پایان نامه با واژه های کلیدی جذب دانش، صنعت و دانشگاه، ارتباط صنعت و دانشگاه، ارتباطات دهان به دهان

دانلود پایان نامه ارشد

ت خصوصي اثربخش تر از دولتي است.

84
براي بازاريابي در زمينهي آموزش عالي ابتدا بايد يک بازار پويا داشته باشيم.

85
مؤسسات خصوصي ميتوانند در جذب دانشجو موفقتر از دولتي باشند.

86
ميتوان در زمينهي خدماتي نيز بازاري تجاري داشت.

87
بازاريابي در زمينهي آموزشعالي نيازمند برنامهريزي توسط متوليان آموزش عالي است.

88
بازاريابي در مؤسسات آموزشي مقرون به صرفه است.

89
وضعيت اقتصادي جامعه در تحقق بازاريابي آموزشعالي در کشور نقش اساسي دارند.

90
سياستهاي دولت بايد در اجراي بازاريابي در مؤسسات آموزشعالي نقش پر رنگتري ايفا کند.

91
فرهنگ حاکم بر کشور از عوامل مؤثر در بازاريابي آموزشعالي است.

92
عوامل اجتماعي باعث ايجاد تغييراتي در راهبردهاي بازاريابي در آموزشعالي کشور ميشوند.

93
مؤسسات آموزشعالي در کشورميتوانند تحت تأثير شرايط اقتصادي باشند.

سئوالات مصاحبه
سوال اول: عوامل موثر بر انتخاب دانشگاه توسط دانشجويان کدامند؟
کدهاي اوليهي حاصل از تحليل پاسخ مصاحبه شوندگان در رابطه با سئوال اول
• اعتبار دانشگاه
• موقعيت جغرافيايي
• سطح علمي دانشگاه و اساتيد
• امکانات رفاهي
• هزينه و شهريه ي آموزش
• وجهه ظاهري دانشگاه
• دسترسي به اطلاعات ، اينترنت و کتابخانه
• نحوه ي ارايه ي دروس ( ساعت منعطف)
• رشته و گرايش هاي دانشگاه
• کلاس هاي فوق برنامه
• رفتار کارکنان
• آينده ي شغلي بر اساس رزومه ي دانشجويان قبلي
• بيوگرافي و رزومه ي علمي دانشگاه
• تناسب رشته با وضعيت جسمي و روحي دانشجويان
• فضاي فرهنگي و سياسي دانشگاه
• کيفيت خدمات آموزشي دانشگاه
• سمينارها و همابش هاي برگزار شده در دانشگاه
• دسترسي به امکانات حمل و نقل

سوال دوم: بهترين شيوههای معرفي و تبليغ دانشگاه در کشور کدامند؟
کدهاي اوليهي حاصل از تحليل پاسخ مصاحبه شوندگان در رابطه با سئوال دوم
• دانشجويان در حال تحصيل از طريق ارتباطات دهان به دهان
• خروجي و بازده دانشگاهها
• رسانه هاي جمعي
• فضاي مجازي
• راه اندازي سايت اختصاصي
• معرفي موسسه با نام اساتيد صاحب نام رشته هاي مختلف
• ايجاد فضاي زيبا و جذاب
• برگزاري سمينارهاي بين المللي و دعوت از اساتيد مختلف
• معرفي نخبگان کشوري فارغ التحصيل در موسسه
سوال سوم: عوامل موثر بر شهرت و اعتبار دانشگاه را نام ببريد.
کدهاي اوليهي حاصل از تحليل پاسخ مصاحبه شوندگان در رابطه با سئوال سوم
• تعداد اساتيد و دانشيارهاي موسسه
• تعداد مقالات و کتب دانشجويان و اساتيد
• سطح علمي اساتيد
• موفقيت فارغ التحصيلان در سطح جامعه
• رشته هاي تحصيلي ارايه شده توسط موسسه
• سابقه و رزومه ي موسسه
• تجهيزات و امکانات آموزشي و آزمايشگاهي
• کادر علمي
• امکانات آموزشي
• امکانات جغرافيايي محل استقرار موسسه
• فضاي ساختماني و آموزشي
• موفقيت هاي موسسه در سال هاي قبل
• حضور اساتيد و اشخاص صاحب نام
• تسهيلات و امکانات ويژه

سوال 4: نقش آميخته بازاريابي در انتخاب موسسه را تشريح کنيد.
کدهاي اوليهي حاصل از تحليل پاسخ مصاحبه شوندگان در رابطه با سئوال چهارم
• مکان موسسه
• هزينه و شهريه آموزش
• فضاي فرهنگي و اجتماعي
• کيفيت
• بازدهي تئوري هاي آموزشي در عمل
• نظارت و رسيدگي به امور دانشجويي
• طرح هاي تشويقي
• همسن و سالان
• خانواده
• افراد و مردم
• تسهيلات و امکانات
• کيفيت خدمات
سوال5: موانع و محدوديت هاي بازاريابي آموزش عالي در ايران را چه مواردي میدانيد؟
کدهاي اوليهي حاصل از تحليل پاسخ مصاحبه شوندگان در رابطه با سئوال پنجم
• موانع سياسي
• کاهش اعتبار مدارک بخاطر ذهنيت بد به موسسات خصوصي
• ضعف اقتصادي
• نبود زير ساخت هاي کافي
• وجهه ي بد بازاريابي در بين نخبگان در خصوص آموزش
• فقدان فرهنگ پذيرش دانشجوي بين المللي
• نقص تجهيزات
• کيفيت نامطلوب
• ضعف و ناتواني در شناسايي علايق
• عدم ارتباط صنعت و دانشگاه
• مسائل سياسي ، فرهنگي و اجتماعي
• تفاوت ديدگاه بين مسولين سياسي
سوال6: عواملي که در هنگام بازاريابي بايد در نظر بگيريم چيست؟
کدهاي اوليهي حاصل از تحليل پاسخ مصاحبه شوندگان در رابطه با سئوال ششم
• مقطع سني
• علايق دانشجويان
• نيازهاي جامعه
• نيازهاي بازار کار
• شناسايي نقاط قوت
• ظرفيت و پتانسيل سيستم آموزشي
• استانداردهاي بين المللي
• کمبود هاي کشور
• امکانات و پتانسيل مالي و اقتصادي موسسه
• تناسب بين خدمات دانشگاه و نيازهاي دانشجويان
• نياز اصلي دانشجويان که با تحصيل برطرف مي شود
• وضعيت مالي، فرهنگي، اجتماعي دانشجو
• توجه به خواسته هاي والدين
• در نظر گرفتن سياست هاي کلي نظام

سوال 7: شيوه ي پذيرش کارآمد دانشجو در ايران چگونه بايد باشد؟
کدهاي اوليهي حاصل از تحليل پاسخ مصاحبه شوندگان در رابطه با سئوال هفتم
• برگزاري آزمون هاي استعداد يابي
• برگزاري آزمون هاي ورودي اختصاصي براي هر موسسه متناسب با سطح علمي شان
• پذيرش بدون کنکور
• اختصاص سهميه به سازمان هايي که نياز به ادامه تحصيل کارکنان خوددارند
• کاهش محدوديت هاي آموزشي
• آزادي در انتخاب رشته ي تحصيلي
• امتياز قائل شدن براي افراد نخبه در امور مالي و رفاهي
• پذيرش مختلط دانشجويان براي ايجاد فضاي فرهنگي
سوال 8: راهکارههاي پيشنهادي براي جذب دانشجويان بيشتر
کدهاي اوليهي حاصل از تحليل پاسخ مصاحبه شوندگان در رابطه با سئوال هشتم
• ارتقاي سطح علمي موسسه
• برقراري رابطه ي مستقيم موسسه با مراکز کاريابي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی Index، of، Independence، Confidence Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کسب و کار، مدل کسب و کار، مدل کسب وکار، ارزش پیشنهادی