پایان نامه با واژه های کلیدی دانشگاهها، نقش برجسته، روم باستان، هنر معاصر

دانلود پایان نامه ارشد

ايراني با هنر جهان و به خصوص هنر آکادميک اروپا به مجسمه‌سازي ايرانيان جان دوباره بخشيد.
بعد از کمال‌الملک هنرمندي چون ابوالحسن صديقي که دانش‌آموخته‌ي اروپا بود آغازگر مجسمه‌سازي حرفه‌اي ايران شد و استاداني چون علي اکبر صنعتي و علي قهاري راه وي را پيش گرفتند. نوع بيان اين دسته از هنرمندان به شيوه هاي نئوکلاسي‌سيسم، رئاليسم و نئورئاليسم محدود مي‌شد.از سالهاي 1320 نهضت نويني در نقاشي و مجسمه سازي ايران به وجود آمد که هنرمنداني چون پرويز تناولي و ژازه طباطبايي با بهره گيري از راه‌کارهاي هنر مدرن و استفاده از عناصر سنتي جامعه ايراني سعي در احياي هويت ملي و ارتباط جهاني در مجسمه سازي ايران داشتند. مجسمه سازاني چون قدرت الله معماريان و بهمن محصص از مجسمه سازان پرکار دوران معاصر ايران به شمار مي روند.
مجسمه سازان مدرن ايران با بهره گيري از جنبش هاي هنر مدرن جهان و استفاده از عناصردروني شده‌ي بومي (در آثار پرويز تناولي و ژازه طباطبايي) و عناصر سمبوليک اسلامي (در آثار قدرت الله معماريان) و بيان حالات دروني (در آثار بهمن محصص) تجربه هاي گوناگوني را پيش گرفتند.
ww.iransculpture.ir

2-8- ديوار نگاري:

با هجوم سازه‌هاي فلزي و سيماني در شهرها هنر ديوارنگاري مي‌تواند رنگ طبيعت را به شهرها برگرداند و اين هنر يك ضرورت در زندگي شهري امروز است.
در زندگي شهرنشيني امروز با هجوم فرم‌هاي فلزي و سيماني روبرو هستيم که شهرها را از رنگ و طرح خالي کرده و با اين هنر مي‌توان آن را به شهر برگرداند.
در قالب اين هنر مي‌توان طبيعت را وارد شهرکرد و معاني و مفاهيم مختلف فرهنگي و اجتماعي را به مردم القا کرد. www.khorasan.isna.ir
ديوارنگاري ها و گرافيک محيطي رسانه هاي قدرتمندي هستند که مدام در حال سخن گفتن با مردم بوده ازاين رو کوچکترين خطاي محتوايي و يا تکنيکي در معرض ديد عموم قرار دارد که در دراز مدت ناهنجاري هايي را در جامعه نمايان مي سازد. در فضاي شهري عوامل مختلف هويت بومي يک شهر را ترسيم مي کند که در ميان اين عوامل هنرهاي شهري چون ديوارنگاري، گرافيک محيطي و مبلمان شهري نقش مهمي را در ارتقاي زيبايي شناسي ايفا مي کند. شهر و شهرسازي در دوران معاصر ارتباط تنگاتنگي با هنرهاي شهري دارند که اين دومقوله براي ايجاد فضايي دلنشين امن و آرام با ارتباطات آسان کاملا با هم در تعامل هستند. در معابر شهري امروز با آلودگي هاي بصري، اشکال نامناسب و گاه ناهنجار روبه رو مي شويم راهکار برون رفت از اين معضل اجتماعي توجه ويژه به دانش روانشناختي زيبايي شناختي و جامعه شناختي شهري است و در اين صورت مي توان محيطي شاداب و فرحبحش براي عموم مردم فراهم کرد. در جوامع امروزي جلوه هاي فره بخش زيبايي هاي تجسمي در شهر متعلق به رشته هاي تخصصي ديوارنگاري گرافيک، تصوير سازي محيطي و مبلمان شهري است. اين هنرها ارتباط تنگاتنگي با شهرسازي و معماري هر جامعه و ارتباطات آن دارد و موثرترين ابزاري که براي تاثير بر الگوي رفتاري زندگي انسان شهرنشين است . روح و روان انسان ها تحت تأثير فضاي محيط اطرافشان قرار دارد که اين تأثير پذيري در محيط هاي باز همچون فضاي شهري و فضاهاي بسته همچون خانه و محيط کار ادامه دار است. روند زندگي شهري هر چه بيشتر به جلو حرکت مي کندحضور مردم در خيابان و محيط کار بيشتر مي شود. از اين رو لازم است طراحي فضاي شهري و مبلمان آن و همچنين آثار هنري رنگارنگ در محيط نصب شود و ارتباطي منطقي و هنرمندانه با شهروندان ايجاد شود.در دوران معاصر شهر به مثابه موزه اي است که بازديدکنندگان سواره و پياده آن مدام در حال پرسه زدن در شهر هستند. بنابر اين مردم و مديران شهري هستند که بايد اين شهرموزه را با هم بسازند. www.zibasazi.ir
در شهرهاي گذشته ما ديوار بي ارزشي وجود نداشته و نماي بيروني ديوارها و بناها به اندازه دورن ساختمان ها اهميت داشته است. امروزه تزئين جاي مفهوم را در نقاشي ديواري گرفته است درحاليکه نقاشي ديواري به عنوان يک فعاليت شاخص از اولين روزهاي زندگي بشر تا به امروز وجود داشته است. سابقه تصوير نقاشي شده در ايران به حدود سه هزار سال قبل برمي گردد. در دوره هخامنشي هم آثار ارزنده ديوارنگاري وجود داشته که در نقش برجسته ها نمونه هاي آن را مي ببينيم . از دوره ساساني نمونه هاي زيادي از نقاشي ديواري باقي مانده است. علاوه بر ديوارنگاري، سنگ نگاري ها بخشي از آثار بوده اند که پيام هاي سياسي و اجتماعي مردم روزگار خويش را به ما منتقل مي کردند و اين ديوارنگاره ها بخشي از خاطرات قومي ما محسوب مي شوند.يکي از نکات مهم در اين ديوارنگاره ها اهميت به مواد و مصالح است که دقت گذشتگان ما را در ساخت يک اثر نشان مي دهد. در دوره اسلامي، هنر قبل از اسلام براي مدتي مسکوت ماند اما اين، مانع نشد نقاشي و هنر ديوارنگاري منفعل شود و موضوع اين آثار عمدتا حماسه هايي است که در فرهنگ و آداب قومي و ملت ما جاي دارد. ديوارنگاره هاي گذشتگان، نقش تلطيف کننده اي در روحيه و جهت دهي به مفهوم زندگي مردم در شهرها بازي مي کرد. در ادبيات ما نمونه هاي زيادي وجود دارد که نشان مي دهد نقاشي چه اهميت مهمي در زندگي مردم داشته است. نظامي در اشعار خود خلوتگاه بهرام را طوري وصف مي کند که نشان مي دهد تصاويري از شاهزادگان هفت اقليم در آن نقاشي شده بود.
در نگارگري ها نيز وقتي نماي بيروني کاخ ها را مي بينيم، متوجه مي شويم ديوارها داراي اهميت و ارزش بوده و با کاشي و نقاشي پوشيده شده است. در واقع ديوار بي ارزشي در شهرهاي ما وجود نداشته است و نماي بيروني ديوارها و بناها به اندازه دورن ساختمان ها اهميت داشته اند.
به طوري که معماران، نقاشان و گچ کاران براي ساخت يک اثر شاهکار با يکديگر همکاري داشته اند.از دوره صفويه نقاشي ها در حسينيه ها، مساجد، تکيه ها و در واقع معابر غيرخصوصي هم کاربرد پيدا کرد. البته بخش زيادي از نقاشي ها نيز در حمام هاي عمومي و دروازه هاي شهر انجام مي شد.
نقاشي ديواري مي تواند حافظه قومي ما را به نسل هاي ديگر منتقل کند. نقاشي ديواري مي تواندآيينه ذهنيت معاصر باشد و نه فانتزي هايي که باعث سرگشتگي شهروندان شود. ديوارهاي شهر اگر بي عيب و زنگار باشند و به نقش مهم آنها در منظر شهري در ابتداي ساخت، توجه شود، خود به خود اين زيبايي ها ما را دربرمي گيرد. www.zibasazi.ir
جذايت بصري و زيباشناختي از اهميت خاصي در برقراري ارتباط با مخاطب دارد از اين‌رو بايد طرح‌ها هوشمندانه و دقيق انتخاب شود.
در اين هنر محوريت با مردم و کارها بايد خوشايند مردم باشد و بايد سلايق شخصي جاي خود را به ساختار و نظام هدفمند بدهد. افراط و تفريط افت اين هنر است گاه چنان آرمان شهري را تجسم مي‌کنيم که دست نيافتني است و گاه بي توجه از کنار آن رد مي‌شويم.
هر شهر يا مکاني با توجه به گرايش‌ها و المان‌هاي مخصوص به خود ديوارنگاري خاصي را مي طلبد.
اگرچه عموما تصور مي شود كاربرد مواد و مصالح در فرآيند يك ديوارنگاري مساله آنچنان مهمي نيست و صرفا فكر خلاق، طراحي قوي و اجراي موفق در مطلوبيت يك اثر كفايت مي كند، ليكن بررسي و پژوهش‌هاي دقيق نشان مي دهد اينگونه نبوده و از آنجاكه ديوارنگاري از انحصار و انگيزه‌هاي كاملا احساسي و زيباشناسي يك هنرمند خارج و اصولا فراتر از محدوده كادر يك اثر سنجيده مي شود، با عوامل متعددي همچون هماهنگ بودن با فضا و معماري، تناسب داشتن با نياز مخاطبين و همچنين ماندگاري اثر ديواري، در مواجه مستقيم است.
در سال‌هاي اخير، در عرصه ديوارنگاري شاهد بروز استعدادهاي نومايه‌اي هستيم که به اهميت و لزوم شکل‌گيري جدي‌تر و آگاهانه اين هنر و توسعه آن در جامعه کنوني دست يافته‌اند. مهم اين است که اين دسته از هنرمندان هم شناخت وسيع‌تري از تکنيک‌هاي اصولي ديوارنگاري به دست آورده‌اند و هم اينکه از دستاوردهاي با ارزش هنر معاصر جهان غافل نمانده‌اند.
www.khorasan.isna.ir

2-9- معماري به عنوان يك هنر عملكردي هنري كه در آن زندگي مي كنيم:

در يک شهر، حضور بناها و آثار معماري گوناگون را به جهت خصوصيات زيبايي شناسانه، مي توان به نوعي در مقوله آثار حجمي قرار داد. وجود بناهاي زيبا و مناسب مي تواند به زيباترکردن فضاها و چشم اندازهاي شهري بيانجامد؛ که اين مساله خود، توجه بيشتر به طراحي معمارانه را در اين آثار مي طلبد. وقتي به معماري مجسمه وار اشاره مي شود، غالباً به نوعي فضاي معماري اشاره مي گردد که از لحاظ بصري محدوده اي معين را پوشش مي دهد؛ هرچند ممکن است بخشي از اين محدوده يا تمامي آن، قسمتي يا تمامي يک مجموعه فضاي شهري را دربرگيرد. در حالي که وقتي به فضاهاي شهري اشاره مي شود، غالباً مجسمه يا هر عنصر تنديس گونه را مي توان به يک عنصر يا فضا در محدوده و عرصه فضاي شهري در نظر گرفت. شايد در يک تعريف عمومي و گسترده به ساختمان هاي تنديس گونه در فضاهاي شهري بتوان عنوان معماري تنديس گونه داد. براي مثال مي توان به طاق نصرت در روم باستان و به تبعيت از آن، به طاق نصرت هايي که بعدها در ديگر سرزمين هاي اروپايي شکل گرفت، اشاره کرد. به اين ترتيب شايد بتوان بناي برج آزادي در ميدان آزادي تهران را در بين فضاهاي تنديس گونه طبقه بندي کرد يعني فضايي که کمابيش همه نکات مهم که در طراحي يک تنديس بزرگ شهري مورد توجه قرار مي گيرد، در آن مورد ملاحظه قرار گرفته است و بيش ازآنکه عملکردهاي دروني آن اهميت داشته باشد، جنبه هاي يادماني وهمچنين ديد شهروندان از زواياي گوناگون به آن مورد توجه بوده است.( پورمند، موسيوند، 1389،54)
بحث هنر بودن معماري و نحوه ارتباط آن با فن ساختمان سازي و مهندسي سازه هاي مختلف در دوران اخير همواره مطرح بوده است.كافي است به اين موضوع توجه كنيم كه معماري در تمام دنيا، هم در دانشگاههاي فني و هم در دانشگاهها و مراكز خاص هنري آموزش داده مي شود.
جوابگويي به مسأله فوق مستلزم بررسي نحوه ساخته شدن يك اثر معمارانه و روند به ظهور رسيدن معماري است تا بتوان از مقايسه آن با مكانيسمهاي خاص هنري به تبيين جايگاه معماري پرداخت.
چخوف در تعريف هنر مي گويد: اگر طولاني ترين، بزرگترين و سريع ترين حركت ها را در يك فضاي خيلي خيلي كوچك داشته باشيم، هنر بوجود مي آِيد.
فرضاً  ممكن است يك مقاله با هزار كلمه در پي برقراري يك ارتباط معنايي باشد ولي يك شعر چند خطي كيفيت فكري و ارتباط عظيم تري را ايجاد كند.
فرق بين يك مقاله و يك شعر در آن است كه اولي براي بيان منظور و ايجاد ارتباط از منطق علت و معلولي استفاده مي كند و دومي از منطق خاص هنري خود. منطق علت و معلولي كه حوزه عمل آن بخش خودآگاه ذهن مي باشد، سيستمي از انديشه است كه ما به طور روزمره براي بيان مقاصد خود از آن استفاده مي كنيم.
اين سيستم ايجاد ارتباط و بيان مفاهيم كه ما به آن عادت كرده ايم در فضاي نحوي زبان قراردادي يعني در لايه اول زبان اتفاق مي  افتد.
ولي همين دستگاه زباني و مجموعه كلمات را مي توان طور ديگري هم استفاده كرد كه موضوع آفرينش هنري قرار گيرد و مفاهيم و حسهاي بسيار عميق تري را انتقال دهد كه استفاده معمولي از زبان نسبت به آن عاجز است.
اگر يك مقاله معمولي در مدت زماني مشخص، فرضاً  با ۱۰ واحد ذهني خواننده ارتباط برقرار كرده و آنها را فعال مي سازد، يك شعر ممكن است با منطق ديگري در زماني كوتاه ۱۰۰ واحد ذهني را اشغال و به حركت درآورد و بدين ترتيب است كه انتقال حس ميسر مي شود.
مقاله كه از زبان معمولي استفاده مي كند داراي يك محتواي ظاهري است و هدفي را نيز فراتر از همان محتواي ظاهري جست وجو نمي كند.
ولي هنر در پس لايه هاي مختلف خود در پي نوعي ارتقاي انسانيت است كه از طريق پالايش روحي استفاده كنندگان از آن هنر صورت مي گيرد.
مهمترين ابزار هنر براي برقراري اين ارتباط حسي گسترده فرم است. در چنين شرايطي فرم هنري فضاي مستقلي را بوجود مي آورد كه هنر در آن فضاي مستقل اتفاق مي افتد.
ذكر يك مثال ساده در اين مورد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مكان، ميدان، طراحي، ادراكي Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ناخودآگاه، مفهوم فضا، سلسله مراتب، دوران مدرن