پایان نامه با واژه های کلیدی دانشگاهها، روش پژوهش، طرح پژوهش، مقطع متوسطه

دانلود پایان نامه ارشد

مي‌شوند. در واقع، اين تغيير با سرعت بيشتري رخ خواهد داد اگر دانشگاه‌ها قادر باشند سطوح حق‌الزحمه‌هاي خود را عهده‌دار شوند.
محققان بر انتخاب کالج يا مؤسسهي آموزشعالي دانشجو بيش از 40 سال تمرکز داشتهاند. در دههي1960 و 1970، اين تحقيقات مربوط به جامعهشناسي، که به کاوش در روند تحرک اجتماعي و دستيابي به شغل بوده است(سول و شاه244، 1968، الکساندر و اکلند245، 1975). محققان ديگر مانند لوئيس و موريسون246(1975)، انتخاب کالج را به عنوان تصميمگيري پيچيده، مورد بررسي قرار دادهاند.
چندين تحليل مرتبط توسط محققان مختلف به منظور مطالعهي عواملي که هدف دانشجويان به تحصيل در يک مؤسسهي آموزش عالي را تحت تأثير قرار دادند، انجام شده است. مطالعات نشان ميدهد که دانشجويان در زمان انتخاب چندين عامل را براي حضور در مؤسسهي آموزشعالي در نظر ميگيرند.
کرامپف و هاينلاين247(1981) يکي از اولين مطالعات بازاريابي دانشگاه را، با مصاحبهي ديدگاه دانشجويان براي يک دانشگاه نيمه بزرگ غربي ايالات متحده انجام دادند. هدف آنها تعيين نيازهاي بازار دانشجوي آينده، با بررسي تصوير دانشگاه و توسعهي راههاي شناسايي دانشجويان بالقوه که به احتمال زياد در کنکور شرکت داشته و واجدين شرايط ورود بودند. نمونهي خود را، از برنامه تست کالج آمريکايي، که بيش از 100 بخش از اطلاعات هر دانشجويي که پروفايل خود را تکميل ميکرد ارائه ميداد جمعآوري کردند. با استفاده از تحليل عاملي، آنها دريافتند که دانشجويان آيندهنگر که نگرش مثبت نسبت به دانشگاه دارند بشدت جذب محوطهي دانشگاه، اطلاعات ناشي از بازديد دانشگاه، توصيهي خانواده، برنامههاي خوب در رشته، کاتالوگ اطلاعاتي دانشگاه، امتياز نزديکي به خانه و فضاي دوستانه محيط بودند که نشان ميداد اين عوامل ممکن است اولويتهايشان را تحت تأثير قرار دهد.
هولي و لينچ 248(1981) فرآيندهاي انتخاب دانشجويان آيندهنگر دانشگاههاي بريتانيا را از طريق يک تحليل متقارن مورد بررسي قرار دادند. تحقيق کيفي به منظور تعيين ويژگيهاي مورد استفاده در فرآيند تصميمگيري، به دنبال مجموعهاي از اطلاعات چهره به چهره با استفاده از کارتهاي مشوق براي بدست آوردن اولويتها، براي مجموعهاي از مشخصات تجربي دانشگاه منتخب مورد استفاده قرار گرفت. شش عدد از ويژگيهايي که هولي و لينچ(1981) شناسايي کردند ، ترم مناسب، محل دانشگاه، شهرت آکادميک، فاصله از خانه، نوع دانشگاه(مدرن/سال) و مشاوره از والدين و معلمان بود.
تحليل متقارن نشان ميدهد که دوره مناسب، مهمترين ويژگي تعيينکنندهي انتخاب دانشگاه بود. به گفتهي لينچ(1981) به نظر ميرسند دانشجويان آينده نگر آمادهي پذيرش مفيد بودن رويکرد متقارن هستند و اينکه مطالعهي وسيعتر اجازه ميدهد نتايج قابل اطمينانتري گرفته شود.
اوستربيک249 و همکاران(1992) انتخاب دانشگاه و درآمد فارغ التحصيلان در هلند را مورد بررسي قرار دادند. هدف آنها تعيين اينکه آيا دانشگاههاي مختلف با چشمانداز درآمدهاي مختلف مرتبط بودند و اينکه آيا تصميم حضور در يک دانشگاه خاص توسط اين چشم انداز تأثير مي پذيرد. آنها دريافتند که اگر چه تفاوت معنيداري وجود دارد، امّا چشمانداز درآمد مهمترين عامل در انتخاب يک دانشگاه خاص نيست.
مازارل و همکاران(1996) عواملي که هدف انتخاب دانشجويان بينالمللي را از مطالعه تحت تأثير قرار ميدهند را با استفاده از يک نمونه دانشجويان مشغول به تحصيل در استراليا بررسي کردند. از دانشجويان خواسته شد تا 17 عامل مهم را به تصميم خود براي مطالعه در يک مؤسسهي خاص رتبهبندي کنند. آنها دريافتند که مهمترين عامل انتخاب، رسميت شناختن مدارک تحصيلي آنها توسط کارفرمايان آينده بوده است. اين شهرت مؤسسه را براي کيفيت، تمايلشان براي به رسميت شناختن مدارک تحصيلي قبلي و شهرت و اعتبار کيفيت و مهارت کارکنان را دنبال ميکرد.
لين250(1997) دلايل تمايل دانشجويان به مطالعه و تحصيل در يک مؤسسهي آموزشي هلندي را بررسي کردند. پرسشنامهي خود را که به صورت تصادفي بين دانشجويان لابي از هفت دانشگاه توزيع و کامل کردند. ترکيبي از تجزيه و تحليل توصيفي و شناسايي عوامل اصلي براي انتخابشان از مؤسسه مورد استفاده قرار گرفت. مهمترين دلايل براي انتخاب دانشجويان از مؤسسه کيفيت آموزش ارائه شده، فرصتهاي شغلي، شهرت مدرسه، فرصت براي کارآموزي، مدارک هيئت علمي، استانداردهاي دانشگاهي، ميزان دسترسي به امکانات مدرن، تأکيد روي برنامهي درسي، زندگي دانشجويي و اينکه آيا يک بدنهي دانشجوي بينالمللي وجود دارد يا نه.
ترنر251(1998) يک مطالعه روي دانشجويان دورهي کارشناسي بازرگاني براي تعيين دلايلشان براي انتخاب ورود در يک دانشگاه خاص انجام دادند. دانشجويان مهمترين عوامل به عنوان چشم انداز شغلي آينده ، اخذ مدارک که توسط کارفرمايان ارزشگذاري ميشود، توانايي استفاده از امکانات مدرن، استاندارد آموزش و شناخت بينالمللي از برنامههاي دانشگاه رتبهبندي کردند.
آلينا فليپ252(2012) در مقالهاي تحت عنوان “کاربرد تئوري بازاريابي در آموزشعالي، کاربرد تئوري بازاريابي را در دانشگاهها بعنوان يک راه حل مناسب براي بهبود کارايي و اثربخشي سيستم آموزشي به تصوير ميکشد. با توجه به ماهيت سيستم آموزشي، دانشگاهها را به استفاده از شيوهي يکپارچه، مجموعهاي از 7 ابزار بازاريابي ترکيبي برنامهريزي، قيمت، مکان، ترفيع، فرآيندها ، امکانات فيزيکي و افراد، در برنامهريزي روابط بازارشان دعوت مي کند.
ميکند. آلفرد و کاثرين253(2010) در مقالهاي تحت عنوان ” ارتقاء دانشگاه – چالش بازاريابي آموزشعالي ” تلاش کرده است به سئوالات زير پاسخ دهد:
1ـبزرگترين تصميم بازاريابي دانشگاهها و بزرگترين چالششان چيست؟ 2ـ ويژگي بارز يک محيط آکادميک، بازار دانشگاه را هنگام تخصيص منابع کافي با چه چالشهايي روبرو ميسازد؟ نمونهي اين مطالعه متخصصين دانشگاهي بودند. و نتايج اين مطالعه نشان ميدهد که کمتر از 50 درصد دانشگاهها طرح بازاريابي براي بيش از يک سال داشتند و اينکه تنها 47 درصد از اين متخصصان هزينههاي بازاريابيشان را براساس تقاضاي بازاريابي اختصاص ميدادند. همچنين نتيجه گرفتند که توسعهي يک برنامهريزي را براي بازاريابيشان ميتوانند استفاده کنند. و تمام جنبههاي فعاليتهاي صورت گرفته در دانشگاه با چشمانداز دانشجوها، والدين، دانشجوهاي اخير و فارغ التحصيلان بطور جزئي برند را مقايسه ميکنند.
تام هايس254(2007) در يک مطالعهي دلفي به بررسي آيندهي بازاريابي آموزشعالي پرداخته است. و توجه مديران و بازاريابان را به آينده جلب ميکند. بخصوص، اهميت ايجاد تناسب بين برنامهريزي استراتژيک با بازاريابي و سيستمهاي بازاريابي يکپارچهي در حال توسعه را توسعه داده است.
يانگ255(2002) مثال دانشگاه مدرن ـ دستگاه بوروكراتيك مانند را پيشنهاد مي‌كند كه در آن هيچ تشريفاتي براي يافتن معلّمان و دانشجويان وجود ندارد بلكه فقط عرضه‌كنندگان و مصرف‌كنندگان تمام آن چيزي هستند كه اين سيستم به دنبال دارد. وي اضافه مي‌كند كه در مدرنيته بودن يعني آيتم منابع بودن. فيتزيموس256(2002) و استنديش257(1997) ديدگاه‌هاي مشابه تأثير چارچوب را بر آموزش عنوان كرده‌اند(گيبس و مرينج، 2009).
فاسكت در 1995، موضوعات راهبرد بازاريابي را در مقطع متوسطه مورد بررسي قرار داد و نتيجه‌گيري كرد كه غالب روش بازاريابي در مدارس بريتانيا نيمه‌تمام، توسعه‌نيافته و فاقد تمركز راهبردي بود. در انتهاي دهه‌ي 1990، مباحثات آموزش بازاريابي به سمت موضوعات انتخاب و به كارگيري دانشجو تغيير كرد و توسعه آموزش در سطوح متعدد و نياز به وضع محدوديت‌هايي براي رقابت بيشتر بر سر آموزش محل بازار را دنبال كرد.

فصل سوم
روش شناسي پژوهش

3ـ1ـ مقدمه
روشهايي که در طراحي و اجراي هر پژوهش بکار ميروند يکي از مباني اساسي آن پژوهش محسوب ميشوند. انتخاب روش پژوهش، متأثر از موضوع و ماهيت پژوهش، اهداف و سؤالات پژوهش، و متغيرهاي مورد مطالعه در پژوهش است. همچنين اعتبار تحقيق براساس روش سنجيده ميشود(خاکي، 1388).بر اين اساس در اين فصل به روش پژوهش مورد استفاده، منطق استفاده از طرح نظاممند براي نظريه‏پردازي داده بنياد براي اين پژوهش، تشريح مراحل روش کيفي(روش گردآوري و تحليل داده‏هاي کيفي، شيوه و منطق نمونه‏گيري، رويهي کد‏گذاري و روش برازش روايي کيفي) و مراحل روش کمّي(روش گردآوري و تحليل داده‏هاي‏کمّي، نمونه‏گيري‏کمّي، ابزار گردآوري دادههاي کمّي، روايي و پايايي ابزار اندازه‏گيري، روشهاي تجزيه و تحليل داده‏هاي پژوهش) پرداخته شده است.

3ـ2ـ طرح پژوهش
تحقيق عبارت است از فرايندي که محقق ميکوشد بدان وسيله پيچيدگيهاي روابط متقابل بين افراد را بهتر درک کند (صادق پور، 1389). با توجه به اهميت و ماهيت موضوع، اين پژوهش با بکارگيري رويکرد پژوهش آميخته258 همراه است. پژوهش‌هاي آميخته، پژوهش‌هايي هستند که با استفاده از ترکيب دو مجموعه روش‌هاي تحقيق کمّي و کيفي به انجام مي‌رسند(بازرگان، 1387: 163). روشهاي آميخته بر گردآوري، تحليل و تركيب توأمان دادههاي كيفي و کمّي در مطالعههاي واحد يا مجموعهاي از مطالعهها متمركز است.کرسول و پلانو259(2007) بر اين باورند که پژوهشگران زماني که به ساختن ابزاري براي گردآوري دادههاي کمّي بر مبناي دادههاي کيفي نياز دارند از اين طرح استفاده ميکنند. در اين طرح پژوهشگر ابتدا از روش کيفي موضوع پژوهش را با شرکت کنندگان محدود بررسي کرده، سپس بر مبناي يافتههاي کيفي نسبت به ساخت ابزار مناسب و مورد نظر اقدام مينمايد و در مرحله دوم با استفاده از ابزار تهيه شده، به گردآوري دادههاي کمّي ميپردازد. بر اين اساس در پژوهش حاضر، به منظور بهرهگيري از تجارب و اطلاعات مديران مؤسسات آموزشعالي(روئساي دانشگاهها، معاونين دانشگاه، روئساي دانشکدهها، معاونين دانشکده، مديران گروهها) براي رسيدن به الگوي بازاريابي مناسب مؤسسات، از روش کيفي استفاده شده است. براي تعميم يافته‌هاي بخش کيفي، پس از طراحي و تدوين پرسشنامه و انتخاب نمونه‌اي تصادفي از ميان دانشجويان متقاضي مقطع ارشد و دکتري، دورهي کارداني به کارشناسي و همچنين دانش آموزان متقاضي ورود به دانشگاه نسبت به گردآوري داده‌هاي کمي اقدام شده است، و مدل ارائه شده، مورد ارزيابي قرار گرفته است.

شکل 1. مراحل انجام پژوهش حاضر بر اساس رويکرد پژوهش آميخته

3ـ3ـ روش پژوهش
روش بکار رفته در اين پژوهش، روش پژوهش ترکيبي(آميخته) از نوع اکتشافي ميباشد، که شامل دو مرحله عمدهي کيفي و کمي ميباشد. در مرحلهي اول از نظريه داده بنياد به عنوان رويکرد کيفي استفاده شده است که روند مصاحبهها پس از سه مرحله منجر به اشباع نظري محقق شد و در مرحلهي دوم از روش توصيفي ـ همبستگي به عنوان رويکرد کمّي استفاده شده است.
3ـ3ـ1ـ نظريه داده بنياد260
نظريه داده بنياد يک روش پژوهشي استقرايي261 است که به پژوهشگران در حوزههاي گوناگون امکان مي‏دهد تا به جاي اتّکا به نظريههاي موجود، خود به تدوين نظريه از طريق تحليل مقايسهاي مشاهدات اقدام کند. به عبارت ديگر در نظريهي داده بنياد، پژوهش از يک حوزهي مطالعاتي شروع و فرصت داده ميشود تا آنچه که متناسب و مربوط به موضوع است خود را نشان دهد و لذا نوعي پژوهش اکتشافي نيز تلقي مي‏شود(اشتراوس و کوربين، 1385). در واقع، روشي نظاممند و کيفي براي خلق نظريه‏اي است که در سطحي وسيع، به تبيين فرآيند، يک عمل يا يک تعامل مي‏پردازد. اين روش به پژوهشگر کمک مي‏کند که به وراي توصيف پديده بينديشد و به دنبال خلق و يا توليد نظريه برآيد(کرسول، 2002). نظريه داده بنياد، نظريه برگرفته از دادههايي است که در طي فرآيند پژوهش به صورت نظاممند گردآوري و تحليل شدهاند. در اين راهبرد، گردآوري و تحليل دادهها و نظريهاي که در نهايت از دادهها استنتاج ميشود، در ارتباط نزديک با يکديگر قرار دارند. پژوهشگر به جاي اين که مطالعهي خود را با نظريه از پيش تصور شدهاي آغاز کند، کار را با يک حوزهي مطالعاتي خاص شروع کرده، اجازه ميدهد که نظريه از دل دادهها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی دانشگاهها، انتظارات دانشجو، انتخاب رشته، شهرت سازمان Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی انتظارات دانشجو، دانشگاهها، جذب دانش، روش پژوهش