پایان نامه با واژه های کلیدی دانشگاه تهران، تربیت معلم

دانلود پایان نامه ارشد

در بخشهاي سه گانه شهر كرج وجود دارد به جز گروه اداره امور عمومي ـ دفاع و تامین اجتماعي كه تعلق به بخش دولتي دارد و همچنین گروه آموزشي كه روام بر ميباشد بدين معني كه واحدهاي ببزرگ و كوچك فعام در اين دو گروه از لحاظ تعداد نزديك به يكديگر ميباشند من اينكه مديريت دستگاههاي عمومي بر آنها غال بر مديريت بخش خصوصي ميباشد.جدوم ا13-3د تعبداد واحبدهاي فعالیبت شبهر كرج را در گروههاي عمده بخشهاي سه گانه به تدكیبك گبروهبنبدي شباغلین و همچنبین و بعیت حربوقي در سام 1381 نمايش ميدهد.

-5-2-3 ويژگیهای کالبدی شهر کرج

-1-5-2-3 كاربري عمومي زمین و نحوه استداده از ارا ي سهم نسبي ادرصدد هر كاربري و نوع استداده از زمین از كل محدوده برداشت شده 16908 هكتاري شهر كرج، اطالعات زير را ارائه ميدهد :

– بافت مسكوني، 21/75 درصد سشح معادم 680، 3 هكتار را زير وشش دارد احدود يك نجم محدوده شهرد؛

– نزديك به 756، 2 از سشح برداشت شده، برابر با 16/3 درصد آن، به شبكه رفت و آمد اختصاص يافته است حدود يك ششم شهر؛

853 –، 2 هكتار، برابر با 16/9 درصد اين سشح، از وشش سبز برخوردار است احدود يك ششم شهرد؛

– زمینهاي باير و ساخته نشده، متروكه و مخـروبه، در دست ســاخت، مسیلها و رودخــانهها، 28درصد، معادم 735، 4 هكتار از محدوده برداشت را در بر ميگیرند ابیش از يك چهارم شهرد و ؛
–باقیمانده سشح محدوده برداشت شده، برابر با 884، 2 هكتار، يا 28 درصد آن، زير

وشش خدمات عمومي يا كاربريهاي شهري گوناگون است ابیش از يك چهارم شهرد؛
– تراكم جمعیتي ناخالص شهري كرج در و ی موجود، 82 ندر در هكتار است.

توزيی كمي كاربريها در سشح شهر، براساس جدوم، تصوير خوشايندي به دست ميدهد كه با واقعیتهاي موجود در شهر چندان انشباق ندارد.

سرچشمه همه اين ناهمخوانیها در اين واقعیت است كه جدوم، براساس جمعبندي كمیتهاي صرف و تعمیم يافته كاربريها تنظیم شده و عواملي مانند مریاس عملكردي كاربريها، تنوع ريزكاركردهاي واقی در هر دسته و…در آن انعكاس ندارد.

جدول :14-3 كاربري عمومي زمین در شهر كرج )وضع موجود(
كد كاربري
نوع كاربري
مساحت )مترمربع(
نسبت )درصد(
سرانه )مترمربع(
1
مسكوني
295، 797، 36
21/75
26/5
2
تجاري
920، 878، 1
1/11
1/4
3
آموزشي
875، 270، 1
0/75
0/9
4
آموزش عالي و مراكز تحریراتي
735، 821، 9
5/81
7/1

5
فرهنگي
160، 669، 1
0/99
1/2
6
مذهبي
620، 234
0/14
0/17
7
جهانگردي و ذيرايي
745، 56
0/03
0/04
9 ـ 8
درماني و بهداشتي
435، 336
280
0/2
10
ورزشي
035، 557
0/33
0/4
11
اداري ـ انتظامي
520، 175، 2
1/29
1/6
12
فضاي سبز
685، 534، 28
16/88
20/6
13
نظامي
355، 725
0/43
0/5
14
كارگاهها و صنايی
285، 470، 5
3/23
3/9
15
تاسیسات شهري
460، 125، 2
1/26
1/5
16
تجهیزات شهري
530، 234
0/14
0/17
17
حمل و نرل و انبارها
810، 629، 1
0/96
1/2
18
خدمات اجتماعي
560، 452
0/27
0/3
19
تدريحي
245، 205
0/12
0/15

شبكه رفت و آمد
570، 558، 27
16/30
19/9

مسیل رودخانه
905، 451، 1
0/86
1/05

متروكه و مخروبه
090، 435
0/26
0/3

در حام ساخت
510، 916، 3
2/32
2/8

محدوده ساماندهي تیه مرادآب
210، 629
0/37
0/45

زمینهاي باير
520، 918، 40
24/20
29/5

كل محدوده برداشت شده
075، 086، 169
100/00
122
مأخذ: مرکز آمار ايران..

جدوم ا15-3د، مرادير كمي مندرج در جدوم باال را، به تدكیك ريز كاركردهاي هر يك از دستههاي اصلي كاربري نشان ميدهد.با بررسي مداد اين جدوم، به واقعیتها و ويشگیهاي واقعي شهر در و ی موجود آن ميتوان دست يافت.بايسته بررسي دقیق جدوم زير، تحلیل موشكافانه شماري از كاربريهاي مهم موجود در شهر و ارزيابي مریاس عملكردي آنها اشهري و فراشهريد و شناسايي سشوح خالص و ناخالص در شهر است.

كاربري مسكوني كاربري مسكوني موجود شهر كرج، بافت همگن و يكیارچهاي نیست.بافت بخش مركزي شهر ابازمانده

دگرگون شده روستاي كرج قديمد، متشكل از قشعههاي تدكیكي باغهاي خرد شده سابق، با گذرهاي دسترسي منشبق بر كوچه باغهاي گذشته است. یشینه كرج، انگیزه گسترش شهركهاي مسكوني ـ وياليي متعددي شد كه با بافت ششرنجي و قشعههاي تدكیكي نسبتاً بزرگ آنها امروزه در محدوده بافت شهري كرج قرار گرفته است.از سوي ديگر، رشد شتابان شهرنشیني و هجوم بيسابره مهاجران به منشره تهران و اقامت دربخشهاي یراموني آن از جمله كرج، زمینه شكلگیري بافتهاي حاشیهاي نابساماني شد كه بخشي از بافت امروز شهر را تشكیل ميدهند.با گسترش شهر، شماري از روستاهاي یرامون كرج نیز امروزه در محدوده شهر قرار گرفتهاند.

افزايش بهاي زمین و ساختمان؛ و رونق بساز و بدروشي در يك دهه گذشته نیز، سب شكلگیري بافت مسكوني ويشهاي شده است كه با تراكم ساختماني باال، ساختمانهاي بلند و واحدهاي مسكوني آ ارتماني مشخص ميشود و گونه ديگري از بافت مسكوني را در شهر كرج یش روي ميگذارد.

براساس آنچه گدته شد، كاربري مسكوني در شهر كرج، دست كم در برگیرنده سه گونه بافت مسكوني متداوت به شرح زير است:

 بافت مسكوني تك خانواري، كه صرفنظر از تداوتهاي آشكار بخشهاي متشكله ابخشهاي تدكیكي منظم، بافتهاي روستايي ادغام شده در شهر، بافتهاي حاشیهاي،… د، عموماً در برگیرنده ساختمانهاي 1و 2 طبره مسكوني است.بیشترين سهم نسبي كاربري موجود مسكوني، از آن اين

گونهاست كه با مساحت بیش از 2611 هكتار ا71 درصد كل كاربري مسكوني شهرد، نزديك به
300، 898 ندر را در بر ميگیرد ا74 درصد جمعیت كل شهرد.

• بافت مسكوني چند خانواري، كه گرايش عمده در شهر در حام حا ر به سوي گسترش اين گونه

از بافت مسكوني است و گونه 1 به سرعت در حام نوسازي و تبديل به اين گونه است.اينگونه از

بافت، متشكل از ساختمانهاي 3 طبره و بیشتر، بر الگوي سكونت آ ارتماني استوار است و بـا
مسـاحت نزديك بـه 613 هكتـار ا17 درصـد كل كاربري مسكونيد، نزديك به 000، 300 ندـر

ا25 درصدد از جمعیت شهر در آن ساكن هستند.
• بافت مسكوني با ـ شهري، متشكل از قشعه اباغچهد هاي بزرگ كه محل سكونت دائمي يا آخر

هدته يك خانوار است.اين گونه كه به شكل مجموعههاي خاص در چند نرشه از شهر ديده ميشود،

در بر گیرنده باغچههاي واقی در حاشیه رودخانه كرج نیز ميشود.اين گونه، با مساحت نـزديك به

455 هكتـار ا12 درصـدد از مساحت كاربري مسكوني، تنها نزديك به 600، 18 ندر ا1/5
درصدد از جمعیت شهر در آن ساكن هستند.

كاربريهاي خدماتي عمومي شماري از كاربريهاي خدماتي عمومي موجود در شهر، به دلیل ويشگیهاي متداوت خود، نیاز به بررسي دقیرتر دارند.اين كاربريها شامل موارد زير است.

• آموزش عالي

شهر كرج، به دلیل موقعیت ويشه خود در منشره، از ديرباز كانون تحریرات كشاورزي است و عالوه بر دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران، بسیاري از مؤسسات تحریراتي و مزارع نمونه وزارت كشاورزي امروزه، در محدوده شهر قرار دارند.افزون بر اين، شماري از مراكز تحریراتي ـ شوهشي كشوري، مانند سرم سازي رازي احصاركد، مركز تحریرات دامي احیدر آبادد و…با گذشت زمان، در محدوده شهر قرار گرفتهاند.

در زمینه مراكز دانشگاهي نیز، واحدهايي مانند دانشگاه هنر، دانشگاه تربیت معلم، دانشگاه آزاد و…با كاركرد ملي و فراشهري خود، در محدوده شهر قرار دارند.

مراكز تحریراتي با مساحت 550، 363، 5 مترمربی و مؤسسات آموزش عالي با مساحت 810، 437، 3 مترمربی، عملكردهاي فراشهري موجود در كاربري آموزش عالي به شمار ميروند.با كسر دو رقم فوق از مساحت عملكرد مؤسسات تحریراتي و دانشگاه، سشح خالص شهري اين عملكرد، برابر با 715، 464 به دست ميآيد كه با افزايش مساحت مربوط به آموزش فني و حرفهاي و هنرستانها، مساحت خالص آن برابر با 370، 020، 1 مترمربی محاسبه ميشود.
• فرهنگي

از مجموع مساحت اين كاربري و ی موجود، 980، 512، 1 مترمربی آن، مربوط به مركز فرهنگي كاخ مهرشهـر است كه مریـاس فـراشهري دارد.بدين سـان، مسـاحت شهري اين كاربري در شهر كرج،180، 156 مترمربی است.
• اداري ـ انتظامي

در محدوده اين كاربري، مؤسسه تحریرات و استانداردهاي صنعتي با مساحت 330، 291 مترمربی و دو ندامتگاه كچويي و گوهر دشت با مساحت 995، 089، 1 مترمربی، كاركردهاي فراشهري به شمار ميروند.بنابراين سشح خالص شهري اين كاربري، 195، 794 مترمربی است.
• نظامي
كلیه سشوح واقی در اين كاربري، كاركرد فراشهري دارند و سشح ناخالص به شمار ميروند.
• فضاي سبز

از مجموعه سشوح واقی در اين كاربري، سشح زير وشش زمینهاي كشاورزي و آيش و باغها، برابر با 785، 782، 25 مترمربی، سشوح ناخالص به شمار ميرود.بنابراين مساحت خالص اين كاربري برابر با 900، 751، 2 مترمربی محاسبه ميشود.
• صنايع و كارگاهها

محدوده زير وشش اين كاربري، دربرگیرنده شمار قابل توجهي كارخانههاي صنعتي است.افزون بر اين، بخش ديگري از اين كاربري در اشغام واحدهاي دامداري و دامیروري است.

مساحت دو عملكرد ياد شده برابر با385، 426، 4 مترمربی، جزوسشوح ناخالص است و با كسر آن از مساحت كل كاربري، مساحت خالص كاربري صنايی و كارگاهها، برابر با 900، 043، 1 مترمربی به دست ميآيد.
• تأسیسات شهري

وجود نیروگاه شهید منتظر قائم، كه كاركرد منشرهاي ـ كشوري دارد، در محدوده اين كاربري، به مساحت بیش از 160 هكتار، سشح و سرانه موجود كاربري ت سیسات شهري را، نامعروم جلوه ميدهد.با كسر مساحت اين نیروگاه، مساحت خالص اين كاربري، 880، 524 مترمربی خواهد بود.
• خدمات اجتماعي

از مجموع سشوح واقی در محدوده اين كاربري، عملكرد صندوق بازنشستگي نیروهاي مسلح با مساحت 335، 388 مترمربی كاركرد فـراشهري دارد.بنـابراين مساحت خالص اين كاربري، برابر با 225، 64 مترمربی است.

براساس بررسیهاي فوق و با در نظرگرفتن سشوح ناخالص ديگري مانند زمینهاي باير اساخته نشده يا غیر قابل توسعهد و حريمهاي مربوط به رودخانه و مسیلها و شبكه رفت و آمد، سشوح كاربري و ی موجود محدوده برداشت را، به تدكیك سشوح خالص شهري و ناخالص و فراشهري آن، به شرح جدوم زير ميتوان تدوين كرد.

جدول :15-3 كاربري وضع موجود زمین به تفكیك سطوح خالص شهري و ناخالص فراشهري در شهر كرج

كاربري
مساحت امترمربید
درصد به خالص
سرانه خالص

كد

شهري

شرح
خالص شهري
ناخالص فراشهري
شهري

امترمربید

1

مسكوني شهري
365، 240، 32

39/8
23/3

1

مسكوني با ـ شهري
930، 556، 4

5/6
245/0

2

تجاري
920، 878، 1

2/3
1/4

3

آموزشي
875، 270، 1

1/6
0/9

4

آموزش عالي
370، 020، 1
365، 801، 8
1/3
0/7

5

فرهنگي
180، 156
980، 512، 1
0/2
0/11

6

مذهبي
620، 234

0/3
0/17

7

جهانگردي و ذيرايي
745، 56

0/07
0/04

9 ـ 8

درماني و بهداشتي
435، 336

0/4
0/2

10

ورزشي
035، 557

0/7
0/4

11

اداري ـ انتظامي
195، 794
325، 381، 1
1/0
0/6

12

فضاي سبز
900، 751، 2
785، 782، 25
3/4
2

13

نظامي

355، 725

14

صنايی و كارگاهها
900، 043، 1
385، 426، 4
1/3
0/8

15

تاسیسات شهري
880، 524
580، 600، 1
0/6
0/4

16

تجهیزات شهري
530، 234

0/3
0/17

17

حمل و نرل و انبارها
810، 629، 1

2/0
1/2

18

خدمات اجتماعي
225، 64
335، 388
0/08
0/05

19

تدريحي
245، 205

0/25
19/9

شبكه رفت و آمد
760، 524، 26
810، 033، 1
32/7
3/6

اآزاد راهد

ساير سشوح خالص شهري
810، 980، 4

6/1
59/2

زمینهاي بايرو حريمها

425، 370، 42

جمی كل
730، 062، 81
345، 023، 88
100

كل محدوده برداشت شده
075، 086، 169

مأخذ: مهندسان مشاور باوند.

بررسي جدوم ا12-3د و مرايسه آن با جدوم ا13-3د نشان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی استان تهران، رشد جمعیت Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی امتداد خود، دوره قاجار، سلسله مراتب، استان تهران