پایان نامه با واژه های کلیدی جذب دانش، انتظارات دانشجو، انتخاب رشته، بازار کار

دانلود پایان نامه ارشد

N (CN) = 27.73
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.033
Standardized RMR = 0.066
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.68
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.60
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.55

Degrees of Freedom = 165
Minimum Fit Function Chi-Square = 171.93 (P = 0.0)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 215.65 (P = 0.0)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 151.85
90 Percent Confidence Interval for NCP = (114.05 ; 197.11)
Minimum Fit Function Value = 0.55
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.49
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.37 ; 0.63)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0017
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.16 ; 0.21)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA 0.05) = 0.00
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.62
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.50 ; 0.77)
ECVI for Saturated Model = 0.18
ECVI for Independence Model = 7.66
Chi-Square for Independence Model with 21 Degrees of Freedom = 2368.54
Independence AIC = 2382.54
Model AIC = 193.85
Saturated AIC = 56.00
Independence CAIC = 2415.74
Model CAIC = 260.25
Saturated CAIC = 188.80
Normed Fit Index (NFI) = 0.93
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.90
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.62
Comparative Fit Index (CFI) = 0.90
Incremental Fit Index (IFI) = 0.93
Relative Fit Index (RFI) = 0.89
Critical N (CN) = 53.72
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.027
Standardized RMR = 0.056
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.91
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.91
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.43

Degrees of Freedom = 161
Minimum Fit Function Chi-Square = 265.87 (P = 0.0)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 256.61 (P = 0.0)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 229.61
90 Percent Confidence Interval for NCP = (182.00 ; 284.69)
Minimum Fit Function Value = 0.85
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.74
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.59 ; 0.92)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.00
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.15 ; 0.18)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA 0.05) = 0.00
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.94
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.79 ; 1.12)
ECVI for Saturated Model = 0.29
ECVI for Independence Model = 15.57
Chi-Square for Independence Model with 36 Degrees of Freedom = 182.63
Independence AIC = 4841.39
Model AIC = 292.61
Saturated AIC = 90.00
Independence CAIC = 4884.07
Model CAIC = 377.99
Saturated CAIC = 303.44
Normed Fit Index (NFI) = 0.94
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.93
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.71
Comparative Fit Index (CFI) = 0.91
Incremental Fit Index (IFI) = 0.95
Relative Fit Index (RFI) = 0.93
Critical N (CN) = 55.93
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.024
Standardized RMR = 0.047
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.92
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.92
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.51

بسمه تعالي
پاسخدهندهي گرامي
باسلام و احترام
پرسشنامهي حاضر جهت طراحي الگوي بازاريابي آموزشعالي در ايران ميباشد.
خواهشمند است مقداري از وقت ارزشمندتان را به اين کار اختصاص دهيد، ضمناٌ اين فعاليت پژوهشي جهت به سرانجام رساندن پايان نامه ميباشد.

مشخصات عمومي
سن : سال
شغل :
سابقه کار : سال
تحصيلات :
رشته تحصيلي :
جنسيت : مرد زن

رديف
سوال
کاملاً موافقم
نسبتاً موافقم
فرقي
ندارد
نسبتاً مخالفم
کاملاً مخالفم
1
قبل از انتخاب مؤسسه بايد شناخت کامل نسبت به آن بدست آورده باشم.

2
انتخاب رشته و مؤسسه بر اساس علايق شخصيام بوده است.

3
در انتخاب مؤسسه نظر اطرافيان(خانواده، دوستان، مشاوران)را مدنظر قرار ميدهم.

4
موقعيت شهري مؤسسه در انتخاب من تأثيرگذار بوده است.

5
هزينههاي تحصيلي در انتخاب من از مؤسسه نقش مهمي دارند.

6
نحوهي پرداخت هزينههاي تحصيلي براي من مهم است.

7
رتبه و جايگاه علمي مؤسسه نسبت به سايرين براي من مهم است.

8
دوست دارم در مؤسسهاي ثبت نام کنم که مشهور باشد.

9
اعتبار مدرک تحصيلي ارائه شده توسط مؤسسه براي من اولويت بالايي است.

10
کمک هاي مالي(وام) مؤسسه براي من حياتي هستند.

11
ميزان منابع مالي مؤسسه در تعيين استراتژي بازاريابي مؤسسه نقش دارند.

12
ميزان انعطاف قوانين و مقررات آموزشي حاکم بر مؤسسات بر انتخاب من تأثير دارند.

13
محدوديتهاي آموزشي ميتواند مانع انتخاب رشته و مؤسسهي دلخواهم شود.

14
کيفيت بالاي تدريس در اولويت خواستههاي من از مؤسسه قرار دارد.

15
تعداد ترم هاي تحصيلي و دفعات ارائه ي دروس براي من مهم است.

16
زمانبندي کلاسها در طول روز و ايام ارائهي دروس براي من مهم است.

17
مؤسسه اي را کلاسهاي فوق برنامه داشته باشد را ترجيح ميدهم.

18
بنظرم مطالب ارائه شده توسط مؤسسه بايد با علم روز دنيا همخواني داشته باشد.

19
رزومه و سوابق مدرسين مؤسسه براي من مهم است.

20
مؤسسهاي را ترجيح ميدهم که کادر علمي آن از فعالان صنعتي يا تجاري باشند.

21
احساس مسئوليت کادر علمي در قبال دانشجو مهم است.

22
امکانات کتابخانه اي و دسترسي به سايتهاي علمي معتبر براي من مهم است.

23
امکانات آزمايشگاهي مؤسسه براي من اهميت دارد.

24
امکانات تفريحي، ورزشي و رفاهي مؤسسه براي من با اهميت هستند.

25
فضا و محوّطهي مؤسسه براي من مهم است.

26
براي افزايش کيفيت و جلب توجه دانشجويان به مؤسسه بايد به آموزش بعنوان کالا نگاه شود.

27
در زمينه ي بازاريابي مؤسسات آموزش عالي بايد از تکنيک هاي بازاريابي خدمات استفاده کرد.

28
براي موفقيت در جذب دانشجويان بيشتر بايد به آنها به چشم مشتري نگاه کرد.

29
برخورد همهي پرسنل مؤسسه با دانشجو بسيار مهم است.

30
بايد مؤسسه قبل از ثبتنام مرا از دريافت خواستههايم مطمئن کند.

31
بايد مؤسسات بين دانشجويان با ويژگيهاي مختلف تمايز قائل شوند.

32
مؤسسهاي موفق است که اساتيدش رابطهي نزديکتري با دانشجويان داشته باشند.

33
بايد با مؤسسه احساس همدلي داشته باشم که در آن ثبت نام کنم.

34
مؤسسات آموزشي نيازمند سياست گذاري علمي در زمينهي بازاريابي هستند.

35
موفقيت مؤسسه در گرو بهسازي کادر علمي مؤسسه است.

36
سياستگذاران مؤسسات آموزشي بيشتر نيازمند توجه به بحث توسعهي کيفي هستند تا کمّي.

37
سياستگذاران بايد به شناخت وآگاهي بيشتري از کارکردهاي دانشگاه براي موفقيت در جذب دانشجويان دست يابند.

38
مؤسسات آموزشي بايد همچون سازمان هاي يادگيرنده باشند.

39
مؤسسات آموزشي بايد از مؤسسات موفق الگوگيري کنند.

40
دانشجويان بايد بر رأس امور برنامه ريزي و مديريت مؤسسه باشند.

41
قوانين آموزشي مؤسسات بايد متناسب با انتظارات دانشجويان انعطاف داشته باشند.

42
معيارهاي جذب بايد براساس علايق دانشجويان باشد.

43
برخورد کارکنان با دانشجويان بعنوان مشتري بايد برمبناي مشتري مداري باشد.

44
دولت ميتواند نقش مهم در اجراي سياستهاي خصوصيسازي داشته باشد.

45
استفاده از شيوه هاي مدرن براي مؤسسه مزيت رقابتي ايجاد مي کند.

46
تدريس محوري بر پژوهش محوري بايد ارجح باشد.

47
الگوگيري از مؤسسات صاحبنام از عوامل پيشرفت يک مؤسسه هستند.

48
مديران بايد از تجارب مديران متخصص در زمينهي بازاريابي استفاده کنند.

49
بازاريابي براي مؤسسات آموزش عالي بايد بعنوان يک اصل ضروري شناخته شود.

50
جدي گرفتن رقابت بين مؤسسات راهبردي جهت بهبود کيفيت آموزشي است.

51
مؤسسات در فرايند سياست گذاري و خط مشي گذاري از حالت تمرکز بايد خارج شوند.

52
بايد توسط وزارت علوم در زمينه ي قوانين و آئين نامه هاي آموزشي مؤسسات حمايت شوند.

53
بايد به مؤسسات موفق در زمينه ي جذب دانشجوي بين المللي و همچنين داخلي تسهيلات ويژه در نظر گرفته شود.

54
شرايط بايد به گونه اي شود که مؤسسات مجبور به جذب دانشجويان بيشتر براي بقا باشند.

55
بايد شهرت و اعتبار شرط بقاي مؤسسات باشد.

56
دانشجو محوري مؤسسات رضايت دانشجويان را در پي خواهد داشت.

57
دانشجو محوري مؤسسات باعث انگيزش دانشجويان خواهد شد.

58
جذب بر اساس علايق باعث شکوفايي استعدادهاي دانشجويان خواهد شد.

59
اجراي تکنيک هاي بازاريابي در مؤسسات باعث بهبود کارايي و اثربخشي مؤسسات مي شود.

60
شهرت و اعتبار مؤسسه در راستاي اجراي بازاريابي صحيح محقق مي شود.

61
توجه به انتظارات دانشجويان به معناي پاسخگويي مؤسسه در قبال خواسته هاي آنهاست.

62
بازاريابي آموزشي منجر به درآمدزايي براي مؤسسات ميشود.

63
موفقيت سازمان در زمينه ي بازاريابي منجر به رضايت پرسنل سازمان مي شود.

64
بهبود کيفيت علمي باعث جذب دانشجوي بين المللي مي شود.

65
تلاش در جهت همگامي با تغييرات علمي دنيا باعث پيشرفت سطح علمي کشور مي شود.

66
الگوي بازاريابي موفق داخلي زمينه ساز جذب دانشجويان بين المللي مي شود.

67
با وارد شدن در عرصه ي رقابت خدمات آموزشي ما موفق به صدور دانش به سراسر دنيا مي شويم.

68
تناسب انتظارات دانشجويان و خدمات آموزش مؤسسات ميتواند منجر به اشتغال زايي شود.

69
با بهسازي مؤسسات آکادميک ما ميتوانيم مشکل بيکاري را بر طرف کنيم.

70
طراحي الگوي بازاريابي موفق مي تواند منجر به صدور دانش به ساير کشورها شود.

71
محصول يک مؤسسهي آموزشي دانشجويان آن است.

72
ميتوان به آموزش بعنوان محصول مؤسسهي آموزش عالي نگاه کرد.

73
دارايي هاي نقدي يک مؤسسه از عوامل مهم در طراحي الگوي بازاريابي براي مؤسسات است.

74
دارايي هاي غير نقدي از عوامل مهم در طراحي الگوي بازاريابي براي مؤسسات است.

75
بودجه و منابع مالي نقش تعيين کننده در الگوي بکار رفته در بازاريابي مؤسسات آموزش عالي دارد.

76
رشته ها و مدارک ارائه شده بايد متناسب با نيازهاي جامعه باشد.

77
موقعيت شهري ايده آل از معيارهاي مهم انتخاب مؤسسه است.

78
محيط مؤسسه بايد يک محيط کاملا اجتماعي باشد.

79
مؤسسه اي براي ادامه ي تحصيل مناسب است که فارغ التحصيلان آن بلافاصله جذب بازار کار شوند.

80
فارغ التحصيلان يک مؤسسه نشان دهنده ي اعتبار يک مؤسسه هستند.

81
مؤسسات آموزشي معتبرند که به دانشجويان فرصت شغلي بدهند.

82
قصد من از ادامه ي تحصيل صرفا داشتن مدرک است.

83
استراتژيهاي بازاريابي در مؤسسات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی Index، of، Independence، Confidence Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کسب و کار، مدل کسب و کار، مدل کسب وکار، ارزش پیشنهادی