پایان نامه با واژه های کلیدی خشونت علیه زنان، بزه دیدگی، دولت ایران، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

تا در نتیجه آن مرخصی قانونی با حقوق در دوران قبل و بعد از زایمان تأمین شود و بازگشت به کار پس از دوران مرخصی تضمین گردد و خدمات اجتماعی من جمله تسهیلات لازم برای نگهداری و مراقبت کودک فراهم گردد. »253
کنوانسیون مکمل بردگی 1956 مانند بند ج ماده 1 و اسنادی مانند موافقت نامه بین المللی پیشگیری از خرید و فروش زنان بزرگسال 1933 موافقت نامه القای خرید و فروش انسان ها و استفاده از روسپیگری دیگران 1949، در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم 1998، صراحتاً به بردگی گرفتن، جزو جنایت علیه بشریت تلقی شده است.254
نخستین مقاله نامه بین المللی در مورد ممنوعیت اشکال و انواع بردگی در سال 1904 تصویب شد که ایران در سال 1910 به آن ملحق گردید. در این مقاوله نامه دولت های عضو تعهد کردند اقدامات لازم را برای مبارزه با کسانی که زنان و دختران را اجیر می کنند و برای روسپیگری و فحشاء به کشورها می برند، انجام دهند و زنان و دخترانی را که به کشورهای دیگر برده شده اند به کشور خودشان برگردانند.
در سال 1910 قرارداد بین المللی برای جلوگیری از خرید و فروش سفید پوستان تصویب شد، که دولت ایران در سال 1911 به این قرارداد پیوست. این قرارداد، مقاوله نامه سال 1904 را تکمیل می کرد. در این قرارداد سوء استفاده از زنان برای روسپیگری و فحشاء جرم شناخته شد و دولتها تعهد کردند مرتکبان را مجازات کنند. ماده دوم این قرارداد به این شرح است: « هر کس برای انجام هوی و هوس دیگری را بواسطه فریب و یا به واسطه زور و تهدید و سوء استعمال سلطه و یا هر گونه وسایل جبریه، زن و یا دخترکی را برای فسق اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد و لو اینکه جرم در کشورهای مختلف صورت گرفته باشد بايد مجازات شود».
در اکتبر 1933 قرارداد دیگری به نام قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره به تصویب رسید که دولت ایران در سال 1313 هجری شمسی به آن ملحق شد.
در مقدمه ی این قرارداد قید شده که دولتهای عضو مایل اند جلوگیری از معامله ی نسوان و کودکان را به طور کامل تری تامین نمایند. ماده اول این قرارداد مقرر می دارد: « هر کس برای شهوت رانی دیگری، زن یا دختر کبیری را ولو با رضایت خودش برای فسق در مملکت دیگری اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد و لو عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می شود در ممالک دیگر صورت گرفته باشد باید مجازات شود. شروع به ارتکاب جرم نیز قابل مجازات می باشد و همین طور عملیات مقدماتی ارتکاب جرم نيزدر حدود قوانين قابل مجازات است. 255

فصل هفتم: راهکارهای پیشگیری از خشونت علیه زنان
حمایت ،واژه ی عامی است که طیف گسترده ای را در بر می گیرد. در واقع در ارتباط با عبارت حمایت از بزه دیده ی زن نیز همین گستردگی وقوع در فهم وجود دارد. معنای این سخن آن است که از حمایت مالی گرفته تا انواع پیشگیری و رفع نیازمندیهای بزه دیده در مراحل گوناگون، همگی در محدوده ی امر حمایت جای می گیرند.256
خشونت علیه زنان مشکل پیچیده ای است که بدون همکاری و هماهنگی موسسات درمانی، قضایی، پلیس، خدمات بهزیستی و سایر نهادهای مردمی و دولتی نمی توان با آن مقابله کرد. مادامی که کمک رسانی به قربانیان خشونت، از طریق شبکه انجام نمی پذیرد، چرخه خشونت به قوت خود باقی می ماند و عمل می کند. هزینه های ناشی از خشونت علیه زنان هنگفت است زیرا به ناتوانی بخشی از نیروی انسانی می انجامدکه خود به تنهایی خسارت ملی است. افزون بر آن هزینه های امداد پزشکی، خدمات روان پزشکی، قضایی، پلیس و اجرای احکام جنایی را نیز شامل می شود. بهترین شیوه ی صرفه جویی در هزینه ها این است که برای پیشگیری از خشونت سرمایه گذاری کنیم. سرمایه گذاری مطلوب عبارت است از بهره گیری از منابع انسانی و نیروهای داوطلب جامعه با هدف پیشگیری از خشونت که هرگاه با عزم ملی برای رفع آثار و تبعات زیانبار مالی و روانی ناشی از وقوع جرم همراه شود بسیار سودمند است.
در حال حاضر، ضرورت مبارزه ای هماهنگ برای کنترل خشونت علیه زنان در مرکز توجه کارشناسان قرار گرفته و آنها را برانگیخته است تا بر پایه تجربیات جهانی و متناسب با ویژگی های منطقه ای و محلی راه کارهایی ارائه دهند. در ایران نیز با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خطوط مبارزه ی پیشنهادی چنین است.257

مبحث اول : اقدامات حمایتی حقوقی – قضایی
تدبیرهای غیر حقوقی در پیشگیری از جرم و بزه دیدگی در عین ضروری بودن، ناکافی است؛ چرا که اجرای این آموزه ها، تدریجی و نیازمند فرایند طولانی است و تا نهادینه شدن آنها خواه ناخواه افرادی دست به ارتکاب جرم می زنند و بزه دیدگی تحقق می یابد و همچنین تجربه نشان داده است که برخی از افراد جامعه چنان جسور، هتّاک و قانون شکن هستند که با نصیحت، آموزش خانواده، امر به معروف و نهی از منکر و … اصلاح پذیر نبوده و به صراط مستقیم گام بر نمی دارند؛ از این رو سازکارهای غیر حقوقی نمی تواند در اصلاح، بازسازی شخصیت آنان و تامین عدالت کیفری و پیشگیری از بزه دیدگی مکرر زنان جلوگیری کند. در این مقام به مجموعه ای از راهکارهای حمایتی حقوقی – قضایی اشاره می نماییم.

گفتار اول : راهکارهای حقوقی – قضایی حمایت از زنان در برابر خشونت
حمایت حقوقی از زنان را می توان در دو قسمت اصلاح قوانین در جهت حمایت از زنان در برابر خشونت و اصلاح سیستم عدالت کیفری در برخورد با بزه دیده ی زن بیان کرد.
بند اول : اصلاح قوانین در جهت حمایت از زنان در برابر خشونت
یکی از روشهایی که می بایست برای پیشگیری از خشونت و حمایت از زنان در برابر آن مورد توجه قرار داد، اصلاح قوانین می باشد. زیرا اگر خود قانون به عنوان حربه ای در جهت ایجاد خشونت علیه زنان در دست بزهکاران قرار گیرد، به نوعی زنان جامعه در مقابل اعمال خشونت آمیز بی دفاع می مانند و اعمال چنین رفتارهایی افزایش می یابد. دولت ایران در حمایت از زنان خشونت دیده دست به ابتکارات جدیدی زده است. من جمله شورای عالی توسعه قضایی با هدف اصلاح قوانین مربوط به حوزه زنان در کمیته « حمایت از بزه دیدگان» به شناسایی مشکلات زنان بزه دیده ، بویژه بزه دیدگان جرایم جنسی در فرایند کیفری و تهیه و تدوین قانون حمایت از بزه دیدگان (که در آن حمایت از زنان بزه دیده به عنوان یک گروه از بزه دیدگان خاص مورد توجه قرار گرفته است) می پردازد. به علاوه کمیته پیشگیری از جرایم علیه اطفال و زنان و برنامه هایی در جهت افزایش آگاهیهای زنان نسبت به اتخاذ تدابیر پیشگیرنده از جرم و بزه دیدگی است. كه در این راستا در سال 1990 در اتحادیه پادشاهی انگلستان منشور بزه دیدگان منتشر شد که دارای مصوباتی در جهت حفظ حقوق بزه دیدگان بودمانند: نیاز به برخورد همراه با احترام و حفظ شخصیت، اجازه دسترسی به راههای رسیدن به عدالت و فرایندهای قانونی جبران ضررهای وارد شده به آنان، لزوم جبران خسارتهای وارد شده به بزه دیدگان و خانواده ها و وابستگان آنها توسط مرتکبین، تامین اطلاعات مرتبط به پیشرفت پرونده برای بزه دیدگان، اجازه لحاظ کردن نظرات بزه دیدگان در جایی که منافع شخصی آنها تحت تاثیر قرار گرفته (البته تا جایی که باعث ایجاد ذهنیت نسبت به متهم و خدشه به حقوق او نشود)، یاری کردن بزه دیده در اثنای فرایند قانونی، استفاده از روشهای حل غیر رسمی اختلاف مثل میانجیگری در جایی که مناسب است؛ و کمکهای مادی، پزشکی، روانی و اجتماعی از طریق مردمی و دولتی برای بزه دیدگان.258 اکنون در این جا مواردی در خصوص پیشگیری از خشونت و حمایت از زنان در برابر آن مطرح می گردد.
الف – رفع تبعیض های قانونی علیه زنان
با توجه به یافته های جرم شناختی و تعهدات بین المللی حقوق بشر، قانونگذار ایران می بایست کلیه ی اشکال تبعیض که در برخورد با ارتکاب جرایم توسط زنان یا مردان وجود دارد، با بررسی راهکارهای فقهی و اصولی که می توان در این زمینه استفاده کرد، حذف نماید. به طور مثال، مسأله ی تفاوت دیه زن و مرد که با در نظر گرفتن رعایت اصول اسلامی، می توان این مورد از تبعیض را تا حدودی که قابلیت دارد بررسی و رفع نمود. همچنین در مسأله ی مسؤولیت کیفری دختران، می توان گفت: همانطور که در امور مدنی، سن 18 سال برای رشد معین گردیده، برای مسئولیت کیفری نیز سن رشد در نظر گرفته شود بدین نحو که سن معینی به عنوان حداقل و حداکثر اماره ای رشد کیفری تعیین شود. البته تعیین دقیق آن با توجه به میزان شعور، رشد فکری و نیز جرم ارتکابی و سایر عوامل، می تواند به تشخیص قاضی واگذار گردد.259
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول 19 و 20 بیانگر برخورداری تمامی افراد ملت ایران اعم از زن و مرد از حقوق انسانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند.
در این راستا سازمان ملل متحد نیز در ماده 2 کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب 1979 مقرر می دارد: « دول عضو، هر گونه تبعیض علیه زنان را محکوم کرده موافقت می نمایند که بدون درنگ، سیاست رفع تبعیض از زنان را با کلیه ی ابزاره های مناسب دنبال نموده و با این هدف موارد زیر را متعهد می شوند:
الف – گنجاندن اصل مساوات میان زنان و مردان در قانون اساسی یا سایر قوانین مربوطه ی هر کشور، چنانچه تا کنون منظور نشده باشد، و تضمین تحقق عملی این اصل بوسیله ی وضع قانون یا سایر طرق مناسب دیگر؛
ب – تصویب قوانین مناسب و یا اقدامات دیگر، از جمله مجازات در صورت اقتضاء، به منظور رفع تبعیض از زنان؛
ج- برقراری حمایت قانون از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و حصول اطمینان از حمایت موثر از زنان در مقابل هر گونه اقدام تبعیض آمیز از طریق مراجع قضایی ذی صلاح ملی و سایر موسسات دولتی؛
د – خودداری از انجام هر گونه عمل و حرکت تبعیض آمیز علیه زنان و تضمین رعایت این تعهدات توسط مراجع و موسسات دولتی؛
هـ- اتخاذ کلیه ی اقدامات مناسب جهت رفع تبعیض از زنان توسط هر شخص ، سازمان و یا شرکتهای خصوصی؛
و- اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین به منظور اصلاح یا فسخ قوانین، مقررات، عرف یا روشهای موجود که نسبت به زنان تبعیض آمیزند؛
ز- فسخ کلیه ی مقررات ملی که موجب تبعیض نسبت به زنان می شود.»260
در قوانین و مقررات انگلستان نیز به تامین حقوق زنان و بهبود جایگاه شخصیت آن و به طور کلی رفع هر گونه تبعیض بر مبنای جنس توجه شایانی شده است. با این توضیح که اغلب این قوانین و مقررات حمایتی در قالب قوانین و مقررات عام همانند ایران پیش بینی شده اند. برخی از این قوانین و مقررات عبارتند از:
قانون (رفع) تبعیض جنسی 1975 اصلاحی سال های 1986 و 2002 این قانون در واقع مهم ترین سند قانونی در انگلستان درباره رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در امور گوناگون مانند استخدام، آموزش و تحصیل، بازنشستگی، امور تفریحی، سرگرمی و ورزشی، خانودادگی، اجتماعی و فرهنگی است. در واقع می توان ادعا نمود که این قانون با الهام و اقتباس از اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان 1976 و نیز کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تدوین و تصویب شده است.261
ب – بررسی مواد قانونی در جهت تطبیق آنها با نیازهای جامعه
یکی از مواردی که باید در سیاست جنایی لحاظ گردد، بررسی قوانینی است که زمینه ی وقوع خشونت علیه زنان را مساعد می کند، برخی از قوانین خود به طور غیر مستقیم منجر به بروز خشونت می گردد. به طور نمونه ماده 1210 ق . م با عرف جامعه ایران ناسازگار و دارای نتایج بسیار نامطلوبی است. طبق تبصره ی ماده 1210 ق. م احراز رشد ضروری است ولی امور غیر مالی نظیر ازدواج و طلاق علی رغم اهمیت بیشتر همچنان تحت پوشش تبصره 1 این ماده باقی است. امروزه اماره ی رشد برای ازدواج ضروری به نظر می رسد. تبصره ی ماده 1041 ق. م نیز که راجع به نکاح یا اجازه ی ولی قهری قبل از بلوغ است، با توجه به پایین بودن سن بلوغ در حقوق ایران، تولید اشکال می کند. به خصوص امکان وجود مصلحت در چنین نکاحی آنچنان ناچیز است که وضع قاعده بر اساس آن نامعقول می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قانون کار، دادگاه صالح، قانون مدنی، قانون مجازات Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جرم انگاری، خشونت علیه زنان، قانون مجازات، بزه دیدگی