پایان نامه با واژه های کلیدی جذب دانش، انتظارات دانشجو، دانش آموختگان، انتخاب رشته

دانلود پایان نامه ارشد

برنامه ريزي دقيقي براي يک بازار رقابتي داغ در مرحله ي اول در سطح کشور و در مرحله ي دوم در سطح بين المللي داشته باشيم. البته در همان ابتداي کار برنامه ريزي و چيدمان اولويت کارها بايد بر اساس ديد بين المللي باشد و بهتر است از کشورهاي همسايه … بنظر من حتي برنامه ريزي و آماده سازي شرايط بايد از ابعاد وسيع تر از قسمت هاي سازمان صورت گيرد. منظورم از طرف وزارت خانه ها شروع کارها و برنامه ريزي ها را شاهد باشيم. “

يکي ديگر از آگاهانه کليدي در اين زمينه مي گويد:
” ضعف بيشتر موسسات ما، در زمينه ي برنامه ريزي و سياست گذاري هاي ناقص و نامنسجم مي باشد. اگر زماني برنامهريزيهاي ما در قسمتهاي مختلف بهبود پيدا مي کرد ما بسيار کاراتر و اثربخش تر مي بوديم. ضعف در برنامه ريزي باعث سردرگمي نه تنها خود مديران، بلکه کارکنان رده پايين سازمان مي شود. و به اصطلاح شفافيت نقش که نداشته باشيم سردرگميم و انسان سردرگمم دقيقا نمي داند چه مسئوليتي دارد و در کدام قسمت بايد پاسخگو باشد البته اين مثالي در ابعاد کوچک موسسه است… . مدير برنامه ريز، مدير موفقي خواهد بود به شرط آنکه برنامه اي منسجم و جامع، با در نظر گرفتن چشم اندازي کلان باشد. ”
4ـ3ـ5ـ شرايط مداخلهگر
تحليل يافته هاي کيفي پژوهش ما را بر دسته اي از عوامل مواجه کرد که بطور غير مستقيم بر بازاريابي آموزش عالي تأثير دارد و بايد در هنگام تلاش براي طراحي الگوي بازاريابي آموزش عالي در نظر گرفته شود. پژوهشگر اين عوامل را شرايط محيطي نامگذاري مي کند.اين عوامل در جدول11 موجود است.

جدول11. شرايطه مداخله گر عوامل محيطي
12. عوامل محيطي
– عوامل اقتصادي
1.
– نقش دولت
1.
– عومل اجتماعيـ فرهنگي

4ـ3ـ5ـ1ـ عوامل اقتصادي
يکي از شرايط محيطي تأثيرگذار بر بازاريابي آموزش عالي و در واقع الگوي بازاريابي اين پژوهش نقشي است که عوامل اقتصادي در اين بين بازي مي کنند.به گفته ي يکي از مشارک کنندگان در مصاحبه:
” شرايط اقتصادي حاکم بر جامعه نقش بسيار تعيين کننده اي در مسير برنامه ريزي تمامي سازمان ها ايفا مي کند. همانطور که مي دانيد منابع مالي هر موسسه و بودجه ي مختص برنامه ها در کيفيت اجراي برنامه ها و حتي در کيفيت برنامه ريزي نقش حياتي را ايفا مي کند. که اين عامل بشدت وابسته به شرايط اقتصادي حاکم بر جامعه وابسته است. اگر ما در شرايط رکود اقتصادي باشيم اولويت هاي ما تغيير خواهد کرد خواه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي. بودجه مانند اکسيژن که براي مغز ضروري است براي سازمان نقش تعيين کننده دارد. “
4ـ3ـ5ـ2ـ نقش دولت
به گفته ي صاحبنظران شرکت کننده در مصاحبه، دولت از عوامل مداخله گري است که بايد براي طراحي الگوي بازاريابي به نقش آن توجه ويژه داشت:
” تا زماني که شرکت ها و مراکز توليدي و خدماتي ما به شکل کاملا خصوصي و مستقل از دولت اداره نشوند برنامه ها و اولويت ها کيفيت، انرژي، خلاقيت و قدرت مانور به اندازه ي کافي نخواهند داشت. ما بايد در برنامه ريزي و کارهاي اجرايي استقلال و اختيار کافي را داشته باشيم. البته دولت مي تواند با ارائه ي درخواست هاي خود براي کارمندان و پرسنل خود به موسسات ما بر اعتبار و ارزش ما بيفزايد و از طرفي ما با افزايش کيفيت و تربيت دانش آموختگاني متناسب با نيازهاي دولت، پاسخگوي اين اعتماد باشيم… “

به گفته ي يکي ديگر از آگاهانه کليدي:
” دولت براي موسسات ما نبايد با صدور بخش نامه و مصوبات محدوديت ايجاد کند بلکه موسسات ما بايد به معناي واقعي در بحث اجرايي و برنامه ريزي مستقل باشند. البته بنده با حمايت هاي مالي دولت در غالب وام هاي بدون بهره به موسسه موافقم ولي مداخله در امور بايد به حداقل برسد و دولت بايد فقط در حد يه ناظر، موسسه را تا حدي که با سياست هاي کلي نظام در تداخل نباشد کنترل کند. همچنين اگر زماني نگاهي به جذب دانشجويان بين المللي داشته باشيم اين را نبايد فراموش کنيم که روابط ما با کشورهاي ديگر توسط دولت رقم مي خورد و نقش تعيين کننده اي در وجهه ي بين المللي ما دارد. “

4ـ3ـ5ـ3ـ عوامل اجتماعي ـ فرهنگي

از عوامل مداخلهگر در طراحي الگوي بازاريابي آموزش عالي مي توان به عوامل مربوط به جامعه و فرهنگ حاکم بر جامع اشاره کرد بطور مثال يکي از مشارکت کنندگان در اين باره اينگونه اظهار نظر مي کند که:

” يکي از بزرگترين مشکلات ما در بحث جذب دانشجو چه از کشورهاي ديگر در آينده و چه در حال حاضر فرهنگ جا نيفتاده در بحث دانشجو در بسياري از موسسات است. فرهنگ و نگرش حاکم بر افکار مديران موسسات ما، متاسفانه تمامي جوانب را در بر نمي گيرد و برخي از موسسات فقط جنبه ي کسب سود بيشتر را مد نظر قرار مي دهند و به آينده ي تبليغات منفي ناشي از خدمات ارائه شده توجهي معطوف نمي شود. اگر جذب دانشجو از منظر تمامي مديران يه بحث ملي جهت توسعه و پيشرفت کشور باشد و به آن بعنوان حرکتي براي توسعه ي دانش در سطح ملي و فراملي نگاه شود. در رقابت حاضر ديگر تنها شاد رقابت نخواهيم بود بلکه شاهد اتفاق رقابت همراه با پيشرفت حتي در سطح بين المللي خواهيم بود. بايد به موسسات غير انتفاعي در نگاه اول بعنوان وسيله اي براي حرکت به سمت خصوصي سازي و بهبود سطح علمي و کيفيت آموزشي بعنوان يک کل واحد در مقابل کشورهاي منطقه در ابتداي امر و در نهايت در مقابل کشورهاي اروپايي نگريسته شود. به اصطلاح موسسات نبايد به فکر تک خوري باشند. در واقع اين حرکت شايد براي آنها باعث افزايش سود بشود ولي در واقع استفاده ي بد از دانش بازاريابي را شاهد خواهيم بود که البته دوام نيز نخواهد آورد…”

به گفته ي يکي از مديران مؤسسات:
” در درجه ي اول بايد مؤسسات و برنامه ريزان بخصوص در زمينه ي جذب دانشجو يک سري اخلاقيات و قوانين را که بين مؤسسات حاکم است و بعضاً بايد وضع شوند را رعايت کنند. نگراني من از اين است که مؤسسات استفاده ي درست از تکنيک هاي بازاريابي را فراموش کنند و يک جو بد بين رقبا حاصل شود. فرهنگ حاکم بر مؤسسه و قوانين موجود بين موسسات غيرانتفاعي بايد به شکل جدي مورد بحث واقع شود…”
4ـ3ـ6ـ پيامدها
بکارگيري سيستم بازاريابي در مؤسسات آموزشي و استفاده از تکنيک هاي بازاريابي براي جذب دانشجويان و تبليغ محصولات مؤسسه در سطح کشور در زمان فعلي و حرکت به سمت تبديل شدن به بازاري براي دانشجويان خارجي پيامدهاي فردي، سازماني و اجتماعي را براي ما به ارمغان ميآورند که به شرح جدول 12 ميباشد.

جدول12. پيامدهاي طراحي الگوي بازاريابي آموزشعالي
– پيامدهاي فردي
– رضايت مندي دانشجويان
1.
– بالا رفتن انگيزش دانشجويان
– پيامدهاي سازماني

– بهبود کارائي و اثربخشي
1-
– پاسخگويي
1-
– اعتبار و شهرت دانشگاهي
1-
– رضايت اعضاي هئيت علمي
– پيامد هاي اجتماعي
– درآمد زايي
1-
– اشتغال زايي

– ارتقاء سطح علمي کشور

– زمينه سازي جذب دانشجوي بينالمللي

يکي از آگاهانه کليدي در مورد پيامدهاي بازاريابي در آموزشعالي اين چنين ميگويد که :
” با نگاه مشتري مآبانه به دانشجو و در نظر گرفتن آموزش و خدمات مؤسسه بعنوان محصول، شاهد تغيير در دانشجويان و حتي مؤسسه خواهيم بود. زماني که انتخاب رشته و مؤسسه بر اساس شناخت مؤسسه و علايق فرد آن هم با کيفيت مورد انتظار باشيم مسلماً فرد با انگيزه و علاقه و شتياق در موسسه حاضر مي شود که اين خود رضايت مدرسين و همچنين افزايش بازدهي را براي مؤسسه شامل مي شود. حضور و ارتباط دانشجو با اساتيد و همچنين جو علمي با پويايي بيشتري بر کلاس حاکم خواهد شد که اين نه تنها بازدهي اساتيد و دانشجويان را بلکه پيامدهايي در سطح جامعه در بر دارد و بر اعتبار و شهرت مؤسسهي ما ميافزايد و بدليل کيفيت بالاي دانشجويان رابطهي مؤسسه با سازمانها و مراکز خصوصي و دولتي براي جذب دانشجويان و تبادل پروژه بشدت افزايش مييابد. در واقع ما با کارآفريني، اميد به زندگي، پويايي فکري و حتي کسب شهرت در سطح فرامنطقهاي همراه خواهيم بود.”

4ـ4ـ يافته‌هاي كدگذاري انتخابي و ارائه الگوي كيفي پژوهش
در فرآيند كدگذاري انتخابي و فرايند تلفيق، متن مصاحبه‌هاي پياده شده دوباره بررسي شد و جملات و ايده‌هايي كه بيانگر ارتباط بين مقوله‌هاي اصلي و فرعي بودند مورد توجه قرار گرفتند. بر اساس روابط به دست آمده، مفاهيم حاصل از كدگذاري باز و محوري در مرحلة كدگذاري انتخابي به يكيديگر پيوند داده شده و تلاش براي بازاريابي در آموزشعالي در قالب يك الگو مفهومي منعكس گرديد.
نتايج کدگذاري مصاحبههاي انجام شده و تحليل يافته‌هاي بخش كيفي بيانگر آن است در طراحي الگوي بازاريابي آموزشعالي و در واقع بازاريابي در بخش خدمات آموزشي مؤسسات آکادميک برون سيستمي ودرون سيستمي را بايد از شرايط علّي برشمرد. عوامل برون سيستمي مؤثر در طراحي الگوي بازاريابي آموزشعالي شامل نگرش عوامل فردي( دانشجويان نسبت به مؤسسه و تحصيلات آکادميک، اطرافيان و وضعيت اقتصادي دانشجو) و عوامل سازماني(شامل امور مالي، محصول آموزشي، موقعيت و جايگاه، منابع و امکانات و خدمات) بعنوان دومين عامل مؤثر در طراحي الگوي بازاريابي آموزشعالي است. بر اين اساس با توجه به نتايج تحليل مصاحبه هاي انجام شده و نظرسنجي از صاحبنظران در زمينه ي بازاريابي از آنجايي که محصول مؤسسات آموزشي جزو دسته ي خدماتي محسوب مي شوند از اصول و تکنيک هاي بازاريابي خدمات براي بازاريابي مؤسسات آموزشي و طراحي الگوي بازاريابي استفاده مي کنيم. که رويکردي که محقق به آن دست يافت رويکرد آميختهي بازاريابي خدمات آموزشي 7پي(قيمت، محصول، موقعيت، افراد، فرآيند، شواهد فيزيکي، ترويج)، ميباشد. در راستاي طراحي الگوي بازاريابي آموزشعالي در ايران دو راهبرد عمده توسط محقق با توجه به نتايج بدست آمده شناسايي شده است. اين دو راهبرد در سطح خرد يعني دانشگاهها و در سطح کلان يعني نظام آموزشعالي ميباشد. آنچه به عنوان راهبرد در سطح خرد مطرح شده است شامل دانشجو محوري و توجه به انتظارات دانشجويان، گسترش فرهنگ مشتري محور، در بين پرسنل مؤسسه، سوق معيار جذب به سمت علاقه و کاهش محدوديتها براي جذب، افزايش کيفيت آموزش از طريق تقويت کادر علمي مؤسسه و ارائه تسهيلات رفاهي ميباشد. و راهبردهاي سطح کلان(تسهيم تجارب مديران مؤسسات، استقلال مؤسسات، بازنگري و پالايش قوانين و مقررات، ايجاد جوّ رقابتي بين مؤسسات) براي موفقيت در طراحي الگوي بازاريابي در آموزشعالي ميباشند. بستر فراهمکننده اين راهبردها مديريت و سياستگذاري آموزشعالي و کنش گري اعضاي هيئت مديرهي مؤسسه آموزشعالي است. در مديريت و سياستگذاري آموزشعالي، نگرش متوليان و سياستگذران آموزشعالي و مديريت و برنامهريزي دانشگاهي ميتواند بر بهبود رويکرد مديران دانشگاهي مؤثر بوده و کنشگري اعضاي هيئت مديره ميتواند از طريق نگرش مثبت اعضاي هيئت مديره نسبت به ضرورت داشتن الگوي بازاريابي در تصميميگيريها و برنامهريزيهاي مربوط به جذب دانشجويان و برنامهريزيهاي مختص مؤسسه تحقق مييابد. يافته‌هاي پژوهش نشان داد که طراحي الگوي بازاريابي مختص کشور و در واقع داشتن الگوي جامع در زمينهي بازاريابي سه پيامد عمده فردي، سازماني و اجتماعي را در پي دارد در پيامد فردي، رضايتمندي و بالا رفتن انگيزش دانشجويان را شاهد خواهيم بود و پيامد سازماني موجب بهبود کارائي و اثربخشي، بهبود پاسخگويي، اعتبار و شهرت سازماني، رضايت مدرسين مؤسسه و افزايش سود مؤسسه ميگردد. همچنين پيامدهاي اجتماعي شامل اشتغال زايي، ارتقاء سطح علمي کشور، زمينه سازي جذب دانشجوي بين المللي را در برميگيرد. شكل3 فرايند طراحي الگوي بازاريابي آموزشعالي در مؤسسات غيرانتفاعي ايران را بر مبناي طرح نظام‌مند نظرية داده‌ بنياد منعكس مي‌كند.

شکل3. الگوي مستخرج از قسمت کيفي پژوهش
4ـ5ـ قضاياي مستخرج از قسمت کيفي پژوهش
قضاياي286 حاصل از يافتههاي مصاحبه و کدگذاري محوري و انتخابي مؤلفههاي بدست آمده را ميتوان بصورت زير خلاصه نمود:
1.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی دانشگاهها، انتظارات دانشجو، جذب دانش، تناسب با محصول Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی انتظارات دانشجو، شهرت سازمان