پایان نامه با واژه های کلیدی دانشگاهها، دانش آموختگان، آموزش کارکنان، کسب و کار

دانلود پایان نامه ارشد

ميکنند. توجه به اين که پاسخ به اين درخواست در حال حرکت به سمت تشکيل اولين برداشت است اهميت پرسنل اداري ميباشد. مسئوليتپذيري موضوعات مهم با انتقال دانش نامرتبط است(آلتباچ و نايت، 2007).
آموزش کارکنان قطعاً يک جزء کليدي از کل آميختهي بازاريابي است. اگر يک دانشگاه قادر به ترويج و ايجاد انگيزه در اساتید خوب باشد مزاياي عمدهاي بدست ميآيد: محصولات آموزشي بهتر، تصوير پيشرفته، دانشجويان و جامعهي راضي. داشتن افراد مناسب براي توسعه و ارائهي دانش يک قدم کليدي براي طراحي يک سرويس آموزشي موفق است. توانايي ارائهي محتوي به شيوهاي صحيح ميباشد. مدرسين قوي تصوير قوي ارائه ميدهند. اگر دانشگاه قادر به اتصال به کانالهاي رسانهها و افکار عمومي از طريق اساتيدش باشد استراتژي ترفيع ميتواند از اين مزيت استفاده کرده و ميتواند تصوير دانشگاه را بالا ببرد. اگر تصوير عمومي منسجم با برنامهي آموزشي که اين برنامه نياز دارد به شيوهاي صحيح خطاب به دانش آموزان ارائه شود جامعه را راضي خواهد کرد. استراتژي افراد مهمترين افزودني از خدمات بازاريابي است. شروع با يک ارزيابي صحيح از پرسنل و تقابل نقاط قوت خود با فرصتهاي بازار يک دانشگاه ميتواند شروع ساخت يک آميختهي بازاريابي قدرتمند باشد(آلتباچ و نايت، 2007).
2ـ10ـ6ـ فرآيند143
همراه با استراتژي کارکنان اداري، استراتژي فرآيند در واقع مسئوليت براي ارائهي خدمات مطلوب است. تا زماني که خدمات آموزشي برکاغذبازي و بوروکراسي دلالت کند استراتژي فرآيند را ميتوان يک عامل مهم که ميتواند نارضايتي را بين تمام افراد کاهش دهد در نظر گرفت. يکي از نقشهاي اصلي ايفا شده توسط استراتژي فرآيند، در مراحل ثبت نام است. که تنها فرآيندي است که به گزينهاي براي دانشجو تبديل ميشودکه تمام استراتژيهاي دخيل در آن مهم است. در همکاري با استراتژي افراد و شواهد فيزيکي، استراتژي فرآيند قادر به بهبود تصوير مؤسسه و جذب داوطلبان بيشتر است. روند ثبتنام موفقيتآميز، قادر به ارائهي دانشجويان آمادهي قادر به استفاده از دانش منتقل شده است. با اين کار کيفيت محصول آموزشي(به دليل تفکيک ناپذيري و متغير بودن) و نتايج حاصل از مؤسسه (نرخ ترک تحصيل پايين تر، يکپارچه سازي سريع تر بازار کار) را تحت تأثير قرار ميدهد(رياي، داويس، داويد و بال، 2001).
2ـ10ـ7ـ منابع فيزيکي144
از آنجا که محصول آموزشي نامحسوس است شواهد فيزيکي نقش عمدهاي به مدرک محصولي که قرار است تحويل داده شود (در مرحله ثبت نام) و به عنوان يک مدرک از دانش کسب شده(توسط فارغ التحصيل) بازي ميکند. در مرحله ثبت نام ساختمانها و امکانات محوّطهي دانشگاه، سختافزار و تمام شواهد ملموس ديگر نشان دهندهي کيفيت خدماتي است که قرار است ارائه شود. تمام اجزاي شواهد فيزيکي به اولين برداشت کمک ميکند. باتوجه به اين که تمام استراتژيهاي ديگر تأثير کوچکي بر روي هر يک از حواس پنجگانه دارند، استراتژي منابع فيزيکي پاسخگوي معناي محسوس براي ارائه پيشنهاد آموزشي است(ايناچ145، 2011).
2ـ11ـ مشتريان مؤسسات آموزشعالي و بازاريابي رابطهاي146
با استفاده از مفهوم بازاريابي در فعاليتهاي مؤسسات آموزشعالي نياز به تعريف مشتريان و شناسايي نيازها و خواستههاي آنها براي برآورده کردن نيازهايشان تعيين ميشود. به طور کلي مشتري فرد يا نهاد حقوقي است که يک محصول يا خدمت را از يک عرضهکننده کالا کسب ميکند. براي آموزش دانشگاهي، مشتري ميتواند يک فرد يا سازمان باشدکه مستقيم يا غيرمستقيم براي خدمات آموزشي پرداخت ميکند(مشتريان مستقيم از مؤسسات دانشگاهي، عاملين اقتصادي که از منابع انساني واجد شرايط سود ميبرند، جامعه که از دانش، نوآوري فنآوري براي توسعهي کسب و کار بهرهمند ميشود). با توجه به اين بيان در ادبيات تخصصي از مفهوم سهامداران و يا اشخاص علاقهمند در خدمات ارائه شده توسط دانشگاهها استفاده شده است که توسط: دانشجويان، خانوادهها، جوامع محلي، جامعه به عنوان يک کل، کارکنان نهادها، مقامات و نهادهاي عمومي، کارفرمايان سازمانها نشان داده شده است(راولي147، 1997؛ مک فارلين و لوماس148، 1999، مارست149، 2001؛ کوپر150، 2002؛ ارناواتي151، 2003؛ صحني، بانوت و کارنس152، 2004). ادبيات تخصصي به طور کلي يک ليست گستردهاي از نويسندگان است که تعريف مشتريان خدمات آموزشي هستند(وينچ153، 1996؛ گالووي154، 1998؛ جانسون و گلامسکي155، 1999)، و همچنين مشتريان آموزشيعالي، به خصوص مادو و کوئي156،1993؛ کانوي، مک کي157 و پرسر158، 1994؛ فرام و کمپ159، 1995؛ هبرت، دلا و باس160، 1995؛ کاثبرت161، 1996) فراهم ميکند. در فرآيند آموزش، دانشجويان چندين موقعيت را درنظر ميگيرند(ورسه، هتسي، ويلماني162، 2009):
ـ محصولات فرآيند آموزشي حاصل از پردازش، همانند مواد خام در مراحل اوليهي آموزش دانشگاه تا محصولات نهايي روز فارغ التحصيلي،
ـ مصرفکنندگان خدمات داخلي که به ارائهي خدمات عمومي کمک ميکنند(کتابخانه، دريافت خدمات در خوابگاه هاي دانشجويي)،
ـ نقش کارمندان در فرآيند يادگيري، که براي اولين بار توسط سيروانسي(1996) شناسايي شده است.
ـ مصرفکنندگان داخلي دورهها، مواد مطالعاتي، به عنوان نقش اصلي درنظر گرفته براي دانشجويان (سيروانسي، 1996).
با توجه به اين ملاحظات، موارد فوق براي مشخص کردن دانشجويان با مفهوم کاربر نهايي از خدمات آموزشي مفيد است(ورسه و همکاران، 1999). خدمات آموزشي براي مصرفکنندگان مستقيم و غير مستقيم خدمات آموزشي (دانش آموزان، والدين، کارفرمايان، جامعه) جالب توجه ميباشد چرا که آنها دستهاي از نيازهاي پيچيدهي خود را ارضا ميکنند. دانشجويان خواستار اَخذ بازدهي متعادل از نظر سرمايهگذاري در زمان، انرژي و تلاش در يادگيري و در نتيجه به عنوان متخصص در انتهاي فرآيند آموزش ميباشند. کارفرمايان آيندهنگر، فارغ التحصيلان علاقهمندي که معمولاً قادر به حل مشکلاتي که در سازمان با آنها مواجه خواهند شد، هستند. جامعه انتظارات خود را با توجه به عملکرد مناسب اقتصادي همچنين در برنامههاي اجتماعي با توجه به تلاش فارغ التحصيلان آموزشعالي هم در طول آموزشهاي اوليه و هم آموزشهاي مداوم رقم ميزنند. در جهاني که منابع اطلاعاتي نشان دهندهي هرچه بيشتر کليد پيشرفت هستند، نگراني مؤسسات آموزشعالي به عنوان ارائهدهندگان خدمات براي ايجاد يک رابطهي خوب با عوامل اقتصادي که راه حلهاي عملي براي توسعهي پايدار ارائه ميدهند هم از لحاظ آموزش متخصصان و هم از نظر توليد علم ضروريتر ميشود. نقش مهمي در اين راستا در اصل توسط تصوير ارائه شده از دانشگاه در ميان فارغ التحصيلان، رضايت آنها، تعامل بين استاد و دانشجو، به سمت تجزيه و تحليل انتقادي از رابطهي بين فارغ التحصيلان به عنوان مصرفکنندگان خدمات آموزشي و دانشگاه ميرود. مطالعات اخير انجام شده در زمينهي بازاريابي دانشگاه(ماريا163، 2010) نشان داده است که رقابت جاري دانشگاه روي رابطه فارغ التحصيل دانشگاه در ميان ذينفعان با توجه به تصويري که از خود ايفا کرده است ساخته شده است. کيفيت تعامل استاد،دانشجو در رضايت فارغ التحصيلان منعکس شده و در محتواي تصوير دانشگاه به عنوان مفهوم شناخته شدهي ابعاد عاطفي، درک شده است. تصوير مطلوب از ميان فارغ التحصيلان دانشگاه در حفظ روابط با فارغ التحصيلان نيز پس از فارغ التحصيلي کمک ميکند و بايد آن را به يک هدف استراتژيک که بازاريابي و مديريت دانشگاه را تشکيل ميدهند تبديل کرد. جذب، حفظ و تقويت روابط با مشتريان نشان دهندهي بازاريابي رابطهاي است(بري164، 2003). بسيار مهم است که روابط با مشتريان موجود را براي موفقيت طولاني مدت تقويت کنيم. فارغ التحصيلان ميتوانند بعدتر به عنوان دانشجويان کارشناسي ارشد، دانشجويان دکترا و سپس به عوامل اقتصادي علاقهمند به دانش و نوآوريهاي ايجاد شده توسط دانشگاهها و کارفرمايان دانش آموختگان آموزشعالي يا درجه کارشناسي ارشد بعنوان مشتري ظاهر شوند.
بازاريابي رابطهاي در زمينه خدمات آموزشي زمانيکه براي مشتري در انتخاب ارائهدهنده خدمات جايگزين وجود دارد مفيدتر است. و بايد همانند يک فلسفه درک شود، به عنوان يک راه يکپارچهسازي تفکر در قرار دادن بازار مبتني برخدمات که هم براي سرويس گيرنده و هم براي سازمان ارزش ايجاد ميکند. ارائه خدمات بايد همراه با ارتقاء کافي انعطافپذيري ساختار سازماني باشد. تبديل مشتريان بي تفاوت به مشتريان وفادار معناي واقعي فعاليت بازاريابي است(بري، 1975).
در ترسيم استراتژيهاي بازاريابي رابطهاي، بري توجه به پنج جنبه را پيشنهاد ميکند: خدمات پايه، رابطه با مشتري، توسعه خدمات، قيمتهاي تشويقي، بازاريابي داخلي. بري همچنين معتقد است که مهمترين جنبه در اجراي بازاريابي رابطهاي ارائه خدماتي است که مطابق با نياز مشخص شده از نظر کيفيت و دادن اعتماد به نفس به مشتري باشد. کيفيت خدمات آموزشي توسط درجهي ماديسازي، حرفهايگري، صداقت، اعتماد، دقت و همدلي از خدمات داده ميشود. از آنجا که نتيجه مصرف خدمات منفعتي است که مشتري نميتواند قبل از مصرف به آن پي ببرد، مشتريان، به آن تأمينکنندگاني که به آنها اطمينان بدهند، وفادار خواهند ماند. بازاريابي رابطهاي، به عنوان کل فعاليتهايي که توسط توسعهي روابط بلندمدت با مشتريان و حفظ با ديگر بخشهاي علاقهمند است که از مهمترين دغدغههاي متخصصان است(گرانراس165، 1997). مفهوم بازاريابي رابطهاي را ميتوان به عنوان يک اصل بازاريابي بر اساس روابط، شبکه، تعامل بين مشتريان، سازمان، بازار و جامعه، مقدار مشترک به دست آمده توسط همهي طرفهاي مربوطه گسترش داد(گامرسان166 ،2002).
گامرسان سه نظريهي مهم به اصول بازاريابي کلاسيک افزوده است که به شکلگيري مفهوم بازاريابي رابطهاي کمک ميکند: مديريت کيفيت جامع، شبکه شرکتها، توجه به سرمايه انساني به عنوان يک دارايي خالق ارزش. TQM167 نه تنها انقلابي از مديريت کيفيت را، بلکه تحکيم گرايش بازاريابي به مشتري، کيفيت درک شده توسط مشتري و رضايتمندي وي را نيز در نظر ميگيرد. اصول اساسي مديريت کيفيت: گرايش به مشتري، رهبري، مشارکت کارکنان، رويکرد فرآيندي، همبستگي فرآيندهايي که ارتباط با مشتريان و با بازيگران ديگر از عرصهي سازمان را در نظر ميگيرند. روابط سودمند متقابل با مشتريان مربوط به رويکرد بازاريابي مشتريمحور است. زنگ زيثمال و لمون168(2001) و هسکت169، ساسر و اسلسينگر170(1997) يک مفهوم جديد پيشنهاد کردهاند، عدالت براي مشتري که به معني رضايت، وفاداري، قابليت سودآوري به عنوان عناصري که منجر به دست آوردن سود زنجيره اي براي هر سرويس ميشوند. پس از اجراي روش هاي بازاريابي، کاپلان و نورتون171(1996) سرمايه تشکيل شده ي سازمان را به عنوان سرمايهي داده شده توسط ارزش مشتريان توصيف ميکنند. اين مفهوم سرمايهي فکري، متشکل از کيفيت و مهارتي که به مردم ارائه شده اضافه شده است. دانشگاه نيز بايد ساختار سرمايهاي به نمايندگي از اتصالات روابط بين بخشهاي عملکردي، فرهنگ سازماني ايجاد کند. هانت و مورگان(1994) ساختمان بازاريابي رابطهاي را به عنوان رقابت شبکه، از جمله تمام فعاليتهاي بازاريابي که توسط آن ايجاد شده، توسعه يافته و حفظ کرده موفقيت در بازار را با ادغام تمام لينکهاي زنجيره ارزش(خريدار، فروشنده، کارمند) پيشنهاد کردهاند. بازاريابي رابطهاي مدرن بايد نه تنها به مشتري نهايي، بلکه به مشتري خارجي محدود نشوند. بري معتقد است که همچنين تحکيم روابط با مشتريان داخلي(ارائهدهندگان خدمات) مفيد است، به اين ترتيب که رويکرد بازاريابي اين دسته از مشتريان را از آنجا که تنها با جذب، حفظ و ايجاد انگيزه پرسنل با کيفيت بهبود يافته و توانايي سازمان جهت ارائه خدمات با کيفيت، شرط مهم در ايجاد يک ارتباط خوب با مشتريان ميباشد. روابط قوي با کارکنان منجر به روابط پايدار سازمان با مشتريان ميشود(دياکونو و پاندليکا، 2011).

2ـ12ـ تصوير نام تجاري172
2ـ12ـ1ـ برندسازي
مفهوم ديگري از بازاريابي است که توسط مؤسسات آموزشعالي مورد استفاده قرار ميگيرد. برندسازي هم ميتواند بعنوان بخشي از استراتژي محصول و هم بعنوان بخشي از استراتژي ترويج در نظر گرفته

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی بازار کار، دانشگاهها، جذب دانش، ساختار بازار Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مصرف کنندگان، سازمان دانش، ناخودآگاه، محل سکونت