پایان نامه با واژه های کلیدی دانشگاهها، دانشگاه تهران، جذب دانش، انتظارات دانشجو

دانلود پایان نامه ارشد

(1979)

*

*
*

*
*

*
*
مورفي (1981)

*

*
*
*
*

*
*
*

ماگوري و لي (1981)

*

*
*
*

*

*
*
کرامپف و هنلين (1981)
*

*

*
*
*
*
*

*
*

*
هولي ولينچ (1981)

*
*

*

*
*

*
*
*

*
چاپمن (1981)

*
*

*

*
*

*
*

*
*
ديسنزا و همکاران (1985)

*
*

*
*
*

*

*
*

*
*
هاسلر (1985)
*

*

*

*
*
*
*
ليتن (1980)
*

*

*
*
*

سنگا و تاسيگ (1987)
*
*
*
*

*
*

*
*
*
*

*
*
*
تيرني (1983)

*
*

*
*

*
*
*

*
*
*
هوستون (1979)
*

*

*
*
*
*
*
کران و همکاران (1983)
*
*

*

*

*
*
وب (1993)
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
قورشي (1995)

*
*
*

*
*
*
*
*
مازرل و همکاران (1996)
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

لين (1997)

*

*

*

*

*
ترنر (1998)

*

*
*

*
جوزف و جوزف (1998 ،2000)

*
*

*

*
*

سوتار و ترنر (2003)

*
*

*

*
*
*
پيمپا (2003)

*

*

*
*

*

*
*

پرايس و همکاران (2003)

*
*

*
*
*

*
*
چن و زيميتات (2006)

شکل29. الگوي نهايي پس از آزمون در بخش کمّي

5ـ5ـ نتيجه گيري
بکارگيري و الگو برداري از رويکردهاي بازاريابي بر اساس پتانسيل و شرايط بازاري که هدف قرار داده ميشود کليد موفقيت براي هر سازمان محسوب ميشود. بر اين اساس هدف پژوهش حاضر طراحي الگوي بازاريابي آموزشعالي در ايران بود. در مرحله نخست پژوهش که بخش کيفي پژوهش را شامل مي شد از طرح نظامند نظريه داده بنياد جهت شناسايي پديده و فرآيند بازاريابي در مؤسسات آموزشعالي استفاده شد. با تحليل داده‏هاي کيفي، طي سه مرحله كدگذاري باز، محوري و انتخابي مدل پارادايمي کيفي پژوهش طراحي شد. مدل پارادايمي برآمده از بخش كيفي پژوهش بيانگر آن است که الگوي بازاريابي آموزشعالي براي کشور ايران متأثر از دو عامل اساسي درون سيستمي و برون سيستمي ميباشد. عوامل برون سيستمي مؤثر بر بازاريابي آموزشعالي در ايران شامل عوامل فردي و سازماني است. عوامل درون سيستمي نيز دومين عامل موثر بر تدوين الگوي بازاريابي آموزشعالي در ايران است.که منظور از عوامل سيستمي آنچه که درون دانشگاه يا مؤسسهي آموزشي قرار دارد و تحت کنترل و نظارت مديريت مؤسسه ميباشد است. اين عوامل نيز منابع مالي(تسهيلات، بودجه و منابع مالي و داراييهاي نقدي و غير نقدي)، فرآيند و محصول آموزشي( اعتبار مدرک تحصيلي، همخواني مطالب درسي با علم روز دنيا، کيفيت تدريس، سطح علمي کادر مؤسسه و شيوهـي تدريس)، رويه و سياستهاي آموزشي( نحوهي زمانبندي و ارائهي دروس، ترمها و دفعات ارائهي دروس، کلاسهاي فوق برنامه، فرآيند ثبتنام و محدوديتهاي آموزشي)، کادر علمي( حسن شهرت و سوابق مدرسين، ميزان توجه و ارزش و اهميت دادن مدرسين به تدريس، رابطهي مدرسين با مراکز و افراد مهم)، منابع و امکانات( امکانات کتابخانهاي، آزمايشگاهي، ورزشي، فرهنگي و اجتماعي) مي‌باشد. لازم به ذکر است که در اين ميان عوامل زمينه اي نيز بر تدوين الگوي بازاريابي آموزشعالي در ايران تأثير مي گذارد. با توجه به نتايج بدست آمده از ديدگاه آگاهان کليدي دو راهبرد در سطح خرد يعني دانشگاهها و در سطح کلان يعني نظام آموزش عالي مطرح شده که در تدوين الگوي بازاريابي آموزشعالي نقشي اساسي ايفا مي کنند. اين راهبردها : دانشجو محوري و توجه به انتظارات دانشجويان، گسترش فرهنگ مشتري بين پرسنل مؤسسه، سوق معيار جذب به سمت علاقه و کاهش محدوديتها براي جذب، افزايش کيفيت آموزش از طريق تقويت کادر علمي مؤسسه و ارائه تسهيلات رفاهي در سطح مؤسسه و تسهيم تجارب مديران مؤسسات، استقلال مؤسسات، بازنگري و پالايش قوانين و مقررات و ايجاد جو رقابتي بين مؤسسات ميباشند. يافته‌هاي اين بخش از پژوهش نشان داد که طراحي الگوي بازاريابي آموزشعالي سه پيامد عمده فردي ، سازماني و اجماعي را در پي دارد. پيامدهاي فردي، رضايتمندي و بالا رفتن انگيزش دانشجويان را در بردارد و پيامد سازماني موجب بهبود کارائي و اثربخشي، بهبود پاسخگويي و اعتبار و شهرت سازماني ميگردد. گام بعدي پژوهش حاضر بعد از اتمام مرحله کيفي پژوهش، پاسخ به اين سئوال بود که آيا يافته‌هاي کيفي را مي‌توان به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش سراسر کشور ايران تعميم داد؟ پاسخ به اين سوال انجام مرحله دوّم پژوهش و يا مرحله کمّي را مي‌طلبيد. يافته‏هاي کمّي نشان داد که تدوين الگوي بازاريابي آموزشعالي در ايران به شکل مثبت و معناداري متأثر از عوامل درون سيستمي و عوامل برون سيستمي است. در ميان عوامل زمينهاي تأثير مديريت و سياستگذاري آموزش عالي و خصوصي سازي مؤسسات آموزشعالي بر تدوين الگوي بازاريابي آموزشعالي به صورت مثبت و معنا داري تأثير گذار بود. در خصوص راهبردهاي مطرح شده نيز تأثير گذاري راهبردهاي سطح خرد و راهبردهاي سطح کلان تأثير مثبت معناداري بر تدوين الگوي بازاريابي آموزشعالي داشت. و از سوي ديگر راهبردهاي طراحي الگوي بازاريابي آموزشعالي در ايران تأثير مثبت معناداري بر تحقق پيامدهاي فردي، سازماني و اجتماعي داشت.
5ـ6ـ محدوديت‏هاي پژوهش
• عدم استفاده از نظرات روئسا، متخصصين و مديران دانشگاهي و مؤسسات آموزشعالي در بخش کمّي پژوهش
• دادههاي بدست آمده در بخش كيفي و كمّي بر اساس موقعيت و شرايط فعلي گردآوري شده است و لذا مقولههاي بدست آمده ممكن است دقيقاً منطبق بر نيازهاي آينده نباشد.
• جامعه آماري مورد مطالعه محدود به مؤسسات غيرانتفاعي شهر تهران و دانشگاههاي غيرانتفاعي، آزاد و پيام نور شهر اصفهان و و همچنين دانشگاههاي دولتي، پيام نور و آزاد استان ايلام بوده است. لذا يافتههاي اين پژوهش قابل تعميم به دانشگاههاي مورد مطالعه است و كاربرد آن در ساير دانشگاهها منوط به اعتباريابي مجدد يافتهها متناسب با دانشگاههاي مربوط است.
• مقوله‌هاي بدست آمده در بخش کيفي پژوهش برآمده از ذهنيت محقق و اساتيد و برداشت ايشان از موضوع بوده، در حالي که ممکن است فرد ديگري به بررسي مصاحبه‌ها مي‌پرداخت و مقوله‌ها و خرده مقوله‌هاي ديگري بدست ميآمد.
• بدليل خاص بودن جامعهي شرکت داده شده در مصاحبه، پژوهشگر در اجراي فرآيند مصاحبه دچار مشکلات بسياري شده و در مواردي چند موفق به مصاحبه با اشخاص مورد نظر نشده است.
• با توجه به ماهيت پژوهش، دستيابي به اهداف آن نيازمند برههي زماني وسيعتر و همچنين حمايتهاي مالي بيشتر توسط وزارت علوم بوده است.
5ـ7ـ پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آتي
از آنجايي که اين پژوهش اولين پژوهش در خصوص طراحي الگوي بازاريابي آموزشعالي در دانشگاههاي ايران مي باشد، لذا انجام تحقيقات گسترده اي در اين خصوص ضروري است و در واقع طرح پژوهش حاضر گامي اوليه در اين مسير مي باشد. براي كاوش بيشتر در خصوص بازاريابي در دانشگاههاي کشور و ارائه پاسخ به سوالهاي آتي در اين حوزه پژوهشي، مطالعات پژوهشي متعددي از جمله موارد پژوهشي زير مي‏توان انجام داد:
• با توجه به اينکه ايران در زمينهي جذب دانشجوي بينالمللي موفق نبوده است پيشنهاد ميشود پژوهش در راستا و با هدف جذب دانشجويان بينالمللي صورت گيرد.
• براي کسب موفقيت در زمينهي بازاريابي آموزشعالي پيشنهاد ميشود پژوهشهاي تطبيقي با رويکرد اسلامي در مؤسسات آموزشي موفق و کشورهاي جهان در اين زمينه صورت گيرد.
• عوامل مدل پارادايمي بکار رفته در اين پژوهش (شرايط علي، شرايط زمينهاي، پديده محوري، راهبردها و پيامدها) را مي توان به طور مجزا در قالب يک پژوهش جداگانه مورد بررسي دقيق و عميقتري قرار داد.
• هر کدام از رويکردهاي مطرح شده در پژوهش حاضر را مي توان به طور جداگانه به منظور بررسي عميقتر و دقيقتر مورد پژوهش قرار داد.
• مي توان پژوهشي مستقل در خصوص شناسايي موانع و محدوديتهاي بازاريابي آموزشعالي در ايران را انجام داد.
5ـ8ـ پيشنهادهايي براي مديران دانشگاهي و سياستگذاران آموزش عالي کشور در خصوص موضوع پژوهش
با توجه به اينکه دانشگاه مهمترين محيط فرهنگي، علمي و سياسي يک کشور محسوب ميشود پيشنهاد مي گردد:
• بازاريابي در زمينهي آموزشعالي خواستار چشم انداز دقيق و تخصصي ميباشد لذا به مديران مؤسسات پيشنهاد ميشود گروه، بخش و تيم تخصصي براي بازاريابي در زمينهي خدمات آموزشي در مؤسسات خود تشکيل دهند.
• مديران دانشگاهي بايد بدانند که زماني موفق به فروش و ارائهي خدمات آموزشي در سطح بينالمللي ميشوند که در درجهي اول يک بازار داخلي پويا و پرطرفدار باشند.
• مديران دانشگاهي توجه بيشتري به نيازهاي فردي، آموزشي و پژوهشي متقاضيان خدمات آموزشي داخلي داشته باشند.
• مديران دانشگاهي کليه دانشگاههاي سراسر کشور تجارب خود را در زمينه راههاي موفقيت در شناسايي و برنامهريزي در زمينهي بازاريابي آموزشعالي با يکديگر تسهيم نمايند. و حتي از تجارب دانشگاههاي علوم پزشکي و بالاتر از آن از تجارب بين المللي در اين زمينه استفاده نمايند.
• سياست گذاران آموزش عالي کميته اي را براي پيگيري و نظارت بر کيفيت و محتواي آموزش در دانشگاههاي کشور در مقايسه با کشورهاي موفق در اين زمينه تشکيل دهند
• مديران دانشگاهي از اعضاي هيات علمي با دانش و تجربه بالا در تصميم گيريها و برنامه ريزيهاي مربوط به بازاريابي در زمينهي آموزش عالي استفاده نمايند و زمينه مشارکت گروهي در اين خصوص را فراهم نمايند..
• سياست گذاران آموزش عالي به استقلال دانشگاهي و آزادي علمي دانشگاهها توجه بيشتري نموده و دولت نگاه حاکميتي به دانشگاهها نداشته باشد و با تدوين قوانين و مقررات حمايتي زمينه لازم را براي آزادي عمل مديران دانشگاهي در خصوص بازاريابي در زمينهي آموزشعالي فراهم نمايند.
• سياستگذاران آموزش عالي رديف بودجه ويژه اي را براي اين موضوع مهم در نظر بگيرند و دانشگاهها را موظف نمايند که براي جذب هرچه بيشتر دانشجويان در مؤسسهي خود تلاش کنند.
• سياست گذاران آموزش عالي مؤسسات را در شرايط رقابتي قرار دهند که براي بقاي خود مجبور به بکارگيري راهکارهاي خلاقانه در چهارچوب قوانين وزارت علوم باشند.

منابع فارسي
آراسته، حميدرضا؛ رضايي، سعيد؛ بازاريابي در آموزش عالي: شناسايي معيارها و منابع اطلاعاتي در انتخاب دانشگاه، فصلنامه مطالعات برنامه ريزي آموزشي، دوره سوم، شماره 5، بهار و تابستان 1393.
آراسته، حميدرضا، اسفندياري، توران؛ خصوصي سازي در آموزش عالي. نشاء علم. سال اول، شماره اول، ص 11ـ20، 1389.
اديب حاج باقري، محسن، پرويزي، سرور و صلصالي، مهوش. روش هاي تحقيق کيفي، تهران: انتشارات بشري، 1386.
استراس، آنسلم و کوربين، جوليت؛ اصول روش تحقيق کيفي: نظريه مبنايي؛ رويهها و شيوهها؛ ترجمه بيوک محمدي. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1385.
اسماعيل‌پور، حسن ، مديريت بازاريابي، انتشارات نگاه دانش، چاپ اول، ص 327ـ331، 1384.
بازرگان، عباس، روش تحقيق آميخته: رويکردي برتر براي مطالعات مديريت. دانش مديريت، سال 21، شماره 81، ص 19ـ 36، 1387.
حسيني، سيدرسول؛ طراحي الگوي سنجش قابليت‎هاي كارآفريني دانشگاهي: مورد دانشگاه تهران. رساله دکتري دانشکده روان‏شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران،1390.
حسيني، ميرزا حسن، يزدان پناه، احمدعلي و فرهادي نهاد، رومينا ؛ بررسي تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم عناصر بازاريابي رابطهاي بر وفاداري دانشجويان، دو فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، شماره66 : 143ـ121، 1391.
خاکي،غلام رضا؛ روش تحقيق در مديريت، تهران: مرکز انتشارات علمي دانشگاه آزاد، 1388.
روشن، احمدرضا؛ بازار آموزش عالي، روزنامه ي دنياي اقتصاد، شماره 2960 به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی انتظارات دانشجو، شهرت سازمان، توسعه دانش، روش پژوهش Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی and، of، pp.، the