پایان نامه با واژه های کلیدی جذب دانش، شهرت سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

رايب معناداري

شکل20. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير پيامدهاي سازماني در حالت ضرايب معناداري

جدول27. شاخص هاي برازش مدل:
رديف
شاخص برازش
شاخص
حد مطلوب
تناسب عددي
تناسب معنايي
1
X2/df
کي دو نسبي
X2/df 3
1.55
بسيار خوب
2
GFI
شاخص برازندگي
بيشتر از9/0
0.89
خوب
3
AGFI
برازندگي تعديل يافته
بيشتر از9/0
0.89
خوب
4
CFI
شاخص برازش تطبيقي
بيشتر از9/0
0.90
بسيار خوب
5
RMERA
ريشه دوم ميانگين خطالي برآورد
کم تر از 0.08
0.0004
بسيار خوب

شاخصهاي گزارش شده در تحليل عاملي مرتبه دوم نشان دهندة برازش مطلوب دادهها با مدل است. بدين معني که بهبود کارايي و اثربخشي ، شهرت سازماني و پاسخگويي سازندة تشکيل دهنده سازهاي مکنون ديگري به نام سازه پيامدهاي سازماني هستند. در شکل 20 بارهاي عاملي هر خرده مقياس و گويههاي سازنده ارائه شده است.
4ـ2ـ3ـ9ـ تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير پيامدهاي اجتماعي
به منظور تأييد اينکه آيا خرده مقياسهاي درآمد زايي، اشتغال زايي، ارتقاء سطح علمي کشور و زمينه سازي جذب دانشجوي بينالمللي سازندة پيامدهاي اجتماعي هستند، و اينکه هر يک از عوامل مذکور تا چه اندازه عامل پيامدهاي اجتماعي را به عنوان يک سازه تبيين مي‏نمايند، از تحليل عامل تأييدي مرتبه دوم استفاده شد. بر اساس اين روش آماري ميتوان تعيين نمود سهم هر عامل در تبيين ميزان واريانس سازه پيامدهاي اجتماعي به چه ميزان است و سازه راهبرد پيامد اجتماعي را بر اساس ضرايب استاندارد ‏شده فرموله کرد. در جدول 28 شاخص‌هاي برازش ارائه شده است.

مدل در حالت تخمين استاندارد

شکل21. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير پيامدهاي اجتماعي در حالت تخمين استاندارد

مدل در حالت ضرايب معناداري

شکل22. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير پيامدهاي اجتماعي در حالت ضرايب معناداري

جدول28. شاخص هاي برازش مدل:
رديف
شاخص برازش
شاخص
حد مطلوب
تناسب عددي
تناسب معنايي
1
X2/df
کي دو نسبي
X2/df 3
1.19
بسيار خوب
2
GFI
شاخص برازندگي
بيشتر از9/0
0.91
بسيار خوب
3
AGFI
برازندگي تعديل يافته
بيشتر از9/0
0.89
خوب
4
CFI
شاخص برازش تطبيقي
بيشتر از9/0
0.90
بسيار خوب
5
RMERA
ريشه دوم ميانگين خطالي برآورد
کم تر از 0.08
0.0114
بسيار خوب

شاخصهاي گزارش شده در تحليل عاملي مرتبه دوم نشان دهندة برازش مطلوب دادهها با مدل است. بدين معني که درآمد زايي، اشتغال زايي، ارتقاء سطح علمي کشور و زمينه سازي جذب دانشجوي بينالمللي سازندة پيامدهاي اجتماعي هستند، و اينکه هر يک از عوامل مذکور تا چه اندازه عامل پيامدهاي اجتماعي را به عنوان تشکيل دهنده سازهي مکنون ديگري به نام سازه پيامدهاي سازماني هستند. در شکل 22 بارهاي عاملي هر خرده مقياس ارائه شده است.

4ـ2ـ3ـ10ـ تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي شرايط واسطهاي متغير مداخلات محيطي( نقش دولت، عوامل اقتصادي، عوامل اجتماعي ـ فرهنگي)
به منظور تاييد اينکه آيا خرده مقياسهاي نقش دولت، عوامل اجتماعيـ فرهنگي و عوامل اقتصادي سازندة سازه عوامل محيطي هستند، و اينکه هر يک از عوامل مذکور تا چه اندازه عوامل محيطي را به عنوان يک سازه تبيين مي‏نمايند، از تحليل عامل تأييدي مرتبه دوم استفاده شد. بر اساس اين روش آماري ميتوان تعيين نمود سهم هر عامل در تبيين ميزان واريانس سازه عوامل محيطي به چه ميزان است و سازه عوامل محيطي را بر اساس ضرايب استاندارد ‏شده فرموله کرد. در جدول 29 شاخص‌هاي برازش ارائه شده است.

مدل در حالت ضرايب استاندارد(تخمين استاندارد)

شکل23. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير شرايط واسطه (مداخلات محيطي) در حالت تخمين استاندارد

مدل در حالت ضرايب معناداري

شکل24. تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم براي متغير شرايط واسطه (مداخلات محيطي)در حالت ضرايب معناداري

جدول29. شاخص هاي برازش مدل:
رديف
شاخص برازش
شاخص
حد مطلوب
تناسب عددي
تناسب معنايي
1
X2/df
کي دو نسبي
X2/df 3
1.28
بسيار خوب
2
GFI
شاخص برازندگي
بيشتر از9/0
0.90
بسيار خوب
3
AGFI
برازندگي تعديل يافته
بيشتر از9/0
0.92
بسيار خوب
4
CFI
شاخص برازش تطبيقي
بيشتر از9/0
0.91
بسيار خوب
5
RMSEA
ريشه دوم ميانگين خطالي برآورد
کم تر از 0.08
0.0000
بسيار خوب

شاخصهاي گزارش شده در تحليل عاملي مرتبه دوم نشان دهندة برازش مطلوب دادهها با مدل است. بدين معني که خرده مقياسهاي نقش دولت، عوامل اجتماعي فرهنگي و عوامل اقتصادي تشکيل دهنده سازه مکنون ديگري به نام سازه عوامل محيطي هستند. در شکل 24 بارهاي عاملي هر خرده مقياس و گويههاي سازنده ارائه شده است.
4ـ2ـ4ـ معادلات ساختاري
در اين بخش از پژوهش با توجه به يافته‌هاي مرحله کيفي پژوهش و مدل پارادايمي به دست‌ آمده، مدلي فرضي ترسيم گرديد که شامل متغيرهاي متغيرهاي برونزاي288 عوامل برون سيستمي و عوامل درون سيستمي و متغيرهاي درونزاي289 مديريت و سياست گذاري کلان آموزش عالي، خصوصي سازي مؤسسات آموزشعالي، بازاريابي آموزشعالي در ايران، راهبردهاي بازاريابي آموزشعالي در ايران، پيامدهاي فردي، سازماني و اجتماعي بود. متغيرها يا عوامل برونزا مشابه متغيرهاي مستقل عمل مي‌كنند؛ مسير‌ها از اين متغيرها شروع مي‌شوند اما اثري به آنها ختم نمي‌شود. از سوي ديگر متغيرها يا عوامل درونزا همانند متغيرهاي وابسته عمل مي‌كنند؛ اثر مسيرها به آنها ختم مي‌شود اما ممكن است خود بر متغير ديگري اثر داشته باشند.
به منظور پاسخگويي به دومين سوال اصلي پژوهش مبني بر اين که: آيا الگوي طراحي شده براي بازاريابي آموزشعالي در کشور ايران از اعتبار کافي برخوردار است؟ از تحليل معادلات ساختاري و نرمافزار ليزرل استفاده شد. برمبناي مدل پارادايمي مستخرج از تحليل داده‌هاي كيفي و عوامل حاصل از تحليل عاملي، مدل فرضي طراحي شد و روابط مستقيم و غير مستقيم بين متغيرها مشخص شد. با توجه به مدل مفهومي به دست آمده از مرحلة كيفي پژوهش، هريک از سازههاي مدل به عنوان متغيرهاي مشاهده شده در مدل فرضي پژوهش آمده‌اند.
4ـ2ـ4ـ1ـ فرضيات مستخرج از مدل کمّي پژوهش
فرضيه اول: عوامل برون سيستمي مرتبط با فرد در تدوين الگوي بازاريابي آموزشعالي در ايران تأثير دارد.
فرضيه دوم: عوامل برون سيستمي مرتبط با سازمان بر طراحي الگوي بازاريابي آموزشعالي در ايران تأثير دارد.
فرضيه سوم: عوامل درون سيستمي در تدوين الگوي بازاريابي آموزشعالي در ايران تأثير دارد.
فرضيه چهارم: ويژگيهاي زمينهاي(مديريت و سياستگذاري آموزشعالي) در تدوين الگوي بازاريابي آموزشعالي در ايران تأثير دارد.
فرضيه پنجم: ويژگيهاي زمينهاي(کنشگري اعضاي هيئت مديرهي مؤسسه) در تدوين الگوي بازاريابي آموزش عالي در ايران تأثير دارد.
فرضيه ششم: راهبردهاي سطح کلان در تدوين الگوي بازاريابي آموزشعالي در ايران تأثير دارد.
فرضيه هفتم: راهبردهاي سطح خرد در تدوين الگوي بازاريابي آموزشعالي در ايران تأثير دارد.
فرضيه هشتم: مداخلات محيطي(عوامل اقتصادي) بر راهبردهاي سطح خرد و کلان در تدوين الگوي بازاريابي آموزشعالي تأثير دارد.
فرضيه نهم: مداخلات محيطي(نقش دولت) بر راهبردهاي سطح خرد و کلان در تدوين الگوي بازاريابي آموزشعالي تأثير دارد.
فرضيه دهم: مداخلات محيطي(عوامل اجتماعيـ فرهنگي) بر راهبردهاي سطح خرد و کلان در تدوين الگوي بازاريابي آموزشعالي تأثير دارد.
فرضيه يازدهم: الگوي بازاريابي آموزشعالي در ايران موجب پديد آمدن پيامدهاي فردي، سازماني و اجتماعي مي‌شود.
فرضيه دوازدهم: راهبردهاي سطح خرد موجب پديد آمدن پيامدهاي فردي، سازماني و اجتماعي مي‌شود.
فرضيه سيزدهم: راهبردهاي سطح کلان موجب پديد آمدن پيامدهاي فردي، سازماني و اجتماعي ميشود.

4ـ2ـ4ـ2ـ مدل تمامي فرضيات اساتید

در حالت تخمين استاندارد

شکل25. مدل ساختاري کل فرضيات پژوهش(نظر اساتید) در حالت تخمين استاندارد

مدل در حالت ضرايب معناداري

شکل26. مدل ساختاري کل فرضيات پژوهش(نظر اساتید) در حالت ضرايب معناداري

جدول30. شاخص هاي برازش مدل:
رديف
شاخص برازش
شاخص
حد مطلوب
تناسب عددي
تناسب معنايي
1
X2/df
کي دو نسبي
X2/df 3
1.30
بسيار خوب
2
GFI
شاخص برازندگي
بيشتر از9/0
0.91
بسيار خوب
3
AGFI
برازندگي تعديل يافته
بيشتر از9/0
0.91
بسيار خوب
4
CFI
شاخص برازش تطبيقي
بيشتر از9/0
0.94
بسيار خوب
5
RMSEA
ريشه دوم ميانگين خطالي برآورد
کم تر از 0.08
0.0017
بسيار خوب

4ـ2ـ4ـ3ـ مدل تمامي فرضيات دانشجويان

در حالت تخمين استاندارد

شکل27. مدل ساختاري کل فرضيات پژوهش(نظر دانشجويان) در حالت تخمين استاندارد

مدل در حالت ضرايب معناداري

شکل28. مدل ساختاري کل فرضيات پژوهش(نظر دانشجويان) در حالت ضرايب معناداري

جدول31. شاخص هاي برازش مدل:
رديف
شاخص برازش
شاخص
حد مطلوب
تناسب عددي
تناسب معنايي
1
X2/df
کي دو نسبي
X2/df 3
1.13
بسيار خوب
2
GFI
شاخص برازندگي
بيشتر از9/0
0.92
بسيار خوب
3
AGFI
برازندگي تعديل يافته
بيشتر از9/0
0.92
بسيار خوب
4
CFI
شاخص برازش تطبيقي
بيشتر از9/0
0.91
بسيار خوب
5
RMSEA
ريشه دوم ميانگين خطالي برآورد
کم تر از 0.08
0.0218
بسيار خوب

4ـ2ـ5ـ خلاصه يافته ها:

فرضيه 1ـ1ـ از نظر دانشجويان عوامل برون سيستمي مرتبط با فرد در تدوين الگوي بازاريابي آموزشي مؤثر است. تاييد شد.
فرضيه 2ـ1ـ از نظر اساتيد عوامل برون سيستمي مرتبط با فرد در تدوين الگوي بازاريابي آموزشي مؤثر است. تاييد شد.
فرضيه 1ـ2ـ از نظر دانشجويان عوامل برون سيستمي مرتبط با سازمان در تدوين الگوي بازاريابي آموزشي مؤثر است. تاييد شد.
فرضيه 2ـ2ـ از نظر اساتيد عوامل برون سيستمي مرتبط با سازمان در تدوين الگوي بازاريابي آموزشي مؤثر است. تاييد شد.
فرضيه 1ـ3ـ از نظر دانشجويان عوامل درون سيستمي در تدوين الگوي بازاريابي آموزشي مؤثر است. تاييد شد.
فرضيه 2ـ3ـ از نظر اساتيد عوامل درون سيستمي در تدوين الگوي بازاريابي آموزشي مؤثر است. تاييد شد.
فرضيه 1ـ4ـ از نظر دانشجويان ويژگي هاي زمينه اي(مديريت و سياست گذاري آموزش عالي) در تدوين الگوي بازاريابي آموزشي مؤثر است. تاييد شد.
فرضيه 2ـ4ـ از نظر اساتيد ويژگي هاي زمينه اي(مديريت و سياست گذاري آموزش عالي) در تدوين الگوي بازاريابي آموزشي مؤثر است. تاييد شد.
فرضيه 1ـ5ـ از نظر دانشجويان ويژگي هاي زمينه اي(خصوصيسازي مؤسسه آموزشعالي) در تدوين الگوي بازاريابي آموزشي مؤثر است. تاييد شد.
فرضيه 2ـ5ـ از نظر اساتيد ويژگي هاي زمينه اي(خصوصيسازي مؤسسه آموزشعالي) در تدوين الگوي بازاريابي آموزشي مؤثر است. تاييد شد.
فرضيه 1ـ6ـ از نظر دانشجويان راهبردهاي سطح خرد در تدوين الگوي بازاريابي آموزشي مؤثر است. تاييد شد.
فرضيه 2ـ6ـ از نظر اساتيد راهبردهاي سطح خرد در تدوين الگوي بازاريابي آموزشي مؤثر است. تاييد شد.
فرضيه 1ـ7ـ از نظر دانشجويان راهبردهاي سطح کلان در تدوين الگوي بازاريابي آموزشي مؤثر است. تاييد شد.
فرضيه 2ـ7ـ از نظر اساتيد راهبردهاي سطح کلان در تدوين الگوي بازاريابي آموزشي مؤثر است. تاييد شد.
فرضيه 1ـ8ـ از نظر دانشجويان مداخلات محيطي(نقش دولت) بر راهبردهاي(سطح خردو کلان) بازاريابي آموزشعالي در ايران مؤثر است. تاييد شد.
فرضيه 2ـ8ـ از نظر اساتيد مداخلات محيطي(نقش دولت) بر راهبردهاي(سطح خردو کلان) بازاريابي آموزشعالي در ايران مؤثر است. تاييد شد.
فرضيه 1ـ9ـ از نظر دانشجويان مداخلات محيطي(عوامل اقتصادي) بر راهبردهاي(سطح خردو کلان) بازاريابي آموزشعالي در ايران مؤثر است. تاييد شد.
فرضيه 2ـ9ـ از نظر اساتيد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جذب دانش، انتظارات دانشجو Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تاييد، بازاريابي، آموزشعالي، ضريب