پایان نامه با واژه های کلیدی دانشجویان دختر، اضطراب اجتماعی، کمال گرایی، صفات شخصیت

دانلود پایان نامه ارشد

بخش یافته های جانبی این فصل،نتایج آزمون تحلیل واریانس در خصوص مقایسه دانشکده ها گزارش می شود.
4-2- داده های توصیفی
جدول 4-1: میانگین و انحراف استاندارد نمرات اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر
متغیر
گروهها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
حداقل نمره
حداکتر نمره
اضطراب اجتماعی
دانشجویان دختر
176
73/12
11/9
0
43

دانشجویان پسر
146
36/14
18/9
0
44

کل
322
47/13
17/9
0
44

جدول 4-3 میانگین و انحراف استاندارد نمرات اضطراب جتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر را نشان می دهد. همان طور که جدول بالا نشان می دهد میانگین نمرات اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر برابر با 73/12 و در دانشجویان پسر برابر با 36 /14 می باشد.

نمودار 4-1 : میانگین نمرات اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر
جدول 4-2- میانگین و انحراف استاندارد نمرات صفات شخصیتی در دانشجویان
صفات شخصیت
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
حداقل نمره
حداکثر نمره

روان رنجورخویی
322
75/24
66/6
10
44
برون گرایی
322
38/32
62/4
17
47
بازبودن به تجربه
322
96/36
57/4
23
48
مسئولیت پذیری
322
67/36
63/5
20
50
توافق
322
46/34
21/4
24
48

جدول 4-2- میانگین نمرات صفات شخصیتی در بین دانشجویان را نشان می دهد. همان طور که جدول بالا نشان می دهد میانگین نمرات صفت شخصیت روان نژندی در دانشجویان برابر با 75/24 ،صفت شخصیت برون گرایی برابر با 38/32 ، صفت شخصیت بازبودن به تجربه برابر با 96/36 ، صفت شخصیت مسئولیت پذیری برابر با 67/36 و میانگین نمرات صفت شخصیت توافق برابر با 46/34 می باشد.

نمودار 4-2: میانگین نمرات صفات شخصیتی در بین دانشجویان
جدول 4-3 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات صفات شخصیتی در بین دانشجویان دختر و پسر
صفات شخصیت
گروهها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
حداقل نمره
حداکتر نمره
روان رنجورخویی
دانشجویان دختر
176
68/24
11/7
10
44

دانشجویان پسر
146
84/24
11/6
12
39
برون گرایی
دانشجویان دختر
176
71/32
67/4
21
47

دانشجویان پسر
146
99/31
55/4
17
42
بازبودن به تجربه
دانشجویان دختر
176
51/37
67/4
26
48

دانشجویان پسر
146
29/36
37/4
23
46
مسئولیت پذبری
دانشجویان دختر
176
38/37
73/5
20
50

دانشجویان پسر
146
82/35
40/5
23
48
توافق
دانشجویان دختر
176
26/35
21/4
24
48

دانشجویان پسر
146
50/32
01/4
24
47

جدول 4-3 میانگین و انحراف استاندارد نمرات صفات شخصیت را در بین دانشجویان دختر و پسر را نشان می دهد. همان طور که جدول بالا نشان می دهد میانگین نمرات صفت شخصیت روان رنجورخویی در دانشجویان دختر برابر با 68/24 و در دانشجویان پسربرابر با 84 /24 می باشد. در سایر صفات شخصیت به ترتیب در برون گرایی میانگین نمرات دانشجویان دختر برابر با 71/32و در دانشجویان پسر برابر با 99/32، در صفت بازبودن به تجربه میانگین نمرات دانشجویان دختر برابر با 51/37 و در دانشجویان پسر برابر با 29/36، در صفت مسئولیت پذیری میانگین نمرات دانشجویان دختر برابر با 38/37 و در دانشجویان پسر برابر با 82/ 35 در صفت توافق میانگین نمرات دانشجویان دختر برابر با 26/35 و در دانشجویان پسر برابر با 50/33 و می باشد.

نمودار 4-3 : میانگین نمرات صفات شخصیت در بین دانشجویان دختر و پسر

جدول 4-4 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات کمال گرایی سازگارانه و کمال گرایی ناسازگارانه
کمال گرایی
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
حداقل نمره
حداکتر نمره

سازگارانه
322
87/69
66/8
43
88
ناسازگارانه
322
50/90
93/14
48
138
کل
322
38/160
98/18
107
223

جدول 4-4 میانگین نمرات کمال گرایی در بین دانشجویان را نشان می دهد. همان طور که جدول بالا نشان می دهد میانگین نمرات کمال گرایی سازگارانه در دانشجویان برابر با 87/69 و میانگین نمرات کمال گرایی ناسازگارانه در دانشجویان برابر با 50/90 می باشد. همچنین میانگین نمرات کل کمال گرایی در آنها برابر با 38/160 می باشد.

نمودار4-4 : میانگین نمرات کمال گرایی سازگارانه و کمال گرایی ناسازگارانه در بین دانشجویان

جدول 4-5 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات کمال گرایی سازگازانه و ناسازگارانه در بین دانشجویان دختر و پسر
متغیر
گروهها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
حداقل نمره
حداکتر نمره
کمال گرایی
سازگارانه
دانشجویان دختر
176
19/71
61/8
50
88

دانشجویان پسر
146
28/68
47/8
43
87
کمال گرایی
نا سازگارانه
دانشجویان دختر
176
06/91
12/16
48
138

دانشجویان پسر
146
84/89
38/13
55
133
کمال گرایی کل
دانشجویان دختر
176
26/162
27/20
107
223

دانشجویان پسر
146
13/158
11/17
107
218

جدول 4-5 میانگین و انحراف استاندارد نمرات کمال گرایی سازگارانه و ناسازگارانه در بین دانشجویان دختر و پسر را نشان می دهد. همان طورکه جدول بالا نشان می دهد میانگین نمرات کمال گرایی سازگارانه در دانشجویان دختر برابر با 19/71 و در دانشجویان پسربرابر با 28/68 و میانگین نمرات کمال گرایی ناسازگارانه در دانشجویان دختر برابر با 06/91 و در دانشجویان پسر برابر با 84/89 می باشد. همچنین میانگین نمرات کمال گرایی کل در دانشجویان دختر برابر با 26/162 و در دانشجویان پسر برابر با 13/158 می باشد.

نمودار 4-5 : میانگین نمرات کمال گرایی سازگازانه و ناسازگارانه در بین دانشجویان دختر و پسر

جدول 4-6 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات خودکارآمدی در بین دانشجویان دختر و پسر
متغیر
گروهها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
حداقل نمره
حداکتر نمره
خودکارآمدی
دانشجویان دختر
176
40/61
95/7
43
81

دانشجویان پسر
146
92/59
00/7
44
76

کل
322
73/60
56/7
43
81
جدول4-6 میانگین و انحراف استاندارد نمرات خودکارآمدی در بین دانشجویان دختر و پسر را نشان می دهد. همان طور که جدول بالا نشان می دهد میانگین نمرات خودکارآمدی در دانشجویان دختر برابر با 40/61 و در دانشجویان پسربرابر با 92/59 می باشد. همچنین میانگین نمرات خودکارآمدی کل در دانشجویان برابر با 73/60 می باشد.

نمودار 4-6 : میانگین نمرات صفات شخصیت در بین دانشجویان دختر و پسر

4-3- یافته های استنباطی :
فرضیه های پژوهش :
فرضیه اول : بین صفت شخصیتی روان رنجورخویی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان رابطه وجود دارد.
جدول شماره 4-7 : نتایج آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین صفت شخصیتی روان رنجورخویی و اضطراب اجتماعی
متغیرها
اضطراب اجتماعی
روان رنجورخویی
**49/0 r =
01/0=sig
322=n
** معنی داری در سطح 99/ 0 اطمینان (P<0/01)
جدول شماره 4-7 همبستگی بین صفت شخصیتی روان رنجورخویی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان را نشان می دهد. همان طور که جدول فوق نشان می دهد بین صفت شخصیتی روان رنجورخویی و اضطراب اجتماعی ضریب همبستگی به میزان 49/0 r = وجود دارد این همبستگی در سطح اطمینان 99/0 معنی دار است (01/0 >p) بر این اساس می توان گفت بین صفت شخصیتی روان رنجورخویی و اضطراب اجتماعی همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد .بنابراین فرضیه اول پژوهش پذیرفته می شود.
فرضیه دوم : بین صفت شخصیتی برون گرایی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان رابطه وجود دارد.

جدول شماره 4-8 : نتایج آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین صفت شخصیتی برون گرایی و اضطراب اجتماعی
متغیرها
اضطراب اجتماعی
برون گرایی
**44 /0 – r =
01/0=sig
322=n
** معنی داری در سطح 99/ 0 اطمینان (P<0/01)
جدول شماره 4-8 همبستگی بین صفت شخصیتی برون گرایی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان را نشان می دهد. همان طور که جدول فوق نشان می دهد بین صفت شخصیتی برون گرایی و اضطراب اجتماعی ضریب همبستگی به میزان 44/0- r = وجود دارد این همبستگی در سطح اطمینان 99/0 معنی دار است (01/0 >p) براین اساس می توان گفت بین صفت شخصیتی برون گرایی و اضطراب اجتماعی همبستگی منفی معنی دار وجود دارد بنابراین فرضیه دوم پژوهش پذیرفته می شود.
فرضیه سوم : بین صفت شخصیتی بازبودن به تجربه و اضطراب اجتماعی در دانشجویان رابطه وجود دارد.
جدول شماره 4-9 : نتایج آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین صفت شخصیتی بازبودن به تجربه و اضطراب اجتماعی
متغیرها
اضطراب اجتماعی
بازبودن به تجربه
**23/0 – r =
01/0=sig
322=n
** معنی داری در سطح 99/ 0 اطمینان (P<0/01) جدول شماره 4-9 همبستگی بین صفت شخصیتی بازبودن به تجربه و اضطراب اجتماعی در دانشجویان را نشان می دهد. همان طور که جدول فوق نشان می دهد بین صفت شخصیتی بازبودن به تجربه و اضطراب اجتماعی ضریب همبستگی به میزان 23/0- r = وجود دارد این همبستگی در سطح اطمینان 99/0 معنی دار است (01/0 >p) براین اساس می توان گفت بین صفت شخصیتی بازبودن به تجربه و اضطراب اجتماعی همبستگی منفی معنی دار وجود دارد. بنابراین فرضیه سوم پژوهش پذیرفته می شود.
فرضیه چهارم : بین صفت شخصیتی مسئولیت پذیری و اضطراب اجتماعی در دانشجویان رابطه وجود دارد.
جدول شماره 4-10: نتایج آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین صفت شخصیتی مسئولیت پذیری و اضطراب اجتماعی
متغیرها
اضطراب اجتماعی
مسئولیت پذیری
**40/0 – r =
01/0=sig
322=n
** معنی داری در سطح 99/ 0 اطمینان (P<0/01) جدول شماره 4-10 همبستگی بین صفت شخصیتی مسئولیت پذیری و اضطراب اجتماعی در دانشجویان را نشان می دهد. همان طور که جدول فوق نشان می دهد بین صفت شخصیتی مسئولیت پذیری و اضطراب اجتماعی ضریب همبستگی به میزان 40/0- r = وجود دارد این همبستگی در سطح اطمینان 99/0 معنی دار است (01/0 >p) براین اساس می توان گفت بین صفت شخصیتی مسئولیت پذیری و اضطراب اجتماعی همبستگی منفی معنی دار وجود دارد بنابراین فرضیه چهارم پژوهش پذیرفته می شود.
فرضیه پنجم : بین صفت شخصیتی توافق و اضطراب اجتماعی در دانشجویان رابطه وجود دارد.

جدول شماره 4-11 : نتایج آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین صفت شخصیتی توافق و اضطراب اجتماعی
متغیرها
اضطراب اجتماعی
توافق
*13/0 – r =
05/0=sig
322=n
* معنی داری در سطح 95/ 0 اطمینان (P<0/05)
جدول شماره4-11 همبستگی بین صفت شخصیتی توافق و اضطراب اجتماعی در دانشجویان را نشان می دهد. همان طور که جدول فوق نشان می دهد بین صفت شخصیتی توافق و اضطراب اجتماعی ضریب همبستگی به میزان 13/0- r = وجود دارد این همبستگی در سطح اطمینان 95/0 معنی دار است (05/. فرضیه ششم : بین کمال گرایی سازگارانه و اضطراب اجتماعی در دانشجویان رابطه وجود دارد.
جدول شماره 4-12 : نتایج آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین کمال گرایی سازگارانه و اضطراب اجتماعی
متغیرها
اضطراب اجتماعی
کمال گرایی سازگارانه
08/0 – r =
05/0=sig
322=n

جدول شماره 4-12 همبستگی بین کمال گرایی سازگارانه و اضطراب اجتماعی در دانشجویان را نشان می دهد. همان طور که جدول فوق نشان می دهد بین کمال گرایی سازگارانه و اضطراب اجتماعی ضریب همبستگی به میزان 08/0- =r وجود دارد این همبستگی از نظر آماری معنی دار نیست.( 05/0 فرضیه هفتم : بین کمال گرایی نا سازگارانه و اضطراب اجتماعی در دانشجویان رابطه وجود دارد.
جدول شماره 4-13 : نتایج آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین کمال گرایی نا سازگارانه و اضطراب اجتماعی
متغیرها
اضطراب اجتماعی
کمال گرایی نا سازگارانه
**42/0 r =
01/0=sig
322=n
** معنی داری در سطح 99/ 0 اطمینان (P<0/01)
جدول شماره 4-13همبستگی بین کمال گرایی ناسازگارانه و اضطراب اجتماعی در دانشجویان را نشان می دهد. همان طور که جدول فوق نشان می دهد بین کمال گرایی ناسازگارانه و اضطراب اجتماعی ضریب همبستگی به میزان 42/0 r = وجود دارد. این همبستگی در سطح اطمینان 99/0 معنی دار است (01/0 >p) براین اساس می توان گفت بین کمال گرایی ناسازگارانه و اضطراب اجتماعی همبستگی منفی معنی دار وجود دارد. بنابراین فرضیه هفتم پژوهش پذیرفته می شود.
فرضیه هشتم : بین خودکارآمدی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان رابطه وجود دارد.

جدول شماره 4-14 : نتایج آزمون همبستگی پیرسون در خصوص رابطه بین خودکارآمدی و اضطراب اجتماعی
متغیرها
اضطراب اجتماعی
خودکارآمدی
**54/0 – r =
01/0=sig
322=n
** معنی داری در سطح 99/ 0 اطمینان (P<0/01) جدول شماره 4-14 همبستگی بین خودکارآمدی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان را نشان می دهد. همان طور که جدول فوق نشان می دهد بین خودکارآمدی و اضطراب اجتماعی ضریب همبستگی به میزان 54/0- r = وجود دارد. این همبستگی در سطح اطمینان 99/0 معنی دار است (01/0 >p) براین اساس می توان گفت بین خودکارآمدی و اضطراب اجتماعی همبستگی منفی معنی دار وجود دارد. بنابراین فرضیه هشتم پژوهش پذیرفته می شود.

جدول 4-15 : ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیرها
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.روان رنجورخویی
1

2.برون گرایی
**45/0-
1

3.توافق
*12/0 –
**21/0
1

4.باز بودن به تجربه
**33/0-
**17/0
*11/0
1

5.مسئولیت پذیری
**46/0-
**41/0
07/0
**39/0
1

6.اضطراب اجتماعی
**49/0
**44/0-
*13/0-
**23/0-
**40/0-
1

7.کمال گرایی سازگارانه
08/0-
*13/0
04/0
* 12/0
**53/0
08/0-
1

8.کمال گرایی ناسازگارانه
**53/0
**19/0-
06/0-
**34/0-
**23/0-
**42/0
**24/0
1

9.کمال گرایی (کل)
**38/0
09/0 –
02/0-
**21/0-
06/0
**29/0
**64/0
**89/0
1

10.خودکارآمدی
**60/0-
**42/
**15/0
**30/0
*55/0
**54/0-
**32/0
**46/0-
**21/0-
1
** معنی داری در سطح 99/ 0 اطمینان (P0/01)
* معنی داری در سطح95/ 0 اطمینان (P0/05)

جدول 4-16: نتایج تحلیل رگرسیون با روش گام به گام برای پیش بینی اضطراب اجتماعی از طریق صفات شخصیت در دانشجویان
مرحله
متغیر وارد شده به مدل
R
R2
St.d Error
B
Beta
t
P
1
روان رنجورخویی
49/0
24/0
06/0
68/0
49/0
23/10
000/0
2
روان رنجورخویی+ برون گرایی
55/0
30/0
10/0
55/0-
28/0-
37/5-
000/0
3
روان رنجورخویی+ برون گرایی + مسئولیت پذیری
57/0
32/0
08/0
26/0-
16/0-
99/2-
003/0

جدول 4-16 نتایج تحلیل رگرسیون با روش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اضطراب اجتماعی، کمال گرایی، افراد مبتلا، کمال گرایی مثبت Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی کمال گرایی، دانشجویان دختر، اضطراب اجتماعی، صفات شخصیت