پایان نامه با واژه های کلیدی داده ها و اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

نشاندهنده آن تغييراتي باشند كه در نتيجه يادگيري و طي دوره‌هاي آموزشي كسب شده اند. بايد توجه داشت كه اين اندازه ها مربوط به عملكرد يا نحوه انجام دادن وظايف شغلي نمي‌باشند. بلكه به اندازه‌گيري يادگيري هدف هاي يادگيري كه قبل از اجراي دوره تدوين شده است مي پردازند.
3- ارزشيابي رفتار شركت كنندگان در دوره حين انجام كار: از اين اصطلاح براي يادگيري عملكرد شغلي يا نحوه انجام وظايف شغلي توسط فرد استفاده شده است. همانطور كه واكنش مطلوب شركت كنندگان لزوماً بر يادگيري آنان در برنامه‌هاي آموزشي و نيز در همه موارد منتهي به عملكرد قابل توجه آنان در عمل به آموزشهاي گرفته شده نمي‌گردد، به منظور اندازه‌گيري عملكرد افراد شركت كننده در دوره‌هاي آموزشي از سرپرستان مستقيم آنان (يا آموزشگران و كارشناسان) سؤالات لازم پرسيده خواهد شد.
4- ارزشيابي نتايج، كه هدف اصلي دوره موردنظر بوده است: آخرين مرحله با استفاده از الگوي كرك پاتريك ارزشيابي نتيجه است و سؤال مهم در اين مرحله اين است كه اجراي دوره چه نتايج محسوس و ملموسي را ارائه مي دهد. به عبارت بهتر اثرات اين دوره در مورد عواملي از قبيل كاهش هزينه ها، بهبود كيفيت، افزايش مقدار توليد، كاهش ضايعات، كاهش كم كاري و غيره چه بوده است(رضازاده گلي، 1373).

جدول2-4. چارچوب نظري و مدل پيشنهادي
رديف
محقق
نظريه
1
(Welch,1999)/ (Cotlear, 1995)، رحماني(1388)/ دري نوگوراني (1382)
(توانايي افراد داراي تحصيلات بيشتر در استفاده از دوره آموزشي بيشتر است .
2
طالقاني (1380)
عوامل درون سازماني شامل امکانات در اثربخشي آموزش تاثير گذار است.
3
فروزش (1380) (ونتلينگو مترجم؛ محمد چيذري، 1376).
شرايط و محتواي تدريس در اثربخشي آموزش موثر است.
4
يعقوبي فراني (1381)
فروزش و قلي نيا (1380)
محل سكونت، ميزان تاثيرات، نوع دانشگاه و رشته تحصيلي سربازان بر نظرات ايشان تاثير نداشته ولي عامل “محل گذراندن آموزش‌هاي تخصصي” كاملاً تاثيردار ارزيابي شده‌است.
5
قهرماني (1383)

جمع بندي مطلوب محتوا، بهره گيري از روش هاي تدريس فعال، استفاده از آموزشگران با تجربه، طراحي نظام ارزشيابي كارآمد و ايجاد انگيزه يادگيري است.
6
قهرماني (1383)
فروزش(1380)

عوامل مؤثر بر اثربخشي آموزش هاي تخصصي جهت سربازان كارشناسي و بالاتر، شامل مهياسازي و بهره‌گيري از تكنولوژي و زمان مناسب، آموزشگران با سابقه، نياز سنجي اصولي و روش تدريس مناسب مي‌باشد.
7
آزادي (1382)

بين نظرات سربازان در خصوص ميزان قابل فهم، جذاب، متنوع و کاربردي بودن محتواي آموزشي و همچنين تناسب آن با رشته و مقطع تحصيلي و نيازهاي شغلي سربازان با اثربخشي دوره هاي آموزشي رابطه معني داري وجود دارد.
8
حيدري و حسيني‌نيا (1380)،
فضاي آموزش كه با اهداف و كاركرد آموزشي ساخته نشده است، سبب گرديده تا فضاي كلاسي و همچنين شاخص‌هايي نظير سالن اجتماعات، كتابخانه و … با استانداردهاي جهاني فاصله زيادي داشته.
9
(Mccoy, maired. Hargie, Owen ,2001).
آموزش تخصصي و رسمي باعث افزايش دو سري كارايي و اثربخشي فني يا كارگري (افزايش محصول بر حسب تغيير در تحصيلات، به شرط ثابت بودن ساير نهاده‌ها).

اثربخشي

شکل2. مدل پيشنهادي تحقيق

فصل سوم
روش شناسي پژوهش

مقدمه
اين فصل از گزارش به روش تحقيق اختصاص دارد. در اين فصل به معرفي نوع و روش انجام تحقيق، جامعه آماري و حجم نمونه تحقيق و نحوه نمونه گيري، فرضيه هاي تحقيق، متغيرهاي تحقيق، ابزار تحقيق ، روش تجزيه و تحليل داده ها و … پرداخته مي شود.

3-2- نوع و روش تحقيق
اين تحقيق از نظر روش و ماهيت از نوع تحقيقات توصيفي – همبستگي به حساب مي آيد توصيفي است زيرا به توصيف خصوصيات جمعيت مورد مطالعه (سربازان شرکت کننده در دوره هاي آموزشي تخصصي ) مي‌پردازد. همبستگي است از آن رو که به بررسي رابطه بين متغيرهاي تحقيق و همچنين ارتباط همزمان بين متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق مي پردازد. و از نظر هدف، از نوع تحقيقات کاربردي است روش اين تحقيق پيمايشي است و داده‌هاي مورد نياز پس از مطالعات نظري و پيشينه تحقيق مصاحبه هاي عميق و اکتشافي با تعدادي از صاحب‌نظران حوزه مسايل آموزشي و اثربخشي، از طريق پرسشنامه جمع‌آوري شده است.

3-3- متغيرهاي تحقيق
الف) متغير وابسته
متغير وابسته اين تحقيق ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي پيش از خدمت طرح سربازان تعاون يار مي باشد. شاخص هاي مد نظر براي سنجش و برآورد اين متغير شامل موارد زير مي باشد:
ميزان تغيير دانش سربازان
ميزان تغيير بينش سربازان
ميزان تغيير مهارت سربازان
ب) متغيرهاي مستقل
متغيرهاي مستقل اين تحقيق عباراتند از :
مکان اجراي آموزش هاي ارائه شده
زمان اجراي آموزش هاي ارائه شده
ميزان بکارگيري آموزش هاي ارائه شده
رشته تحصيلي شرکت کنندگان
ميزان تحصيلات شرکت کنندگان
ميزان امکانات سمعي و بصري و تجهيزات کمک آموزشي بکار گرفته شده
نوع روش هاي آموزشي بکار برده شده
نگرش شرکت کنندگان
محتواي دروس آموزش داده شده
عناوين دروس طراحي شده
روشن بودن اهداف و سياست هاي اجراي طرح

3-4- فرضيه هاي تحقيق
– بين کيفيت مکان اجراي آموزش هاي ارائه شده براي سربازان تعاون يار با اثربخشي دوره هاي آموزشي پيش از خدمت آنها رابطه معناداري وجود دارد.
– بين مناسب بودن زمان اجراي آموزش هاي ارائه شده براي سربازان تعاون يار با اثربخشي دوره هاي آموزشي پيش از خدمت آنها رابطه معناداري وجود دارد.
– بين مدت زمان اجراي آموزش هاي ارائه شده براي سربازان تعاون يار با اثربخشي دوره هاي آموزشي پيش از خدمت آنها رابطه معناداري وجود دارد.
– بين ميزان بکارگيري آموزش هاي ارائه شده براي سربازان تعاون يار با اثربخشي دوره هاي آموزشي پيش از خدمت آنها رابطه معناداري وجود دارد.
– بين ميزان تحصيلات شرکت کنندگان در آموزش هاي ارائه شده براي سربازان تعاون يار با اثربخشي دوره هاي آموزشي پيش از خدمت آنها رابطه معناداري وجود دارد.
– بين ميزان تجهيزات کمک آموزشي بکار گرفته شده در اجراي آموزش هاي ارائه شده براي سربازان تعاون يار با اثربخشي دوره هاي آموزشي پيش از خدمت آنها رابطه معناداري وجود دارد.
– بين زمينه فعاليت در تعاون سربازان و آموزش هاي ارائه شده براي سربازان تعاون يار با اثربخشي دوره هاي آموزشي پيش از خدمت آنها رابطه معناداري وجود دارد.
– بين نوع روش هاي آموزشي بکار برده شده در آموزش هاي ارائه شده براي سربازان تعاون يار با اثربخشي دوره هاي آموزشي پيش از خدمت آنها رابطه معناداري وجود دارد.
– بين محتواي دروس در آموزش هاي ارائه شده براي سربازان تعاون يار با اثربخشي دوره هاي آموزشي پيش از خدمت آنها رابطه معناداري وجود دارد.
– بين روشن بودن اهداف و سياست هاي اجراي طرح سربازان تعاون يار در آموزش هاي ارائه شده براي سربازان با اثربخشي دوره هاي آموزشي پيش از خدمت آنها رابطه معناداري وجود دارد.
– اثربخشي دوره هاي آموزشي سربازان تعاون يار در گروه هاي مختلف سربازان با رشته هاي تحصيلي تفاوت معناداري وجود دارد.
– نگرش شرکت کنندگان در آموزش هاي طرح سربازان تعاون ياردر اثربخشي دوره هاي آموزشي تاثير معناداري دارد.

3-5- جامعه آماري
جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه سربازان تعاون يار که دوره هاي آموزشي تخصصي وزارت تعاون را گذرانده اند است. بر اساس اطلاعات ارايه شده از سوي مسئولين وزارت تعاون تعداد سربازاني که دوره هاي تخصصي را گذرانده اند و در حال خدمت مي باشند 80 نفر مي باشد. به علت محدود بودن تعداد جامعه آماري روش نمونه گيري تحقيق تمام شماري است و کل تعداد 80 نفر نيز مورد مطالعه قرار گرفتند .

3-6- روش جمع آوري اطلاعات
براي جمع آوري داده ها و اطلاعات مورد نياز در راستاي دستيابي به اهداف تحقيق، از روش هاي مختلفي چون مشاهده، مصاحبه با صاحب نظران و متخصصان آموزش، مطالعه اسنادي و كتابخانه اي و جستجوي اينترنتي و در نهايت پرسشنامه استفاده گرديد.

3-7- روش تجزيه و تحليل اطلاعات و داده پردازي
جهت تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده در اين تحقيق از دو روش آمار توصيفي و تحليلي استفاده گرديد. با توجه‌ به‌ نوع‌ تحقيق‌ در مرحله توصيفي ابتدا از آمار توصيفي‌ شامل فراواني‌(مطلق‌ و تراكمي‌) شاخص هاي گرايش ‌به مركز (ميانگين‌، نما، ميانه‌) و پراكندگي‌ (واريانس‌ و انحراف‌ معيار) در مورد هر يك از متغيرهاي تحقيق استفاده شد. در قسمت آمار تحليلي براي تبيين ارتباط متغيرها و علل تغييرات و نقش متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته از آمار‌ استنباطي‌ نظير ضريب‌ همبستگي‌ اسپيرمن‌، آزمون‌ مقايسه ميانگين، تجزيه واريانس، F-test و رگرسيون چندگانه استفاده گرديد. در ضمن براي اولويت بندي متغيرهاي مورد مطالعه از شاخص ضريب تغييرات (C.V) استفاده شد و داده هاي تحقيق با استفاده از نرم افزار spss19 تجزيه و تحليل گرديد.
3-8- ابزار تحقيق (پرسشنامه)
در تحقيق حاضر براي كسب نظرات و ديدگاه هاي جامعه آماري تحقيق يعني سربازان تعاون يار وزارت تعاون از پرسشنامه استفاده شده است. همچنين از اسناد و مدارك براي جمع آوري اطلاعات مربوط به پيشينه و ادبيات استفاده شد. پرسشنامه تحقيق شامل:
1- سؤالات مربوط به ويژگي هاي شخصي ( 3 سوال )
2- سؤالات مربوط به اطلاعات و توانايي ها ( 17 سوال )
3- سؤالات مربوط به عوامل تاثير گذار ( 19 سوال )
4- سؤالات مربوط به کيفيت دوره ها( 19 سوال )
5- سؤالات مربوط به نگرش سربازان به دوره هاي آموزشي( 11 سوال )
7- سؤالات مربوط به موانع و مشکلات دوره هاي آموزشي( 13 سوال )

3-9- روايي‌ پرسشنامه
روايي‌ مربوط‌ به‌ اين‌ است‌ كه‌ آيا سؤال‌ واقعاً آنچه‌ را كه‌ بايد اندازه‌ بگيرد، اندازه‌ مي‌گيرد يا خير؟ در واقع‌ سوال‌مربوط‌ به‌ روايي‌ توجه‌ ما را به‌ اين‌ نكته‌ جلب‌ مي‌كند كه‌ تا چه‌ حد وسيله‌ سنجش‌ و ابزار اندازه‌ گيري‌ واقعاً مفهوم‌ موردنظر را سنجيده‌ است‌ نه‌ چيزهاي‌ ديگر را(پاشا شريفي، 1379).
در اين‌ تحقيق‌ براي‌ تعيين‌ روايي‌ پرسشنامه‌ از روش‌ روايي‌ شكلي و محتوايي‌ استفاده‌ شده‌ است‌. بدين‌ معني‌ كه‌ با ارائه‌ آن‌ به ‌صاحب ‌نظران‌ و متخصصان‌، نظرات‌ آنها در خصوص‌ روايي‌شكلي پرسشنامه‌ اخذ شد‌. همچنين‌ در مرحله‌ پيش‌آزمون‌نيز نسبت‌ به‌ بررسي روايي محتوايي پرسشنامه اقدام شد. اصلاحات شكلي براي مفهوم سازي جملات و عبارات و اصلاحات محتوايي براي سنجش ارتباط پرسش ها با هدف هاي تحقيق انجام شد.

3-10- پايايي‌ پرسشنامه‌ها
منظور از پايايي‌ يك‌ وسيله‌ اندازه‌گيري‌ آن‌ است‌ كه‌ اگر شناسه‌ها و متغيرهاي‌ مورد سنجش‌ با همان‌ وسيله‌ (پرسشها)تحت‌ شرايط‌ مشابه‌ كراراً اندازه‌گيري‌ شوند، نتايج‌ يكساني‌ حاصل‌ شود. در اين‌ تحقيق‌ براي‌ تعيين‌ پايايي‌ پرسشنامه‌ها ازضريب‌ آلفاي كرونباخ استفاده‌ شد. براي‌ هر قسمت از پرسشنامه‌ به‌ طور جداگانه اقدام‌ به‌ محاسبه‌ ضريب‌ پايايي‌ شد و نتايج حاضر به شرح زير بدست آمد. الفاي کرونباخ کل نيز 89 درصد مي باشد .
جدول 3-1. درصد سوالات پرسشنامه بر اساس ميزان الفاي کرونباخ
رديف
قسمت هاي تشکيل دهنده پرسشنامه
ميزان الفاي کرونباخ
1
سؤالات مربوط به اطلاعات و توانايي ها
92 درصد
2
سؤالات مربوط به عوامل تاثير گذار
92 درصد
3
سؤالات مربوط به کيفيت دوره ها
91 درصد
4
سؤالات مربوط به نگرش سربازان به دوره هاي آموزشي
86 درصد
5
سؤالات مربوط به موانع و مشکلات دوره هاي آموزشي
84 درصد

فصل چهارم
نتايج تحقيق

مقدمه
اين فصل از گزارش تحقيق، به نتايج تحقيق اختصاص دارد. که در دو قسمت توصيفي و تحليلي ارايه مي گردد. قسمت توصيفي با استفاده از شاخص هاي گرايش به مرکز نظير ميانگين، ميانه، درصد فراواني، درصد تجمعي، واريانس، انحراف معيار و …. ارايه مي گردد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی آموزش ضمن خدمت، ضمن خدمت، عرضه و تقاضا Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی فراواني، خيلي، ارزيابي