پایان نامه با واژه های کلیدی جذب دانش، دانشگاهها، انتظارات دانشجو، دانش آموختگان

دانلود پایان نامه ارشد

انجام شده با مشارکت‏کنندگان پژوهش در دانشگاه‏هاي مورد مطالعه، و نيز طرح مدل نظري مستخرج از داده‏ها در چارچوب طرح نظاممند نظريه داده بنياد، اختصاص داده شده است. در اين راستا، نخست مقولههاي بدست آمده از فرآيند کدگذاري باز پژوهش ارائه و سپس اجزاي پارادايم کدگذاري محوري شامل شرايط علّي، پديدة اصلي، راهبردها، زمينه، شرايط مداخلهگر و پيامدها به تفکيک و بر اساس مقولههاي زيرمجموعهي خود طرح و در نهايت طبق کدگذاري انتخابي به هم پيوند داده شدهاند و سير داستان ترسيم گشته است. ذکر اين نکته لازم است که تحليل داده‏هاي کيفي در بخش نخست مطالعه، بر اساس راهنما و اصول کلي، صاحبنظران اشتراوس و کوربين(1998) که شامل گذراندن سه مرحلهي کدگذاري باز، محوري و انتخابي است، انجام شده است. و در نهايت قسمت کمّي پژوهش با بررسي فرضيههاي حاصل از الگوي بدست آمده ادامه پيدا ميکند و صحت آنها بررسي ميگردد.
4ـ2ـ داده هاي کيفي
اين پژوهش در مرحلهي نخست به گردآوري دادههاي کيفي از خلال مصاحبههاي عميق با مشارکتکنندگان پرداخته است. در فرآيند کدگذاري باز، مضمونهاي بسياري حاصل شده که طي فرآيند رفت و برگشتي تحليل دادهها، مجموعهي اين دادههاي کيفي اوليه به مقولههاي کمتري تقليل يافته است. به طور کلّي از تحليل داده‏هاي کيفي پژوهش، 11 مقولهي اصلي و 35 مقولهي فرعي که در قالب جدول4 شناسايي و ارائه گرديد. همچنين در ادامه تناظر بين مقولههاي فرعي، ويژگي‏ها(27 ويژگي) و ابعاد آنها (97 بعد) در جدول شماره 5 نشان داده شده است.
جدول 5. نتايج کدگذاري باز و محوري و تناظر مقوله‏هاي کلي و مقوله‏هاي فرعي
مقوله کلي284
مقوله‌هاي فرعي285
1. عوامل برون سيستمي
– عوامل فردي
1.
– عوامل سازماني
2. عوامل درون سيستمي
– منابع مالي
1.
– فرآيند و محصول آموزشي
1.
– رويه و سياست هاي آموزشي

– کادر علمي

– منابع و امکانات فيزيکي
3. بازاريابي آموزش عالي
– رويکرد بازاريابي خدمات
1.
– رويکرد بازاريابي رابطهاي
4. مديريت و سياستگذاري کلان آموزش عالي
– نگرش متوليان و سياستگذاران آموزش عالي

– مديريت و برنامه ريزي دانشگاهي
5. خصوصيسازي مؤسسات آموزشعالي
– پيادهسازي استراتژيهاي خصوصيسازي
3.
– ايجاد بازار آموزشي در کشور
6. سطح خرد(دانشگاه)
– دانشجو محوري و توجه به انتظارات دانشجويان
3.
– گسترش فرهنگ مشتري محور بين پرسنل مؤسسه

– سوق معيار جذب به سمت علاقه و کاهش محدوديت ها براي جذب

– افزايش کيفيت آموزش از طريق تقويت کادر علمي موسسه

– ارائه تسهيلات رفاهي
7. سطح کلان (آموزش عالي )
– تسهيم تجارب مديران موسسات
3.
– استقلال مؤسسات
3.
– بازنگري در شيوهي جذب و بازاريابي
3.
– ايجاد جو رقابتي بين مؤسسات
8. عوامل محيطي
– عوامل اقتصادي
1.
– نقش دولت
1.
– عومل اجتماعي ـ فرهنگي
9. پيامد هاي فردي
– رضايت مندي دانشجويان
1.
– بالا رفتن انگيزش دانشجويان
10. پيامدهاي سازماني

– بهبود کارائي و اثربخشي
3.
– پاسخگويي
3.
– اعتبار و شهرت دانشگاهي
3.
– رضايت اعضاي هئيت علمي
11. پيامد هاي اجتماعي
– افزايش درآمد ملّي
3.
– اشتغال زايي

– ارتقا سطح علمي کشور

– زمينه سازي جذب دانشجوي بين المللي

جدول 6. نتايج کدگذاري باز و محوري: مقولههاي فرعي، ويژگي‏ها و ابعاد آنها
مقوله‌هاي فرعي
ويژگي ها و ابعاد

– عوامل فردي
– نگرش دانشجويان نسبت به مؤسسه و تحصيلات آکادميک

– شناخت دانشجويان از مؤسسه

– وابستگي و علايق دانشجو

– رضايت دانشجو

– ديدگاه دانشجو

– دوستان و اطرافيان

– خانوادهي دانشجو

– افراد تأثيرگذار روي فرد
– عوامل سازماني

– فرصتهاي شغلي ناشي از تحصيل در مؤسسهي آموزشي

– موقعيت جغرافيايي

– قوانين و مقررات آموزشي

– شهرت مؤسسه

– رتبه ي دانشگاه در بين مؤسسات آموزشي ديگر

– هزينهي آموزش

– نقش دولت در رويههاي آموزشي

– منابع مالي
– تسهيلات مالي

– بودجه و منابع مالي

– داراييهاي مؤسسه

– فرآيند و محصول آموزشي

– اعتبار مدرک تحصيلي

– همخواني آموزش و محتويات آموزشي با علم روز

– کيفيت تدريس

– سطح کادر علمي مؤسسه

– شيوهي تدريس
– رويه و سياستهاي آموزشي

– زمانبندي کلاسها در طول ايام هفته و ساعتهاي ارائه در طول روز

– ترمها و دفعات ارائهي دروس

– کلاسهاي فوق برنامه

– فرآيند ثبت نام و محدوديتهاي آموزشي

– کادر علمي
– حسن شهرت و سوابق مدرسين بکار گرفته شده در مؤسسه

– ميزان ارزش و توجه مدرسين به اهميت تدريس

– رابطهي مدرسين با مراکز و افراد مهم
– منابع و امکانات
– امکانات کتابخانهاي و ميزان دسترسي دانشجويان به سايتها و منابع علمي معتبر

– امکانات آزمايشگاهي

– امکانات رفاهي و ورزشي

– امکانات فرهنگي، اجتماعي

– بازاريابي خدمات
– رويکرد 7پي در بازاريابي خدمات آموزشي

– توسعهي خدمات

– خدمات پايه

– بازاريابي رابطهاي
– پاداشهاي اجتماعي

– آموزش بعنوان خدمات و دانشجو مشتري

– بازاريابي داخلي

– رابطه با مشتري

– نگرش متوليان و سياستگذاران آموزش عالي
– نگاه به بهسازي اعضاي هيئت علمي به منزلهي توسعه دانشگاه

– توجه بيشتر به توسعهي کيفي دانشگاهها بجاي توسعه کمّي

– آگاهي و شناخت کارکردهاي دانشگاه

– مديريت و برنامه ريزي دانشگاهي
– سياستگذاري علمي

– عمل کردن دانشگاهها به عنوان سازمان يادگيرنده

– همگامي با تغيير و تحولات آموزشعالي
– پيادهسازي استراتژهاي خصوصيسازي
– فراهمسازي زيرساختهاي لازم براي خصوصي سازي مؤسسات آموزشي

– حرکت در راستاي خصوصي شدن مراکز ارائهي خدمات آموزشي
– ايجاد بازار آموزشي در کشور

– ايجاد موقعيتهاي متنوع در مقابل دانشجويان هنگام انتخاب

– پيادهسازي استراتژيهاي بازاري در مؤسسات آموزشي در قبال مشتريان
– دانشجو محوري و توجه به انتظارات دانشجويان
– سعي در ايجاد انعطاف در قوانين و مقررات براي رفاه دانشجويان

– سوق معيار جذب به سمت علاقه

– دانشجو در رأس امور
– افزايش کيفيت آموزش و خدمات آموزشي
– استفاده از روشهاي مدرن آموزش

– الگوگيري از کار مؤسسات صاحبنام

– تدريس محوري بجاي پژوهش محوري
– تسهيم تجارب مديران دانشگاهي

– تسهيم تجارب دانشگاهها در خصوص برنامه هاي بازاريابي مؤسسات

– انتقال تجارب مديران دانشگاههاي مختلف در خصوص راهبردهاي بازاريابي

– تجربه اندوزي در زمينهي بازاريابي بعنوان عاملي ضروري براي بقاي مؤسسه
– استقلال دانشگاهي
– خارج ساختن فرآيند سياستگذاري و خطمشيگذاري از حالت تمرکز

– به رسميت شناختن آزادي در زمينهي رقابت امّا بصورت سالم

– بازنگري در شيوهي جذب و بازاريابي

– اصلاح و بهبود آيين نامهها و دستورالعملهاي مديريت مؤسسات

– انقلاب تدوين قوانين و مقررات حمايتي در وزارت علوم و شوراي عالي فرهنگي

– منطبق ساختن آيين نامه ارئهي امتيازات و تسهيلات بابت موفقيت در جذب دانشجويان داخلي وبين المللي
– ايجاد جوّ رقابتي بين مؤسسات

– تلاش براي جذب دانشجويان بيشتر براي بقا

– تلاش براي پيشتاز بودن در مقايسه با ساير مؤسسات
– تقويت رابطهي مؤسسات آموزشعالي با صنعت
– تعامل با کارفرمايان براي تربيت دانشجويان متناسب با نياز بازار کار

– واگذاري پروژههاي تجاري و صنعتي به مؤسسات آموزشعالي
– عوامل اقتصادي
– رشد و توسعهي اقتصادي

– افزايش بودجهي آموزشعالي
– نقش دولت
– حمايت هاي مالي و اعتباري دولت

– مداخله و ايجاد محدوديت با بخش نامه

– داشتن احساس تملک به آموزش عالي از سوي دولت
– عوامل اجتماعيـ فرهنگي
– تعامل جمعي جامعه ي دانشجويان و اساتيد

– خلاق محوري و توجه به ارزش هاي ايراني اسلامي

– فرهنگ همکاري و مشارکت
– بالا رفتن انگيزش دانشجويان
– زمينه سازي براي خودشکوفايي دانشجويان

– تناسب رشته و علايق دانشجويان

– توجه به خواسته هاي دانشجويان
– بهبود کارائي و اثربخشي
– بهبود خدمات ارائه شده توسط مؤسسات

– دستيابي به اهداف آموزشي
– پاسخگويي
– حاکميت جوّ علمي و پويايي علمي در مؤسسات

– تناسب فني و علمي دانش آموختگان با نيازهاي جامعه
– اعتبار و شهرت مؤسسات

– بالا رفتن اعتبار و وجهي علمي مؤسسات در سطح ملّي و بينالمللي

– ايجاد فضاي رقابتي در سطح ملّي و بينالمللي با توسعهي قدرت علمي
– رضايت مدرسين مؤسسه
– بالا رفتن توانمندي علمي اعضاي مدرس

– احساس تعلق سازماني

– بهبود کيفيت زندگي کاري مدرسين
– افزايش سود و بهرهوري
– جذب دانشجويان بيشتر نسبت به ساير رقبا و مؤسسات

– افزايش پروژه ها و کارهاي تحقيقاتي
– اشتغال زايي
– پيگيري رشتههاي مرتبط با شغل افراد

– بکارگيري دانش تخصصي در راه اندازي شغل
– ارتقاء سطح علمي کشور
– بهبود کيفيت آموزشي مؤسسات بدليل جوّ رقابتي

– رقابت بين مؤسسات داخلي با مؤسسات خارجي

– استانداردسازي رشتهها و دروس با دانش روز دنيا
– زمينه سازي جذب دانشجوي بينالمللي
– تطبيق و مقايسهي استانداردهاي آموزشي با علم روز دنيا

– بهبود کيفيت خدمات آموزشي در حد استانداردهاي دنيا

– افزايش پتانسيلهاي آموزشي براي جذب دانشجويان بينالمللي

4ـ3ـ يافته‏هاي پارادايم کدگذاري محوري و تبيين مؤلفه‏هاي مدل کيفي پژوهش
در ادامهي اين بخش، اجزاي پارادايم کدگذاري محوري؛ شامل پديده اصلي، شرايط علّي، راهبردها، زمينه، شرايط مداخله‏گر و پيامدها به تفکيک و بر اساس مقوله‏هاي زير‏ مجموعه خود طرح و در نهايت طبق کدگذاري انتخابي به هم پيوند داده شده و الگوي بازاريابي آموزش عالي به صورت يک مدل مفهومي، ترسيم شده است.
4ـ3ـ1ـ شرايط علّي
ما بر اساس ديدگاه مشارکتکنندگان پژوهش، دو مقولة عوامل فردي و عوامل سازماني را بعنوان عوامل برون سيستمي و پنج مقولهي منابع مالي، فرآيند و محصول آموزشي، رويه و سياستهاي آموزشي، کارکنان و کادر علمي را بعنوان عوامل درون سيستمي در طراحي الگوي بازاريابي آموزشعالي شناسايي کردهايم.

جدول7. شرايط علّي در طراحي الگوي بازاريابي آموزشعالي
– عوامل برون سيستمي
– عوامل فردي
1.
– عوامل سازماني
– عوامل درون سيستمي

– منابع مالي
1.
– فرآيند و محصول آموزشي
1.
– رويه و سياست هاي آموزشي

– کادر علمي

– منابع و امکانات فيزيکي

4ـ3ـ1ـ1ـ عوامل برون سيستمي
از عوامل مهم در طراحي الگوي بازاريابي آموزشعالي که توسط محقق شناسايي شده و از دل مصاحبهها بيرون آمده است ميتوان به عوامل برون سيستمي اشاره کرد که در اينجا منظور از برون سيستمي آنچه که از کنترل مديريت و سازمان خارج است و مربوط به بيرون از سازمان ميشود. عوامل برون سيستمي را پژوهشگر در دو گروه عوامل فردي که مربوط به شخص دانشجو و اوضاع و شرايط وي ميشود و عوامل سازماني که منظور آنچه که مربوط به سازمان خارج از کنترل مديريت قرار دارد ميباشد.

4ـ3ـ1ـ1ـ1ـ عوامل فردي(برون سيستمي)
يکي از عواملي که در بازاريابي آموزشعالي و مؤسسات آموزشي بايد در نظر گرفته شوند عواملي است که به شخص دانشجو مربوط ميشود و هريک از دانشجويان تحت آن داراي شرايط منحصر به فردي هستند. اکثر مصاحبه شوندگان در پژوهش اين عامل را به عنوان يک عامل مهم و تأثيرگذار در طراحي الگوي بازاريابي آموزشعالي ميدانند. به گونهاي که يکي از آگاهان کليدي در اين زمينه عنوان نمود که:

” باور و اعتقاد دانشجويان در مورد ادامهي تحصيل از جمله مهمترين مواردي است که بايد در بازاريابي مؤسسه در نظر گرفته شود. اينکه نگاه افراد به تحصيلات و ادامهي تحصيل چگونه است، کليد و راه حل برنامهريزي و پايهگذاري مؤسسات آموزشي را شکل مي دهد. در واقع نگرش دانشجويان به تحصيلات آکادميک، انگيزش،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی انتظارات دانشجو، دانشگاهها، جذب دانش، روش پژوهش Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی دانشگاهها، انتظارات دانشجو، جذب دانش، تناسب با محصول