پایان نامه با واژه های کلیدی دانشگاهها، انتظارات دانشجو، جذب دانش، تناسب با محصول

دانلود پایان نامه ارشد

از بازاريابي، بازاريابي خدمات ابزار آموزشي و ابزارهايي که براي بازارهاي خدماتي توسعه داده شده را در اين پژوهش شناسايي نموده است. از آنجايي که محصول مؤسسات ماهيت خدماتي دارند لذا بايد از تکنيکها و اصول و مفروضات بازاريابي خدمات در بازاريابي آموزشعالي استفاده کنيم. به گونهاي که يکي از مشارکتکنندگان در اين باره ميگويد:

“يک مؤسسه آموزشي بايد بدنبال طرح ريزي يک استراتژي بازاريابي کامل براي رسيدگي به وضعيت بازار و دنبال کردن اهداف مؤسسه باشد. ما در بازاريابي شاهد آميختههاي متناسب با محصول و بازار هستيم بعنوان مثال: آميخته هاي 4پي، 5پي، 7پي، 8پي و… البته آميختههاي ديگري نيز مسلماً وجود دارند که بسته به خلاقيت پژوهشگر و شرايط ميتوانند متفاوت امّا در راستاي اصول بازاريابي باشند. من با رويکرد 7 پي که در زمينهي خدمات آموزشي توسط محققان کشورهاي ديگر صورت گرفته تا حدودي آشنايي دارم… .”
يکي از اساتيد بازاريابي شرکتکننده در مصاحبه در اينباره ميگويد:

هنگام بازاريابي در بخش آموزشي بايد در درجهي اول به اين نکته توجّه کنيم که محصول ما يک محصول خدماتي است و بايد اصول و تکنيکهاي بازاريابي خدمات را با تعديل و ترميم به قصد استفاده براي يک محصول آموزشي آکادميک آماده کنيم آن هم براي بکارگيري در مورد خاص پژوهش که مربوط به کشور ايران ميباشد. مانياز به شناسايي پيهاي آموزشي خود هستيم. بنظر من توجه ما بايد به محصول آموزشي خدماتي، دانشجوي مشتري، خانواده در نقش مشاور، قيمت بعنوان تعيينکننده، شهرت و رتبهي علمي دانشگاه بعنوان تبليغ، استان، شهر و محل مؤسسه بعنوان موقعيت، منابع و امکانات و دارايي دانشگاه در حال حاضر متمرکز شود.
يکي ديگر از آگاهانه کليدي در اين باره مي گويد:

“محصول آموزشي از ماهيت خدماتي برقرار است و ما بايد در درجهي اول خدمات خود را غني کنيم يعني خدمات حاضر را به روز رساني کرده و توسعه بدهيم در مؤسسات و بعد از آن با معرفي در بازار آموزشي بفروش برسانيم… . براي عرضه و ارائهي موفق محصول آموزشي نيز بايد از تکنيکهاي بازاريابي خدمات استفاده کنيم و آميختهي متناسب با محصول که در اينجا محتواي آموزشي و اطلاعات پژوهشي است را معرفي کنيم. بنظر من آميختهي بازاريابي آموزش عالي فاصلهي زيادي از پيهاي ارائه شده در متون و کارهاي بازاريابي ندارد.”

4ـ3ـ2ـ2ـ بازاريابي رابطهاي
در نظر داشتن برنامهي بلند مدت در راستاي ارتباط با مشتري و تأثيرات و پيامدهاي مشتري مداري و داشتن رابطهي نزديک با مشتري از دل دادههاي ناشي از مصاحبهها استخراج شده است و با نام بازاريابي رابطهاي بعنوان يکي از دو مقولهي فرعي بازاريابي آموزش عالي که مقولهي محوري اين پژوهش است معرفي شده است. به گفتهي يکي از متخصصان ذيصلاح:

“رابطهمداري و برقراي ارتباط با مشتري در بازاريابي خدمات يک اصل ضروري است و بايد برنامهها و استراتژيهاي در نظر گرفته شده براي مؤسسهي خدماتي که در اين مورد مؤسسهي آموزشي است به گونهاي باشد که پيامدهاي مثبتي را براي آيندهي مؤسسه طرح ريزي کنند. محصول ما در ماهيت خدماتي قرار دارد و مشتريان ما دانشجوياني هستند که در يک مقطع زماني مشخص با آنها بعد از ثبت نام برخورد داريم و نتيجهي اين خدمات ممکن است تا سالها پس از فارغالتحصيلي وي نتايج مثبت يا منفي براي ما در پي داشته باشد. تجربهي من گوياي احتياط و دقّت در برخورد با دانشجويان است.”

به گفتهي يکي ديگر از آگاهانه کليدي:

“برخورد با مشتري يکي از عوامل اصلي براي معرفي محصول خدماتي است و با توجه به اينکه خدمات داراي ويژگيهاي خاص مربوط به خود هستند در بازاريابي و ارائهي آن ارائه دهندگان و آنهايي که در رابطهي مستقيم با مشتري هستند بايد آموزش ديده باشند و معرّف و در واقع نمايندهي سازمان باشند. همچنين بايد از تکنيکهاي بازاريابي در شاخهي خدمات استفاد کرد و به توسعه و اغناي خدمات مؤسسه بپردازيم و همواره در تلاش براي ايجاد مزيت رقابتي باشيم که البته بنده معتقد هستم که اين يک کار بسيار مشکل در مقابل ايجاد مزيت رقابتي براي کالا است هر چند هزينهي آن بسيار کم تر به چشم ميرسد.”

4ـ3ـ3ـ راهبردها:
با توجه به سؤالات مطرح شده در مصاحبهي پژوهشگر و تحليل هاي صورت گرفته دو نوع راهبرد براي پياده سازي بازاريابي و در واقع طراحي الگوي بازاريابي براي مؤسسات آموزش عالي بدست آمده که عوامل مربوط به مؤسسه را راهبردهاي سطح خرد و عوامل مربوط به سطوح بالاتر همانند جامعه را راهبردهاي سطح کلان ناميده ايم.اين موارد را در جدول 9 مشاهده مي کنيد.
جدول9. راهبردهاي سطح خرد و کلان
– سطح خرد(دانشگاه)
– دانشجو محوري و توجه به انتظارات دانشجويان
1-
– گسترش فرهنگ مشتري محور، در بين پرسنل مؤسسه

– سوق معيار جذب به سمت علاقه و کاهش محدوديت ها براي جذب

– افزايش کيفيت آموزش از طريق تقويت کادر علمي مؤسسه

– ارائه تسهيلات رفاهي

– تدريس محوري بجاي پژوهش محوري
– سطح کلان (آموزش عالي )
– تسهيم تجارب مديران دانشگاهي
1-
– استقلال دانشگاهي
1-
– بازنگري در شيوهي جذب و بازاريابي
1-
– ايجاد جو رقابتي بين مؤسسات

4ـ3ـ3ـ1ـ راهبرد هاي سطح خرد(مؤسسه)
راهبردهايي که براي بازاريابي در سطح مؤسسات بايد اجرا شوند قسمتي را متوجه کارمندان و پرسنل اداري مؤسسه و قسمتي نيز به مديران و برنامه ريزان ميتوان نسبت داد. يکي از آگاهانه کليدي در اين رابطه بيان ميکند که:

” ما با يک سري برنامه ريزيها ميتوانيم بازاريابي را با هزينهي خيلي کم بطور خود جوش در مؤسسه به اجرا در بياوريم که البته يکسري از آنها را نيز قبلا استفاده کرد ايم… بطور مثال ما بايد بناي فعاليت و برنامههاي خود را به سمت و نفع دانشجو و متناسب با نيازها و خواستههاي آنها قرار دهيم البته براي شناسايي انتظارات دانشجويان کار سختي در پيش نداريم… همچنين لازم است تک تک پرسنلي را که با دانشجويان از زمان ثبتنام تا فارغالتحصيلي در ارتباطند به ميزان ارتباطشان با دانشجويان با تکنيک هاي مشتري مداري آشنا کرده و به آنها اهميت برخوردشان را يادآوري کنيم… در بکارگيري کادر علمي بنا بر رقابت با ساير مؤسسات قرار داده و اساتيد صاحب نام، با انگيزه و ممتاز را که ميتوانند مزيت رقابتي محسوب شوند انتخاب کنيم. “

يکيديگر از آگاهانه کليدي در اين زمينه اشاره ميکند که:
” اگر پرسنل ما بعنوان فروشندههاي محصولات مؤسسه سعي در برخورد با دانشجويان بعنوان مشتريان خود داشته باشند و آموزش و خدمات مؤسسه را بعنوان محصولاتمان قلمداد کنند مطمئناً ما در مقايسه با مؤسسات ديگر اعتبار بيشتري کسب خواهيم کرد… ما ميتوانيم با ديد اينکه دانشجويان مجريان تبليغات مؤسسهي ما بصورت دهان به دهان هستند از آنها براي معرفي مؤسسهي خود استفاده کنيم.”
4ـ3ـ3ـ2ـ راهبرد هاي سطح کلان(آموزش عالي)
راهبردهاي بدست آمده توسط تحليل مصاحبههاي صاحبنظران و مديران مؤسسات آموزشي در سطح کلان متوجه قوانين و آيئن نامهها در بخش برنامهريزي و سياستگذاري آموزشعالي است. يکي از آگاهانه کليدي در اين باره ميگويد:
” ما بايد از تجربهي مديران و برنامهريزان دانشگاهها استفاده کنيم مخصوصاً مؤسسات غيرانتفاعي و دانشگاههايي که قسمت پرديس خود را راه اندازي کردهاند. چرا که آنها به کم و کيف اين مسائل آشنايي خوبي دارند و به اصطلاح درگير اين مسئله شدهاند. با کمک آنها ميتوانيم شيوههاي کارشان را بررسي کنيم و اصلاحات لازم را روي نقاط ضعف اعمال کنيم و همينطور از نقاط قوت و تکنيک هايشان استفاده ي لازم را ببريم. مطمئنا مديران موسسات غيرانتفاعي متوجهي کم و زياد شدن دانشجويان هستند. مشورت و استفاده از نظرشان در اين امر ما را بشدت راهنمايي خواهد کرد. البته در سطح ملّي نيز بايد برنامهريزي صورت گيرد و ما بايد در سيستم آموزشي کشور به فکر آموزش بعنوان کالا باشيم.”

يکي از مديران مؤسسات غيرانتفاعي اشاره ميکند که:

” در درجهي اول ما بايد در زمينهي جذب دانشجويان و بکارگيري تکنيکهاي بازاريابي استقلال داشته باشيم و هر مؤسسه بتواند به سبکي که احساس ميکند بازاريابي کند در حال حاضر شرايط اينگونه نيست. ما با آيين نامه هايي که موظف به تبعيت از آنها هستيم روبرويم که محدوديت در تصميمگيري را براي ما به همراه دارد. ما هنگامي در بازاريابي کردن مؤسسات موفق خواهيم بود که ابتدا يک بازاري ايجاد کنيم که بتوانيم در اين بازار شروع به ارائه ي کالا کنيم بعد از اين موارد ميتوانيم در مورد آموزش بعنوان کالا صحبت کنيم. و شرايط يک بازار را در اين مورد پياده کنيم. مثلا رقابت، محصول جديد و … .”

4ـ3ـ4ـ عوامل زمينهاي( بستر)
با توجه به تحليل مصاحبه‌هاي انجام شده با آگاهان کليدي در زمينه موضوع پژوهش، عوامل زمينه‌اي را ميتوان در قالب دو مقولهي کلي: الف) مديريت و سياستگذاري کلان آموزشعالي و ب) خصوصي سازي مؤسسات آموزشعالي، مورد بررسي قرار داد.
جدول10. عوامل زمينهاي در طراحي الگوي بازاريابي آموزش عالي
– مديريت و سياستگذاري کلان آموزش عالي
– نگرش متوليان و سياستگذاران آموزش عالي

– مديريت و برنامه ريزي دانشگاهي
– خصوصيسازي مؤسسات آموزشعالي
– پيادهسازي استراتژيهاي خصوصيسازي
3.
– ايجاد بازار آموزشي در کشور

يکي از عوامل زمينهاي مؤثر بر طراحي الگوي بازاريابي آموزشعالي، مديريت و سياستگذاري کلان آموزشعالي است. اين عامل به دو شکل نگرش متوليان و سياستگذاران آموزشعالي و مديريت و برنامهريزي دانشگاهي در رويکرد مديران دانشگاهي تأثيرگذار است.
4ـ3ـ4ـ1ـ نگرش متوليان و سياستگذاران آموزشعالي
اکثر مشارکتکنندگان در پژوهش نگرش متوليان و سياستگذاران آموزشعالي را از عوامل اساسي در طراحي الگوي بازاريابي آموزشعالي ميدانند. به طور مثال يکي از مديران دانشگاهي در اين زمينه عنوان نمود که:
“طرز تلقي متوليان و سياستگذاران آموزش عالي از مؤسسه خيلي مهم است. اگر جذب بيشتر دانشجويان بعنوان يک مؤسسه برتر نسبت به ساير رقبا حتي در بعد بينالمللي مد نظر باشد مسلماً ما شاهد رشد چشمگيري در کيفيت و بهبود خدمات دانشگاهها آنهم در ابعاد جهاني خواهيم بود. يک مؤسسهي آموزشي در کشور ما زماني موفق خواهد بود که خود را براي رقابت با عرصهي جهاني و بينالمللي آماده کند و اين امر زماني ميسر خواهد بود که متوليان و مديران برنامه ريز مؤسسه برداشت خود را از پيشرفت و رقابت به سمت عرصهي بين المللي ببرند. اگر يک همچين اتفاقي رخ دهد حوزهي آکادميک ما بشدت پيشرفت خواهد نمود و ما شاهد رشد چشمگيري در عرصه ي ارائهي آموزش حتي در سطح بينالمللي خواهيم بود. قبل از آن ما نياز داريم تا برنامهها و سياستهاي خود و مديران را همراستا با نيازها و خواستههاي يک الگوي بازاريابي کنيم، بطوري که ابتدائاً در جذب دانشجويان داخلي موفق بوده و سپس دامنهي کار را تا سطح بينالمللي و فرامرزي گسترش دهيم. “
مشارکتکنندهي ديگري در اين باره چنين ميگويد که :
“متوليان و سياستگذارن آموزشعالي بايدکيفيت را پيش زمينهي کمّيت قرار دهند و با افزايش کيفيت زمينه را براي کمّيت فراهم سازند. مهمترين بحث دانشگاهها و ساير مؤسسات خدماتي و توليدي بحث کيفيت است. يعني تمام کارها در جهت تحويل خدماتي با کيفيت بالاست. البته مؤسسات آکادميک تربيت و تحويل دانش آموختگاني با سطح علمي بالا و دانش تخصصي، مهارتها و بينشهاي روز را بايد مد نظر قرار دهند. مهمترين عنصري که روي کيفيت تأثير ميگذارد، مدرسين يک مؤسسه ميباشند. يعني کيفيت مدرسين مهمتر از ساير امکانات رفاهي و تفريحي است. بنابراين دغدغهي مشترک همه در آموزشعالي بحث کيفيت دانشآموختهگان باشد و مهمترين عنصر کيفيت، مدرسين مؤسسه هستند.”
4ـ3ـ4ـ2ـ مديريت و برنامهريزي مؤسسه
مديرت و برنامه ريزي مؤسسات آموزشعالي از موارد بسيار مهمي است که بايد در طراحي الگوي بازاريابي آموزشعالي مدنظر قرار گيرد. يکي از مشارکتکنندگان در مصاحبه که از مديران مؤسسات بود در اين باره مي گويد:
” زماني ما موفق به پيشرفت در زمينهي بازاريابي در آموزش عالي مي شويم که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جذب دانش، انتخاب رشته، دانشگاهها، حمل و نقل Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جذب دانش، انتظارات دانشجو، دانش آموختگان، انتخاب رشته