح گرديد که با نار ايتي حاصل از وخیم شدن کیدیت زندگي و شکلگیري دوباره احساسات مذهبي در مواجهه و مرابله با طبیعت و جهاني که به طور فزايندهاي مصنوعي گشته، ترکی گرديد.در اين هنگام، تدکر قديمي مالتوس مبني بر به ايان رسیدن غذا امنابی غذايي و ديگر منابی طبیعيد در نتیجه اندجار جمعیت، با درک اين مشل که توان طبیعت همانند ظرف محدودي است، ترکی شده بود.برطبق کتاب “محدوديتهاي رشد” مؤ رترين کتابي که با اين نظريه بنا به ترا اي کلوک رم نوشته شده است، بشر به سوي فاجعه سوق داده ميشود مگر اينکه به طور هوشیارانه و ناگهاني از اين مسیر مبتني بر رشد کنوني خودش، فاصله بگیرد.تنها انتخاب ظالمانهاي که در طي چند دهه باقي مانده است، انتخاب نابودي از طريق آلودگي شديد محیا زيست خواهد بود.اين موج جديد بدبیني هنگامي مشرح شد که خوشبیني ناشي از یشرفتهاي فنآورانه فراگیر شده بود.رقابت میان دو نظام اصلي سیاسي، اجتماعي ـ سرمايهداري تعديل شده به “دولت رفاه” و سوسیالیسم حریري ـ براساس ظرفیتشان براي تداوم رشد باالي اقتصادي مورد قضاوت قرار ميگیرند و به نظر ميرسد که استعمارزدايي، روحیه امیدوارانهاي در زمینه آزادسازي و نوسازي کشورهاي تازه استرالم يافته جديد به وجود آورده است.اين تناقض را چگونه ميتوان تو یح داد؟ آگاهيهاي بومشناختي ااکولوژيکيد و حرکتهاي گروه سبز در غنيترين بخش سیارهمان به عنوان عکسيالعملي در مرابل تزايد خوشبیني نامحدودي که قرنها جلوتر را بدون مالحظه جدي محدوديتهاي طبیعي و اجتماعي رشد و هزينههاي مربوط به بومشناسي یشبیني مينمايند.نوشتههاي“هرمان کان” که شهرت آن حداقل به اندازه گزارشهاي کلوک رم است.اين گرايش را به صورت فشرده مشرح ميکند و یشبینيهايي در فاصله دو قرن را دربر ميگیرد.“بري” یشبیني را براي بیش از 10 هزار سام مشرح

ميسازد و هر گونه ترس از تمام شدن منابی را با اين
یشنهاد که اين مشکل ممکن است از طريق دستیابي
به
سیارهاي ديگر حل شود، رد ميکند.خوشبیني
ناشي از یشرفتهاي فنآورانه همچنین به عنوان
مو
وعي اعترادي در میان مارکسیستها مشرح ميسازد و هر گونه ترس از تمام شدن منابی را با اين

یشنهاد که اين مشکل ممکن است از طريق دستیابي به سیارهاي ديگر حل شود، رد ميکند.خوشبیني ناشي از یشرفتهاي فنآورانه همچنین به عنوان مو وعي اعترادي در میان مارکسیستها مشرح بوده البته، تجربه هر روز مردمي که در کشورهاي صنعتي زندگي مينمايند کامالً متداوت بود: شهرنشیني و رشد

شگدتانگیز صنايی، ناراحتيهاي بيشماري را در ي داشت.آلودگي همراه با وارد آمدن خسارت شديد و حتي فاجعههايي نظیر میاماتا، هیومو، جزاير مايل و باالخره حاده چرنوبیل که هشداردهنده بودند، و عیت کاري غیربهداشتي، کمبود عمومي مسکن، ازدحام بیش از حد شبکههاي حمل و نرل، ازدياد خودروهاي شخصي و باالتر از همه ناتواني در فايقآمدن بر مشکالت فرر، محرومیت اجتماعي و فاصلههاي طبراتي عليرغم رشد بي سابره تولید ناخالص ملي، رشد اقتصادي نامناس او اشتباه هدايت شدهد منتج به یشرفت کیدیت بخشهاي بيشمار جوامی صنعتي، حتي اگر معیارهاي زندگیشان که از طريق درآمد سرانه اندازهگیري ميشود، افزايش یدا نمود.اين مو وع، ما را به فضاي دو سشحي بین محیا و توسعه راهنمون ميسازد.امروزه ميدانیم که رشد محسوس تولید مواد از زماني که انرالب صنعیت درگیر الحاق تهاجمي و تا به حام عمدتاً به حساب نیامده سرمايه طبیعت گرديد، موجبات تنزم سیستمهاي حمايت از حیات را فراهم نموداهوا، آب، خاک، جنگلد .زندگي بشر بر روي سیاره زمین نه تنها توسا دورنماي انهدام هستهاي بلکه همچنین توسا ديده گرمشدن جو زمین و اساساً در نتیجه استداده دوباره از سوختهاي فسیلي و نابودي گسترده جنگلها در معرض تهديد قرار گرفته است.افزون بر آن، ريختن بدون مالحظه فضوالت و سماندهها، يک عامل مؤ ر قوي در اختالم زيستمحییا است.از سويي، با گذشت سه دهه از برنامههاي تحت حمايت توسعه به وسیله سازمان ملل، اقدام ناچیزي براي ر کردن فاصله میان اقلیت کشورهاي روتمند و بریه مردم صورت گرفته است.مصرف سرانه در کشورهاي شمام در مرايسه با کشورهاي جنوب، 9/2 برابر براي غالت، 7/5 برابر براي گوشت، 1/8 برابر براي شیر، 9/19 برابر براي آهن و فوالد، 3/20 برابر براي تولیدات شیمیايي، 6/20 برابر براي ماشین و اتومبیل بوده است.مصرف سرانه سوخت هاي مايی در کشورهاي شمام، 8/9 برابر کشورهاي جنوب و مصرف سرانه برق در اين کشورها 4/13 برابر کشورهاي جنوب است.سهم سرانه کشورهاي شمام و جنوب درخصوص نشر جهاني گازمنواکسیدکربن انسبت به درآمد سرانهد 8 به 1 است.در چنین و عیتي، ميتوان گدت که توسعه گذشته، بیشتر در شمام اتوسعه يافتهد متمرکز شده بود و اين امر چنان فشاري بر ظرفیت کره زمین وارد آورد که هیچگونه برتري براي تازهواردان باقي نگذاشته است.با توجه به مسیر مبتني بر منابی مختل کننده محیا زيست که از سوي کشورهاي صنعتي دنبام شده و نیز الگويي که غالباً توسا کره جنوبي و تايوان براي کشورهاي جهان سوم ارائه ميگردد، سیاره ما ممکن است در معرض نابودي قرار بگیرد .به عبارتي ديگر، اگر همه کشورهاي فریر جهان قرار است که روتمند شوند بر طبق مدهومي که اقلیت روتمند کشورهاي شمام، امروزه به اين عبارت ميدهند، زمین در معرض سروط قرار ميگیرد.

-8-2-2 دغدغههاي مطرح در توسعه پايدار
لزوم نگرش يکیارچه به طبیعت

• مساله مربوط به رهیافت علمي يا منشرهاي در توسعه ايدار، جهاني بودن منابی طبیعي است.منابی طبیعي از قبیل جو کره زمین، اقیانوسها و تنوع زيست، خاص يک کشور نیست، بلکه منابی

مشترکي به شمار مي آيند و کاهش و جلوگیري از تخري آنها، بستگي به همکاري تمام کشورهاي دارد.

• منابی زيست محیشي به مثابه سرمايههايي است که حداظت از آنها در زمره تالشهاي اساسي انسان در جهان کنوني به شمار ميآيد.اين دارايي بشري، سه نوع خدمات اصلي را براي جامعه انساني

فراهم ميآورد که نتايج هر کدام ميبايد فرايند تصمیمگیريهاي اجتماعي و ملي را تحت تا یر قرار دهد.نخست اينکه منابی طبیعي طي قرون متمادي، من فراهمسازي مواد اولیه و اقالم مورد نیاز براي تداوم زندگي بشر، شتیبان فعالیتهاي انساني نیز بوده است.دوم، محیا زيست به مثابه يک مخزن مناس ابيآنکه هزينه چنداني بر جامعه تحمیل کندد در جهت جذب و تبديل تولیدات زائد

فعالیتهاي اقتصادي عمل کرده است.اين نرش در دوران نوينگرايي اقتصادي ـ صنعتي، ابويشه در مناطري که ظرفیت مخزن دچار انباشتگي شدهد از توجه بیشتري برخوردار شده است.سوم اينکه طي چند دهه گذشته، بیش از یش مشخص شده که محیا زيست، فراهم کننده بسیاري از خدمات خاص در سشح کالن و همچنین وظايف حداظتي نیز بوده است؛ مانند :با باتسازي آب و هواي سیاره و يا االيش اشعه زيانآور ماوراي بندش به وسیله اليه ازون ماوراي جوي اريموند اف میکس، :1376 121د.

• فعالیت کشورهاي در حام توسعه، مهمترين عامل تأ یرگذار بر محیا زيست جهاني است، برخي از مسائل بسیار بحراني مربوط به محیا زيست عبارتند از :
• حداظت از اليه اوزن
• کاهش انباشت گازهاي گلخانهاي در هواسیهر
• حدظ اقیانوسها و حیات آبزيان

• حدظ حیات ساير گونههاي زيستي اهمان منبی، 177د.

-9-2-2 توجه به منابع اکولوژيکي مربوط به حال و آينده

• توسعه ايدار، به مالحظه منابی طبیعي ايه به عنوان نخستین عامل محدود کننده تولید اهمیت زيادي ميدهد، در حالي که توسعه متداوم و سنتي، بر سرمايه و قابلیت دسترسي به سرمايه به عنوان نخستین محدوديت تاکید ميورزد.

• حداکثر کردن جريان موجوديهاي منابی طبیعي براساس يک ايداري بین نسلي، به طوري که جريان محصوالت زايد نیز در سشحي قرار گیرد که قابل جذب از سوي محیا باشد، بدون آنکه به بهرهوري منابی طبیعي ايه زياني وارد کند.

• از نظر رشد ايدار جذب سماندها و ايعات تولیدي، کارکرد اصلي محیا زيست است و يک محدوديت مهم در شد اقتصادي به شمار ميآيد.

• نظريه توسعه ايدار بر آن است که محصوم ناخالص داخلي و محصوم ناخالص داخلي سرانه، معیار مناسبي براي نشان دادن رشد اقتصادي خالص هر کشور نیست، زيرا چنین رشدي به قیمت

نابودي و تخري
منابی طبیعي و کاهش ارزش آنها به دست ميآيد و بسیاري از هزينهها و منافی

اجتماعي و اکولوژيکي در محاسبه محصوم ناخالص داخلي منظور نشده است اهمان منبی، 120د.

یشرفت و محدوديتهاي توسعه ايدار در عمل، از بعد انعشاف ذيري نظام سرمايه داري، که اس

تعهد الزم، به چالشهاي اقتصاد و اکولوژي و نیاز مستمر و فشارها براي تغییر را بدهد، مورد تايید

و تصديق قرار گرفته است.

عدم سازگاري
الگوي توسعه با محیا زيست، مشکالتي چون تخري طبیعت و آلودگيهاي

زيستمحیشي را به دنبام خواهد داشت.

در مو وع توسعه ايدار، تاکید اصلي بر حدظ و ذخیره منابی تجديدنشدني و حدظ منابی ايان ذير

است. منافی و هزينههاي اجتماعي غیر ولي، نرش مهمتري را در تحلیل هزينه ـ فايده اجتماعي

برنامهها و طرحهاي خاص بازي ميکنند.

-10-2-2 اهمیت فعالیتهاي انساني

• از نظر توسعه ايدار، ارزش تمام منافی اجتماعي و هزينههاي اجتماعي ااز جمله کاهش ارزش منابی طبیعيد بايد در نظام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اقتصاد بازار، تأمین کننده، علم اقتصاد، اقتصاد باز Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی استان مازندران، دانشکده بهداشت، برنامه سوم توسعه، دانشگاه تهران