پایان نامه با واژه های کلیدی خودکارآمدی، اضطراب اجتماعی، کمال گرایی، اختلال اضطراب اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

گرفتند. آن ها بیشتر در مورد اشتباه کردن نگران بودند و در عملکرد خود شک داشتند و بیشتر در معرض انتقاد و استانداردهای بالای والدین شان قرار داشتند ( جین و سودهیر171، 2010).
لارنتی172 و همکاران (2008) نشان دادند کمال گرایی با اضطراب اجتماعی و عدم توافق با دیگران رابطه مثبت دارد و کمال گرایی در بروز اضطراب اجتماعی اغلب عاملی بازدارنده در روابط با دیگران است.
اغلب برخی از بررسی ها نشان داده اند که بزرگسالان با اختلالات اضطرابی، والدین خود را طرد کننده173 یا فزون حمایتگر174 دانسته اند.این ویژگی ها به تنهایی و یا توأم با یکدیگر، می توانند به ایجاد مشکلات در تعامل های بین فردی و موقعیت های اجتماعی منجر شوند.فزون حمایتگری والدین ممکن است تحول خودپیروی و رقابت اجتماعی فرزندان را محدود کند.طرد و فزون حمایتگری می توانند موجب یک نارساکنشی در رابطه والد-کودک شوند (لیب175 و همکاران، 2007).
تحقیقات نشان دادند که افراد مضطرب اجتماعی نمرات بالاتری در زیرمقیاس های نگرانی زیاد در مورد اشتباهات و تردید در مورد فعالیت ها و انتقاد والدینی در مقایسه با گروه های کنترل غیر بالینی و افرادی با انواع دیگری از اختلالات اضطرابی دارند (بانرج، 2005).
لاند176 (2004) در پژوهش خود بیان می کند تلاش برای کمال گرایی یک حالت انگیزشی ایجاد می کند و باعث افزایش فوق العاده بهبود عملکرد، تلاش اضافی برای امور و دستیابی به بهترین نتایج ممکن می شود.
روسر177 (2003) در پژوهش خود به این نتیجه رسید که خرده مقیاس نگرانی در مورد اشتباهات در افراد کمال گرا گرایش به سمت ارزیابی خود انتقادی، برابر دانستن اشتباهات با شکست و انتظار پاسخ های منفی از دیگران است که باعث می شود افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی در عملکرد خود در بمانند و در مورد تصمیم گیری های خود شک کنند.
آلدن و همکاران (2002) در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که، ماهیت کمال گرایی ترکیبی از انتظارات عملکرد و خود ارزیابی است. ظاهرا هنگامی که انتظارات عملکرد به طور نامعقولی بالا است و خود ارزیابی مضر وجود دارد، با یک شکل پاتولوژیک کمال گرایی روبرو هستیم.
نمونه های یک پژوهش آسیایی-آمریکایی، استانداردهای شخصی بالاتر، کنترل سخت گیرانه والدین، فقدان تعامل باز با والدین و توقعات آموزشی بالاتر و بیگانگی عاطفی نسبت به همسالان را گزارش دادند (کاوامورا و همکاران، 2002).
2-3-4- اضطراب اجتماعی و خودکارآمدی
در مطالعه خزایی و همکاران (1393) تحت عنوان مقایسه میزان خودکارآمدی، عزت نفس، اضطراب اجتماعی، کم رویی و پرخاشگری در دانش آموزان با سطوح مختلف جرأت ورزی، چنین نتیجه گیری شد، خودکارآمدی رفتاری وابسته و زیر مجموعه جرأت ورزی است و افراد دارای جرأت ورزی بالا، سطح بالاتری از خودکارآمدی را از خود نشان می دهند.همچنین، اضطراب اجتماعی نیز در در افراد جرأت ورز بالا، متوسط و پایین متفاوت است.
یافته های تحقیق حسنوند عموزاده (1391) نشان داد، عزت نفس، خود کارآمدی و جرأت ورزی با اضطراب اجتماعی رابطه ی منفی و معنی داری دارد، ولی کمرویی با اضطراب اجتماعی رابطه ی مثبت و معنی داری دارد. به علاوه ،کمرویی بهترین پیش بینی کننده اضطراب اجتماعی در پسران دانشجو و عزت نفس بهترین پیش بینی کننده اضطراب اجتماعی در دختران دانشجو بودند.
يافته هاي پژوهش رئوفی احمد و همکاران(1391) نشان داد كه بين اضطراب اجتماعي با سوگيري توجه رابطه مثبت وجود دارد (0.01P) و با خودكارآمدي اجتماعي رابطه منفي معني دار(0.01P) وجود دارد.
بر اساس پژوهش استوار (1386) اضطراب اجتماعی با خودکارآمدی (0.0001p و 0.56=r) و پیامد وقوع رویدادهای اجتماعی منفی (0.01 p و 0.44=r) همبستگی مثبت و معنی داری دارد. مطابق با مدل های شناختی اضطراب اجتماعی (کلارک و ولز، راپی و هیمبرگ) رابطه مثبتی بین سوگیری های قضاوت در مورد احتمال و پیامد وقوع رویدادهای منفی اجتماعی و اضطراب اجتماعی وجود دارد.
پژوهش ترخان (1391) اهمیت آموزش گروهی مصون سازی در مقابل استرس را در افزایش خودکارآمدی اجتماعی و کاهش اضطراب اجتماعی افراد معتاد را نشان داد. مطالعه او مبین این واقعیت بود که آموزش گروهی مصون سازی در مقابل استرس می تواند موجبات خودکارآمدی بالا و اضطراب اجتماعی پایین افراد معتاد را فراهم سازد.
در بررسي خوشنویسان و افروز (1390)، رابطه ي خودكارآمدي با اضطراب، استرس و افسردگي مورد بررسي قرار گرفت.يافته ها نشان داد كه بين خودكارآمدي، با افسردگي، اضطراب، استرس و نمره ي كل اين مقياس ها همبستگي معكوس دارد.
یافته های پژوهش غلامی(1389) نشان داد که بین خودکارآمدی اجتماعی و مهارت های اجتماعی با اضطراب اجتماعی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. همان طور که پیش بینی شده بود نتایج پژوهش آن ها نشان داد که اضطراب اجتماعی بالا با سطوح پایین خودکارآمدی اجتماعی و مهارت های اجتماعی ارتباط منفی معنی داری دارد.
در پژوهشي ديگر، طاهري فر (1388) به تعيين مدل پيش بيني اضطراب اجتماعي از طريق بررسي برخي متغيرهای پيش بيني كننده اضطراب اجتماعي در دانشجويان پرداخته و به ارتباط معني دار بين خودكارآمدي اجتماعي و اضطراب اجتماعي دست يافت.
مسعود نیا (1387) به بررسی رابطه بین خودکارآمدی عمومی و فوبی اجتماعی پرداخت و نشان داد که خودکارآمدی عمومی 20.1 درصد از واریانس فوبی اجتماعی را تبیین می کند.
غلامي و همکاران (1386) در پژوهشي به بررسي اثر بخشي آموزش گروهي خودکارآمدی بر میزان خودکارآمدی در موقعیت های اجتماعي و هراس اجتماعي دانشجویان دختر پرداختند.نتایج پژوهش نشان داد باور خودکارآمدی در موقعیت های اجتماعي باعث افزایش جرأت و کاهش میزان ناراحتي افراد به هنگام فعالیت هاي اجتماعي شده و در نتیجه حساسیت آن ها نسبت به دقیق شدن دیگران در عملکرد آن ها را کاهش می دهد.
کوپالا سیبلی178 و همکاران (2014) در یافته های پژوهش خود اظهار کردند، افراد مضطرب اجتماعی خودکارآمدی پایین و وابستگی زیاد به خانواده خود را نشان دادند.
بلك179 و همكاران(2012) در تحقيقاتي كه بر روي دانشجويان مضطرب اجتماعي انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه عوامل شناختي از جمله خودكارآمدي مي تواند نقش مهمي در بهبود مداخلات درماني به منظور كاهش نوشيدني هاي خطرناك در افراد مبتلا به اضطراب اجتماعي داشته باشد و افزايش خودكارآمدي با كاهش اضطراب و به دنبال آن كاهش مصرف الكل همراه خواهد بود.
رودی و همکاران (2012) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که تغییر در خودکارآمدی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی می تواند اعتماد به نفس آن ها را افزایش دهد و نتیجه درمانی بهتری داشته باشد.
بريتاني180 و همکاران(2011) به بررسی رابطه میان خودکارآمدی و خود بیانی منفی با اضطراب اجتماعی در 126 کودک 11-14 ساله پرداختند. نتایج ارتباط معنی داری بین خود بیانی منفی با خودکارآمدی عمومی و اجتماعی نشان داد. همچنین، نشان داده شد برخلاف خودکارآمدی عمومی، خودکارآمدی اجتماعی اثر میانجی گری کمی بر ارتباط بین خود بیانی منفی با اضطراب اجتماعی دارد.
توماسون و ساني181 (2010) با هدف بررسي ارتباط بين شدت اضطراب اجتماعي و همچنين تجارب مربوط به آسيب هاي اجتماعي و خودكارآمدي، كنترل اجتماعي و راهبردهاي مقابله اي نشان داد كه خودكارآمدي پايين كه بر راهبردهاي مقابله ای پايين تكيه دارد، اضطراب اجتماعي تجربه شده در موقعيت اجتماعي را افزايش مي دهد.
رودباغ (2006)، به بررسي خودکارآمدی و رفتار اجتماعي پرداخت، نتایج پژوهش وي نشان داد ارتباط معکوس و معناداري بین خودکارآمدی و رفتارهاي اجتنابي در افراد مضطرب اجتماعي وجود دارد. آزمودنی هایی که خودکارآمدی پایینی داشتند بیشتر از آزمودني هاي دیگر از صحبت کردن در جمع اجتناب مي کردند.
در تحقیقی کاپرا و استکا182 (2005) نشان دادند که خودکارآمدی به طور معنی داری با اضطراب و افسردگی رابطه منفی و با رضایتمندی از زندگی، عاطفه مثبت و خوش بینی رابطه مثبت دارد.
اسماری183 و همکاران (2001) در پژوهش خود اظهار کردند، هرچه شایستگی اجتماعی در افراد کمتر باشد، آن ها اضطراب اجتماعی بالاتری را تجربه خواهند کرد.
یافته های پژوهش لیری و آثرتون184 (1989) نشان داد سطوح پایین خودکارآمدی رابطه منفی با سطوح بالای اضطراب اجتماعی در بزرگسالان و همچنین کودکان و نوجوانان دارد.

2-4- خلاصه فصل دوم
در این فصل مبانی نظری متغیرهای پژوهش، اضطراب اجتماعی، صفات شخصیتی، ابعاد کمال گرایی و خودکارآمدی بررسی شد. در بخش اضطراب اجتماعی، اختلال اضطراب اجتماعی به عنوان ترس آشکار و پیوسته از موقعیت های اجتماعی و ترس افراطی از تحقیر و خجالت تعریف شد و ویژگی ها، شیوع، شکل گیری و روند اختلال اضطراب اجتماعی، مدل های سبب شناسی این اختلال و ارزیابی مدل ها و در نهایت درمان آن مورد بررسی قرار گرفت.همان طور که اشاره شد، مهم ترین ویژگی این اختلال، ترس یا اضطراب شدید از موقعیت های اجتماعی است که فرد می ترسد مورد بررسی دقیق دیگران قرار بگیرد و به نظر می رسد سن متوسط شروع این اختلال در دوران نوجوانی نگران کننده باشد. در بخش صفات شخصیتی، شخصیت به عنوان مجموعه ای از ویژگی های با دوام و منحصر به فرد که امکان دارد در پاسخ به موقعیت های مختلف تغییر کند، تعریف شد و نظریه های روان تحلیل گری، نو روان کاوی، شناختی، رفتاری، انسان گرایی و رویکرد تحلیل عوامل مربوط به شخصیت و طرح پنج عاملی شخصیت یعنی روان رنجورخویی، برون گرایی، باز بودن به تجربه، مسئولیت پذیری، توافق و ویژگی های هر یک از عوامل اشاره شد.همان گونه که بحث شد، ویژگی روان رنجورخویی به علت داشتن احساسات منفی ترس، غم، برانگیختگی و خشم با اختلالات روانی رابطه بیشتری دارد. در بخش کمال گرایی، کمال گرایی به عنوان توقع بی اندازه شخص از خود یا دیگران در رابطه با کیفیت عملکرد ، معرفی شد و ویژگی های افراد کمال گرا، ابعاد سازش یافته و سازش نایافته کمال گرایی، دیدگاه های نظری مربوط به کمال گرایی، شامل دیدگاه های فروید، هورنای، آدلر، راجرز، الیس و بندورا ، سبب شناسی و عوامل مربوط به والدین، عوامل فردی و عوامل بیولوژیکی موثر در سبب شناسی و مدل تحولی کمال گرایی پرداخته شد. همان گونه که گفته شد، کمال گرایی لزوما عامل منفی به شمار نمی رود بلکه دارای ابعاد سازگارانه و ناسازگارانه است که کمال گرایی سازگارانه شامل تلاش برای عالی بودن، هدفمندی و برخورداری از نظم و سازماندهی است، و کمال گرایی ناسازگارانه شامل نگرانی در مورد اشتباهات، شک و تردید در مورد اقدامات، انتظارات غیرواقع بینانه والدین و انتقاد والدین می باشد. در بخش خودکارآمدی، خودکارآمدی به عنوان قضاوت هایی تعریف شد که شخص درباره توانایی های خود برای انجام دادن کاری ارائه می دهد. ماهیت خودکارآمدی، مولفه های سطح، عمومیت و نیرومندی، فرایندهای شناختی، عاطفی و انتخابی خودکارآمدی و جنبه های مختلف تأثیر باورهای خودکارآمدی بر عملکرد انسان مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به آنچه که در زمینه خودکارآمدی گفته شد، به نظر می رسد احساس کارایی بالا در افراد، ترس از شکست را در آن ها کاهش می دهد، سطح آرزوها را بالا می برد و توانایی حل مسئله را بهبود می بخشد.
در ادامه ی مفاهیم نظری به تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه متغیر های پژوهش نیز اشاره شد. در این بررسی ها صفت شخصیت روان رنجورخویی بیشترین نقش پیش بینی کنندگی اختلالات روانی بخصوص اختلال اضطراب اجتماعی، و در بین ابعاد کمال گرایی، کمال گرایی ناسازگارانه، و همچنین خودکارآمدی پایین بیشترین ارتباط را با اختلال اضطراب اجتماعی دارند.

3-1- مقدمه
در این فصل ابتدا طرح پژوهش، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری توضیح داده می شود. سپس ابزارهای اندازه گیری معرفی شده و روش اجرا توضیح داده می شود و در نهایت شیوه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اضطراب اجتماعی، کمال گرایی، افراد مبتلا، کمال گرایی مثبت Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی کمال گرایی، دانشجویان دختر، اضطراب اجتماعی، صفات شخصیت